UOHS S073/2001
Rozhodnutí: OF/S073/01 Instance I.
Věc Spojení pdniků-CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG a BorsodChem Rt.,
Účastníci BorsodChem Rt., se sídlem 3702 Kazincbarcika, Pf. 208, Maďarsko CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG, Annagasse 6, 1010 Vídeň, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 14. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 128 KB


S 73/01-1531/01-OF V Brně dne 14.9.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 73/01-OF, zahájeném dne
15. srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG, se sídlem Annagasse 6, 1010 Vídeň, Rakousko, zastoupená na základě plné moci ze dne 21.6.2001 JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s., se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, ve věci povolení spojení podniků ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě nabídky společnosti CE Oil & Gas, se sídlem Annagasse 6, 1010 Vídeň, Rakousko, na převzetí veškerých kmenových akcií společnosti BorsodChem Rt., se sídlem 3702 Kazincbarcika, Pf. 208, Maďarsko, v jejímž důsledku má společnost CE Oil & Gas, se sídlem Annagasse 6, 1010 Vídeň, Rakousko, získat kontrolu ve společnosti Borsodchem, se sídlem 3702 Kazincbarcika, Pf. 208, Maďarsko se podle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 15. srpna 2001 na návrh společnosti CE Oil & Gas, se sídlem Annagasse 6, 1010 Vídeň, Rakousko (dále jen "CE Oil & Gas"), zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s., se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost CE Oil & Gas, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Ke spojení má dojít na základě nabídky společnosti CE Oil & Gas na převzetí veškerých kmenových akcií společnosti BorsodChem Rt., se sídlem 3702 Kazinbarcika, Pf. 208, Maďarsko (dále jen "BorsodChem") ze dne 13. června 2001. Ke dni učinění nabídky převzetí byla společnost CE Oil & Gas vlastníkem akcií představujících 16,06 % základního kapitálu společnosti BorsodChem. Prostřednictvím nabídky převzetí má CE Oil & Gas v úmyslu získat nejméně 50 % + 1 akcií, s nimiž je spojeno právo účasti na společnosti BorsodChem. Závaznost nabídky převzetí skončila dne 26. srpna 2001. Pokud společnost CE Oil & Gas získá požadované množství akcií, získá nad společností BorsodChem kontrolu, čímž dojde ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
informací o spojovaných společnostech a společnostech s nimi propojených
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/01 ze dne 29. srpna 2001. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
CE Oil & Gas je rakouská akciová společnost, která byla založena v říjnu 2000. Podniká výlučně jako finanční investor se zaměřením na investice do středoevropských a východoevropských podniků působících v oblasti plynu a nafty.
100% vlastníkem akcií společnosti CE Oil & Gas je rakouská společnost s ručením omezeným CEE Oil a Gas Beteiligung und Verwaltung GmbH, se sídlem Annagasse 6, A-1010 Vídeň. Tato společnost je 100% dceřinou společností rakouské akciové společnosti VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG (dále jen "VCP"), která je 100% dceřinou společností rakouské akciové společnosti VCP Holding AG.
Mezi hlavní aktivity společnosti VCP, založené ve Vídni v roce 1998, patří obchodní poradenství v oblastech korporátních financí, spojování podniků, soukromého majetku a jeho správy, a to se zaměřením zejména na střední a východní Evropu. Mezi klienty VCP patří nebo patřily mj. společnosti Siemens, Wienerberger, Mobilkom Austria, AGA, Danone, Pepsi Cola aj.
Společnost VCP má dceřiné společnosti v Polsku, Chorvatsku, Rakousku a Nizozemí. Žádný z členů skupiny VCP neměl před spojením dceřinou společnost v České republice.
BorsodChem je maďarská akciová společnost, která je mj. registrována na budapešťské burze cenných papírů. Nejvýznamnějšími akcionáři společnosti BorsodChem jsou společnosti Sibur International Ltd. (24,8 %), CE Oil a Gas (16,06 %), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (8,61 %), Bank of NewYork (7,66 %) a Moscow Business World Bank (4,63 %).
V roce 2000 BorsodChem získala 97,5% obchodní podíl ve společnosti BorsodChem-Moravské chemické závody, Ostrava, s.r.o., se sídlem Volyně, Hradčanská 495, IČ 26019388. Do této společnosti vložila společnost ALIACHEM a.s. formou vkladu podniku podstatnou část ALIACHEM a.s., odštěpný závod Moravské chemické závody. Toto spojení podniků bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 16/00-1290/00-220 ze dne 26.5.2000. V současnosti podniká výše uvedená česká společnost pod obchodní firmou BorsodChem MCHZ, s.r.o. a má sídlo na adrese Ostrava-Mariánské Hory, Chemická 1.
Skupina BorsodChem podniká v oblasti chemického průmyslu. Její aktivity se zaměřují zejména na vývoj, výrobu a prodej PVC pryskyřic, sloučenin PVC, methylen-diphenyl-diisokyanátu a surovin pro jeho výrobu, průmyslových organických a anorganických chemikálií, hotových plastových výrobků atd.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Vzhledem k tomu, že společnost CE Oil & Gas, resp. ostatní členové skupiny VCP, dosud v České republice nepodnikala, základem pro vymezení relevantních trhů Úřadem byly výrobky skupiny BorsodChem dodávané do České republiky.
V České republice jsou společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. vyráběny následující skupiny výrobků: anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, močovinoformaldehydová pryskyřice, ledek amonný s vápencem, kyselina šťavelová, oxid dusný (rajský plyn), formaldehyd, kyselina dusičná. Převážná část těchto výrobků je určena pro vývoz. Do České republiky jsou dále dováženy některé výrobky zahraničních společností koncernu BorsodChem, a to zejména PVC pryskyřice, PVC fólie, amoniak a formalin.
Charakteristika jednotlivých výrobků
Anilin je chemická látka, která slouží především k výrobě MDI (suroviny pro výrobu polyuretanových pěn spolu s polyoly), k výrobě gumárenských chemikálií (surovina pro výrobu urychlovačů vulkanizace a gumárenských antioxidantů), k výrobě agrochemikálií (pesticidů). V menším měřítku se anilin používá k výrobě barviv a ve farmaceutickém průmyslu.
Na trhu anilinu působí v rámci skupiny BorsodChem společnost BorsodChem MCHZ s.r.o., a to jako výrobce a distributor anilinu. Její tržní podíl přesahuje 80 %. Nejvýznamnějšími konkurenty BorsodChem na trhu anilinu jsou společnosti ORGANIKA CZ s.r.o. a MITSUI & Co. Ltd.
Odběrateli anilinu jsou zejména výrobci urychlovačů vulkanizace v gumárenském průmyslu a výrobci barviv pro textilní průmysl. Mezi nejvýznamnější odběratele anilinu skupiny BorsodChem patří společnosti ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia, Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, SPOLCHEMIE, a.s.
Cyklohexylamin je chemická látka vyráběná dalším zpracováním anilinu. Má široké spektrum využití-především při výrobě gumárenských chemikálií (urychlovače vulkanizace), umělých sladidel (cyklamáty) a při úpravě průmyslové vody.
BorsodChem MCHZ, s.r.o. je jediným tuzemským výrobcem cyklohexylaminu a zároveň i jeho jediným dodavatelem na český trh. Jeho nejvýznamnějším odběratelem je společnost Kaučuk, a.s.
Dicyklohexylamin je látka, která se vyrábí dalším zpracováním cyklohexylaminu. Používá se při výrobě gumárenských chemikálií (urychlovačů vulkanizace) a antikorozních přípravků.
BorsodChem MCHZ s.r.o. je jediným tuzemským výrobcem dicyklohexylaminu, svými dodávkami se však na trhu v ČR nepodílí, neboť jeho celá produkce je však vyvážena na zahraniční trhy.
Močovinoformaldehydová pryskyřice je lepidlo a pojivo užívané při výrobě dřevotřískových desek v nábytkářském průmyslu. BorsodChem MCHZ s.r.o. prodává tyto pryskyřice pod obchodním názvem DUKOL. V České republice neexistuje další výrobce shodného nebo zastupitelného pojiva pro daný účel použití. Toto je však do České republiky importováno.
Tržní podíl BorsodChem představuje cca 61 % z celkového obratu na trhu. Kromě toho působí na trhu močovinoformaldehydové pryskyřice v ČR společnosti Dynea Austria GmbH (Rakousko) a Chemco a.s. (Slovensko).
Nejvýznamnějšími odběrateli močovinoformaldehydové pryskyřice společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. v České republice jsou společnosti KRONOSPAN ČR, spol. s r.o., Dřevozpracující družstvo Lukavec, ZPD Hodonín a.s., Grena a.s., DYAS Uherský Ostroh a.s.
Ledek amonný s vápencem je anorganické dusíkaté hnojivo užívané v zemědělství. Kromě BorsodChem MCHZ vyrábí ledek amonný v ČR společnost Lovochemie, a.s. Tržní podíl BorsodChem MCHZ je cca 9,8 % z celkového obratu na trhu.
Mezi nejvýznamnější odběratele ledku amonného od společnosti BorsodChem v ČR patří Agrofert Holding, a.s., Cukrovat Hrušovany n/Jev, a.s., Multitip Moravia, s.r.o., ZOD Slezská Hořina, AGRO Strunkovice s.r.o. a další.
Kyselina šťavelová se používá k extrakci vzácných kovů, leštění mramoru a jiných kamenných ploch, v textilním, farmaceutickém a chemickém průmyslu. BorsodChem MCHZ, s.r.o. je jediným tuzemským výrobcem kyseliny šťavelové, avšak na trh ČR je dodávána ještě čínská kyselina šťavelová. Tržní podíl společnosti BorsodChem představuje asi 90 % z celkového obratu.
Nejvýznamnějšími odběrateli kyseliny šťavelové skupiny BorsodChem v ČR jsou společnosti NEST Ostrava, EURO-ŠARM s.r.o., HCI ČR s.r.o., EKORAN PLUS, s.r.o., PPD CHEMICALS, s.r.o.
Oxid dusný (rajský plyn) se používá v převážné míře jak anestetikum (narkotizační činidlo ve zdravotnických zařízeních), v menším množství je využíván k plnění bombiček určených pro přípravu šlehačky v potravinářském průmyslu. Tržní podíl BorsodChem MCHZ na tomto trhu je cca 82 %.
Nejvýznamnějším konkurentem je společnost LINDE TECHNOPLYN a.s., významné jsou také importy z Polska a SRN.
Formaldehyd se používá při výrobě nátěrových hmot a lepidel z pryskyřice, umělých hmot, slouží také pro dezinfekční účely a užívá se též v polygrafii. BorsodChem MCHZ, s.r.o. je jediným tuzemským výrobcem formaldehydu a jeho tržní podíl představuje 51 % celkového obratu. Zbývající podíl na trhu je pokrýván dovozem od zahraničních výrobců, z nichž nejvýznamnější jsou společnosti Zaklady azotowe Kedzierzyn S.A., Polsko, Chemko a.s. (Slovensko), Atofina Deutschand GmbH (SRN), Dynea Austria GmbH (Rakousko).
Mezi nejvýznamnější odběratele formaldehydu skupiny BorsodChem v ČR patří ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia, Dřevozpracující družstvo Lukavec, Českomoravský len a.s.
Kyselina dusičná se používá při výrobě dusíkatých hnojiv, výbušnin, anorganických solí a při těžbě a úpravě uranu. Společnost BorsodChem MCHZ převážnou část produkce spotřebovává pro vlastní výrobu dusíkatých hnojiv. Její tržní podíl je cca 25 %.
Nejvýznamnějšími konkurenty skupiny BorsodChem na trhu kyseliny dusičné v ČR jsou ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia a Lovochemie, a.s. Významné jsou rovněž dovozy z Polska a SRN.
Dusičnan sodný se používá např. ve sklářském průmyslu a při těžbě a úpravě uranu. Nejvýznamnějším konkurentem společnosti BorsodChem, jejíž tržní podíl představuje 20 % z celkového obratu na tomto trhu, je společnost ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA. Významné jsou rovněž dovozy tohoto výrobku z Polska a SRN.
K nejvýznamnějším odběratelům dusičnanu sodného skupiny BorsodChem v ČR patří Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., SKLÁRNY KAVALIER, a.s., Diamo, s.p., Chemopetrol, a.s.
Vodík (hydrogen) je používán např. v hydrogenačních procesech při výrobě anilinu, kde hydrogenací nitrobenzenu vzniká anilin. Dále může být vodík využíván např. při žíhání plechu jako redukční atmosféra.
Dodávky společnosti BorsodChem na trh vodíku představují asi 10 % z celkového obratu, nejvýznamnějším konkurentem na tomto trhu je společnost LINDE TECHNOPLYN a.s.
PVC pryskyřice je široce používanou surovinou v průmyslu umělých hmot-používá se ke zpracování plastů. PVC směsi a PVC výrobky jsou vyráběny z PVC pryskyřice přidáváním rozličných nepřímých surovin (stabilizátorů, tvárných mazadel, změkčovadel, barvících přípravků atd.) Konečné výrobky mohou být tvrdé nebo změkčené. PVC výrobky jsou nejvíce používány ve stavebním průmyslu. Lze je rovněž používat při výrobě dveřních a okenních rámů a trubek. Z PVC mohou být vyráběny také fólie, talíře, povrchové materiály kabelů, láhve, tvárné a foukané tvárné díly.
PVC pryskyřice je v rámci skupiny BorsodChem vyráběna společností BorsodChem Rt. a do ČR je dovážena. Tržní podíl BorsodChem Rt. je cca 13,8 %. Jediným tuzemským výrobcem PVC pryskyřice je SPOLANA a.s.
Mezi nejvýznamnější odběratele PVC pryskyřice od skupiny BorsodChem patří PLASTOCHEM Brno, spol. s r.o. a ALIACHEM, a.s.
PVC směsi jsou vyráběny z PVC pryskyřice, a to v podobě granulí, pevných profilů a práškových směsí, jsou surovinou pro výrobu PVC fólií, PVC profilů a dalších výrobků z PVC. Podíl společnosti BorsodChem na tomto trhu je nevýznamný-cca 2-3 % z celkového obratu.
Isokyanáty jsou surovinou pro výrobu polyurethanových výrobků, zejména pevných a tvárných pěn, strukturovaných pěn, obalových a těsnících materiálů, elastomerů a termoplastických polyuretanů. Isokyanáty existují ve dvou formách, které jsou vyráběny odlišnými výrobními postupy a nejsou vzájemně zastupitelné. Jedná se o methylen-diphenyl-diisokyanáty (MDI) a toluen-diisokyanáty (TDI)
Skupina BorsodChem dosud vyráběla pouze MDI, a její podíl na tuzemském trhu s touto látkou činí cca 5 % z celkového obratu. Nejvýznamnějšími konkurenty na trhu s MDI jsou společnosti Dow Europe S.A., BASF Polyurethane a Huntsman ICI.
Hydroxid sodný je převážně používán v organickém a anorganickém chemickém průmyslu, průmyslu papíru, při výrobě umělých vláken a viskosy, v hliníkovém průmyslu. Významnými zákazníky jsou výrobci mýdel a čistících prostředků, skla a podniky působící v oblasti zpracování potravin.
Skupina BorsodChem hydroxid sodný v České republice nevyrábí, pouze sem tento výrobek dováží. Jeho spotřebiteli v ČR jsou prakticky pouze BorsodChem MCHZ, s.r.o. a ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia.
Skupina BorsodChem je na tomto relevantním trhu aktivní teprve od roku 2001, a její postavení na tomto trhu není významné. Jejími nejvýznamnějšími konkurenty jsou Spolana a.s. Neratovice a Spolek a.s. Ústí nad Labem.
Amoniak je chemickou látkou se širokým spektrem použití. Skupina BorsodChem amoniak v ČR nevyrábí, pouze ho do ČR dováží. Největší část těchto dovozů je určena pro společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. Dalším odběratelem je ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia. Tržní podíl skupiny BorsodChem na tomto trhu představuje cca 60 % celkového obratu.
Nejvýznamnějšími konkurenty na tomto trhu jsou společnosti Chemopetrol a.s. a Duslo Šala a.s. Významné jsou rovněž dovozy z Polska a SRN.
Na základě vlastností a zamýšleného způsobu použití jednotlivých výrobků dodávaných spojujícími se soutěžiteli na trh, s ohledem na jejich nezaměnitelnost, Úřad vymezil relevantní trh následovně:
Věcný relevantní trh:
trh anilinu
trh cyklohexylaminu
trh močovinoformaldehydové pryskyřice
trh ledku amonného
trh kyseliny šťavelové
trh oxidu dusného
trh formaldehydu
trh kyseliny dusičné
trh dusičnanu sodného
trh vodíku
trh PVC pryskyřice
trh PVC směsí
trh MDI
trh hydroxidu sodného
trh amoniaku
Geografický relevantní trh:
vzhledem k dostatečně homogenním soutěžním podmínkám na celém území ČR Úřad vymezil geografický relevantní trh jako území České republiky
Časový relevantní trh:
dodávky výrobků tvořících věcný relevantní trh jsou realizovány pravidelně v průběhu celého kalendářního roku, Úřad tedy vymezil časový relevantní trh jako trh trvalý
Při vymezení relevantního trhu přihlédl Úřad též k analýze, provedené v rámci správního řízení č.j. S 16/00-1290/00-220 ve věci povolení spojení BorsodChem Rt./BorsodChem-Moravské chemické závody, Ostrava, s.r.o.
Posouzení dopadů spojení
V daném případě se jedná o konglomerátní spojení-společnost CE Oil & Gas v České republice nepodniká a na všech vymezených relevantních trzích působí pouze společnost BorsodChem. Její produkty jsou vyráběny jednak v České republice v závodě BorsodChem MCHZ, s.r.o, jednak v zahraničí, a do ČR jsou dováženy.
Zahraniční společnosti skupiny BorsodChem dodávají své výrobky konečným spotřebitelům v České republice buď přímo nebo prostřednictvím nezávislých distributorů. Některé skupiny výrobků, jako např. hydroxid sodný nebo amoniak, jsou do České republiky dováženy především k dalšímu zpracování v BorsodChem-MCHZ s.r.o.
BorsodChem-MCHZ dodává své výrobky přímo konečným spotřebitelům. Velmi malé množství jejich výrobků odebírají také tzv. "chemické sklady", které výrobky BorsodChem-MCHZ přebalují do menších balení a tyto dále distribuují.
Na většině z vymezených relevantních trhů existuje dobré konkurenční prostředí. Na některých relevantních trzích má společnost BorsodChem s ohledem na své tržní podíly dominantní postavení.
Společnost CE Oil & Gas nevyrábí ani na tuzemský trh nedodává žádné z výrobků spadajících do vymezených relevantních trhů. Po spojení se společností BorsodChem se na relevantních trzích bude podílet pouze jako finanční investor. Nedojde tedy ke snížení počtu soutěžitelů na relevantních trzích.
Na relevantních trzích neexistují žádné podstatné překážky pro vstup nových soutěžitelů. Dopravní náklady tvoří relativně malou část cen výrobků tvořících relevantní trhy a dovozy těchto výrobků ze zahraničí jsou ovlivňovány zpravidla jen standardními regulačními opatřením. Zahraniční soutěžitelé tedy mohou na relevantní trhy bez větších problémů vstupovat.
Vzhledem k tomu lze konstatovat, že dominantní postavení společnosti BorsodChem na určitých relevantních trzích, které měla již před spojením, nebude v důsledku realizace spojení se společností CE Oil & Gas posíleno natolik, aby mělo za následek podstatné narušení soutěže.
Právní rozbor
Podstatou daného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností BorsodChem Rt. ze strany CE Oil & Gas, k němuž má dojít na základě nabídky společnosti CE Oil & Gas na převzetí veškerých kmenových akcií společnosti BorsodChem Rt. ze dne 13. června 2001. Pokud CE Oil & Gas získá požadované množství akcií společnosti BorsodChem, tj. nejméně 50 % + 1 akcii, získá nad společností BorsodChem kontrolu, čímž dojde ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení podniků podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení podniků splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším průběhu správního řízení Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnost BorsodChem má na některých z vymezených relevantních trhů dominantní postavení. Toto postavení však nezískala v důsledku posuzovaného spojení a spojením nebude ani posíleno.
Druhá ze spojovaných společností-CE Oil & Gas-na žádném z relevantních trhů nepůsobí a na společnosti BorsodChem se bude podílet pouze jako finanční investor. Vzhledem k tomu dospěl Úřad k závěru, že dané spojení neposílí stávající dominantní postavení natolik, aby došlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
Jsou tedy splněny podmínky k tomu, aby Úřad dle § 16 odst. 2 vydal rozhodnutí o povolení spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka
Freshfields Bruckhaus Deringer
Italská 27
120 00 Praha 2