UOHS S073/2004
Rozhodnutí: OF/S073/04-2357/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Ciba Spezialitätenchemie Holding AG a Raision Chemicals Oy
Účastníci Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, Klybeckstrasse 141, Basel, Švýcarsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 8. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 73/04-2357/04 V Brně dne 3. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 73/04, zahájeném dne 2. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, se sídlem Klybeckstrasse 141, Basilej, Švýcarská konfederace, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, LL.M, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 1. dubna 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, se sídlem Klybeckstrasse 141, Basilej, Švýcarská konfederace, a Raisio Chemicals Oy, se sídlem Raisionkaari 60, Raisio, Finsko, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě "Rámcové smlouvy o prodeji a koupi týkající se Raisio Chemicals Oy", uzavřené dne 18. března 2004 mezi společností Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, jako kupujícím, a společností Raiso Group Plc, se sídlem Raisionkaari 55, Raisio, Finská republika, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Ciba Spezialitätenchemie Holding AG nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Raisio Chemicals Oy, a tím získat i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2004 ze dne 19. května 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Ciba Spezialitätenchemie Holding AG , se sídlem Klybeckstrasse 141, Basilej, Švýcarská konfederace (dále jen "Ciba") je akciovou společností, založenou podle švýcarského práva. Společnost Ciba je činná v oblastech vývoje, výroby a prodeje speciálních chemikálií a chemických přísad. Společnost Ciba působí na území České republiky prostřednictvím své organizační složky Ciba Speciality Chemicals Hungary Ltd.-org.složka, se sídlem Podle Kačerova 487/26, Praha 4.
Za poslední účetní období dosáhla společnost Ciba celosvětového obratu vypočteného v souladu s § 14 zákona cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat společnosti Ciba cca [ obchodní tajemství ] Kč.
Společnost Raisio Chemicals Oy , se sídlem Raisionkaari 55, Raisio, Finská republika (dále jen "Raisio Chemicals") je finskou obchodní společností, patřící do skupiny, kontrolované společností Raisio Group Plc (dále jen "skupina Raisio" a "Raisio Group"). Skupina Raisio je rozdělena do tří divizí-Raisio Chemikálie, Raisio výživa a Raisio biologické vědy. Předmětná transakce se týká divize Raisio Chemikálie, v jejímž čele stojí společnost Raisio Chemicals.
Výše celosvětového obratu společnosti Raiso Chemicals za poslední účetní období dosáhla cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat společnosti Raiso Chemicals cca [ obchodní tajemství ] Kč. Právní rozbor
K posuzované transakci dochází na základě "Rámcové smlouvy o prodeji a koupi týkající se Raisio Chemicals Oy", uzavřené dne 18. března 2004 mezi společností Ciba, jako kupujícím, a společností Raiso Group Plc, se sídlem Raisionkaari 60, Raisio, Finská republika, jako prodávajícím. V důsledku realizace předmětné transakce tak získá společnost Ciba možnost přímo kontrolovat společnost Raisio Chemicals.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného v době do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně čl. III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona (tj. o povolení spojení) zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení podle novely nepodléhá povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 8. června 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
GLEISS LUTZ v.o.s
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2