UOHS S0745/2016
Rozhodnutí: S0745/2016/KS-50746/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Ing. Vít Kutnar a Ing. Petra Kutnarová / ARGOS ELEKTRO, a.s.
Účastníci Ing. Vít Kutnar Ing. Petra Kutnarová ARGOS ELEKTRO, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 326 KB


Č. j.: ÚOHS-S0745/2016/KS-50746/2016 /840/MWi

Brno : 28. 12. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0745/2016/KS, zahájeném dne 10. 12. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, pana Ing. V. K. a paní Ing. P. K., zastoupených JUDr. Tomášem Hübnerem, advokátem, se sídlem Praha 6, Dejvická 306/9, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů pana Ing. V. K. a paní Ing. P. K., na straně jedné, a společnosti ARGOS ELEKTRO, a.s., se sídlem Opava, Kateřinky, U Cukrovaru 1548/14, IČO 25387952, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů (akcií) , která bude uzavřena mezi panem Ing. V. K. a paní Ing. P. K., jako kupujícími, a panem Ing. Z. Š., panem RNDr. J. K., panem L. N., panem Ing. P. M. a panem P. B., jako prodávajícími, v jejímž důsledku mají pan Ing. V. K. a paní Ing. P. K. nabýt každý akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ARGOS ELEKTRO, a.s., a získat tak možnost vykonávat společnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku mají pan Ing. V. K. (dále jen pan V.K. ), a paní Ing. P. K. (dále jen paní P.K. ), nabýt každý akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ARGOS ELEKTRO, a.s., se sídlem Opava, Kateřinky, U Cukrovaru 1548/14, IČO 25387952 (dále jen ARGOS ELEKTRO ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností společnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Paní P.K. je fyzickou osobou, která kontroluje společnost Real-Kunratice s.r.o., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, IČO 28235126, zabývající se na území České republiky zejména pronájmem nemovitostí.
3. Pan V.K. je fyzickou osobou kontrolující společnost DEK a.s., se sídlem Praha-Praha 10, Tiskařská 10/257, IČO 27636801, která stojí v čele stejnojmenné podnikatelské skupiny (dále jen Skupina DEK ). Společnosti náležící do Skupiny DEK působí na území České republiky zejména v oblastech velkoobchodu se stavebním materiálem, pronájmu průmyslových a zemědělských nemovitostí, zpracování plechů, zpracování dřeva a velkoobchodu se dřevem, dále v oblasti projekční činnosti ve stavebnictví, prodeje projektů typových rodinných domů, správy a údržby nemovitostí a realitní činnosti.
4. Společnost ARGOS ELEKTRO má v době před uskutečněním posuzované transakce pět akcionářů, jimiž jsou fyzické osoby. Tato společnost se na území České republiky zabývá především velkoobchodním prodejem elektroinstalačního materiálu. V současné době společnost ARGOS ELEKTRO provozuje 14 prodejních středisek, a to v Ostravě, Opavě, Pardubicích, Praze, Brně, Krnově, Novém Jičíně, Karviné, Frýdku-Místku, Havlíčkově Brodě, Jeseníku, Hodoníně, Plzni a Třinci.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží
JUDr. Tomáš Hübner, advokát
Dejvická 306/9
160 00 Praha 6
IDDS: 4vnhf6h

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávyPrávní moc: 29. 12. 2016.