UOHS S074/2007
Rozhodnutí: S074/2007/KS-07657/2007/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AB-CREDIT a.s.; Via Chem Group a CAMPASPOL HOLDING a.s.
Účastníci CAMPASPOL HOLDING a.s. AB-CREDIT a.s. Via Chem Group, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 23. 4. 2007

S 074/2007/KS-07657/2007/610 V Brně dne 18. dubna 2007
Úřad proochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 74/07, zahájeném dne12. března 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veznění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraněhospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraněhospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladus § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářskésoutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářskésoutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsouspolečnost AB-CREDIT a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, IČ: 40522 610, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Přecechtělem,advokátem, se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, na základě plné moci ze dne7. února 2007, aspolečnost Via Chem Group a.s., se sídlem Plzeňská č.p. 155/113, Praha 5,IČ: 266 94 590, ve správním řízení zastoupená Mgr. Ing. Ivem Halou,advokátem, se sídlem Čelakovského sady 433/410, Praha 2, na základě plné mocize dne 6. února 2007, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu§ 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěžea o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářskésoutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r oz h o d n u t í :
Spojenísoutěžitelů AB-CREDIT a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, IČ: 40522 610, Via Chem Group a.s., se sídlem Plzeňská č.p. 155/113, Praha5, IČ: 266 94 590, na straně jedné, a CAMPASPOL HOLDING a.s., sesídlem Revoluční 1930, Ústí nad Labem, IČ: 272 93 980, na straně druhé,ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákono ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,na základě Smlouvy o odloženém prodeji akcií, uzavřené dne 1. února2007 mezi společnostmi AB-CREDIT a.s., se sídlem Na Pankráci 1658,Praha 4, IČ: 405 22 610, jako kupujícím, a Via Chem Group a.s.,se sídlem Plzeňská č.p. 155/113, Praha 5, IČ: 266 94 590, jakoprodávajícím, a v souvislosti se Smlouvou o odloženém prodeji akcií,uzavřené dne 5. února 2007 mezi panem Mgr. Vladimírem Chládem, bytem VelkéKunratické 10, Praha 4, narozen dne 9. listopadu 1966, jako prodávajícím,a CAMPASPOL HOLDING a.s., se sídlemRevoluční 1930, Ústí nad Labem, IČ: 272 93 980, jako kupujícím,v jejichž důsledku společnost AB-CREDIT a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, IČ: 405 22 610,získá akcie představující 55% podíl na základním kapitálu společnosti CAMPASPOLHOLDING a.s., se sídlem Revoluční 1930, Ústí nad Labem, IČ: 272 93 980, a tími možnost tuto společnost společně se společností Via Chem Groupa.s., se sídlem Plzeňská č.p. 155/113, Praha 5, IČ: 266 94 590, přímokontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.,o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákono ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l uj e.

O dů v o d n ě n í :
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelůvycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) předevšímz návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listinzakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalšíchvšeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelůa spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, bylav souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., oochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníkuč. 13/2007 ze dne 28. března 2007. V pětidenní lhůtě stanovené propodání případných připomínek Úřadobdržel podání společnosti Sonchen Consulting Limited, se sídlem Julia House, 3Themistokli Dervi Str., CY-1066 Nikosie, Kypr (dále jen Sonchen ), právnězastoupené Adamem Černým, advokátem, se sídlem Široká 36/5, Praha 1. Vpředmětném podání společnost Sonchen podala námitky proti posuzovanému spojenísoutěžitelů. Notifikační podmínky
(3) Dne 1. února 2007 uzavřely společnostmi AB-CREDIT a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, IČ: 40522 610 (dále jen AB CREDIT ), jako kupující, a Via Chem Groupa.s., se sídlem Plzeňská č.p. 155/113, Praha 5, IČ: 266 94 590 (dálejen ViaChem ), jako prodávající, Smlouvu o odloženém prodeji akcií. V důsledkutéto smlouvy převede společnost ViaChem na společnost AB CREDIT akciepředstavující 55% podíl na základním kapitálu společnosti CAMPASPOL HOLDINGa.s., se sídlem Revoluční 1930, Ústí nad Labem, IČ: 272 93 980 (dále jen CAMPASPOL HOLDING ). S ohledem na skutečnost, že společnost ViaChem jedržitelem zbývajících akcií společnostiCAMPASPOL HOLDING, a s ohledem na znění stanov této společnosti, kdy valnáhromada, představenstvo i dozorčí rada budou oprávněni rozhodovat pouzeza přítomnosti a prostřednictvím společného hlasování zástupců obouakcionářů, budou společnosti AB CREDIT a ViaChem vykonávat společnou kontrolunad CAMPASPOL HOLDING.
(4) V souvislosti s výše popsanou transakcí byla dne 5.února 2007 uzavřena mezi panem Mgr. Vladimírem Chládem, bytem VelkéKunratické 10, Praha 4, narozen dne 9. listopadu 1966 (dále jen panChlád ), jako prodávajícím, a společností CAMPASPOL HOLDING, jako kupujícím,Smlouva o odloženém prodeji akcií, v jejímž důsledku kupující nabude akciepředstavující 100% podíl na základním kapitálu CHAPELCO a.s., se sídlem Ovocnýtrh 572/11, Praha 1, IČ: 274 38 058 (dále jen CHAPELCO ), která přímokontroluje společnost ČESKÝ OLEJ, a.s., se sídlem V Celnici 10/1028, IČ: 257 20546 (dále jen ČESKÝ OLEJ ), a tím i nepřímo společnost SETUZA, a.s., se sídlemŽukovova 100, Střekov, Ústí nad Labem, IČ: 467 08 707 (dále jen SETUZA ).
(5) V důsledku výše popsaných transakcí společnosti ABCREDIT a ViaChem získají přímou společnou kontrolu nad společností CAMPASPOLHOLDING a nepřímou kontrolu nad společnostmi CHAPELCO, ČESKÝ OLEJ aSETUZA.
(6) Předmětnátransakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 5zákona, neboť dle tohoto ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů podle § 12odst. 3 zákona považuje i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, kterýdlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Podle § 12 odst.3 písm. a) zákona se pak za spojení soutěžitelů ve smysluzákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli,ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo vícepodnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podniknabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(7) Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnostvykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv načinnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebopráva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo právanebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení,hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
(8) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zdanavrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
(9) Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všechspojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhuČeské republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících sesoutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republikyčistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení§ 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů takpodléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(10) Společnost ABCREDIT je českou akciovou společností, která se soustředí na nákuppohledávek a jejich následnou správu a vymáhání, dále pak investuje do různýchaktiv (zejména majetkových účastí), kdy působí zejména jako finanční investor.Společnost AB CREDIT je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojíspolečnost PPF Investments Ltd (Jersey), se sídlem Whiteley Chambers, DonStreet, St. Heller, Jersey, Channel Islands. Tato společnost je nezávislouinvestiční společností se zaměřením na státy střední a východní Evropy aAsie.
(11) Společnost PPFIvestments Ltd. přímo či nepřímo kontroluje na území České republiky působícínásledující společnosti:
-Termizo a.s., která vlastní a provozujespalovnu komunálního odpadu v Liberci, teplo vzniklé při spalování odpadůvyužívá k výrobě tepelné a elektrické energie, kterou pak prodává vlastníkovirozvodných sítí, jež ji nakonec distribuuje konečným spotřebitelům, -CM Credit a.s., jež se zabývá nákupem a prodejem pohledávek a službami voblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ufyzických a právnických osob, zejména správu a vymáhání pohledávek, -Euronews a.s., která vydává odborný týdeník Euro, -Vegacom a.s., působící na oblast komunikačních systémů a sítí, a to předevšímna oblasti privátních sítí, telekomunikačních přenosových a spojovacíchsystémů a páteřních a přístupových sítí v České republice a vzahraničí, -Temposervis a.s., která se zabývá opravou a údržbou automobilů a prodejemautodílů, a -PPF Investments (ČR) a.s., jejímž předmětem podnikání je zejména činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců.
(12) Společnost ViaChem je českouakciovou společností, která jako holdingová společnost se zaměřuje nainvestování do chemického průmyslu. Společnost ViaChem náleží do podnikatelskéskupiny, v jejímž čele stojí společnost EURO CAPITAL ALLIANCE LTD, se sídlem1315 Finch Ave, West, Suite 306, Toronto, Ontário, Kanada. Tato společnost jeholdingovou investiční společností, která sama přímo nevykonává žádnoupodnikatelskou činnost.
(13) Společnost EUROCAPITAL ALLIANCE LTD přímo či nepřímo kontroluje na území České republikypůsobící následující společnosti: -Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, která je činná voblasti výroby a obchodu s chemickými výrobky, -Synpo, a.s., jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie, chemickávýroba mimo jedy, žíraviny a mýdla a kosmetické přípravky, analytické rozbory ahodnocení chemických látek, stavba strojů s mechanickým pohonem, zámečnictví aprovozování středisek kalibrační služby, -EPISPOL, a.s., jež se zabývá výrobou a dovozem chemických látek a chemickýchpřípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé asenzibilující, -POLYSPOL, s.r.o., která v současnosti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, -SPOLCHEMIE a.s., působící v oblasti výroby chemických látek a chemických přípravků(sloučenin wolframu a sloučenin molybdenu), -OSTALAK, a.s., jež v současnosti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, -MAXIMA pojišťovna a.s., která vykonává v České republice pojišťovací činnost, -ENERGO SOURCE ALLIANCE a.s., působící v oblasti obchodu s elektřinou a distribuceelektrické energie, a -EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., která v současnosti nevykonává žádnoupodnikatelskou činnost.
(14) SpolečnostiViaChem a AB CREDIT dále společně kontrolují společnost CAMPASPOL a.s., která vsoučasnosti nevykonává podnikatelskou činnost a je připravena k užitív rámci případného procesu restrukturalizace nabývané skupiny soutěžitelů.
(15) Společnost CAMAPSPOL HOLDING je českouakciovou společností, která v současnosti nevykonává žádnou podnikatelskouaktivitu. Před posuzovanou transakcí je výlučně kontrolována společnostíViaChem.
(16) Společnost CHAPELCO je českouakciovou společností, která nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a jeurčena k držení nebo nákupu aktiv, zejména majetkových účastí na jinýchspolečnostech. Před uskutečněním posuzované transakce společnost CHAPELCO jevýlučně kontrolována panem Chládem.
(17) Společnost ČESKÝOLEJ je českou akciovou společností, která nevykonává žádnou podnikatelskoučinnost a je určena k držení nebo nákupu aktiv, zejména majetkových účastí najiných společnostech. Dle údajů poskytnutých účastníky řízení veškeré akciespolečnosti ČESKÝ OLEJ jsou drženyspolečností CHAPELCO.
(18) Společnost SETUZA je českou akciovou společností, která je činná v oblasti potravinářskýchvýrobků, výrobků spotřební drogerie a technických chemických výrobků.Společnost ČESKÝ OLEJ drží akcie představující 90,7% podíl na základnímkapitálu společnosti SETUZA. V České republice společnost SETUZA kontroluje,prostřednictvím svého 50% obchodního podílu, pouze společnost Volejbalový klub-Ústí nad Labem, s.r.o., která však již dlouhodobě nevykonává podnikatelskoučinnost. Dopadyspojení
(19) Za účelem zjištění, zda navrhované spojenísoutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujícíchse subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následekpodstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým jev souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jehocharakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebovzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínkydostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(20) Přivymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů,k nimž dochází podle § 12 odst. 3 a 5 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti,které na území České republiky provozuje soutěžitel či soutěžitelé, nad nímž činimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pakzejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
(21) V současné době z nabývaných společností vykonávápodnikatelskou činnost pouze společnost SETUZA. Její činnost se zaměřujezejména do výroby tří produktových segmentů, a to potravinářských výrobků,výrobků spotřební drogerie a technických výrobků (Oleochemie).
(22) V oblasti potravinářských produktů společnostSETUZA vyrábí a dodává na území České republiky emulgované jedlé tuky(margaríny), ztužené tuky a rostlinné oleje, v oblasti výrobků spotřebnídrogerie společnost SETUZA vyrábí výrobky určené k péči pro tkaniny, tuhá mýdlaa kosmetické přípravky, v oblasti technických výrobků se pak společnost SETUZAsoustředí na výrobu živočišných a rostlinných destilovaných mastných kyselin,glycerinu na živočišné nebo rostlinné bázi, vodního skla, stearanů, surovéhooleje, krmiva-šrotů a FAME.
(23) Podnikatelská skupina, do níž náleží i společnostAB CREDIT, je činná zejména v oblasti spalování komunálního odpadu a výroby tepla na území města Liberec, výrobyelektrické energie, vydávání ekonomického týdeníku Euro, výroby varovného a informačníhosystému obyvatelstva a služeb zaměřených na návrhy, konzultace, projekce,instalace, oživení, měření a servis integrovaných bezpečnostních a řídícíchsystémů, služeb spočívajících v opravě motorových vozidel a nákupu, správě avymáhání pohledávek v České republice.
(24) Podnikatelská skupina, do níž náležíspolečnost ViaChem, působí v České republice zejména v oblasti chemické výroby,pojišťovacích služeb a obchodování s elektrickou energií a její distribuce.Voblasti chemické výroby se podnikatelská skupina společnosti ViaChem zaměřujena výrobky anorganické chemie (zejména Perchloretylenu, pevného a tekutéhoKOH, tekutého NaOH, NaOH peciček a HCl), pryskyřice (epoxidové pryskyřice atvrdidla, alkydové pryskyřice a polyesteru) a speciálních produktů (fluorováchemie, monokrystalů, permanganátu a organických specialit).
(25) Z výše uvedeného vyplývá, že činnost společnostiSETUZA se nepřekrývá s činnostmi provozovanými podnikatelskými skupinami, do nichžnáleží účastnící řízení. Z tohoto důvodu Úřad nepovažuje v rámci posouzenínavrhovaného spojení soutěžitelů za nutné vymezovat relevantní trhys konečnou platností, tj. nebude se zabývat možným užším členěnímjednotlivých spojením dotčených oblastí, bude se zabývat pouze tržní situacív oblastech, kde působí výlučně společnost SETUZA, tj. v oblastechvýroby emulgovaných jedlých tuků, ztužených tuků, rostlinných olejů, výrobkůspotřební drogerie určené pro péči o tkaniny, tuhých mýdel, kosmetických přípravků,živočišných a rostlinných destilovaných mastných kyselin, glycerinu naživočišné a rostlinné bázi, vodního skla, stearanů, surového oleje, krmiv-šrotů a FAME, a to výhradně na území České republiky.
(26) V oblasti emulgovaných tuků v Českérepublice dosahuje společnost SETUZA cca (...obchodnítajemství...) % podílu, společnost SETUZA v této oblasti uvádí na trhvýrobky pod obchodními značkami ALFA vital, Alfa optima, ALFA slaná, Dianalight, Blanka fit, Stella extra, Lukana cukrářská a dále pak výrobky prodávanépod obchodní značkou zadavatele a výrobky určené pro pekárny a cukrárny.Nejvýznamnějším konkurentem je společnost UNILEVER ČR, jejíž podíl činí cca (...obchodní tajemství...) %.
(27) V oblastiztužených tuků v České republice disponuje společnost SETUZA dlouhodobě velmivýznamným postavením, kdy její podíl přesahuje hranici (...obchodní tajemství...) %, společnost SETUZA v této oblasti ječinná prostřednictvím obchodních značek Omega, Omega frit, Ceres soft, Lukana100 % a dále pak výrobků prodávaných pod obchodní značkou zadavatele a výrobkůurčených pro pekárny a cukrárny.
(28) Rovněž tak stabilním velmi významným postavenímdisponuje společnost SETUZA v oblasti rostlinných olejů v České republice,kdy prostřednictvím svých výrobků (dodávaných pod obchodními značkami VegetolGold, Vegetol Classic, Lukana slunečnicový olej, Lukana řepkový olej, Ceresolrostlinný olej, Ceresol grilovací olej, Epavit plus a výrobků prodávaných podobchodní značkou zadavatele a výrobků určených pro pekárny a cukrárny) dosahujecca (...obchodní tajemství...) %podílu. Nejvýznamnějším konkurentem společnosti SETUZA je společnost Bunge scca (...obchodní tajemství...) %tržním podílem.
(29) V oblastivýrobků spotřební drogerie určené pro péči o tkaniny v České republice dosahujespolečnost SETUZA cca (...obchodnítajemství...) % podílu, je činná prostřednictvím svých pracích práškůdodávaných pod obchodními značkami Titan, Merkur, Ocean fresh a Clarax plus,mýdlového pracího prášku Hanka, namáčecího prostředku Namo a aviváže Merkur.Hlavními konkurenty jsou společnosti Procter & Gamble s cca (...obchodní tajemství...) % podílem aHenkel s cca (...obchodnítajemství...) % podílem.
(30) Podílspolečnosti SETUZA v oblasti tuhých mýdel v České republice činí cca (...obchodní tajemství...) %, společnostSETUZA vyrábí tuhá mýdla pod obchodními značkami Soté milk, Elida baby, Jaro,Antibax, Šeřík, Jelen, dále pak mýdla prodávané pod značkami zadavatele a dodávanépro hotely. Hlavní konkurenty představují společnost UNILEVER a dovozci z Indie,Turecka a Kazachstánu.
(31) Zcelaminimálním postavením, tj. pod (...obchodnítajemství...) %, disponuje společnost SETUZA v oblasti kosmetických výrobkův České republice, společnost SETUZA dodává na trh holící pěnové krémyPitralon, Olimon a Don, vody po holení Pitralon F, Olimon a Don, voda předholením Olimon a krémy na ruce Elida.
(32) V oblastidestilovaných mastných kyselin v České republice podíl společnosti SETUZAdosahuje cca (...obchodní tajemství...) %, přičemž nejvýznamnějšími subjekty v této oblasti jsou německá společnostCognis a belgická společnost Oleon. Výrobky z této oblasti jsou určeny zejménapro kosmetický průmysl, plastikářský, gumárenský a textilní průmysl a provýrobu svíček.
(33) V oblastiglycerinu na živočišné či rostlinné bázi v České republice dosahuje společnostSETUZA cca (...obchodní tajemství...) %podílu. Výrobky z této oblasti se využívají v kosmetickém, farmaceutickém apotravinářském průmyslu a pro výrobu výbušnin.
(34) Podílspolečnosti SETUZA v oblasti vodního skla v České republice činí cca (...obchodní tajemství...) %, kdynejvýznamnějším subjektem v této oblasti je společnost KOMA se (...obchodní tajemství...) % podílem.Vodní sklo je určeno pro slévárenský a papírenský průmyslu, pro výrobu pracíchprášků a pro stavební firmy na výrobu tvrzených desek.
(35) V oblastistearanů v České republice podíl společnosti SETUZA činí cca (...obchodní tajemství...) %, kdyjedinými konkurenty jsou importující společnosti. Mezi výrobky z této oblastipatří zinečnatá, vápenatá, hořečnatá a hlinitá kovová mýdla užívaná pro výrobuomítkových a maltových směsí a pro výrobu plastů.
(36) Velmivýznamného postavení dosahuje společnost SETUZA i v oblasti surových olejů vČeské republice, její podíl činí cca (...obchodní tajemství...) %, kdydalších (...obchodní tajemství...) %představují domácí drobní výrobci, zbytek je dovážen ze zahraničí. Tyto výrobkyse užívají pro další zpracování v potravinářství a při výrobě biologickyodbouratelných paliv (např. pro výrobu FAME).
(37) V oblastikrmiv-šrotů v České republice podíl společnosti SETUZA činí cca (...obchodní tajemství...) %, přičemžtyto výrobky poptávají společnosti produkující krmiva pro živočišnouvýrobu.
(38) V oblastiFAME v České republice dosahuje společnost SETUZA cca (...obchodní tajemství...) % podílu, jedná se o produkty (metylesterrostlinných olejů), které se přimíchávají do nafty, přičemž výsledným produktemje bionafta.
(39) Ve všechvýše uvedených oblastech působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnostSETUZA, ostatní spojující se soutěžitelé v daných oblastech nepůsobí, rovněžtak nejsou činí ani ve vertikálně navazujících či předcházejících oblastech.
Námitky proti spojení soutěžitelů
(40) Úřadobdržel dne 30. března 2007 podání společnosti Sonchen, v němž uplatňujesvé námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů a návrh na přerušení řízení.Své námitky proti spojení soutěžitelů zakládá společnost Sonchen na základěsvého přesvědčení, že účastníci řízení nenabyli společnou kontrolu nadspolečností ČESKÝ OLEJ, a tím ani nadspolečností SETUZA, neboť dle jejího názoru společnost CHAPELCO nabyla akciespolečnosti ČESKÝ OLEJ od původního vlastníka na základě neplatné smlouvy. Ztohoto důvodu považuje společnost Sonchen i smlouvu o odloženém prodeji akcií,kterou uzavřela společnost CAMPASPOL HOLDING s panem Chládem, za neplatnou.
(41) Rovněž takspolečnost Sonchen vyjadřuje své obavy z narušení soutěžního prostředí, kterézakládá na údajném majetkovém a kontrolním propojení společnosti SETUZA s německýmvýrobcem biopaliv, společností Campa Biodiesel GmbH & Co. KG (dále jen Campa Biodiesel ), resp. některou ze společností, náležící do stejnéhopodnikatelského seskupení jako tato společnost.
(42) K těmtonámitkám Úřad uvádí následující. Úřad je oprávněn posuzovat spojení soutěžitelův souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona, tzn. Úřad hodnotí spojenísoutěžitelů z hlediska případných dopadů na hospodářskou soutěž. Úřad neníve správním řízení oprávněn posuzovat, zda k navrhovaným spojením soutěžitelůdochází na základě oprávněného či neoprávněného převodu akcií nebo platných či neplatných smluv. S ohledemna skutečnost, že námitky společnosti Sonchen proti předmětnému spojenísoutěžitelů směřují ke zpochybnění platnosti smluv, na jejichž základě k němudochází, Úřad není kompetentní k jejich posouzení. V daném případě sejedná o spor soukromoprávního charakteru, který plně náleží do kompetencípříslušných soudů v České republice.
(43) Rovněž tak sohledem na skutečnost, že Úřad svým rozhodnutím nepřikazuje účastníkům řízeníspojení uskutečnit, nýbrž pouze deklaruje kompatibilitu takového spojení sesoutěžními principy, a tím nerozhoduje o právech a povinnostech společnostiSonchen, neshledal Úřad oprávněný důvod k přerušení řízení o povoleníspojení do doby, než bude vydáno pravomocné soudní rozhodnutí ve věci o určenívlastnického práva vázaného k akciím ČESKÉHO OLEJE.
(44) Dále pakÚřad uvádí, že z provedeného šetření vyplývá, že spojením spojující se soutěžitelé,ani spojením vzniklý subjekt není vlastnicky či kontrolně propojen se společnostíCampa Biodiesel.
(45) S ohledem na skutečnost, že činnostispojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálněnenavazují, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržnísílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílenídominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich,které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplněnípodmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom,že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtětoto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku

Vesmyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veznění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jehooznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a toprostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad máodkladný účinek.
JUDr.Luděk Svoboda
ředitel
Sekceochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Petr Přecechtěl, advokát
AK Brzobohatý Brož & Honsa
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
a
Mgr. Ing. Ivo Hala, advokát
Čelakovského sady 433/10
120 00 Praha 2