UOHS S074/2004
Rozhodnutí: OF/S074/04-3025/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Lyondell Chemical Company a Millennium Chemicals Inc.
Účastníci Lyondell Chemical Company, se sídlem 11209 Orange Street, Wilmingron, Delaware, Spojené státy americké Millennium Chemicals Inc., se sídlem 230 Hlaf Mile Road, Red Bank, New Jersey, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 21. 9. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 57 KB


S 74/04-3025/04 V Brně dne 2. září 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 74/04 zahájeném dne 6. dubna 2004, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Lyondell Chemical Company, se sídlem 11209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupené JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 6. dubna 2004, na povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 74/04 zahájené dne 6. dubna 2004 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 6. dubna 2004 návrh společnosti Lyondell Chemical Company, se sídlem 11209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Lyondell"), na povolení spojení soutěžitelů podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), k němuž má dojít v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona ve znění zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, tak, že na základě "Smlouvy a plánu fúze upravující spojení soutěžitelů formou výměny akcií za akcie", jež byla uzavřena dne 28. března 2004 mezi společnostmi Lyondell, Millennium Chemicals Inc., se sídlem 230 Half Mile Road, Red Bank, New Jersey, Spojené státy americké (dále jen "Millennium"), a Aries Subsidiary LLC, společností s ručením omezeným, založenou a existující v souladu s právním řádem státu Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Aries"), která je 100% dceřinou společností společnosti Millennium, dojde nejprve ke splynutí společnosti Aries, jakožto společnosti zanikající, se společností Millennium, jakožto společností nástupnickou, a následně se společnost Lyondell stane 100% akcionářem společnosti Millennium, a tím získá možnost tuto společnost kontrolovat.
Dne 8. dubna 2004 vyzval Úřad dopisem č.j. S 74/04-1557/04, jenž byl zástupci účastníka správního řízení doručen dne 9. dubna 2004, k odstranění nedostatků návrhu. V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona od tohoto okamžiku lhůta pro vydání rozhodnutí neběžela.
Dne 13. května 2004 obdržel Úřad dopis, v němž účastník řízení oznamuje, že dne 5. května 2004 byl podán návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů u Evropské komise, která v souladu s čl. 26 odst. 2 Nařízení Rady ES č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, bude navrhované spojení soutěžitelů posuzovat v souladu s nařízením č. 4064/89/EC. Dne 29. června 2004 obdržel Úřad od účastníka řízení sdělení, že předmětné spojení soutěžitelů Evropská komise prohlásila dne 10. června 2004 pod č.j. COMP/M.3435-LYONDELL/MILLENNIUM za slučitelné se společným trhem. Dne 17. srpna 2004 bylo Úřadu doručeno podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze dne 6. dubna 2004.
Vzhledem ke skutečnosti, že se dne 1. května 2004 stala Česká republika členským státem Evropské unie a nařízení Rady ES č. 139/2004 se stalo přímo aplikovatelným na území České republiky, a uplatní se tedy princip "one-stop-shop", dle kterého Úřad nemá pravomoc posuzovat spojení soutěžitelů, která jsou v jurisdikci Evropské komise, vzala společnost Lyondell svůj návrh na povolení spojení ze dne 6. dubna 2004 zpět a navrhla zastavení zahájeného správního řízení S 74/04.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 01 Praha 1
Právní moc: 21.9.2004.