UOHS S071/2013
Rozhodnutí: S071/2013/KS-3088/2013/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Envien International Limited , a ENVIRAL, a.s., ENAGRO, a.s., ENVI Goriva dioničko društvo za proizvodnju biogoriva, , ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyárt és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MEROCO, a.s., , a Poľnoservis,
Účastníci Envien International Limited ENVIRAL, a.s., ENAGRO, a.s., ENVI Goriva dioničko društvo za proizvodnju biogoriva ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyárt és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MEROCO, a.s., Poľnoservis, a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 114 KBČ. j.: ÚOHS-S071/2013/KS-3088/2013/840/JMě

Brno 18. 2. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S071/2012/KS, zahájeném dne 29. 1. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Envien International Limited, se sídlem Maltská republika, San Gwann, Triq taz-Zwejt, Capital Business Centre, Entrance C, Office 2, Suite 2, zastoupeného společností SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Šoltésovej 14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Envien International Limited , se sídlem Maltská republika, San Gwann, Triq taz-Zwejt, Capital Business Centre, Entrance C, Office 2, Suite 2, na straně jedné, a ENVIRAL, a.s. , se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta, ENAGRO, a.s. , se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta, ENVI Goriva dioničko društvo za proizvodnju biogoriva , se sídlem Chorvatská republika, Vukovar (Grad Vukovar), Težačka međa 2, ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyárt és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság , se sídlem Maďarská republika, Komárom, Kőolaj utca 2, MEROCO, a.s. , se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta, a Poľnoservis, a.s. , se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti ENVIRAL, a.s., uzavřené dne 28. 12. 2012 mezi společnostmi Slovak Bioethanol Corporation, a limited liability company, se sídlem Maltská republika, Valletta, 85 St. John Street, jako prodávajícím, a Envien International Limited, jako kupujícím, Smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti ENAGRO, a.s., uzavřené dne 28. 12. 2012 mezi společnostmi Central European Biofuel Group, a limited liability company, se sídlem Maltská republika, Valletta, 89 St. John Street, jako prodávajícím, a Envien International Limited, jako kupujícím, Smlouvy o prodeji a koupi akcií společností ENVI Goriva dioničko društvo za proizvodnju biogoriva, MEROCO, a.s. a ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyárt és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, uzavřené dne 28. 12. 2012 mezi společnostmi Biodiesel Investment Corporation, a limited liability company, se sídlem Maltská republika, Valletta, 90 St. John Street, jako prodávajícím, a Envien International Limited, jako kupujícím, a Smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti Poľnoservis, a.s., uzavřené dne 28. 12. 2012 mezi společnostmi Polnoservis Investment, a limited liability company, se sídlem Maltská republika, Valletta, 75 St. John Street, jako prodávajícím, a Envien International Limited, jako kupujícím, v jejichž důsledku má společnost Envien International Limited získat akcie představující [obchodní tajemství] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností ENVIRAL, a.s., ENAGRO, a.s. a Poľnoservis, a.s., akcie představující [obchodní tajemství] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyárt és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság a MEROCO, a.s. a akcie představující [obchodní tajemství] podíl na základním kapitalu a hlasovacích právech společnosti ENVI Goriva dioničko društvo za proizvodnju biogoriva, a tím i možnost tyto společnosti přímo výlučně kontrolovat, dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
NEPODLÉHÁ.


Odůvodnění I. Notifikační podmínky
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených smluvních dokumentů, v jejichž důsledku má společnost Envien International Limited, se sídlem Maltská republika, San Gwann, Triq taz-Zwejt, Capital Business Centre, Entrance C, Office 2, Suite 2 (dále jen EIL ), získat akcie představující [obchodní tajemství] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností ENVIRAL, a.s., se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta (dále jen ENVIRAL ), ENAGRO, a.s., se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta (dále jen ENAGRO ), a Poľnoservis, a.s., se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta (dále jen Poľnoservis ), akcie představující [obchodní tajemství] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyárt és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Komárom, Kőolaj utca 2 (dále jen ROSSI ), a MEROCO, a.s., se sídlem Slovenská republika, Leopoldov, Trnavská cesta (dále jen MEROCO ), a akcie představující [obchodní tajemství] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ENVI Goriva dioničko društvo za proizvodnju biogoriva, se sídlem Chorvatská republika, Vukovar (Grad Vukovar), Težačka međa 2 (dále jen ENVI Goriva ), přičemž zbývající akcie představující [obchodní tajemství] podíl na této společnosti drží společnost ENAGRO, a získá tak možnost tyto společnosti výlučně přímo kontrolovat.
2. Společnost EIL získá v důsledku ve výroku uvedených smluv dále možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad společností ENVIRAL Overseas Investment B.V., se sídlem Nizozemské království, Schiphol, Schiphol Boulevard 231 (dále jen ENVIRAL Overseas Investment ), jež je [obchodní tajemství] dceřinou společností společnosti ENVIRAL, a nad společností BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, se sídlem Chorvatská republika, Vukovar (Grad Vukovar), Težačka međa 2 (dále jen BIODIZEL VUKOVAR ), jež je [obchodní tajemství] dceřinou společností společnosti ENVI Goriva, a rovněž nepřímou společnou kontrolu [1] nad společností Ethanol Energy a.s., se sídlem Vrdy, Školská 118, IČ: 25502492 (dále jen Ethanol Energy ), jejíž akcie představující [obchodní tajemství] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech drží společnost ENARGO.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že ve všech výše uvedených smluvních dokumentech je transakce spočívající v získání přímé výlučné kontroly ze strany společnosti EIL nad společnostmi ENVIRAL, ENAGRO, ROSSI, MEROCO, ENVI Goriva a Poľnoservis pojímána jako jeden celek sestávající ze vzájemně podmíněných transakcí, které spolu věcně, časově i personálně souvisejí, jedná se v tomto případě ve smyslu ustanovení § 12 odst. 7 zákona o spojení jediné, jež Úřad posuzuje v rámci jednoho správního řízení.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Uskutečněním posuzované transakce dojde mimo jiné ke změně ve společně vykonávané kontrole nad společností Ethanol Energy, kdy po uskutečnění předmětné transakce bude společnost Ethanol Energy kontrolována společně společnostmi AGROFERT (dosavadní [obchodní tajemství] akcionář) a nově EIL (prostřednictvím společnosti ENAGRO). Ke vzniku společné kontroly společností EIL a AGROFERT nad společností Ethanol Energy má dojít nepřímo, a to v důsledku vzniku přímé výlučné kontroly nad společností ENAGRO ze strany společnosti EIL. Přitom předmětem tohoto správního řízení je posouzení transakce spočívající v nabytí přímé kontroly nad společností ENAGRO a dalšími shora uvedenými soutěžiteli. Posouzení veškerých dopadů navrhované transakce na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, tj. i důsledky nabytí nepřímé společné kontroly nad společností Ethanol Energy, jsou tedy posuzovány v rámci tohoto správního řízení. Nabytí společné kontroly nad společností Ethanol Energy v důsledku nahrazení majoritního akcionáře jednoho ze dvou jejích dosavadních společníků tak nepředstavuje samostatné spojení soutěžitelů, jež by vyžadovalo povolení Úřadu. Společnosti AGROFERT tedy nevznikla ve smyslu § 15 odst. 2 zákona povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitelů a nelze ji také považovat ani za účastníka předmětného správního řízení, ani za spojujícího se soutěžitele. [2] II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost EIL před uskutečněním posuzovaného spojení nevykonává žádnou činnost a neposkytuje žádné služby a ani nevykonává kontrolu nad další společností. Jejím cílem je vstup na trh výroby a prodeje biosložek přimíchávaných do konvenčních fosilních paliv, a to na základě uskutečnění výše popsané transakce. Společnost EIL není kontrolována jakýmkoliv dalším soutěžitelem či soutěžiteli, a to přímo ani nepřímo, výlučně ani společně. Společnost EIL nedosáhla v České republice ani celosvětově žádného obratu.
7. Nabývaná společnost ENVIRAL působí především v oblasti výroby a prodeje bioetanolu (při výrobě bioetanolu vzniká jako vedlejší produkt tzv. DDGS) [3] a okrajově působí též jako nákupce a prodejce zemědělské komodity, konkrétně kukuřice.
8. Další z nabývaných společností, společnost ENAGRO , působí v oblasti nákupu a prodeje zemědělských komodit, především řepky olejné a kukuřice, dále působí v oblasti prodeje surovin, zejména do krmivářského sektoru (např. řepkové šroty, DDGS, glycerin) a prodeje řepkového oleje. Dále se zabývá předfinancováním farmářů prostřednictvím dodávek osiv, chemie a hnojiv.
9. Společnost Ethanol Energy se zabývá výrobou a prodejem bioetanolu, DDGS a dalších vedlejších produktů, které vznikají při této výrobě (např. lihovarské mláto či lihovarský sirup).
10. Nabývané společnosti ROSSI a MEROCO se zabývají výrobou a prodejem biodieselu a dále prodávají vedlejší produkty vznikající při této výrobě, jako např. glycerin či lecitinový kal.
11. Nabývaná společnost ENVI Goriva působí prostřednictvím své dceřiné společnosti BIODIZEL VUKOVAR, jež se věnuje zejména výrobě a prodeji biodieselu. Při této výrobě vzniká jako vedlejší produkt glycerin, který společnost dále prodává. Společnost BIODIZEL VUKOVAR dále prodává rovněž nespotřebovaný surový řepkový olej, který není spotřebován při výrobě biodieselu.
12. Hlavní předmět činnosti nabývané společnosti Poľnoservis představuje výroba a prodej surového řepkového oleje, jenž je používán při výrobě biodieselu, a tento dodává společnosti MEROCO.
13. Z výše uvedených nabývaných společností působí na území České republiky společnosti ENVIRAL, ENAGRO, Ethanol Energy, ROSSI a MEROCO, a to především v oblasti výroby a prodeje bioetanolu (společnosti ENVIRAL a Ethanol Energy), v oblasti výroby a prodeje biodieselu (společnosti ROSSI a MEROCO) a v oblasti obchodování se zemědělskými komoditami na komoditní burze (společnost ENAGRO).
14. Celkový čistý obrat nabývaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky činil přibližně [obchodní tajemství] Kč a celosvětově [obchodní tajemství] Kč. III. Právní posouzení
15. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
16. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
17. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost EIL dosáhla za poslední ukončené účetní období na území České republiky i celosvětově nulového obratu, spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů a předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Michal Petr, Ph.D. Otisk úředního razítka
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
SOUKENÍK-ŠTRPKA, s. r. o.
k rukám JUDr. Petera Štrpky, jednatele a advokáta
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
Slovenská republikaVypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 8. 3. 2013.

[1] Vykonávanou společně se společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ).
[2] Obdobně viz odstavec č. 87, pozn. pod čarou č. 81 Konsolidovaného sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, kde Komise konstatuje, že nebude za zvláštní spojení považovat nepřímé nahrazení ovládajícího vlastníka podílů v případě společné kontroly, k níž dojde cestou získání kontroly v jedné z jeho mateřských společností, a že vyhodnotí (Komise) změny v pozici společného podniku v hospodářské soutěži v rámci celkového získání kontroly nad jeho mateřskou společností.
[3] DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) jsou sušené lihovarnické výpalky s rozpustnými složkami, které se používají jako krmivo v živočišné výrobě nebo jako vstupní substrát při výrobě bioplynu (metanu) anaerobní fermentací.