UOHS S073/2008
Rozhodnutí: S073/2008/KS-05204/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů NEROLA a.s./Natura, a.s.
Účastníci NEROLA a.s. Natura, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 10. 3. 2008

S 073/2008/KS-05204/2008/840 V Brně dne 10. března 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 073/2008, zahájeném dne 7. února 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost NEROLA a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, IČ: 28183096, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů NEROLA a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, IČ: 28183096, a Natura, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 20, IČ: 00533432, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 14. prosince 2007 mezi společností NEROLA a.s., jako kupujícím, a Ing. R. A., jako prodávajícím, a Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 14. prosince 2007 mezi společností NEROLA a.s., jako kupujícím, a Ing. M. S., jako prodávajícím, v jejichž důsledku nabude společnost NEROLA a.s. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Natura, a.s., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 08/2008 ze dne 20. února 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou Smluv o úplatném převodu cenných papírů, které byly dne 14. prosince 2007 uzavřeny společností NEROLA a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, IČ: 28183096 (dále jen NEROLA či navrhovatel ), jako kupujícím, a Ing. R. A., a Ing. M. S., jako prodávajícími.
(4) V důsledku výše uvedených smluv nabude společnost NEROLA akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Natura, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 20, IČ: 00533432 (dále jen Natura ), a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) NEROLA je společností založenou za účelem nabytí akcií ve společnosti Natura. Jediným akcionářem navrhovatele je společnost Arca Capital Bohemia, a.s. Obě tyto společnosti jsou součástí skupiny subjektů (dále také jen skupina Arca ), jejíž konečnou mateřskou společností je holdingová společnost Arca Investments, a.s., sídlící na Slovensku. Skupina Arca je na území České republiky činná zejména prostřednictvím následujících subjektů:
. společnosti LYOR a.s., vlastnící [ obchodní tajemství ]% podíl ve společnosti MARILA BALÍRNY a.s., která se zabývá výrobou kávových produktů, výrobou cukrářského pečiva a výrobou minerální vody,
. společnosti ATRICIO a.s., která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
. společnosti ASATOMA a.s. [1] , která drží a spravuje obchodní podíl ve společnosti VČE-transformátory, s.r.o., jež vyrábí transformátory,
. společnosti Arca Real Estate a.s., která vyvíjí realitní činnost,
. společnosti GiTy, a.s. [2] , která je činná v oblasti telekomunikačních služeb, či
. společnosti ALTERCAP, s.r.o., která drží a spravuje obchodní podíl ve společnosti GOLD PRALINES s.r.o., jež se zabývá prodejem belgických pralinek.
(7) Nabývaná společnost Natura působí na území České republiky v potravinářském sektoru, přičemž se ve své činnosti soustředí na výrobu a prodej práškových potravinových výrobků, sušené bramborové kaše, bramborových škrobů pro potravinářské i nepotravinářské využití a potravinářských přísad pro následné použití ve zpracovatelském průmyslu. Společnost Natura kontroluje na území České republiky společnosti PECTIS s.r.o. a Naturamyl, a.s., obě rovněž působící v oblasti potravinářských výrobků. Dopady spojení
(8) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(9) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(10) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný soutěžitel Natura na území České republiky v oblasti maloobchodního prodeje práškových potravinových výrobků a oblasti dodávek potravinářských přísad pro následné využití ve zpracovatelském průmyslu. Potravinářské přísady navrhovatele jsou používány především při výrobě masných výrobků nebo pekárenských a cukrářských výrobků.
(11) Skupina Arca, jejíž součástí je společnost NEROLA, v České republice působí mimo jiné prostřednictvím společností GOLD PRALINES s.r.o., jež provozuje dva obchody prodávající belgické pralinky, a společnosti MARILA BALÍRNY a.s., jež se kromě jiných aktivit zabývá výrobou cukrářského pečiva. Ani jedna z uvedených skupin produktů nepředstavuje z pohledu věcného výrobky shodné či zaměnitelné s výrobky skupiny Natura, společnost MARILA BALÍRNY a.s. však vystupuje ve vztahu k nabývanému soutěžiteli v pozici možného odběratele potravinářských přísad pro výrobu svého cukrářského pečiva.
(12) Oblast práškových potravinových výrobků zahrnuje mnoho různých produktů (například bramborové knedlíky, chlupaté knedlíky, bramborovou kaši, bramborové škubánky, bramborové těsto, bramboráky, bramborové škroby), mezi nimiž je z pohledu věcného možné rozlišovat v závislosti na jejich složení, charakteristikách, spotřebitelských preferencí či dalších kritériích jednotlivé kategorie. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení nepovede k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, však mohla být otázka vymezení věcného relevantního trhu pro oblast práškových potravinových výrobků ponechána otevřená.
(13) Mezi potravinářské přísady, jež jsou skupinou Natura dodávány k následnému využití v různých segmentech zpracovatelském průmyslu, patří například zahušťující a želírující látky, emulgátory, antioxidanty, stabilizátory či barviva. Rovněž v této oblasti by přicházelo v úvahu užší věcné členění, protože však nedochází v důsledku předmětného spojení k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, lze ponechat vymezení věcného relevantního trhu pro oblast potravinářské přísady pro účely daného správního řízení otevřené.
(14) Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených věcných oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na užším způsobem vymezeném území, přihlédl Úřad ke zjištění, že předmětné produkty jsou nabízeny po celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. I otázku geografického vymezení relevantního trhu pro každou z oblastí, ve kterých působí nabývaný soutěžitel, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
(15) Na území České republiky dosahuje nabývaný soutěžitel Natura v oblasti maloobchodního prodeje práškových potravinových výrobků i oblasti dodávek potravinářských přísad pro následné využití ve zpracovatelském průmyslu tržního podílu nepřesahujícího hranici [ obchodní tajemství ] %. V důsledku předmětného spojení vstoupí skupina Arca na území České republiky do oblastí, v nichž dosud nebyla činná.
(16) Soutěžní prostředí v posuzovaných oblastech se vyznačuje přítomností mnoha konkurenčních soutěžitelů, mezi nimiž lze jmenovat například společnosti Vitana, a.s., Podravka-Lagris a.s., Amylon, a.s., Semix Food s.r.o. či IDC-FOOD, s.r.o.
(17) Při posouzení dopadu vertikálního vztahu mezi činností společnosti MARILA BALÍRNY a.s. spočívající v produkci cukrářského pečiva a činností skupiny Natura spočívající ve výrobě potravinářských přísad vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti. Jak společnost MARILA BALÍRNY a.s. v oblasti cukrářského pečiva (tržní podíl [ obchodní tajemství ] %), tak skupina Natura v oblasti výroby potravinářských přísad dosahují relativně nízkých tržních podílů, přičemž v obou vertikálně navazujících oblastech působí řada konkurenčních subjektů. Subjekty stojící mimo skupinu subjektů vzniklou spojením tak budou mít i po spojení otevřenu možnost poptávat potravinářské přísady od řady dalších dodavatelů, zatímco konkurenční výrobci potravinářských přísad budou moci nacházet poptávku po svých produktech u mnoha jiných výrobců cukrářského pečiva.
(18) V průběhu správního řízení bylo zjištěno, že jako odběratelé práškových potravinových výrobků skupiny Natura vystupují často nadnárodní obchodní řetězce disponující vysokou kupní a vyjednávací silou.
(19) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
(20) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
NEROLA a.s.
Ovocný trh 1096/8
117 19 Praha 1

[1] Společnost ASATOMA a.s. je společně kontrolována ze strany společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. a společnosti ECO-INVESTMENT, a.s..
[2] Společnost GiTy, a.s. je společně kontrolována ze strany společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., na jedné straně, a manželů Girtlových, na druhé straně.