UOHS S075/2004
Rozhodnutí: OF/S075/04-2017/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Henkel KGaA a podniku Indola společnosti Alberto Culver Company
Účastníci Henkel KGaA, se sídlem Henkelstrasse 67, Dusseldorf, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 75/04-2017/04 V Brně dne 12. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 75/04, zahájeném dne 5. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Henkel KGaA, se sídlem Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 3. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti s Rámcovou kupní smlouvou, kterou zamýšlejí uzavřít společnost Henkel KGaA, se sídlem Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Spolková republika Německo, jako kupující, a společnost Alberto-Culver Company, se sídlem Armitage Avenue 2525, Melrose Park, Illinois, Spojené státy americké, jako prodávající, v jejímž důsledku má společnost Henkel KGaA nabýt soubor vymezených věcí, práv a jiných majetkových hodnot, včetně obchodních či akciových podílů ve vymezených společnostech kontrolovaných prodávajícím, tvořící divizi označenou účastníkem řízení jako divize Indola, která slouží společnosti Alberto-Culver Company k podnikání v oblasti profesionální vlasové kosmetiky, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, či jiného obdobného registru, návrhu listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/04 ze dne 21. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s Rámcovou kupní smlouvou (dále jen "Smlouva"), kterou zamýšlejí uzavřít společnost Henkel KGaA, se sídlem Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Spolková republika Německo (dále jen "Henkel" nebo "navrhovatel"), jako kupující, a společnost Alberto-Culver Company, se sídlem Armitage Avenue 2525, Melrose Park, Illinois, Spojené státy americké (dále jen "ACC"), jako prodávající.
V souladu se Smlouvou má navrhovatel nabýt od společnosti ACC soubor vymezených věcí, práv a jiných majetkových hodnot, včetně obchodních či akciových podílů ve vymezených společnostech kontrolovaných prodávajícím, který účastník řízení označil jako divize Indola (dále také jen "Převáděná divize Indola"). Převáděná divize Indola slouží společnosti ACC k podnikání v oblasti profesionální vlasové kosmetiky a zahrnuje [ obchodní tajemství ].
Protože majetkové hodnoty, tvořící divizi Indola, ve svém souhrnu představují hospodářskou entitu, která je způsobilá působit jako samostatný a nezávislý soutěžitel účastnící se hospodářské soutěže na relevantním trhu, jemuž lze přiřadit obrat dosahovaný vlastní podnikatelskou činností, zakládá předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Účastník předmětného správního řízení podal návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů v souladu s § 15 odst. 5 zákona před uzavřením smlouvy zakládající spojení.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Henkel je založena podle práva Spolkové republiky Německo a kotována na akciové burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Vzhledem k rozptýlené struktuře akcionářů není společnost Henkel kontrolována žádným subjektem. Společnost Henkel buď sama, nebo prostřednictvím jí kontrolovaných subjektů (dále také jen "skupina Henkel") c elosvětově působí v oblastech výroby a distribuce pracích a čisticích prostředků pro domácnost, kosmetiky, toaletních potřeb a lepidel. Skupina Henkel prodává svou vlasovou profesionální kosmetiku pod svou obchodní značkou Schwarzkopf.
Na území České republiky navrhovatel kontroluje společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, Praha 7, k jejímuž předmětu podnikání patří mimo jiné (i) reklamní činnost a (ii) činnost organizačních a ekonomických poradců.
Společnost ACC , založená podle práva státu Illinois, není vzhledem k rozptýlené struktuře akcionářů kontrolována žádným subjektem. Společnost ACC je činná jako nadnárodní výrobce a prodejce vlasové a pleťové kosmetiky, prodávané především pod značkami Alberto VO5, St. Ives a TRESemme.
Převáděná divize Indola , která je v době před spojením kontrolována společností ACC, je celosvětovým dodavatelem profesionální vlasové kosmetiky, prodávané pod značkami Profession, Designer, Innova a 4 + 4.
Na území České republiky nekontroluje společnost ACC, ani divize Indola žádné subjekty. Divize Indola tak dodává své výrobky profesionální vlasové kosmetiky do České republiky [ obchodní tajemství ].
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel či jeho část, která má být v důsledku spojení převedena na navrhovatele, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti převáděné divize Indola, na území České republiky.
Jak je zřejmé z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí skupina Henkel i převáděná divize Indola, v oblasti profesionální 1 vlasové kosmetiky, posuzované spojení soutěžitelů tak má horizontální charakter.
Výrobky vlasové kosmetiky zahrnují nejrůznější typy produktů, jako jsou například šampony, kondicionéry, přípravky pro tvarování účesu, či přípravky pro barvení vlasů. Protože (i) jednotliví výrobci dodávají na trh většinou celou škálu jednotlivých typů těchto produktů, (ii) většina kadeřnictví odebírá širokou škálu produktů vlasové kosmetiky od stejného dodavatele, a to často pod jednou značkou a (iii) výše tržních podílů spojujících se soutěžitelů v produktových segmentech představovaných jednotlivými typy výrobků vlasové kosmetiky je obdobná, lze z pohledu věcného všechny výrobky vlasové kosmetiky zahrnout pod jeden relevantní trh.
Výrobky vlasové kosmetiky mohou být prodávány buď maloobchodním způsobem, nebo prostřednictvím kadeřnictví (profesionální vlasová kosmetika).
Z šetření Úřadu vyplynulo, že mezi uvedenými prodejními kanály existují následující rozdíly. Z pohledu ceny platí, že výrobky vlasové kosmetiky prodávané prostřednictvím kadeřnictví jsou obecně dražší než v případě jejich prodeje maloobchodním způsobem. Bylo rovněž zjištěno, že v kadeřnictvích, na straně jedné, a v maloobchodech, na straně druhé, jsou výrobky vlasové kosmetiky prodávány pod odlišnými značkami. Výrobky vlasové kosmetiky prodávané prostřednictvím kadeřnictví jsou obvykle dodávány ve větších baleních než v případě maloobchodů. Konečně pak platí, že kadeřnictví prodávají větší škálu výrobků vlasové kosmetiky a vykazují vyšší míru specializace než maloobchody.
Popsané rozdíly mezi prodejními kanály vedou Úřad k závěru, že výrobky vlasové kosmetiky prodávané prostřednictvím kadeřnictví (profesionální vlasová kosmetika), na straně jedné, a výrobky vlasové kosmetiky prodávané maloobchodním způsobem, tvoří z pohledu věcného samostatné relevantní trhy 2 . Protože však činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá pouze na trhu prodeje vlasové kosmetiky prostřednictvím kadeřnictví v České republice, vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní z pohledu věcného trh profesionální vlasové kosmetiky bez dalšího členění. Po stránce geografické je relevantní trh vymezen územím celé České republiky.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu profesionální vlasové kosmetiky v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní společnost Henkel, jejíž tržní podíl činil v posledním účetním období [ obchodní tajemství ], i nabývaná divize Indola, jejíž tržní podíl nepřesáhl v posledním účetním období hranici [ obchodní tajemství ]. Uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů tak dojde k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Spojením vzniklý subjekt čelí na vymezeném relevantním trhu konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi nimiž lze jmenovat zejména společnosti L´Oreal a Wella, s tržními podíly výrazně vyššími, než bude činit tržní podíl spojením vzniklého subjektu, a dále například společnosti Vitalitys či Goldwell.
Vzhledem k nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu a jeho nepatrnému navýšení v důsledku spojení lze konstatovat, že stávající odběratelé produktů spojujících se soutěžitelů budou mít zachovánu možnost odebírat výrobky vlasové kosmetiky od řady konkurenčních subjektů.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že uskutečnění posuzovaného spojení nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, která by spojujícím se soutěžitelům umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc: 14. 5. 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
AK Wolf Theiss & Partners , v.o.s.
Klimentská 10
110 00 Praha 1
1 Jde o prodej prostřednictvím kadeřnictví.
2 Shodný přístup zastává ve své rozhodovací praxi i Evropské Komise (viz například případy M.630 ve věci spojení soutěžitelů Henkel/Schwarzkopf nebo M.3149 ve věci spojení soutěžitelů Procter & Gamble/Wella).