UOHS S0710/2016
Rozhodnutí: S0710/2016/KS-47564/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CEFC Florentinum, a.s. / Development Florentinum s.r.o.
Účastníci CEFC Florentinum, a.s. Development Florentinum s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 242 KB


Č. j.: ÚOHS-S0710/2016/KS-47564/2016 /840/MWi

Brno : 30. 11. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0710/2016/KS, zahájeném dne 11. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti CEFC Florentinum, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 858/20, IČO 05530431, zastoupeného Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů CEFC Florentinum, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 858/20, IČO 05530431, a Development Florentinum s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 24243191, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu týkající se 100% obchodního podílu ve společnosti Development Florentinum s.r.o., která byla uzavřena dne 9. 11. 2016 mezi společností Denda Beheer B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 1223, jako prodávajícím, a CEFC Florentinum, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost CEFC Florentinum, a.s. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Development Florentinum s.r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost CEFC Florentinum, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 858/20, IČO 05530431 (dále jen CEFC Florentinum ), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Development Florentinum s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 24243191 (dále jen Development Florentinum ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost CEFC Florentinum je nově založenou dceřinou společností společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., se sídlem Praha 6, Střešovice, Malá 546/6, IČO 04170792 (dále jen CEFC Europe ). CEFC Europe je součástí podnikatelské skupiny, která je kontrolovaná společností CEFC China Energy Company Limited (dále jen Skupina CEFC ). Holdingová struktura evropské části této podnikatelské skupiny se zaměřuje na šest základních investičních oblastí, a to na oblast financí, energetiky, průmyslu, cestovního ruchu, e-commerce a zdravotnictví. Na území České republiky je Skupina CEFC činná zejména v oblasti provozování hotelů (prostřednictvím společnosti Le Palais-Praha s.r.o. a KARMELITSKÁ HOTEL s.r.o.), provozování fotbalového klubu (prostřednictvím společnosti SK Slavia Praha-fotbal a.s.), pronájmu nemovitostí (prostřednictvím společnosti Příkopy Property Development, a.s.), v oblasti hutnictví, metalurgie a strojírenství (zejména prostřednictvím společnosti ŽĎAS, a.s. a jejích dceřiných společností) a v oblasti pivovarnictví (zejména prostřednictvím společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. a jejích dceřiných společností).
3. Společnost Development Florentinum se na území České republiky zabývá především správou a pronájmem kancelářských a prodejních ploch ve vlastní nemovitosti Florentinum , která se nachází na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
IDDS: ca3ahzr


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 17. 12. 2016.