UOHS S072/2002
Rozhodnutí: OF/S072/02-1484/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-KORALEX, s.r.o., Bratříkov a Skleněná bižuterie a.s.,
Účastníci KORALEX, s.r.o., Alšovice 156, Bratříkov Skleněná bižuterie a.s., Alšovice 165, Bratříkov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 59 KB


S 72/02-1484/02 V Brně dne 17. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 72/02, zahájeném dne 18. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KORALEX, s.r.o., se sídlem Alšovice čp. 156, Bratříkov, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené mezi společností KORALEX, s.r.o., se sídlem Alšovice čp. 156, Bratříkov, jako kupujícím a Fondem národního majetku České republiky, jako prodávajícími, podle níž společnost KORALEX, s.r.o., se sídlem Alšovice čp. 156, Bratříkov, získá 100 % akcií společnosti Skleněná bižuterie a.s., se sídlem Alšovice čp. 156, Bratříkov, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
nepodléhá povolení.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad) zahájil dne 18. března 2002 na návrh společnosti KORALEX, s.r.o., se sídlem Alšovice čp. 156, Bratříkov, správní řízení S 72/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené mezi společností KORALEX, s.r.o., se sídlem Alšovice čp. 156, Bratříkov (dále jen "KORALEX"), jako kupujícím a Fondem národního majetku České republiky (dále jen "FNM ČR"), jako prodávajícími, podle níž společnost KORALEX získá 100 % akcií společnosti Skleněná bižuterie a.s., se sídlem Alšovice čp. 156, Bratříkov (dále jen "Skleněná bižuterie").
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o prodeji a koupi akcií a informací o spojovaných společnostech. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost KORALEX je společností s ručením omezeným, která není kontrolována žádným dalším subjektem a sama přímo ani nepřímo žádný subjekt nekontroluje. Předmětem jejího podnikání je velkoobchod; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování obchodu. Společnost KORALEX byla založena zaměstnanci společnosti Skleněná bižuterie za účelem odkoupení akcií této společnosti; nezabývá se vůbec výrobou a v roce 2001 nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost v očekávání uzavření smlouvy o koupi akcií společnosti Skleněná bižuterie s FNM ČR. Celkový čistý obrat společnosti KORALEX činil v roce 2001 cca .. Kč.
Společnost Skleněná bižuterie je akciovou společností kontrolovanou jediným akcionářem-FNM ČR; sama nekontroluje žádný další subjekt. Jejím předmětem podnikání je výroba skleněných výrobků; výroba bižuterie; výroba, instalace a opravy elektrických zdrojů světla a svítidel; kovovýroba. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Skleněná bižuterie činil v roce 2001 méně než .. Kč a celkový čistý obrat této společnosti dosažený na trhu České republiky v roce 2001 byl nižší než .. Kč.
Právní rozbor
Ke spojení soutěžitelů má dojít tím, že společnost KORALEX získá na základě smlouvy možnost kontroly nad společností Skleněná bižuterie. Navrhované spojení je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných soutěžitelů, podmínka dle § 13 zákona není splněna a proto navrhované spojení společností KORALEX a Skleněná bižuterie nepodléhá povolení Úřadu. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
KORALEX, s.r.o.
Alšovice čp. 156
468 21 Bratříkov
Právní moc: 6.5.2002