UOHS S071/2002
Rozhodnutí: OF/S071/02-2027/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-LINDE AG, SRN a LIFTEC GLOBAL spol. s r.o.,
Účastníci LIFTEC GLOBAL spol. s r.o., Polygrafická 2, Praha 10 LINDE AG, Abraham-Lincoln-Strasse 21, Wiesbaden, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 71/02-2027/02 V Brně dne 6. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/02, zahájeném dne
12.3.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost LINDE AG, se sídlem Abraham-Lincoln-Strasse 21, Wiesbaden, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem, se sídlem Hálkova 2, Praha 2, na základě plné moci ze dne 5.3.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů LINDE AG, se sídlem Abraham-Lincoln-Strasse 21, Wiesbaden, SRN, a LIFTEC GLOBAL spol. s r.o., se sídlem Polygrafická 622/2, Praha 10, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji obchodních podílů, uzavřené mezi společnostmi LINDE AG, se sídlem Abraham-Lincoln-Strasse 21, Wiesbaden, SRN, jako kupujícím a Liftec Ltd, se sídlem Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, Velká Británie, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá kupující veškeré obchodní podíly, a tím i kontrolu ve společnosti LIFTEC GLOBAL spol. s r.o., se sídlem Polygrafická 622/2, Praha 10, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o prodeji obchodních podílů, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/02 ze dne 27.3. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o prodeji obchodních podílů, uzavřené mezi společnostmi LINDE AG, se sídlem Abraham-Lincoln-Strasse 21, Wiesbaden, SRN (dále jen "LINDE"), jako kupujícím a dále společností Liftec Ltd, se sídlem Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, Velká Británie, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá LINDE veškeré obchodní podíly a tím i přímou a výlučnou kontrolu ve společnosti LIFTEC GLOBAL spol. s r.o., se sídlem Polygrafická 622/2, Praha 10 (dále jen "LIFTEC"). Předmět spojení se však týká pouze získání distribuční činnosti společnosti LIFTEC v oblasti prostředků pozemní dopravy, ostatní činnosti budou převedeny do nově založené společnosti LIFTEC CZ spol. s r.o., jejímiž vlastníky se stanou původní společníci společnosti LIFTEC.
LINDE je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je výroba přístrojů a zařízení; manipulační technika a hydraulická zařízení; chladírenská, mrazicí a klimatizační technika; výroba, skladování a zpracování technických plynů. Společnost LINDE není kontrolována žádným dalším subjektem. V České republice kontroluje LINDE následující společnosti: STILL ČR spol. s r.o., Linde Pohony spol. s r.o., Linde Chladicí technika spol. s r.o., Linde Frigera spol. s r.o., Linde Technoplyn a.s., Aga Gas spol. s r.o., Gemma 92 s.r.o. a Aga Jape s.r.o. Celkový čistý obrat dosažený společností LINDE a jejími dceřinými společnostmi za poslední účetní období na trhu České republiky byl vyšší než .. Kč.
LIFTEC je společností s ručením omezeným, která se zabývá především distribucí manipulační techniky, obchodem s léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní výživu a přípravky dentální hygieny. Předmětem spojení je pouze distribuční činnost společnosti LIFTEC v oblasti prostředků pozemní dopravy-manipulační techniky. Ostatní činnosti budou převedeny do nově založené společnosti LIFTEC CZ spol. s r.o., jejímiž vlastníky se stanou původní společníci společnosti LIFTEC. Těmito společníky jsou společnost Liftec Ltd, se sídlem Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, Velká Británie, a pan JUDr. Michael Záhorňacký. Celkový čistý obrat dosažený společností LIFTEC za poslední účetní období na trhu České republiky byl vyšší než .. Kč.
Celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky přesahuje hranice stanovené v § 13 písm. b) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a spojení soutěžitelů LINDE a LIFTEC podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost LIFTEC je výlučným dovozcem a distributorem manipulační techniky společnosti LINDE-značky Linde; toto postavení měla již před realizací posuzovaného spojení. Na stejném relevantním trhu působí i společnost STILL ČR spol. s r.o., která je distributorem manipulační techniky společnosti STILL GmbH-značky Still. Společnost STILL GmbH je 100% dceřinou společností společnosti LINDE. Značky manipulační techniky Linde a Still jsou tedy součástí jedné skupiny LINDE, ale distribuční sítě obou značek jsou ve všech zemích, včetně České republiky, oddělené a samostatné.
Společnost LIFTEC měla podíl na obratu z prodeje manipulační techniky v ČR v roce 2001 cca % a společnost STILL ČR spol. s r.o. podíl cca %. Podíl společností, spadajících do skupiny LINDE, na trhu manipulační techniky tedy již před spojením soutěžitelů dosahoval cca %; spojením soutěžitelů nedojde ke změně tohoto tržního podílu. Lze konstatovat, že situace na relevantním trhu zůstane stejná jako před spojením, a to z toho důvodu, že společnost LIFTEC bude nadále distribuovat manipulační techniku značky Linde tak, jak tomu bylo před spojením, a společnost STILL ČR spol. s r.o. bude prodávat manipulační techniku značky Still v oddělené distribuční síti.
Posuzované spojení soutěžitelů se týká dovozu, distribuce a prodeje manipulační techniky. Manipulační techniku je možné dále podrobněji dělit na jednotlivé prostředky pro dopravu a manipulaci zboží. Evropská komise, k jejímž rozhodnutím Úřad podpůrně přihlíží, rozdělila například ve svém rozhodnutí COMP/M.1950-TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS/BT INDUSTRIES trh manipulační techniky na dva subtrhy, a to trh vyvážených vidlicových zdvižných vozíků a trh skladištního vybavení. Vyvážené vidlicové zdvižné vozíky nejsou zaměnitelné se skladištní technikou, jak konstatovala ve svém rozhodnutí Evropská komise, z důvodu neexistence poptávkové substituce.
Vyvážené vidlicové zdvižné vozíky se používají pro nakládání, přepravování, vykládání, zdvihání a stohování zboží a materiálu. Náklad mohou přepravovat v horizontální i vertikální poloze a zdvihnout do výšky 4 až 6 metrů. Vyvážené vidlicové zdvižné vozíky se vyrábějí v celé řadě různých typů, které se navzájem liší nosností (od 0,6 do 50 tun) a druhem pohonu (elektrické, dieselové, benzínové, propanové). Vyvážené zdvižné vozíky nejsou uzpůsobeny na přepravu zboží mezi skladištními policemi z důvodu větší náročnosti na manévrovací prostor, a také proto, že na rozdíl od speciální skladištní techniky nemohou zdvihat zboží do příliš velké výšky na rozdíl od speciální manipulační techniky.
Trh skladištního vybavení zahrnuje velké množství různých výrobků. Evropská komise uvedla v rozhodnutí TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS/BT INDUSTRIES tři druhy speciální manipulační techniky, které jsou součástí skladištního vybavení: elektricky poháněné vozíky do úzkých prostor (větší vozíky na sezení či stání se zdvihem až do výšky 13 metrů), elektricky poháněné ruční vozíky (menší skladištní vozíky na stání či tlačení, určené pro manipulaci se všemi druhy zboží, se zdvihem do průměrné výšky 5 metrů) a ruční vozíky pro manipulaci s paletami (určené pro menší množství a kratší vzdálenosti). Prostředky skladištního vybavení mohou být dále děleny do mnoha dalších podskupin podle speciálního použití, velikosti a dalších vlastností; každý produkt slouží k jinému, velice specifickému účelu. Všechny prostředky na trhu skladištního vybavení jsou součástí jednoho systému, navzájem se doplňují, uživatelé, kteří vybavují nový skladištní prostor, vyžadují celý sortiment skladištního vybavení nebo alespoň jeho nezbytnou část, tzn. základní vybavení. To samé platí o nabídkové straně, kde v zásadě každý dodavatel nabízí celý nebo skoro celý sortiment produktů skladištního vybavení. Podle zjištění Evropské komise je tedy samostatným relevantním trhem trh skladištního vybavení.
Protože společnost LINDE spojením získá podnik distributora svých výrobků, je pro posouzení spojení rozhodující jeho vertikální stránka. Ani při nejužším možném vymezení relevantního trhu totiž nedojde k navýšení současného tržního podílu spojujících se soutěžitelů na horizontální úrovni a nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Z toho důvodu nebyl pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat užší výrobkové trhy a trh byl vymezen pouze v nejširším smyslu jako trh manipulační techniky.
Na posuzovaném trhu působí celá řada dalších soutěžitelů, nejvýznamnějšími z nich jsou: společnost Jungheinrich Beteiligungs GmbH, společnost BT Česká republika s.r.o., obě s podíly %, a dále společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (CAT), společnost JZA, a.s. (Desta) a společnost Kromexim a.s. (Toyota), s podíly %.
Dovoz manipulační techniky do České republiky není omezen žádnými významnými překážkami, jako jsou kvóty, tarify či vysoké celní poplatky. Distribuci na trhu zajišťují většinou přímo zahraniční výrobci manipulační techniky přes svá přímá zastoupení v České republice; část výrobců obchoduje na trhu prostřednictvím jednoho nebo více vybraných distributorů. Součástí nabídky prodeje techniky bývají zpravidla i servisní služby, pronájmy strojů, nákup na leasing, apod. Rozmach trhu manipulační techniky nastal v letech 1995-1998, kdy se uskutečňovaly domácí i zahraniční investice a podniky tak nakupovaly mimo jiné nové prostředky pozemní dopravy. Od roku 1999 se těžiště obratu přesouvá do servisní oblasti, kapacita trhu je naplněna a mezi stávajícími zákazníky dochází spíše k výměnám dodavatelů manipulační techniky. V současné době je relevantní trh v poklesu, a to především v důsledku zvýšené potřeby šetření skladovacím prostorem, která přináší jiné nároky na manipulační techniku.
Jak bylo výše uvedeno, hlavními soutěžiteli na relevantním trhu jsou společnosti LINDE, Jungheinrich Beteiligungs GmbH, Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (značka CAT), JZA, a.s. (značka Desta) a Kromexim a.s. (značka Toyota). Žádná z těchto společností nedisponuje takovou tržní silou, která by jí umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Posuzovaným spojením se tržní síla spojujících se soutěžitelů nezvýší a situace na trhu se nezmění především z toho důvodu, že se jedná o spojení na vertikální úrovni, v rámci kterého společnost LIFTEC, jež dříve distribuovala manipulační techniku společnosti LINDE na základě smlouvy, se pouze stane dceřinou společností LINDE. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Otakar Švorčík, advokát Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři Hálkova 2, 120 00 Praha 2
Právní moc: 26.6.2002