UOHS S074/2008
Rozhodnutí: S074/2008/KS-05205/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Arca Capital Bohemia, a.s./KASA.cz s.r.o.
Účastníci Arca Capital Bohemia, a.s. KASA.cz s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2008

S 074/2008/KS-05205/2008/840 V Brně dne 12. března 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 074/2008, zahájeném dne 11. února 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27110265, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27110265, a KASA.cz s.r.o., se sídlem Praha 9, Čakovice, Kostelecká 879/59, IČ: 26772884, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 21. prosince 2007 mezi společností Arca Capital Bohemia, a.s., na straně jedné, a Ing. P. K., M. K., T. R. a J. D., na straně druhé, a na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu uzavřené dne 21. prosince 2007 mezi společností Arca Capital Bohemia, a.s., jako budoucím nabyvatelem, a Ing. P. K., M. K., T. R. a J. D., jako budoucími převodci, v jejichž důsledku nabude společnost Arca Capital Bohemia, a.s. 60% obchodní podíl ve společnosti KASA.cz s.r.o., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 08/2008 ze dne 20. února 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 21. prosince 2007 mezi společností Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27110265 (dále jen Arca Capital Bohemia či navrhovatel ), na straně jedné, a Ing. P. K., M. K., T. R. a J. D., na straně druhé, a na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu uzavřené dne 21. prosince 2007 mezi společností Arca Capital Bohemia, jako budoucím nabyvatelem, a Ing. P. K., M. K., T. R. a J. D., jako budoucími převodci.
(4) V důsledku výše uvedených smluv nabude společnost Arca Capital Bohemia 60% obchodní podíl ve společnosti KASA.cz s.r.o., se sídlem Praha 9, Čakovice, Kostelecká 879/59, IČ: 26772884 (dále jen KASA.cz ), a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Arca Capital Bohemia a její [ obchodní tajemství ]% akcionář, společnost Arca Investments, a.s., sídlící na Slovensku, působí v oblasti investování. Obě společnosti jsou součástí skupiny společností (dále také jen skupina Arca ), která je na území České republiky činná zejména prostřednictvím následujících subjektů:
. společnosti LYOR a.s., vlastnící [ obchodní tajemství ]% podíl ve společnosti MARILA BALÍRNY a.s., která se zabývá výrobou kávových produktů, výrobou cukrářského pečiva a výrobou minerálních vod,
. společnosti ATRICIO a.s., která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
. společnosti ASATOMA a.s. [1] , která drží a spravuje obchodní podíl ve společnosti VČE-transformátory, s.r.o., jež vyrábí transformátory,
. společnosti Arca Real Estate a.s., která vyvíjí realitní činnost,
. společnosti GiTy, a.s. [2] , která je činná v oblasti telekomunikačních služeb, či
. společnosti ALTERCAP, s.r.o., která drží a spravuje obchodní podíl ve společnosti GOLD PRALINES s.r.o., jež se zabývá prodejem belgických pralinek.
(7) Součástí skupiny Arca se v případě uskutečnění spojení soutěžitelů NEROLA, a.s. a Natura, a.s., jež bylo povoleno rozhodnutím Úřadu sp. zn. S 073/2008/KS-05204/2008/840 ze dne 8. března 2008, stane i společnost Natura, a.s. a její dceřiné společnosti PECTIS s.r.o. a Naturamyl, a.s., působící na území České republiky v oblasti maloobchodního prodeje práškových potravinových výrobků a oblasti dodávek potravinářských přísad pro následné využití ve zpracovatelském průmyslu.
(8) Nabývaná společnost KASA.cz působí na území České republiky v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží, zejména pak spotřební elektroniky, domácích spotřebičů, audio-video techniky, počítačů, fotoaparátů, mobilních telefonů, parfémů, CD a DVD, sportovních a outdoorových potřeb, to vše prostřednictvím internetu. Uvedenou činnost vykonává prostřednictvím svých dceřiných společností EUROCOMM SR s.r.o., EUROCOMM DE GmbH a EUROCOMM PL sp. z o.o. rovněž na území Slovenska, SRN, Polska a Maďarska. Dopady spojení
(9) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(10) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(11) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný soutěžitel KASA.cz na území České republiky v oblasti maloobchodního internetového prodeje spotřebního zboží. Naproti tomu skupina Arca, jejíž součástí je navrhovatel, na území České republiky není činná ani ve shodné oblasti, ani v oblastech vertikálně předcházejících ( up-stream markets ) či na ně vertikálně navazujících ( down-stream markets ). Po zhodnocení obsahu aktivit spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že posuzované spojení soutěžitelů má výhradně konglomerátní povahu.
(12) Spotřební zboží, které je nabývaným soutěžitelem prodáváno prostřednictvím internetu, zahrnuje několik kategorií (například spotřební elektroniku, domácí spotřebiče, audio-video techniku, počítače, fotoaparáty, mobilní telefony, parfémy, CD a DVD či sportovní a outdoorové potřeby), mezi nimiž lze z pohledu účelu, k němuž jsou konečnými zákazníky používány, rozlišovat. Rovněž tak se Úřad při vymezení věcného relevantního trhu zabýval zastupitelností maloobchodního internetového prodeje s jinými způsoby maloobchodního prodeje (zejména pak s prodejem v kamenných obchodech), kdy existují jak faktory svědčící ve prospěch zahrnutí jednotlivých způsobů maloobchodního prodeje do jednoho věcného relevantního trhu (za takovou skutečnost lze považovat například u některých provozovatelů internetového obchodu existující prodejní místo, ve kterém lze zboží odebrat přímo, bez nutnosti předchozí objednávky), tak faktory nasvědčující tomu, že mezi internetovým maloobchodním prodejem a prodejem prostřednictvím kamenných obchodů je zapotřebí z pohledu věcného rozlišovat (například dosažitelnost zboží nabízeného prostřednictvím internetu bez nutnosti fyzické přítomnosti v obchodě či obecně nižší úroveň cen srovnatelných produktů v internetových obchodech oproti cenám v obchodech kamenných). Vzhledem ke konglomerátní povaze předmětného spojení soutěžitelů však mohla být otázka věcného vymezení relevantního trhu podle výše naznačených kritérií v daném případě ponechána otevřená.
(13) Následně Úřad zkoumal, zda se soutěž v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na širším způsobem vymezeném území. Šetření Úřadu ukázalo, že proti vymezení geografického relevantního trhu územím širším než Česká republika mohou svědčit například problémy při případném uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží v situaci, kdy zákazník bydlí či má sídlo na území jiného státu, než ve kterém došlo k uskutečnění nákupu. Na podporu možného vymezení geografického relevantního trhu územím České republiky lze dále uvést zjištění, že české internetové obchody dodávají velice malou část svých celkových prodejů zboží zákazníkům mimo území České republiky. Při zkoumání, zda k soutěži v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu dochází za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území užším než Česká republika, přihlédl Úřad ke zjištění, že předmětné produkty jsou nabízeny po celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Otázka geografického vymezení relevantního trhu však s ohledem na konglomerátní povahu spojení mohla být pro účely daného správního řízení ponechána otevřená.
(14) Na území České republiky dosahuje nabývaný soutěžitel KASA.cz v oblasti maloobchodního internetového prodeje spotřebního zboží tržního podílu, který nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %, pokud by do zkoumané oblasti byly zahrnuty všechny druhy zboží prodávané prostřednictvím internetových obchodů, a současně není vyšší než 15 % na žádném z užších segmentů internetového maloobchodního prodeje zboží, které by přicházely při vymezení věcného relevantního trhu v úvahu. Protože skupina Arca není ve stejné oblasti v České republiky činná, nedochází v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Pro soutěžní prostředí v předmětné oblasti je příznačná přítomnost řady konkurenčních soutěžitelů, z nichž lze jmenovat například společnosti Internet Mall, a.s., 123shop a.s. či Vltava Stores, a.s.
(15) V průběhu správního řízení bylo zjištěno, že vstupu dalších konkurentů do posuzované oblasti nebrání žádné podstatnější překážky.
(16) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(17) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Arca Capital Bohemia, a.s.
Ovocný trh 8
117 19 Praha 1

[1] Společnost ASATOMA a.s. je společně kontrolována ze strany společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. a společnosti ECO-INVESTMENT, a.s..
[2] Společnost GiTy, a.s. je společně kontrolována ze strany společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., na jedné straně, a manželů Girtlových, na druhé straně.