UOHS S0727/2016
Rozhodnutí: S0727/2016/KS-50754/2016/840/DUl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ContiTech AG / Hornschuch Group GmbH
Účastníci ContiTech AG Hornschuch Group GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 352 KB


Č. j.: ÚOHS-S0727/2016/KS-50754/2016/840/DUl

Brno : 28. 12. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0727/2016/KS, zahájeném dne 30. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti ContiTech AG, se sídlem Spolková republika Německo, Hannover, Vahrenwalder Straße 9, zastoupená Mgr. Jitkou Linhartovou, advokátkou, se sídlem Praha 3, Husinecká 541/13, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů ContiTech AG, se sídlem Spolková republika Německo, Hannover, Vahrenwalder Straße 9, a Hornschuch Group GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Wießbach, Salinenstraße 1, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi podílů uzavřené dne 15. října 2016 mezi stávajícími společníky společnosti Hornschuch Group GmbH, jako prodávajícími, a společností ContiTech AG, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost ContiTech AG nabýt 100% obchodní podíl na společnosti Hornschuch Group GmbH, a tím i získat možnost přímo výlučně tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 493088 ze dne 5. 12. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, prezentace budoucí akvizice pro dozorčí radu společnosti ContiTech AG, se sídlem Spolková republika Německo, Hannover, Vahrenwalder Straße 9 (dále jen ContiTech nebo také Navrhovatel ), prezentace budoucí akvizice pro výkonný výbor společnosti ContiTech, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise.
II. Notifikační podmínky
3. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi podílů (dále jen Smlouva ) uzavřené dne 15. října 2016 mezi stávajícími společníky společnosti Hornschuch Group GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Wießbach, Salinenstraße 1 (dále jen HORNSCHUCH ), jako prodávajícími, [1] a společností ContiTech, jako kupujícím. V jejím důsledku má společnost ContiTech nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti HORNSCHUCH, a získat tak možnost vykonávat nad touto společností přímou výlučnou kontrolu. Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožní takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
4. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a každý ze spojujících se soutěžitelů dosáhl za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost ContiTech je součástí podnikatelské skupiny, v jejím čele stojí společnost Continental AG (dále jen Skupina Continental ). Dle zaměření jednotlivých činností jsou společnosti Skupiny Continental rozděleny do dvou základních skupin, a to automobilové a gumárenské. Tyto skupiny se dále dělí na pět divizí, a to:
a. divize Chassis a Safety, která se zaměřuje na moderní technologie pro aktivní a pasivní bezpečnost vozidel a pro jejich dynamiku,
b. divize Powertrain, jež je aktivní v oblasti vývoje a výroby systémových řešení pro hnací jednotky vozidel všech kategorií,
c. divize Interior kombinující aktivity týkající se prezentace a řízení informací ve vozidle,
d. divize Tires vyrábějící pneumatiky pro osobní i nákladní automobily, autobusy, stavební stroje, speciální vozidla, kola či motocykly a
e. divize ContiTech. [2]
6. Navrhovatel je pak součástí gumárenské skupiny, když produkuje pryžové a plastové výrobky pro různé průmyslové součástky (jiné než pneumatiky). Společnost ContiTech tak vyvíjí a vyrábí funkční díly, komponenty a systémy pro strojní a tovární průmysl, těžařský průmysl, automobilový průmysl (mimo jiné působí v oblasti výroby a prodeje plastových fólií určených k užití v automobilovém průmyslu) a ostatní odvětví. Navrhovatel své výrobky do České republiky dováží z výrobních závodů umístěných v zahraničí, plastové fólie v Evropě Navrhovatel produkuje ve svých výrobních závodech v Německu, Polsku a Španělsku.
7. Společnost HORNSCHUCH vyrábí a prodává prostřednictvím svých několika dceřiných společností plastové dekorativní fólie. Tyto jsou rozděleny do tří skupin: (i) dekorace zařízení pro domácnost a dekorace interiérů (fólie na zdi, dveře, nábytek, podlahy a sklo), (ii) exteriér (fólie na venkovní použití na okna, dveře, garážové dveře, fasády apod.) a (iii) doprava (fólie pro interiér osobních automobilů). Společnost HORNSCHUCH působí v České republice prostřednictvím dovozů ze strany společností Konrad Hornschuch AG, Hornschuch Stolzenau GmbH a KEK-Kaschierungen GmbH, které všechny sídlí v Německu.
III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, jímž je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
10. Společnost HORNSCHUCH vyrábí plastové dekorativní fólie, které jsou užívány jako (i) dekorace zařízení pro domácnost a dekorace interiérů (fólie na zdi, dveře, nábytek, podlahy a sklo), (ii) dekorace exteriérů (fólie pro venkovní použití na okna, dveře, garážové dveře, fasády apod.) a (iii) fólie pro interiéry osobních automobilů. Skupina Continental pak působí na velkém množství trhů, prostřednictvím Navrhovatele rovněž vyrábí a prodává plastové fólie pro interiéry osobních automobilů, stejně jako některé další výrobky sloužící jako potahové materiály pro interiéry osobních vozidel.
11. Posuzované spojení soutěžitelů tak má horizontální charakter, neboť oba spojující se soutěžitelé jsou aktivní v oblasti výroby a prodeje potahových materiálů pro interiéry osobních vozidel, resp. v oblasti výroby a prodeje plastových dekorativních fólií, když jejich činnost se překrývá zejména v suboblasti plastových fólií užívaných jako potahový materiál pro interiéry osobních automobilů.
12. Potahové materiály určené pro interiéry osobních vozů jsou vyráběny z mnoha různých materiálů, zejména z plastových fólií, fólií z PVC krému či PUR spreje, textilií, mikrovláken, alcantary či pravé kůže.
13. Jednotlivé potahové materiály mají obdobné funkční vlastnosti a pro konečného zákazníka jsou na první pohled mnohdy nerozeznatelné. Všechny zmiňované povrchové materiály tak poskytují výrobcům aut, resp. dodavatelům jejich součástí, neomezené varianty designů potahových materiálů do interiérů aut. Tyto se mění v závislosti na aktuálních módních trendech. Navíc v řadě typů osobních vozidel jsou vnitřní díly vyrobeny z tvrdého plastu, který nevyžaduje a ani mnohdy nemívá dodatečnou potahovou vrstvu.
14. Nabývaný soutěžitel HORNSCHUCH i Navrhovatel dodávají potahové materiály pro interiéry osobních vozidel, resp. plastové fólie k tomuto účelu užívané, jednotlivým výrobcům automobilů především prostřednictvím dalších dodavatelů označovaných jako systémoví dodavatelé, tzv. TIER 1 dodavatelé. Tito představují první úroveň dodavatelů komponentů pro výrobce dopravních prostředků, když vyrábí konkrétní produkty užívané při montáži vozidel, u nichž zajištují i jejich povrchovou úpravu. Spojující se soutěžitelé jsou zástupci druhé úrovně dodavatelů, tzv. TIER 2 dodavatelé, kteří plastové fólie prodávají TIER 1 dodavatelům, kteří ji použijí na kompletaci komponentů interiéru automobilů, jež následně prodávají výrobcům automobilů. Ačkoli spojující se soutěžitelé své produkty dodávají TIER 1 dodavatelům, materiál, který je užit na potažení dílu interiéru osobního vozidla není určován TIER 1 dodavatelem, nýbrž výrobci vozidel, kteří disponují významnou kupní silou [3] a kteří udržují velmi silný tlak na ceny, kvalitu a specifikaci potahových materiálů.
15. Zatímco Úřad v oblasti výroby a prodeje plastových fólií užitých jako potahové materiály pro interiéry osobních vozidel doposud neřešil žádné spojení soutěžitelů, Evropská komise ve své předcházející praxi při vymezování relevantních trhů v této oblasti naznačila, že tyto výrobky jsou součástí trhu potahových materiálů pro osobní vozidla, který není třeba dále členit technologie užívané k jejich výrobě. [4] Na druhou stranu, jak Úřad, tak i Evropská komise však v případech spojení soutěžitelů vyrábějících textilie užívané v automobilovém průmyslu pro interiéry vozidel jako potahové materiály řešily dopady předmětných spojení výlučně na trzích textilií pro automobilový průmysl. [5] Tato skutečnost by tak mohla naznačovat i existenci několika samostatných relevantních trhů členěných dle materiálu, z něhož je vyroben potahový materiál pro interiéry osobních vozidel.
16. Z tohoto důvodu Úřad zkoumal specificky i oblast výroby a prodeje plastových fólií pro potahové materiály v osobních vozidlech, současně však sledoval i zaměnitelnost těchto produktů s ostatními dekorativními plastovými fóliemi, které mimo jiné vyrábí i společnost HORNSCHUCH. V této souvislosti bylo zjištěno, že jednotlivé typy dekorativních plastových fólií nejsou vzájemně zastupitelné, to znamená, že plastové dekorativní fólie užívané např. v domácnostech nelze automaticky použít i v automobilovém průmysl. Na druhou stranu bylo zjištěno, že řada výrobců vyrábí nebo je schopna v relativně krátkém čase a bez významných nákladů vyrábět vícero typů plastových fólií, včetně těch, jež jsou užívány jako potahové materiály interiérů v osobních vozidlech, tudíž z hlediska nabídkové substituce by i ostatní plastové dekorativní fólie mohly představovat společný relevantní trh s fóliemi užívanými jako potahové materiály interiérů v osobních vozidlech.
17. S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu, nepovažuje Úřad za nutné vymezit z hlediska produktového relevantní trhy ve spojením dotčené oblasti s konečnou platností.
18. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického, kde v této souvislosti analyzoval systém dodávek a obchodních vztahů mezi výrobci plastových fólií sloužících jako potahové materiály pro automobilový průmysl, resp. výrobci potahových materiálů pro automobilový průmysl, dodavateli TIER 1 a výrobci dopravních prostředků. V této věci lze uvést, že jednotliví evropští výrobci plastových fólií sloužících jako potahové materiály pro automobilový průmysl nerealizují své aktivity výhradně v jedné členské zemi, ale vzhledem k nízkým dopravním nákladům, faktické neexistenci cel, tarifů či jiných překážek obchodu jsou jejich dodávky realizovány ve více členských zemích v rámci území Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP ). Možné širší vymezení trhu rovněž podporuje skutečnost, že, přestože jsou předmětné výrobky dodávány prostřednictvím TIER 1 dodavatelů, jsou jejich výrobci mnohdy vybíráni přímo výrobci automobilů, kteří tak určují obchodní strategie pro své jednotlivé montážní závody působící na území EHP. Úřad tak pro účely předmětného rozhodnutí vymezuje geografický trh územím EHP. Obdobným způsobem vymezila geografický relevantní trh v dotčené oblasti i Evropská komise. [6]
19. Společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v oblasti potahových materiálů užívaných pro interiéry osobních vozidel, stejně tak i v oblasti plastových dekorativních fólií bude na území EHP činit maximálně [15-25]%, když tržní podíl Navrhovatele činí cca [5-15] % v oblasti potahových materiálů užívaných pro interiéry osobních vozidel, resp. méně než [5-15]% v oblasti plastových fólií obecně, a podíl společnosti HORNSCHUCH představuje cca [5-15]%, resp. méně než [5-15]%. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak je stále relativně nízký, spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenčnímu tlaku dalších producentů dotčených produktů (např. společností TMG či Vowalon) a stejně tak i významné vyjednávací pozici přímých i nepřímých odběratelů jejich produktů.
20. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Úřad proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Schönherr s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jitka Linhartová
Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1
ID DS: zybgzfq

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] [ obchodní tajemství ]
[2] Viz http://www.continental-pneumatiky.cz/osobni/spolecnost/o-spolecnosti/continental-korporace .
[3] Obdobně viz rozhodnutí Úřadu ve věci S146/2008 MICHEL THIERRY/FEZKO/FEZKO SERVIS , nebo rozhodnutí Úřadu ve věci S180/2008 Gumotex Automotive/TANEX, PLASTY .
[4] Viz rozhodnutí Evropské komise ve věci M.363 Continental/Kaliko/DG Bank/Benecke.
[5] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S146/2008 MICHEL THIERRY/FEZKO/FEZKO SERVIS nebo rozhodnutí Evropské komise ve věci M.5930 JCI/MICHEL THIERRY GROUP.
[6] Rozhodnutí Komise ve věci IV/M.363 Continental/Kaliko/DG Bank/Benecke .