UOHS S0718/2016
Rozhodnutí: S0718/2016/KS-48247/2016/840/DUl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PressMedia, spol. s.r.o. / VALMONT CR spol. s r.o.
Účastníci PressMedia, spol. s.r.o. VALMONT CR, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 12. 12. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 235 KB


Č. j.: ÚOHS-S0718/2016/KS-48247/2016/840/DUl

Brno : 6. 12. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0718/2016/KS, zahájeném dne 16. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PressMedia, spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Liběšická 1709/2, IČ: 645 79 999, zastoupeného společností Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, IČ: 264 54 807, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů PressMedia, spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Liběšická 1709/2, IČ: 645 79 999, a VALMONT CR, spol. s r.o., se sídlem Brno, Staré Brno, Nové sady 599/34, IČ: 607 29 449, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dokumentu TERM SHEET Základní podmínky transakce , který byl uzavřen dne 27. 6. 2016 mezi Ing. Radkem Janíčkem, bytem Brno, Černovice, Cornovova 1023/18, jako prodávajícím, a společností PressMedia, spol. s. r.o., jako kupujícím, ve znění TERM SHEET-DODATKU uzavřeného dne 16. 8. 2016 mezi týmiž osobami, v jehož důsledku má společnost PressMedia, spol. s.r.o., prostřednictvím své dceřiné společnosti PRESS-TABAK s.r.o., se sídlem Liběšická 1709/2 Stodůlky, Praha 5, IČ: 053 40 977, nepřímo nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti VALMONT CR, spol. s r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost PressMedia, spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Liběšická 1709/2, IČ: 645 79 999 (dále jen PressMedia nebo také Navrhovatel ), prostřednictvím své dceřiné společnosti PRESS-TABAK s.r.o., se sídlem Liběšická 1709/2 Stodůlky, Praha 5, IČ: 053 40 977 (dále jen PRESS-TABAK ), [1] nepřímo nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti VALMONT CR, spol. s r.o., se sídlem Brno, Staré Brno, Nové sady 599/34, IČ: 607 29 449 (dále jen VALMONT ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. [2] Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost PressMedia je výlučně kontrolována společností Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská 9 (dále jen Mediaprint ). Společnost Mediaprint je dále přímo výlučně kontrolována společností GRAFOBAL Group, akciová spoločnosť, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Sasinkova 5 (dále jen GRAFOBAL GROUP ). GRAFOBAL GROUP je společnost holdingového typu, zastřešující větší množství dceřiných společností, které působí zejména na území Slovenské republiky, a to v oblastech velkoobchodní i maloobchodní distribuce tiskovin a tabáku a poskytování zdravotních služeb, developerských služeb či leteckých služeb lehkými vrtulníky (dále jen Skupina GRAFOBAL ). Skupina GRAFOBAL je v České republice činná prostřednictvím společnosti PressMedia, která provozuje síť maloobchodních prodejen tiskovin, tabákových výrobků a dalšího doplňkového sortimentu, [3] ve velmi omezené míře působí též v oblasti velkoobchodní distribuce tisku, dále také prostřednictvím společnosti GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. v oblasti tisku a obalové techniky.
3. Společnost VALMONT na území České republiky působí v oblasti maloobchodního prodeje tiskovin, tabákových výrobků a dalšího doplňkového sortimentu, a to prostřednictvím sítě 106 maloobchodních prodejen obchodní značky VALMONT.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, PhD., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Titanium Business Complex
Nové sady 996/25
602 00 Brno
ID DS: zz79uga

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 12. 12. 2016

[1] V době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů Navrhovatel drží ve společnosti PRESS-TABAK obchodní podíl ve výši 100 % základního kapitálu této společnosti.
[2] Současný výlučný držitel obchodního podílu představujícího 100 % základního kapitálu ve společnosti VALMONT, Ing. Radek Janíček, bytem Brno, Černovice, Cornovova 1023/18, se v důsledku předmětné transakce stane držitelem 30% obchodního podílu na společnosti PRESS-TABAK, nicméně zmiňovaný minoritní obchodní podíl ve společnosti PRESS-TABAK nebude zakládat možnost společné ani výlučné kontroly nad touto společností, tj. společnost PRESS-TABAK bude nadále výlučně kontrolována Navrhovatelem.
[3] Zejména prostřednictvím prodejní sítě 46 maloobchodních prodejen obchodní značky GGT.