UOHS S073/2002
Rozhodnutí: OF/S073/02-1486/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURACE COMPANY LIMITED, Praha a společností Winterthur pojišťovna, a.s.,
Účastníci CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S. WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, org. složka, Lazarská 13, Praha 2 Winterthur pojišťovna, a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 73/02-1486/02 V Brně dne 16. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 73/02, zahájeném dne
13. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační složka, se sídlem Lazarská 13, 120 00 Praha 2, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu pojistného kmene neživotních pojištění" a "Smlouvy o převodu ostatních složek podnikání souvisejících s pojištěním odpovědnosti a pojištěním škod na majetku", uzavíranými společnostmi WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační složka, se sídlem Lazarská 13, 120 00 Praha 2, jako nabyvatelem, a společností Winterthur pojišťovna, a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, jako převodcem, v jejichž důsledku dojde k převodu pojistného kmene pojištění škod na majetku v rozsahu pojistných odvětví 8 a 9 uvedených v části B přílohy zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistného odvětví 13 uvedené v části B přílohy zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a dále ostatních složek podnikání související s pojištěním odpovědnosti a pojištěním škod na majetku, ze společnosti Winterthur pojišťovna, a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, na společnost WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační složka, se sídlem Lazarská 13, 120 00 Praha 2, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 13. března 2002 na návrh společnosti WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační složka, se sídlem Lazarská 13, 120 00 Praha 2 (dále jen "WOS"), správní řízení S 73/02 ve věci povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona , na základě "Smlouvy o převodu pojistného kmene neživotních pojištění" a "Smlouvy o převodu ostatních složek podnikání souvisejících s pojištěním odpovědnosti a pojištěním škod na majetku" (dále jen "Smlouvy"), v jejichž důsledku dojde k převodu pojistného kmene pojištění škod na majetku v rozsahu pojistných odvětví 8 a 9 uvedených v části B přílohy zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistného odvětví 13 uvedené v části B přílohy zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a dále ostatních složek podnikání související s pojištěním odpovědnosti a pojištěním škod na majetku (dále jen "Předmět spojení"), ze společnosti Winterthur pojišťovna, a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 (dále jen "WP"), na společnost WOS. Předmětem Smluv je převod pojistných smluv v oblasti neživotního pojištění, včetně převodu vedlejších práv náležejícím k pojistným smlouvám, finančních prostředků ve výši hodnoty technických rezerv, práv a povinností vyplývajících z pojistných smluv, včetně pohledávek vůči klientům a plateb splatných klientům, a dalších aktiv používaných k podnikání v oblasti převáděného pojistného kmene pojištění škod na majetku v rozsahu pojistných odvětví 8 a 9 uvedených v části B přílohy zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistného odvětví 13 uvedené v části B přílohy zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, např. stolní počítače, kopírku přenosný počítač, tiskárny. Předmět spojení lze tedy chápat jako část podniku, které lze jednoznačně přiřadit obrat ve smyslu zákona.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících předmětné spojení, výroční zprávy, informací o spojovaných společnostech a dokladu o zaplacení správního poplatku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/02 ze dne 3. dubna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Společnost WOS je organizační složkou společnosti WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, se sídlem Winterthur House, 34, Leadenhall Street, Londýn, EC3A 1AX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, patřící do skupiny XL Capital Group. XL Capital Group nabízí pojišťovací a finanční služby. V České republice společnost WOS provozuje pojišťovací činnost v rozsahu pojistných odvětví 8, 9 a 13 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Společnost WP je dceřinnou společností společnosti Winterthur Leben AG, která je součástí skupiny Credit Suisse Group. Credit Suisse Group podniká v oblasti finančních služeb. Společnost WP poskytuje v České republice životní a neživotní pojištění.
Celkový celosvětový obrat skupiny XL Capital Group činil v roce 2001 cca .. Kč, ve stejném roce v České republice společnost WOS nevykázala žádný obrat. Celkový celosvětový obrat skupiny Credit Suisse Group v roce 2001 činil cca .. Kč, společnost WP v České republice ve stejném období dosáhla obratu cca .. Kč. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost WOS se účastní soutěže na území České republiky v oblasti neživotního pojištění v rozsahu pojistných odvětví 8, 9 a 13 uvedených v části B přílohy zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, přičemž v roce 2001 neměla na trhu pojištění škod na majetku žádný tržní podíl, taktéž na trhu pojištění odpovědnosti nedosáhla žádného podílu.
Společnost WP poskytuje v České republice životní a neživotní pojištění. V oblasti neživotního pojištění dosáhla společnost WP v roce 2001 na trhu pojištění škod na majetku podíl cca % a na trhu pojištění odpovědnosti za škodu cca %.
V České republice na trhu pojištění škod na majetku působí společnosti jako např. společnost Česká pojišťovna, a.s., jejíž podíl je cca %, dále společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., s podílem cca %. Na trhu pojištění odpovědnosti působí společnosti např. Česká pojišťovna, a.s., jejíž podíl je cca % a Allianz pojišťovna, a.s., s tržním podílem cca %.
Z uvedených údajů vyplývá, že aktivity spojovaných soutěžitelů se na území České republiky překrývají pouze v oblasti neživotního pojištění v rozsahu pojistných odvětví 8, 9 a 13 uvedených v části B přílohy zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, tedy na trhu pojištění škod na majetku a trhu pojištění odpovědnosti za škodu, kde spojující se soutěžitelé zaujímají dohromady trží podíly menší než %.
Spojení tedy nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České Republice. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Eva Vraná, advokátka
advokátní kancelář Clifford Chance Pünder
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 3.5.2002