UOHS S0713/2016
Rozhodnutí: S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. / X Energie, s.r.o.
Účastníci BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. X Energie, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 14. 12. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 348 KB


Č. j.: ÚOHS-S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm

Brno : 14. 12. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0713/2016/KS, zahájeném dne 14. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732, a X Energie, s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Hybernská 1009/24, IČ: 24817872, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 11. 11. 2016 mezi společností [ obchodní tajemství ], jako prodávajícím, a BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Turpin SA, se sídlem Švýcarská konfederace, Locarno, Via A. Ciseri 13A, která je jediným společníkem ve společnosti X Energie, s.r.o., a tím i možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnost X Energie, s.r.o., se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 492084 ze dne 18. 11. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise.

I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 11. 11. 2016 mezi společností [ obchodní tajemství ], jako prodávajícím, a BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732, jako kupujícím (dále jen BEE ).
4. V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost BEE získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Turpin SA, se sídlem Švýcarská konfederace, Locarno, Via A. Ciseri 13A, která je jediným společníkem ve společnosti X Energie, s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Hybernská 1009/24, IČ: 24817872 (dále jen X Energie ), a tím možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti X Energie, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožní takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost BEE působí na území České republiky převážně v oblasti dodávek elektrické energie a zemního plynu malým a středním podnikům a domácnostem. Společnost BEE je přímo kontrolována ze strany společnosti Bohemia Energy Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, [1] přičemž podíly na této společnosti vlastní dvě fyzické osoby (dále jen Skupina BEE ). [2]
7. Skupina BEE působí na území České republiky zejména prostřednictvím společností COMFORT ENERGY s.r.o., COMFORT ENERGY Prodej s.r.o., BOHEMIA ENERGY Services s.r.o., BOHEMIA ENERGY Prodej s.r.o., MR Bohemia s.r.o., Bohemia Direct Marketing a.s., Krakovská Investment s.r.o., TwentyOne, spol. s r.o., MR COMMUNICATIONS, s.r.o., Europe Easy Energy a.s., BOHEMIA POWER s.r.o., Professional Energy Partners s.r.o., BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. a PRENTOL Solution a.s., a to především v oblastech obchodu s elektrickou energií a zemním plynem a jejich maloobchodních dodávek, dále v oblastech pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správy vlastních nemovitostí, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, koupě zboží za účelem jeho prodeje (velkoobchod a maloobchod), zprostředkovatelské činnosti v oblasti služeb a obchodu, v oblasti poskytování administrativních služeb a služeb informačních technologií a činnosti podnikatelských, organizačních, účetních a ekonomických poradců, vedení účetnictví a daňové evidence.
8. Společnost X Energie je držitel licencí na obchod s elektrickou energií a plynem a zabývá se na území České republiky maloobchodními dodávkami elektrické energie a zemního plynu především pro domácnosti.

III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, jímž je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
11. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti Skupiny BEE i nabývané společnosti X Energie se na území České republiky horizontálně překrývají především v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu.
12. Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi [3] v oblasti elektroenergetiky vymezil následující věcně relevantní trhy: (i) výrobu elektrické energie (tj. výrobu elektrické energie v elektrárnách) a velkoobchod s elektrickou energií, (ii) distribuci elektrické energie (tj. přepravu elektrické energie prostřednictvím nízkonapěťových rozvodů), (iii) přenos elektrické energie (tj. přepravu elektrické energie prostřednictvím vysokonapěťových rozvodů), (iv) maloobchodní dodávky elektrické energie, (v) obchodování s elektrickou energií (tj. denní či termínové obchodování touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli konečným zákazníkům) a (vi) poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy.
13. Činnost soutěžitelů aktivních v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie se zpravidla liší v závislosti na druhu odběratele, resp. objemu jeho spotřeby. První skupinu odběratelů představují velkoodběratelé, tj. převážně větší průmyslové, zemědělské nebo obchodní společnosti či objekty institucí, druhou skupinu maloodběratelé-podnikatelé, využívající elektřinu pro menší dílny, obchody a provoz administrativních budov, a třetí skupinou jsou maloodběratelé-domácnosti. Pokud jde o možné vymezení produktového relevantního trhu, bylo by tedy možno uvažovat o oblasti dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, případně o jednotlivých úžeji vymezených segmentech dle jednotlivých skupin odběratelů.
14. Z pohledu geografického Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi vymezil věcně relevantní trhy pro oblast maloobchodních dodávek elektrické energie jako trhy národní, neboť maloobchodní dodávky elektrické energie jsou uskutečňovány za homogenních podmínek v rámci celého území České republiky.
15. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku realizace předmětného spojení dojde k horizontálnímu překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, přičemž společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude relativně nízký a v důsledku spojení dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu, a spojení tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu, ponechal Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
16. Pokud jde o společnost X Energie, nepřesáhl by její tržní podíl při žádném z výše naznačených způsobů vymezení věcně relevantního trhu [0-5] %. Tržní podíl Skupiny BEE by nepřesáhl na žádném z uvažovaných věcně vymezených trhů [5-15] %. V důsledku uskutečnění spojení dojde pouze k nepatrnému nárůstu společného tržního podílu spojením vznikajícího soutěžitele, který se bude pohybovat pod hranicí 15 %.
17. Rovněž tak při vymezování věcně relevantního trhu v oblasti zemního plynu jsou maloobchodní dodávky zemního plynu konečným zákazníkům odlišovány od dalších aktivit se zemním plynem (výroba, přeprava, distribuce, skladování), přičemž v rámci samotné oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu spotřebitelům by bylo možné rozlišovat dodávky podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků na (i) dodávky zemního plynu velkoodběratelům, (ii) dodávky zemního plynu středním odběratelům, (iii) dodávky zemního plynu maloodběratelům a (iv) dodávky zemního plynu domácnostem. Z pohledu geografického lze trh maloobchodních dodávek zemního plynu i jeho jednotlivé, v úvahu přicházející segmenty, vymezit územím České republiky. [4]
18. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti dodávek zemního plynu konečným zákazníkům v České republice, ponechal Úřad otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu i v tomto případě pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou.
19. Pokud jde o společnost X Energie, nepřesáhl by její tržní podíl při žádném z takto uvažovaných způsobů vymezení věcně relevantního trhu v oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu [0-5] %. Tržní podíl Skupiny BEE by nepřesáhl na žádném z uvažovaných věcně vymezených trhů [5-15] %. V důsledku uskutečnění spojení dojde pouze k nepatrnému nárůstu společného tržního podílu spojením vznikajícího soutěžitele, který se bude pohybovat pod hranicí 15 %.
20. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by ani při nejužším možném členění relevantních trhů ve spojením dotčených oblastech maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu nepřesáhl 15 %, přičemž již samotná tato skutečnost by umožňovala podání zjednodušeného návrhu na povolení spojení soutěžitelů v rámci tzv. zjednodušeného řízení ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) zákona. Dále lze uvést, že spojující se soutěžitelé budou v dotčených oblastech vystaveni dostatečné konkurenci např. ze strany podnikatelských uskupení společností ČEZ, a. s., E.ON Česká republika, s.r.o. či innogy Česká republika a.s., a předmětné spojení soutěžitelů tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
21. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku uvedeného spojení dojde pouze k nepatrnému nárůstu tržních podílů spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže v uvedených oblastech, a proto pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží:
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 1046
110 00 Praha 1-Nové Město
datová schránka: 57cnppj

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Společnost Bohemia Energy Holding B.V. přímo drží obchodní podíl ve společností BEE ve výši 55,16 % a nepřímo, prostřednictvím společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o., jejíž jediným společníkem je společnost Bohemia Energy Holding B.V., zbývající obchodní podíl ve výši 44,86 %.
[2] Jedná se [ obchodní tajemství ].
[3] Viz např. rozhodnutí Úřadu ve správních řízeních o povolení spojení soutěžitelů vedených pod sp. zn. ÚOHS-S145/02 ČEZ/REAS , sp. zn. ÚOHS-S183/09/KS Lumius/ČME , sp. zn. ÚOHS-S0884/2015/KS HALTIXAR LTD/Severní energetická , sp. zn. ÚOHS-S093/2010/KS ČEZ/Dalkia Ústí nad Labem , sp. zn. ÚOHS-S0830/2015/KS BOHEMIA ENERGY entity / Europe Easy Energy či sp. zn. ÚOHS-S043/2011/KS E.ON Energie/LUMEN .
[4] Viz například rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S492/2011/KS ČEZ/Energotrans či sp. zn. ÚOHS-S0830/2015 BEE/ Europe Easy Energy.