UOHS S073/2010
Rozhodnutí: S073/2010/KS-5056/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Panasonic Corporation a IPS Alpha Technology Ltd.
Účastníci Panasonic Corporation IPS Alpha Technology Ltd.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 12. 4. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 152 KB


Č. j.: ÚOHS-S073/2010/KS-5056/2010/840/JMě
V Brně dne: 12.4.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S073/2010/KS, zahájeném dne 3.3.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Panasonic Corporation, se sídlem Japonsko, Osaka, Kadoma City, 1006 Kadoma, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Panasonic Corporation, se sídlem Japonsko, Osaka, Kadoma City, 1006 Kadoma, a IPS Alpha Technology Ltd., se sídlem Japonsko, Chiba, Mobara-shi, 3732 Hayano, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 15.2.2008 mezi společnostmi Hitachi, Ltd., se sídlem Japonsko, Tokyo, Chiyoda-ku, 6-6, Marunouchi 1-chome, a Panasonic Corporation, v jejímž konečném důsledku má společnost Panasonic Corporation navýšit svůj stávající akciový podíl na společnosti IPS Alpha Technology Ltd. na ...(obchodní tajemství)... %, a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/2010 ze dne 17.3.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, která byla uzavřena dne 15.2.2008 mezi japonskou společností Hitachi, Ltd., se sídlem Japonsko, Tokyo, Chiyoda-ku, 6-6, Marunouchi 1-chome (dále jen Hitachi, Ltd. ), a společností Panasonic Corporation, se sídlem Japonsko, Osaka, Kadoma City, 1006 Kadoma (dále jen Panasonic ). Na základě uvedené smlouvy má společnost Hitachi Displays Limited (dále jen HDP ), jež je kontrolována společností Hitachi, Ltd., převést akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti IPS Alpha Technology Ltd., se sídlem Japonsko, Chiba, Mobara-shi, 3732 Hayano (dále jen IPS ), na společnost Panasonic. Za tímto účelem založí v prvním kroku společnost HDP 100% dceřinou společnost IPS Alpha Technologies Shien Co. Ltd., se sídlem Japonsko, Chiba, Mobara-shi, 3732 Hayano, na niž převede svůj podíl na společnosti IPS a divizi IPS Business Service, jež před posuzovanou transakcí představuje část podniku společnosti HDP, a 100% podíl na této nově založené společnosti následně převede na společnost Panasonic. Společnost Panasonic před uskutečněním posuzované transakce přímo vlastní akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti IPS. V konečném důsledku má tedy společnost Panasonic Corporation vlastnit akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti IPS. Na základě předmětné transakce dojde tedy ke změně kvality kontroly z kontroly společné, vykonávané nad společností IPS společnostmi Panasonic a HDP, na kontrolu výlučnou, vykonávanou společností Panasonic.
4. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, když ustanovení zákona o vzniku kontroly se vztahuje i na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Panasonic stojí v čele podnikatelské skupiny (dále také skupina Panasonic ), která je celosvětově činná především v oblasti výroby a prodeje výrobků spotřební a průmyslové elektroniky. Celosvětově je skupina Panasonic činná zejména v následujících oblastech: - domácí tzv. černé elektrospotřebiče (tj. např. LCD televizory, BD a DVD přehrávače, videokamery, digitální kamery osobní a domácí audio vybavení, telefony, audio vybavení pro automobily, vybavení zdravotní péče apod.), - domácí tzv. bílé spotřebiče (tj. např. ledničky, klimatizace, pračky a sušičky, vysavače, kuchyňská zařízení, elektrické lampy, prodejní automaty apod.), - domácí a průmyslová elektrotechnika (tj. např. svítidla, větráky, výrobky osobní potřeby, zdravotní a bezpečnostní potřeby, modulové kuchyňské systémy, elektronické materiály, automatizační řízení, lékařská a ošetřovatelská zařízení apod.), - komponenty a zařízení (tj. např. polovodiče, hlavní elektronické komponenty, jako např. kondenzátory, tunery, elektrické vodicí desky, napájecí jednotky, elektrické motory, baterie apod.), - ostatní obchodní aktivity (tj. např. elektronické montážní stroje, průmysloví roboti, svářečské vybavení, jízdní kola, dovezené materiály a součástky apod.).
7. Společnost Panasonic působí v současné době rovněž v oblasti výroby LCD panelů, avšak pouze prostřednictvím své účasti ve společnosti IPS, nad níž vykonává před uskutečněním spojení společnou kontrolu spolu se společností HDP. Na vertikálně propojených trzích se pak společnost Panasonic zabývá jednak výrobou a prodejem některých součástek používaných při výrobě LCD panelů, včetně ovladačů, zářivek se studenou katodou, transformátorů a kondenzátorů, a jednak výrobou LCD televizorů.
8. V České republice je společnost Panasonic činná prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v těchto oblastech: prodej spotřební elektroniky vyráběné společnostmi ze skupiny Panasonic, výroba a prodej LCD a plazmových televizorů a set top boxů, prodej elektronických součástek (např. rozvaděče, relé, konektory, snímače), výroba relé, vývoj softwaru pro digitální televizní systémy, výroba a prodej audiotechniky pro automobily.
9. Společnost IPS byla v roce 2004 vytvořena jako společný podnik společností Hitachi Ltd., HDP, Toshiba Corporation a Panasonic. Od roku 2008 vykonávají nad společností IPS společnou kontrolu pouze společnosti HDP a Panasonic. Před realizací spojení jsou akcie společnosti IPS vlastněny společnostmi Panasonic ...(obchodní tajemství)... a HDP ...(obchodní tajemství)... a zbývajících ...(obchodní tajemství)... % akcií vlastní ostatní akcionáři.
10. Společnost IPS působí v oblasti výroby LCD panelů pro ploché obrazovky v rozmezí 23 až 37 , ...(obchodní tajemství)... . Pro společnost IPS vykonává činnost rovněž divize společnosti HDP nazvaná IPS Business Service, jež se zabývá vývojem technologií pro LCD panely a vykonává pro společnost IPS některé administrativní služby, přičemž v rámci předmětné transakce dojde rovněž k převodu těchto podnikatelských aktivit.
11. V České republice působí Společnost IPS pouze prostřednictvím společnosti IPS Alpha Technology Europe, s.r.o., se sídlem Staňkovice, Průmyslová zóna Triangle 400, IČ: 27568300, která je činná v oblasti výroby LCD panelů pro ploché obrazovky. III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společnost Panasonic je v České republice činná zejména v oblasti prodeje spotřební elektroniky skupiny Panasonic, výroby a prodeje televizorů LCD a PDP, prodeje elektronických součástek a výroby relé, vývoje software pro digitální TV systémy a výroby a prodeje audiotechniky pro automobily. ...(obchodní tajemství)... . Nabývaná společnost IPS působí v České republice, jak již bylo uvedeno, v oblasti výroby LCD panelů šesté generace (velikosti 23 až 37 ) pro ploché obrazovky využívající technologie IPS, ...(obchodní tajemství)... . Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy v České republice nepřekrývají.
15. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Úřad při vymezování relevantního trhu zaměřil zejména na oblast výroby LCD panelů pro ploché obrazovky, kterou by bylo možno dále členit např. dle velikosti obrazovek [1] do následujících segmentů: (i) 14-19 , (ii) 20-21 , (iii) 25-29 a (iv) více než 32 , přičemž převážná část produkce společnosti IPS by spadala do posledně uvedené kategorie (LCD panely o velikostech 32 a 37 ), okrajově působí společnost IPS i v segmentu (iii) (LCD panely o velikosti 26 ).
16. Z hlediska geografického vymezení relevantního trhu je třeba přihlížet ke skutečnosti, že výroba LCD panelů je globální aktivitou, při níž prakticky neexistují žádné geografické překážky při volbě technologie ze strany zákazníka. Náklady na přepravu jsou zanedbatelné a zákazníci (výrobci LCD televizorů) nakupují LCD panely na celosvětové bázi. V uvedené oblasti působí na celosvětové úrovni řada konkurenčních společností-např. korejská společnost Samsung Electronics Co. Ltd., korejská společnost LG Display Co., Ltd., čínské společnosti AU Optronics Corp. a Chi mei Optoelectronics Corp. či japonská společnost Sharp Corp., z nichž společnosti LG Display Co., Ltd., AU Optronics Corp. a Sharp Corp. vyvíjejí činnost rovněž v České republice.
17. Pokud jde o subjekty poptávávající LCD panely pro ploché obrazovky (jedná se o výrobce LCD televizorů), působí v České republice pouze dvě společnosti, a to PAVC a Hitachi CZ, přičemž obě tyto společnosti uspokojují svoji poptávku i dodávkami ze zahraničí. Současně televizory, které tyto společnosti v České republice vyrábějí, nejsou určeny pouze pro český trh, ale jsou dodávány v rámci celé Evropské unie.
18. Rovněž další výrobci LCD televizorů, kteří působí na celosvětovém trhu, mají obdobnou strategii jako skupiny Panasonic a Hitachi a svou výrobu koncentrují pouze do jednoho nebo jen několika států, ze kterých pak distribuují své produkty po celém světě.
19. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a rovněž s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise [2] by tedy bylo možno z hlediska geografického uvažovat o širším vymezení oblasti výroby LCD panelů, a to buď na evropské či na celosvětové úrovni.
20. Tržní podíl společnosti IPS na celosvětovém trhu LCD panelů nepřesahuje [5] %, při užším členění do segmentů dle velikosti LCD panelů by tržní podíl společnosti IPS v segmentu 32 a více nepřesáhl [15] %. V České republice by vzhledem k výše uvedeným specifikám dané oblasti nepřesáhl tržní podíl společnosti IPS v oblasti výroby LCD panelů jako celku [65] % ...(obchodní tajemství)... , v segmentu 32 a více by její podíl v České republice nepřesáhl [75] % a v segmentu 25-29 by nepřesáhl [5] %.
21. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku předmětné transakce dojde pouze ke změně kvality kontroly z kontroly společné na kontrolu výlučnou, a dále s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
22. Pokud jde o vertikálně propojené trhy, je společnost Panasonic činná rovněž na vertikálně předcházejícím trhu zahrnujícím výrobu ovladačů, zářivek se studenou katodou, transormátorů a kondenzátorů a na vertikálně navazujícím trhu v oblasti prodeje LCD televizorů, nicméně tržní podíly společnosti Panasonic by v těchto oblastech nepřesáhly [25] %, ať by byly geograficky vymezeny územím České republiky, Evropské unie, EHP či celosvětově.
23. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku uskutečňovaného spojení dochází pouze ke změně kvality kontroly ze společné na výlučnou a nedochází tedy k podstatné změně tržních struktur.
24. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
AK Schönherr v.o.s.
Nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 12.4.2010

[1] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.3693 TPV/Philips (Monitors) či M.3381 Alba/Beko/Grundig HIS JV.
[2] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.3693 TPV/Philips (Monitors) či M.3381 Alba/Beko/Grundig HIS JV.