UOHS S071/2001
Rozhodnutí: OF/S071/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Tecumseh Products Company a MOTOCO a.s.,
Účastníci MOTOCO a.s., Křižíkova 1, České Budějovice Tecumseh Products Company, 100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 31. 8. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 118 KB


S 71/01-1390/01-OF V Brně dne 31.8.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/01-OF, zahájeném dne
3.srpna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tecumseh Products Company, se sídlem 100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan, USA, zastoupená na základě plné moci ze dne 10.7.2001 Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátní koncipientkou Lovells Association, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, ve věci povolení spojení podniků ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, ke kterému došlo ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smlouvy o převodu akcií ze dne 10. května 2001, v jejímž důsledku získala společnost Tecumseh Products Company, se sídlem 100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan, USA přímou kontrolu nad společností MOTOCO a.s., se sídlem Křižíkova 1, České Budějovice, IČ 26016966, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 3. srpna 2001 na návrh společnosti Tecumseh Products Company, se sídlem 100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan, USA (dále jen "Tecumseh"), zastoupené Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátní koncipientkou Lovells Association, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Tecumseh a MOTOCO a.s., se sídlem Křižíkova 1, České Budějovice, IČ 26016966 (dále jen "MOTOCO"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení získáním kontroly nad jiným podnikem, o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost Tecumseh, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Ke spojení došlo na základě následující transakce:
Dne 17. října 2000 uzavřely společnosti M.I.C.B. (majoritní akcionář MOTOR JIKOV), MOTOR JIKOV a.s., MOTOCO a Tecumseh Rámcovou smlouvu, ve znění Prvního dodatku ze dne 10.5.2001 (dále jen "Rámcová smlouva"). V Rámcové smlouvě se strany dohodly, že část společnosti MOTOR JIKOV zabývající se výrobou motocyklových karburátorů a benzínových stacionárních motorů (dále jen "Divize 1") bude převedena formou nepeněžitého vkladu do společnosti MOTOCO. Dále bylo dohodnuto, že MOTOR JIKOV a MOTOCO umožní společnosti Tecumseh přístup ke všem pracovníkům, majetku, smlouvám, knihám a záznamům a jiným údajům týkajícím se Divize 1, aby Tecumseh mohl prověřit její stav.
Rámcová smlouva dále předpokládala, že pokud Tecumseh bude spokojen s výsledky prověrky stavu Divize 1 a budou splněny odkládací podmínky, dojde k uzavření komplexu smluv, na jejichž základě Tecumseh získá kontrolu nad MOTOCO.
Vzhledem k tomu, že uvedené odkládací podmínky byly splněny, byla dne 10. května 2001 uzavřena Smlouva o převodu akcií, a to mezi společností Tecumseh jako kupujícím a společností MOTOR JIKOV a.s., se sídlem Kněžodvorská 26, České Budějovice, vlastníkem 100 % akcií společnosti MOTOCO, jako prodávajícím, na jejímž základě Tecumseh nabyl 95,1 % akcií společnosti MOTOCO a získal tak nad touto společností přímou kontrolu. Současně byla téhož dne uzavřena Opční smlouva zakládající předkupní právo společnosti Tecumseh ke zbývajícím 4,9 % akcií. Po dokončení transakce bude 95,1 % akcií společnosti MOTOCO držet Tecumseh a zbývajících 4,9 % akcií bude nadále držet MOTOR JIKOV a.s. s tím, že k těmto akciím má předkupní právo Tecumseh.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
informací o spojovaných společnostech a společnostech s nimi propojených
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/01 ze dne 15. srpna 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Tecumseh Products Company
Tato společnost byla založena v roce 1930 ve státě Michigan, USA. V současné době patří mezi přední světové výrobce hermetických kompresorů pro klimatizaci a chladničky, čerpadel, benzínových stacionárních motorů a hnacích ústrojí pro malou zemědělskou mechanizaci.
Majoritní počet hlasovacích práv ve společnosti Tecumseh drží prostřednictvím různých svěřeneckých fondů členové rodiny Herrickových a Herrick Foundation, což je dobročinná organizace založená rodinou Herrickových.
Společnost Tecumseh má kromě výrobního závodu v USA také pobočky v Jižní Americe, Evropě a Indii. Tecumseh ani žádný z jeho akcionářů nemá v České republice majetkovou účast v žádném podnikatelském subjektu. Na trh ČR dodává ze svých poboček ve Francii a v Itálii malé benzínové motory pro zahradní sekačky a kompresory.
MOTOCO a.s.
Společnost MOTOCO a.s., IČO 26016966 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 2.listopadu 1999, výrobní činnost ale začala vyvíjet až od 1. září 2000m, kdy do MOTOCO byla vložena Divize 1 společnosti MOTOR JIKOV, a.s. MOTOCO tedy převzala výrobu malých benzínových motorů a motocyklových motorů, karburátorů do benzínových motorů a do motocyklů, které dodává na trh ČR a významnou část své produkce rovněž exportuje. MOTOCO je jediným tuzemským výrobcem uvedených výrobků, zbývající část tuzemské spotřeby pokrývá dovoz.
Jediným akcionářem společnosti MOTOCO byla do podpisu Smlouvy o převodu akcií společnost MOTOR JIKOV, a.s., IČO 00211241 (dále jen "MOTOR JIKOV"). Tato společnost se zabývá výrobou různých dílů pro automobilový průmysl, zejména karburátorů pro automobily a součástí pro airbagy. Vedle toho vyrábí malou zemědělskou mechanizaci, zejména rotační sekačky na trávu s různými aplikacemi (žací nástavec, obraceč apod.).
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Společnost Tecumseh do České republiky dodává kompresory a benzínové stacionární motory. Uvedené výrobky jsou do ČR dováženy z evropských poboček Tecumseh-benzínové stacionární motory z pobočky v Turíně (Itálie) a kompresory z pobočky v Lyonu (Francie).
Společnost MOTOCO je jediným tuzemským výrobcem benzínových stacionárních motorů, karburátorů pro benzínové stacionární motory a motocyklových karburátorů. Rovněž se zabývá výrobou motorů pro motocykly.
Charakteristika jednotlivých výrobků:
Kompresory
Kompresorové výrobky zahrnují širokou škálu kompresorů pro klimatizace a chladničky, a také kondenzační chladící jednotky, od modelů s malým výkonem používaných v malých chladničkách a odvlhčovacích zařízeních, až po velké kompresory užívané ve standardních aplikacích pro klimatizaci. Společnost Tecumseh vyrábí kompresory ve čtyřech kategoriích-(i) pro domácí chladničky a mrazničky; (ii) pro pokojové klimatizační jednotky; (iii) komerční a centrální klimatizační jednotky v domácnostech; (iv) komerční chladící aplikace. Jednotlivé typy kompresorů nelze vzájemně zaměnit, neboť se odlišují výkonností, a z toho důvodu by jejich záměna nebyla efektivní, případně ani technicky možná.
Ze spojovaných subjektů dodává do ČR kompresory pouze společnost Tecumseh, a to pouze v malém množství-cca do 100 kusů ročně. Jedná se o kompresory užívané v komerčních aplikacích (chladící a mrazící zařízení v supermarketech, centrální klimatizační jednotky).
Benzínové stacionární motory
Benzínové stacionární motory jsou jedním z typů benzínových motorů. Kromě stacionárních motorů existují benzínové motory pro dopravní prostředky (automobilové, motocyklové, lodní, letecké). Motory pro dopravní prostředky a motory stacionární mají odlišnou konstrukci a fungují na rozdílném principu. Z toho důvodu je nelze vzájemně zaměnit.
Benzínové stacionární motory lze využít jako pohonnou jednotku do malé zahradní techniky (rotační sekačky, kultivátory, malotraktory s příslušenstvím) a parkové mechanizace (travní traktory, sněžné frézy, sběrače listí), dále do malé stavební techniky (řezačky asfaltu, malá manipulační technika), do přenosných elektrocentrál, pro drobné dopravní prostředky (tříkolky, miniauta) atd. Tento typ motorů není v žádném případě vhodný pro pohon větších dopravních prostředků, kde je součástí motoru převodovka a svým charakterem není tento motor stavěný na velmi rychlé změny otáček tak, jako požaduje použití v dopravních prostředcích.
Benzínové stacionární motory dodávají na český trh oba spojované subjekty.
Karburátory pro benzínové stacionární motory
Podle účelu použití lze rozlišit tři základní druhy karburátorů-karburátory motocyklové, karburátory automobilové a karburátory pro stacionární motory. Jednotlivé typy přitom nelze vzájemně zaměnit. Dle konstrukce se karburátory dělí na bezplovákové a plovákové a dále na šoupátkové a klapkové. Bezplovákový karburátor umožňuje práci se zařízením v jakýchkoli polohách, používá se pro drobné nesené nářadí (motorová pila, křovinořez), zařízení opatřené plovákovým karburátorem lze oproti tomu používat pouze v určitých polohách (ideální je vertikální poloha).
Ze spojovaných subjektů dodává na český trh karburátory pouze společnost MOTOCO. Jedná se jednak o karburátory pro stacionární motory (klapkové), jednak o motocyklové karburátory.
Karburátory pro benzínové stacionární motory vyráběné společností MOTOCO jsou na český trh dodávány pouze jako náhradní díly pro benzínové motory z produkce této společnosti. Vzhledem k nutnosti specifického seřízení karburátoru pro každý konkrétní motor není možné použít karburátory z produkce MOTOCO jako náhradní díl pro dovezené motory od jiných zahraničních výrobců a rovněž není možná záměna cizích karburátorů na motory vyrobené MOTOCO. Kromě seřízení karburátoru hraje roli i zástavba na motoru, tj. vazba na filtraci vzduchu, přívod benzínu a upevnění karburátoru na sacím potrubí.
Tecumseh a MOTOCO jsou v oblasti karburátorů pro stacionární motory vertikálně propojeny, neboť MOTOCO (v minulosti MOTOR JIKOV) dodává společnosti Tecumseh bezplovákové karburátory pro montáž benzínových stacionárních motorů vyráběných v pobočkách Tecumseh v Itálii a USA. Tyto karburátory mají konstrukční řešení Tecumseh za použití technologie MOTOCO. MOTOCO zajišťuje tlakové odlitky a obrábění dílců karburátoru, automatové a lisované dílce a montáž a zkoušení celého výrobku.
Mezi nejvýznamnější konkurenty MOTOCO na trhu karburátorů do benzínových motorů patří v ČR i celosvětově společnosti WALBRO (USA), MIKUNI (Japonsko), Dell-Orto (Itálie), ZAMA (Japonsko) a Tillotson (USA).
Motocyklové karburátory
Motocyklové karburátory (šoupátkové) jsou svou konstrukcí určeny pro motocyklové motory. Jejich aplikace na benzínové stacionární motory je sice možná, ale z cenových důvodů a vzhledem k potřebě ovládání regulátorem otáček se používají většinou levnější klapkové karburátory. S výrazným poklesem výroby motocyklů v ČR, na Slovensku a ve státech bývalého SNS, které tvořily nejvýznamnější trhy MOTOR JIKOV, resp. MOTOCO, je tato výroba nadále neperspektivní a bude zajištěna jen pro stávající zavedené výrobky.
Motory pro motocykly
Tyto motory jsou využívány jako pohonná jednotka pro motocykly. Stejně jako v případě motocyklových karburátorů, i jejich výroba je poznamenána poklesem poptávky výrobců motocyklů. Jak již bylo výše uvedeno, nelze z hlediska užití motocyklové motory zaměnit za stacionární motory. Stejně tak nelze pro pohon motocyklů použít jiný typ motoru, např. automobilový.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že spojované subjekty si konkurují pouze na tuzemském trhu benzínových stacionárních motorů. Na ostatních výrobkových trzích (kompresory, motocyklové motory, karburátory pro motocyklové motory, karburátory pro benzínové stacionární motory) působí vždy pouze jedna ze spojovaných společností a v důsledku spojení nedojde na těchto trzích ze soutěžního hlediska ke změnám.
Jako relevantní vymezil Úřad pouze trh, na který dodávají své výrobky oba spojované subjekty, a který tedy bude spojením dotčen. Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad podpůrně k rozhodnutí EK ve věci "Varta/Bosch" (Case No IV/M012), v němž Evropská Komise rozlišila v rámci trhu automobilových baterií dva odlišné relevantní trhy-trh automobilových baterií určených pro prvovýrobu a trh automobilových baterií jako náhradních dílů.
Na základě výše uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trh z hlediska:
výrobkového:
trh benzínových stacionárních motorů určených pro prvovýrobu
trh benzínových stacionárních motorů určených pro náhradní použití
geografického : -území České republiky
časového : -trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Benzínové stacionární motory pro prvovýrobu dodává na tuzemský trh ze spojovaných subjektů pouze společnost MOTOCO. Odběrateli těchto výrobků jsou zejména výrobci malé zahradní a stavební techniky, z nichž nejvýznamnější jsou společnosti VARI a.s., AGS Jičín a.s., MEZ a.s. a WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. Tržní podíl MOTOCO na trhu benzínových stacionárních motorů pro prvovýrobu je cca . a v důsledku spojení se nezvýší.
Na trh benzínových stacionárních motorů určených pro náhradní použití dodávají své výrobky oba spojované subjekty. Jedná se o dodávky prodejcům náhradních dílů a servisním organizacím. Nejvýznamnějšími odběrateli Tecumsehu jsou společnosti Vari a.s., Bonas spol.s r.o., Schiessl s.r.o., Sinop CB a.s. Nejvýznamnějším odběratelem stacionárních motorů společnosti MOTOCO určených pro náhradní použití je společnost AGROZET České Budějovice a.s. Tržní podíly obou spojovaných společností jsou nízké, po spojení dosáhnou cca .. z celkového obratu na tomto trhu.
Na obou relevantních trzích je dobré konkurenční prostředí, kdy vedle spojovaných subjektů na nich působí prostřednictvím svých tuzemských distributorů zavedené zahraniční společnosti, jako např. Briggs & Stratton (USA), Honda (Japonsko), ROBIN (Japonsko), KOHLER (USA), Lombardini (Itálie).
Co se týče distribuce výrobků na tuzemský trh, Tecumseh dodává své výrobky do ČR ze svých poboček v Turíně a Lyonu, a to na základě individuálních objednávek svých odběratelů. Výrobky jsou dodávány přímo těmto odběratelům. Tecumseh nemá uzavřenu žádnou výhradní distribuční smlouvu ani jiný dlouhodobý kontrakt. MOTOCO své výrobky vyrábí v závodě v Českých Budějovicích a odběratelům je dodává prostřednictvím vlastního obchodního oddělení. Rovněž nemá uzavřeny dlouhodobé smlouvy, pouze se svými největšími odběrateli (VARI a.s. a MOTOR JIKOV a.s.) má uzavřeny roční rámcové smlouvy.
Co se týče vstupu na trh benzínových stacionárních motorů, je tento v zásadě ovlivněn zájmem potencionálních odběratelů, tj. v daném případě výrobců zahradních sekaček a jiné zemědělské mechanizace a dále velkými distributory těchto konečných výrobků. Pro vstup nového subjektu na relevantní trh neexistují významné překážky, s výjimkou právních předpisů ochrany životního prostředí, jako např. limity znečištění ovzduší, limity hlučnosti či technologické požadavky na výrobky. Technologie a know-how vztahující se k výrobě benzínových stacionárních motorů jsou obecně známé a nevytváří tedy překážku vstupu.
Z uvedeného vyplývá, že na relevantních trzích existuje dostatečné konkurenční prostředí, kdy vedle spojovaných subjektů, jejichž společný tržní podíl představuje méně než . celkového obratu, zde působí několik významných zahraničních výrobců se zavedeným jménem a pro vstup nových soutěžitelů neexistují významnější překážky. Vzhledem k tomu lze konstatovat, že v důsledku spojení nevzroste tržní síla účastníka řízení natolik, aby mu umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích a která by tak založila jeho dominantní postavení, jež by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení podniků je nabytí kontroly nad společností MOTOCO ze strany Tecumseh, ke kterému došlo na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené mezi společností Tecumseh a 100 % vlastníkem MOTOCO, společností MOTOR JIKOV. V důsledku této smlouvy získal Tecumseh 95,1 % akcií společnosti MOTOCO, a tím i kontrolu v této společnosti. Dále na základě Opční smlouvy, uzavřené taktéž se společností MOTOR JIKOV, získal Tecumseh předkupní právo ke zbývajícím 4,9 % akcií Tecumseh. Došlo tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení podniků podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení podniků splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
Úřad v dalším postupu zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě analýzy relevantního trhu a dopadů spojení na tento trh dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení podniků nepovede k takovém zvýšení tržní síly společnosti Tecumseh, která by jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení podniků Tecumseh a MOTOCO povoluje.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
Lovells Association
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 2