UOHS S073/2003
Rozhodnutí: OF/S073/03-2060/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů General Electric Company a Crompton Corporation
Účastníci Crompton Corporation, se sídlem 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut, USA General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 2. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB


S 73/03-2060/03 V Brně dne 16. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 73/03, zahájeném dne 29. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, USA, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému má dojít na základě smlouvy o koupi a směně uzavřené dne 24. dubna 2003 mezi společností General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, USA, jako kupujícím, a společností Crompton Corporation, se sídlem 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut, USA, jako prodávajícím, podle níž prodávající převede na kupujícího soubor obchodních a akciových podílů prodávajícího v jeho dceřiných společnostech, vymezených práv, věcí a jiných majetkových hodnot vlastněných těmito dceřinými společnostmi, který slouží prodávajícímu k podnikání v oblasti silikonových produktů, označený účastníkem řízení jako divize činná v oblasti silikonových produktů, čímž společnost General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, USA, získá možnost kontrolovat tuto divizi společnosti Crompton Corporation, se sídlem 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut, USA, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, smlouvy zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 19/03 ze dne 14. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě smlouvy o koupi a směně uzavřené dne 24. dubna 2003 mezi společností General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, USA (dále jen "GEC"), jako kupujícím, a společností Crompton Corporation, se sídlem 199 Benson Road, Middlebury, Connecticut, USA (dále jen "Crompton"), jako prodávajícím. Touto akvizicí získá společnost GEC od společnosti Crompton divizi činnou v oblasti silikonových produktů (dále jen "divize OSi"), kterou tvoří soubor obchodních a akciových podílů společnosti Crompton v jejích dceřiných společnostech, vymezených práv, věcí a jiných majetkových hodnot sloužících společnosti Crompton k podnikání v oblasti silikonových produktů. Tím navrhovatel získá možnost tuto nabývanou část soutěžitele kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 mld. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení.
Strany spojení
Společnost GEC není z důvodu rozptýlené struktury akcionářů, z nichž žádný nevlastní více než 5% akciový podíl ve společnosti GEC, kontrolována žádným soutěžitelem. Společnost GEC zastřešuje skupinu společností (dále jen "skupina GEC") působících celosvětově v široké škále obchodních oblastí, k nimž patří letecké motory, spotřebiče, energetické systémy, průmyslové systémy, lékařské systémy, přepravní systémy, plasty, speciální hmoty, vysílání a poskytování finančních služeb. V rámci činnosti v oblasti silikonů se společnost GEC zaměřuje na následující silikonové výrobky: silikonové polotovary, silikonové kapaliny, speciální silikonové kapaliny, silikonové elastomery a silikonové těsnící materiály. V České republice kontroluje společnosti zabývající se poskytováním software (GE Fanuc Automation ČR, s.r.o., a GE Capital Information Technology Solutions, s.r.o.), výrobou a distribucí lékařských přístrojů (GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.), distribucí svítidel (GE Lighting, s.r.o.), poskytováním bankovních a pojišťovacích služeb (GE Capital Bank a.s., GE Capital Multiservis a.s., GE Capital Leasing a.s. a GE Capital Holdings a.s.), pronájmem nemovitostí (Charles Square Center s.r.o. a BBC-Building C, a.s.) a společnosti činné jako poskytovatelé bezpečnostních systémů a systémů osobní ochrany (Interlogix Česká republika, s.r.o.). Kromě toho jsou na území České republiky umístěny její organizační složky General Electric International, Inc.-obchodní zastoupení (organizační složka) a GE Medical Systems SA-organizační složka. Lze shrnout, že skupina GEC působí na území České republiky v následujících oblastech: letecké motory, spotřebiče, energetické systémy, průmyslové systémy, lékařské systémy, plasty, vysílání a finanční služby.
Společnost Crompton není vzhledem k vysokému počtu jejích akcionářů, z nichž žádný nevlastní více než 10% akciový podíl, kontrolována žádným soutěžitelem. Podniká jako výrobce a prodejce polymerických a speciálních produktů. Tyto výrobky jsou používány jako aditiva ovlivňující vlastnosti vyráběných konečných produktů. Dceřiné společnosti společnosti Crompton pokrývají svými aktivitami území USA, Kanady, Mexika, jihoamerických států, Austrálie, Asie a četných evropských států. OSi, vnitřní obchodní divize společnosti Crompton, která je předmětem převodu, zahrnuje obchodní a akciové podíly společnosti Crompton v jejích dceřiných společnostech, dále práva a závazky, movité a nemovité věci a jiné majetkové hodnoty, používané k činnosti v oblasti silikonových produktů. V rámci působení v oblasti silikonových produktů se divize OSi zaměřuje na výrobu a obchodování se silikonovými kapalinami, speciálními silikonovými kapalinami, organofunkčními silany a silikonovými surfaktanty. Na území České republiky nemá divize OSi žádnou dceřinou společnost, činnost však zde vyvíjejí dvě organizační složky společnosti Crompton, kterými jsou Crompton S.A.-organizační složka a Uniroyal Chemical Export Ltd.-organizační složka. Prvně jmenovaná organizační složka se podílí na navazování kontaktů se zákazníky a smluvním vyjednávání s nimi jménem divize OSi, avšak všechny prodeje divize OSi v České republice se uskutečňují prostřednictvím švýcarské dceřiné společnosti Crompton S.A.
Relevantní trh
Protože předmětem převodu zakládajícího spojení soutěžitelů je obchodní divize OSi společnosti Crompton, vyvíjející činnost v oblasti silikonových produktů, zabýval se Úřad oblastí silikonových výrobků a dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž v této oblasti.
Silikonové produkty jsou používány širokou škálou odběratelů v různých průmyslových oblastech buď pro zhotovení konečných výrobků těchto odběratelů, nebo v některém ze stadií výrobního procesu konečných výrobků.
První skupinu silikonových produktů představují silikonové polotovary . Jsou vyráběny konverzí ze silikonového kovu na chlorosilany, jež se dále zpracovávají na siloxany. Siloxany představují v další fázi výrobního procesu výchozí látky pro výrobu silikonových kapalin, speciálních silikonových kapalin, silikonových elastomerů, silikonových těsnících materiálů a silikonových surfaktantů pro polyurethanové aplikace. Naproti tomu při výrobě organofunkčních silanů jsou používány silanové polotovary, které jsou odlišné od výše charakterizovaných silikonových polotovarů. Silikonové kapaliny , spadající do další výrobkové skupiny, se používají jako vodovzdorné látky pro textilie a kůži, jako média pro přenos tepla v elektrických transformátorech, jako hydraulické kapaliny, jako přípravky na čištění bot, jako prostředky podporující odlepování při výrobě plastů, jako maziva, jako příměsi do šampónů, jako izolační kapaliny, nebo jako příměsi v kosmetických výrobcích. V neposlední řadě slouží k výrobě speciálních silikonových kapalin. Speciální silikonové kapaliny jsou komplexně zpracované silikonové kapaliny s vysokou přidanou hodnotou, jejichž cena a náročnost výroby jsou vyšší než u standardních silikonových kapalin. Jejich výrobci je mohou prodávat buď jako konečné produkty, nebo jako meziprodukty, které jsou dalšími soutěžiteli zpracovávány a prodávány. Speciální silikonové kapaliny se používají např. jako lepidla, emulze, prostředky proti pěnění, přísady do nátěrů, pěnové stabilizátory, či impregnační prostředky. Další skupinu silikonových produktů tvoří silikonové elastomery . Tato skupina zahrnuje škálu výrobků od tekutých lepidel po pevné gumové směsi používané v oblastech stavebnictví, dopravy a elektroniky. Do následující skupiny spadají silikonové těsnící materiály , které nacházejí své využití ve stavebnictví, u elektrických spotřebičů a v automobilovém průmyslu. Organofunkční silany představují následující skupinu výrobků, kterou se spojující se soutěžitelé zabývají. Mají dva způsoby využití. Jednak jsou pro svou schopnost vázat organické látky na látky neorganické používány jako vazbové prostředky pro široký okruh konečných produktů (např. skleněná vlákna), jednak se používají jako prostředky pro sesítění (např. při výrobě vodičů a kabelů). Konečně pak silikonové surfaktanty jsou chemické látky používané např. ve stavební chemii ke kontrole velikosti buněk a stabilizaci pěny při výrobě flexibilních, tvarovacích a pevných polyurethanových pěn.
I když by v rámci každé z těchto skupin bylo možné rozlišovat celou řadu výrobků, byla oblast silikonových produktů, jimiž se zabývají spojující se soutěžitelé, rozdělena na 7 výrobkových skupin, z nichž každá může tvořit samostatný relevantní trh z pohledu věcného: 1. silikonové polotovary, 2. silikonové kapaliny, 3. speciální silikonové kapaliny, 4. silikonové elastomery, 5. silikonové těsnící materiály, 6. organofunkční silany a 7. silikonové surfaktanty pro polyurethanové aplikace. Toto členění považoval Úřad za dostatečné pro účely posouzení dopadů předmětného spojení na oblast silikonových produktů. Tento přístup Úřadu je v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise, k níž Úřad podpůrně přihlíží 1 . Při vymezení relevantních trhů vycházel Úřad jednak z těch oblastí silikonových produktů, v nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají, jednak z těch oblastí, v nichž působí nabývaná část společnosti Crompton. Proto Úřad vymezil z hlediska věcného následující relevantní trhy: 1. trh silikonových kapalin, 2. trh speciálních silikonových kapalin, 3. trh organofunkčních silanů a 4. trh silikonových surfaktantů pro polyurethanové aplikace. Z pohledu geografického Úřad za relevantní trh považoval území České republiky. Produkty spadající pod posuzované relevantní trhy nejsou spojujícími se soutěžiteli vyráběny v České republice, ale dodávány ze zahraničí.
Dopady spojení
Hospodářské soutěže na trhu silikonových kapalin v České republice se účastní oba spojující se soutěžitelé. Podle údajů poskytnutých účastníkem řízení společnost GEC dosáhla v roce 2002 na tomto trhu podílu ve výši [ obchodní tajemství ], zatímco tržní podíl společnosti Crompton činil na tomtéž trhu za stejné období činil cca [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění předmětného spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na [ obchodní tajemství ]. Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů na trhu silikonových kapalin v České republice se řadí společnosti Dow Corning Limited (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), s tržním podílem pohybujícím se podle odhadu navrhovatele mezi [ obchodní tajemství ], Wacker-Chemie GmbH (SRN), jejíž tržní podíl činí podle odhadu navrhovatele [ obchodní tajemství ], Shin-Etsu Europe B.V. (Nizozemí) s odhadovaným tržním podílem ve výši [ obchodní tajemství ], Rhodia Europe (Francie) s odhadovaným tržním podílem ve výši [ obchodní tajemství ] a Degussa/Goldschmidt AG (SRN).
Na trhu speciálních silikonových kapalin v České republice působí oba spojující se soutěžitelé. Podle údajů poskytnutých účastníkem řízení činil v roce 2002 podíl společnosti GEC na tomto trhu [ obchodní tajemství ], zatímco tržní podíl společnosti Crompton na tomtéž trhu za stejné období dosáhl výše [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění předmětného spojení tak dojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na [ obchodní tajemství ]. Spojující se soutěžitelé jsou na trhu speciálních silikonových kapalin v České republice vystaveni konkurenci společností Dow Corning Limited s tržním podílem dle odhadu navrhovatele [ obchodní tajemství ], Degussa AG s odhadovaným tržním podílem [ obchodní tajemství ] Wacker-Chemie GmbH s podílem odhadnutým na [ obchodní tajemství ], Shin-Etsu Europe B.V. a Rhodia Europe.
Na trhu organofunkčních silanů v České republice navrhovatel činnost nevyvíjí, zatímco společnost Crompton prostřednictvím činnosti převáděné divize OSi v roce 2002 dosáhla podle odhadu spojujících se soutěžitelů tržního podílu pohybujícího se kolem [ obchodní tajemství ]. Největším odběratelem nabývaného soutěžitele na území ČR je společnost [ obchodní tajemství ]. Společnost Crompton na zmíněném trhu čelí konkurenci ze strany společností Degussa AG, jejíž navrhovatelem odhadovaný podíl činí [ obchodní tajemství ], Dow Corning Limited s tržním podílem dle odhadu navrhovatele pod hranicí [ obchodní tajemství ] a Wacker-Chemie GmbH s odhadovaným tržním podílem pod [ obchodní tajemství ].
Hospodářské soutěže na trhu silikonových surfaktantů pro polyurethanové aplikace v České republice se navrhovatel neúčastní, zatímco tržní podíl společnosti Crompton na tomto trhu za rok 2002 dosáhl podle odhadu spojujících se soutěžitelů [ obchodní tajemství ]. Tyto produkty odebírá od společnosti Crompton v České republice [ obchodní tajemství ] subjektů, z toho [ obchodní tajemství ]těchto produktů společnosti Crompton odebírají [ obchodní tajemství ] soutěžitelé: [ obchodní tajemství ], a společný podnik soutěžitelů [ obchodní tajemství ]. Nesilnějším soutěžitelem na trhu silikonových surfaktantů pro polyurethanové aplikace je společnost Degussa AG, jejíž tržní podíl podle odhadu navrhovatele dosahuje [ obchodní tajemství ].
Vzhledem ke skutečnosti, že k výrobě silikonových kapalin i speciálních silikonových kapalin, stejně jako k výrobě silikonových elastomerů, silikonových těsnících materiálů a silikonových surfaktantů se používají silikonové polotovary, navazují tyto trhy vertikálně na trh silikonových polotovarů. Proto se Úřad zabýval dopady těchto spojením nově vytvořených vertikálních vazeb na hospodářskou soutěž na trzích, na kterých jsou činní spojující se soutěžitelé.
Pro účely zhodnocení dopadů spojením vytvořených vertikálních vazeb mezi spojujícími se soutěžiteli vzal Úřad v úvahu skutečnost, že posuzovaná oblast se vyznačuje přítomností silných nadnárodních výrobců silikonových produktů. Z těchto konkurentů spojujících se soutěžitelů jsou v oblasti silikonových produktů vertikálně (zpětně) integrováni až do výchozí fáze výrobního procesu, kterou představuje výroba silikonových polotovarů, společnosti Dow Corning Limited, Rhodia Europe, Shin-Etsu Europe B.V. a Wacker-Chemie GmbH. Stejným způsobem je vertikálně (zpětně) integrovaný navrhovatel. Naopak nabývaný soutěžitel, společnost Crompton, stejně jako významný konkurent spojujících se soutěžitelů, společnost Degussa AG, nejsou v oblasti silikonových výrobků integrováni popsaným způsobem.
Na trhu silikonových polotovarů je činná v České republice před spojením ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost GEC, jejíž tržní podíl se pohyboval dle jejího odhadu v roce 2002 kolem [ obchodní tajemství ]. Navrhovatelem odhadnuté tržní podíly ostatních soutěžitelů působících na tomto trhu dosahují výše [ obchodní tajemství ] u společnosti Rhodia Europe, [ obchodní tajemství ] u společnosti Dow Corning Limited a [ obchodní tajemství ] u společnosti Wacker-Chemie GmbH.
Na trzích silikonových elastomerů a silikonových těsnících materiálů působí před spojením ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost GEC, jejíž tržní podíly dosáhly podle jejího odhadu v roce 2002 na území České republiky na každém z těchto trhů výše cca [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění předmětného spojení se tak pozice navrhovatele na žádném z těchto trhů nezmění, neboť navrhovatel bude mít nadále nezměněný přístup k silikonovým polotovarům nezbytným k výrobě silikonových elastomerů a silikonových těsnících materiálů. Konkurenci spojujících se soutěžitelů tvoří společnosti Rhodia Europe, Dow Corning Limited a Wacker-Chemie GmbH.
Jak již bylo popsáno výše, na trzích silikonových kapalin a speciálních silikonových kapalin v České republice podnikají oba spojující se soutěžitelé. Po uskutečnění posuzovaného spojení se tak nepatrně posílí postavení navrhovatele na trzích s těmito produkty, k jejichž výrobě se používají silikonové polotovary. I po spojení však konkurentům spojujících se soutěžitelů zůstane zachována možnost odebírat silikonové polotovary nezbytné k výrobě standardních a speciálních silikonových kapalin i z jiných zdrojů (např. od vertikálně integrovaných nadnárodních výrobců silikonových produktů) než od navrhovatele. Spojením nově vzniklé vertikální propojení mezi spojujícími se soutěžiteli tak nepříznivě neovlivní hospodářskou soutěž na posuzovaných trzích.
Ve vztahu k trhu silikonových surfaktantů pro polyurethanové aplikace navrhovatel získáním kontroly nad divizí OSi vstoupí na tento trh. Tím dojde vertikálnímu propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, které však nebude mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na dotčených trzích. I po spojení totiž konkurenti spojujících se soutěžitelů budou mít možnost odebírat silikonové polotovary nezbytné k výrobě silikonových surfaktantů i z jiných zdrojů (např. od vertikálně integrovaných nadnárodních výrobců silikonových produktů). Závěr o tom, že posuzované spojení nepříznivě neovlivní hospodářskou soutěž na uvedeném trhu, je podpořen i skutečností, že v oblasti silikonů dochází k dynamickému rozvoji a na trhu silikonových surfaktantů pro polyurethanové aplikace je činný silný konkurent, společnost Degussa s odhadovaným podílem [ obchodní tajemství ].
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, včetně dopadu nově vzniklých vertikálních vazeb Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná, advokátka
AK Clifford Chance
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 2.7. 2003
1 Rozhodnutí Evropské komise č. M.1162 ve věci spojení soutěžitelů GEC a Bayer