UOHS S071/1999
Rozhodnutí: VO4/S071/99 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Mister-Bohemia s. r. o. PROCTER & GAMBLE, s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 30. 9. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 90 KBČ.j.:
S 71/99-240
V Brně dne
7. 9. 1999


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení zahájeném dne 7. července 1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. na návrh účastníka řízení, společnosti
Mister-Bohemia s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Wonkova 432, IČ 25283596, zastoupená Zbigniewem Szymanskim, jednatelem, ve správním řízení zastoupená Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, advokátní kancelář Pokorný & Wagner, Krocínova 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 2. 7. 1999,
ve věci povolení spojení podniků Mister-Bohemia s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Wonkova 432 a N.D.S.-distributor PROCTER & GAMBLE s. r. o., se sídlem Kladno-Dubí, Oldřichova 5, PSČ 272 03, IČ 25645293, podle § 8a zákona č. 63/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
t a k t o :
Spojení podniků Mister-Bohemia s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Wonkova 432, IČ 25283596 a N.D.S.-distributor PROCTER & GAMBLE, s. r. o., se sídlem Kladno-Dubí, Oldřichova 5, PSČ 272 03, IČ 25645293, k němuž dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu a prohlášení nabyvatele o přistoupení k zakladatelské listině uzavřené dne 29. 6. 1999 mezi společností ESA Transporte s. r. o., se sídlem Kladno, vila Thienfeld, man. Topinkových 796, PSČ 272 03, IČ 46351141, jako převodcem a společností Mister-Bohemia s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Wonkova 432, jako nabyvatelem, podle níž se společnost Mister-Bohemia s. r. o. stala jediným společníkem společnosti N.D.S.-distributor PROCTER & GAMBLE s. r. o. a získala nad touto společností kontrolu ve smyslu § 8 odst. 2 písm a) zákona č. 63/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se podle ustanovení § 8a odst. 2 téhož zákona
povoluje.


Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 7. 7. 1999 na návrh účastníka řízení, společnosti Mister-Bohemia s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Wonkova 432, IČ 25283596 (dále jen "MB") správní řízení čj. S 71/99-240 ve věci povolení spojení podniků podle § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodář­ské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"). Ke spojení podniků dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu a prohlášení nabyvatele o přistoupení k zakladatelské listině ze dne 29. 6. 1999 uzavřené mezi společností ESA Transporte s. r. o., se sídlem Kladno, vila Thienfeld, man. Topinkových 796 (dále jen "ESA") jako převodcem a společností MB jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převod obchodního podílu ve výši odpovídající 100 % hodnotě základního jmění obchodní společnosti N.D.S.-distributor PROCTER & GAMBLE s. r. o., se sídlem Kladno-Dubí, Oldřichova 5, PSČ 272 03, IČ 25645293 (dále jen "NDS") včetně veškerých práv a závazků s ním spojených a účastí na společnosti. Nabyvatelem 100 % obchodního podílu společnosti NDS se stala společnost MB. Obchodní podíl byl převeden úplatně za dohodnutou cenu ve výši 100 tisíc Kč. Podle čl. VIII smlouvy se nabyvatel (společnost MB) zavazuje, že obchodní společnost NDS bude ve své podnikatelské činnosti nadále postupovat v souladu se Smlouvou o distribuci uzavřenou mezi převodcem a společností Procter & Gamble-Rakona, a. s., dne 19. 2. 1998.
Podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií, obchodních nebo členských podílů. Uzavřením Smlouvy o převodu obchodního podílu získala společnost MB obchodní podíl odpovídající 100 % hodnotě základního jmění společnosti NDS a tím i přímou kontrolu nad touto společností, čímž došlo ke spojení těchto podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona.
Příslušnost Úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona o ochraně hospodářské soutěže zveřejnil v Obchodním věstníku dne 28. 7. 1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možno zaslat Úřadu do 10 dnů od uveřejnění oznámení. Ve stanovené lhůtě ani později Úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky.
V souladu s § 12 odst. 6 zákona byl účastník řízení seznámen s výsledky šetření dne 1. 9. 1999. K výsledkům šetření nevznesl žádné připomínky. Charakteristika spojovaných podniků
MB je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, reklamní a propagační činnost s marketingová činnost. Společnost byla založena 4. 2. 1998, společníky jsou 2 fyzické osoby. Hlavním předmětem obchodní činnosti je v současné době distribuce výrobků společnosti Procter & Gamble-Rakona, a. s. (dále jen "PG"), a to na základě smlouvy o distribuci uzavřené mezi PG jako dodavatelem a MB jako distributorem dne 19. února 1998, ve znění dodatků.
Společnost NDS byla zapsána do obchodního rejstříku dne 11. 2. 1998. Předmětem podnikání je obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Jako její jediný společník je ve výpisu z obchodního rejstříku dosud zapsána společnost ESA Transporte s. r. o. Společnost NDS je též distributorem výrobků společnosti PG na základě smlouvy o distribuci uzavřené mezi PG a NDS dne 19. 2. 1998, ve znění dodatků.
ESA Transporte s. r. o. jako převodce svého obchodního podílu ve společnosti NDS podniká mj. ve vnitrostátním a mezinárodním zasilatelství, v ubytovací činnosti, zprostředkování a v oblasti realit. Zboží PG nedistribuuje.
Smlouvy o distribuci z 19. 2.1998 ve znění dodatků uzavřely společnosti MB a NDS jako 2 právně samostatní distributoři se společností PG. Smlouvami o distribuci se Úřad zabýval ve správních řízeních čj. S 87/98-240 (kdy shledal některá ustanovení smlouvy v rozporu s § 3 odst. 1 zákona) a čj. S 12, 13, 14/98-240 (kdy nově formulované smlouvy o distribuci ve znění dodatků č. 1 a 2 schválil podle § 3 odst. 5 zákona). Smlouvou o distribuci jmenovala společnost PG společnost NDS a společnost MB distributory svých výrobků v rámci distribučního území. Pojmem výrobky se rozumí všechno zboží, které společnost PG dodává na trh ČR, tj. univerzální prací prostředky (Ariel, Alfa, Tix, Biomat, Vizir), speciální prací prostředky (Moher), avivážní prostředky (Azurit), přípravky na mytí nádobí (Jar), prostředky pro úklid domácnosti, dětské jednorázové plenky, deodoranty, toaletní mýdla, dámské hygienické výrobky, prostředky vlasové a tělové kosmetiky a zubní pasty. Distribuční území společnosti NDS tvoří 31 okresů Čech (západní, severní, střední a jižní Čechy), distribuční území společnosti MB zahrnuje 25 okresů východních a středních Čech a západní části Moravy. Společnost PG pro distribuci výrobků v oblasti Moravy má dále uzavřenu smlouvu o distribuci se společností VPS, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Kulkova 8. Společnost PG je podle smlouvy oprávněna v rámci distribučního území jednotlivých distributorů prodávat výrobky určitým zákazníkům přímo, především obchodním řetězcům, distribučním centrům a nadnárodním společnostem. Distribuce zboží PG na území České republiky je tedy organizována přes 3 nezávislé distribuční společnosti, část výrobků je dodávána společností PG přímo.
Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh obecně je místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky. Trh po stránce věcné zahrnuje všechny identické výrobky a výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití. Spojované podniky (MB a NDS) se zabývají především distribucí drogistického zboží dodávaného společností PG na základě smlouvy o distribuci.
Při vymezení trhu vycházel Úřad ze svých předchozích pravomocných rozhodnutí týkajících se trhů drogistického zboží. Jde o rozhodnutí čj. S 87/98-240 ze dne 12. 8. 1998 a čj. S 12/99-240, S 13/99-240 a S 14/99-240, všechna ze dne 30. 4. 1999.
Trh po stránce věcné zahrnuje různé druhy drogistických výrobků, přičemž každý druh je nezaměnitelný s dalšími výrobkovými druhy. Výrobkový trh tvoří tři hlavní výrobkové kategorie:
prací prostředky,
avivážní prostředky,
prostředky na mytí nádobí.
Dalšími výrobkovými kategoriemi jsou prostředky na úklid domácnosti, dětské jednorázové plenky, vlasová kosmetika, tělová kosmetika, toaletní mýdla, deodoranty-antiperspiranty, dámské hygienické prostředky a zubní pasty.
Po stránce geografické zahrnuje relevantní trh území, které obě společnosti zásobují. Spojované společnosti působí na určitém, smlouvou o distribuci vymezeném území, které v případě společnosti NDS zahrnuje 31 okresů Čech a v případě společnosti MB 25 okresů Čech a části západní Moravy. Smlouvou o distribuci je oběma distributorům uvedené území přiděleno jako území výhradní, přičemž mimo toto území distributor nesmí aktivně vyhledávat zákazníky. Distributor má současně zaručeno, že na daném území bude jediným distributorem. Geografickým trhem, relevantním danému případu, je tedy území 56 okresů České republiky, tvořené celým územím Čech a několika okresy západní Moravy. Jde o trh místní. Na zbývajícím území zajišťuje distribuci společnost VPS, spol. s r. o.
Po stránce časové jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými a opakujícími se dodávkami v průběhu celého roku.
Na takto shora vymezených relevantních trzích zjišťoval Úřad podíly společnosti MB a NDS. Podíly soutěžitelů na trhu byly stanoveny v rámci předchozích správních řízení (r. 1998 a 1999), přičemž v mezidobí nedošlo na trhu k žádným podstatným změnám. Úřad tedy konstatuje, že podíl obou společností přesahuje 30 % na trhu pracích prostředků a na trhu avivážních přípravků. Na trhu prostředků na mytí nádobí činí společný podíl více než 25 % (avšak méně než 30%) a v ostatních výrobkových kategoriích je tento podíl od jednotek procenta do 24 %.
Posouzení podle zákona o ochraně hospodářské soutěže
Podle § 8 odst. 2 zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Společnost MB se na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu z 29. 6. 1999 stala výlučným vlastníkem obchodního podílu ve výši odpovídající 100 % hodnotě základního jmění společnosti NDS a jejím jediným společníkem. Tímto způsobem získala kontrolu nad společností NDS, takže došlo ke spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona. Jde o horizontální spojení podniků, kdy oba soutěžitelé, jak MB, tak NDS, působí na stejném výrobkovém trhu. Přímo si však konkurují jen z části, neboť každé ze společností určuje smlouva o distribuci uzavřená se společností PG výhradní distribuční území, aniž by však bránila pasivním obchodům (tj. dodání výrobků zákazníkům vně distribučního území na základě iniciativy-objednávky zákazníka). Oba distributoři si dosud mohli konkurovat v cenách nabízeného zboží a ostatních platebních a dodavatelských podmínkách. Po převodu obchodního podílu společnosti NDS na konkurenta-společnost MB, bude chování NDS na trhu určovat MB, a to včetně stanovování prodejních cen zboží a obchodních podmínek.
Podle § 8a odst. 1 zákona spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení Úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
V daném případě podíl spojovaných podniků přesáhne zákonem stanovenou hranici 30 % na místním trhu pracích prostředků a avivážních přípravků a daná transakce tedy podléhá povolení Úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Podle § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech může Úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může Úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže. Účastník řízení uvedl tyto důvody, které vedly ke spojení podniků soutěžitelů:
Základní příčinou uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu byla finanční a organizační stabilizace distribučního systému výrobků společnosti PG. Společnost NDS se vzhledem k velikosti distribučního území a z toho vyplývajících vysokých nákladů vzhledem k dosaženému obratu dostala do kritické situace a hrozil rozpad celého distribučního systému. Vzniklé situaci bylo nezbytné předejít, neboť by znamenala rozpad systému distribuce, který zajišťuje plynulé zásobování i odlehlých prodejen a který umožňuje i malým obchodníkům konkurovat cenami velkým supermarketům. Podíl spojovaných společností na místním trhu se nezmění, neboť společnosti působí na různých teritoriích a oblasti jejich působení se v oblasti tzv. aktivních obchodů neprotínají. Obě společnosti budou nadále distribuovat výrobky na základě uzavřených smluv o distribuci. Spojení nebude mít žádný vliv na soutěžní prostředí či jakýkoliv dopad na spotřebitele či jiné soutěžitele. Jeho důsledkem bude žádoucí snížení nákladů na distribuci a z toho vyplývající stabilizace systému a jeho udržení v nezměněné podobě.
Zástupce účastníka řízení dále uvádí, že spojením obou soutěžitelů dojde k výraznému snížení nákladů v poměru k obratu a tudíž k žádoucí finanční stabilizaci celého distribučního systému. Nový vlastník bude moci předat do společnosti know-how, kterým disponuje, neboť odborná podpora v řízení společnosti NDS je nezbytná pro zachování společnosti. Tyto zásadní hospodářské výhody umožní zachovat celý distribuční systém v podobě, v jaké jej Úřad již dříve schválil.
Z Úřadem vyžádaných podkladů vyplynulo, že společnost NDS jak v roce 1998, tak v 1. pololetí r. 1999 hospodařila se značnou ztrátou, která se v letošním roce dále prohloubila. Naproti tomu společnost MB vykazuje v obou sledovaných letech zisk. Taktéž objemy prodejů jsou u společnosti MB vyšší než u NDS. Z uvedených skutečností je zřejmé, že k převodu obchodního podílu mohly vést i ekonomické potíže společnosti NDS.
Úřad se nemůže ztotožnit s tvrzením zástupce účastníka řízení, že spojením podniků nedojde k žádnému narušení soutěžního prostředí. K tomu by nedošlo pouze v případě, kdyby nabyvatelem obchodního podílu společnosti NDS nebyl její možný konkurent (MB), ale osoba, jejímž předmětem podnikání není distribuce výrobků společnosti PG, jak je tomu u soutěžitele MB. Jak již bylo výše uvedeno, společnost MB bude vykonávat přímou kontrolu nad NDS a tudíž bude moci určovat a koordinovat obchodní chování této společnosti. Z trhu tak vlastně zmizí jeden z jejích konkurentů, což povede k posílení postavení společnosti MB v distribuci zboží PG.
Úřad po zvážení výhod spojení uváděných účastníkem řízení a po zhodnocení všech shromážděných důkazů s přihlédnutím k dříve schválenému distribučnímu systému výrobků společnosti PG dospěl k závěru, že přes určitá omezení soutěže vyplývající ze spojení 2 distributorů výrobků PG nebude na trhu účinná soutěž významně narušena. Na trhu existuje dostatek dalších velkých výrobců či dovozců shodného či zaměnitelného drogistického zboží (např. SETUZA a. s., HENKEL ČR, spol. s r. o., Benckiser, spol. s r. o. apod.) a mnoho velkoobchodů-distributorů drogistického zboží různých výrobců. Výrobky společnosti PG čelí konkurenci dalších značek, takže i v případě zvýšení cen výrobků PG distributory mají zákazníci dostatečnou možnost výběru z dalších značek pracích prostředků a avivážních přípravků od jiných dodavatelů. Posuzovaná koncentrace je koncentrací pouze v rámci produktů společnosti PG, jež se nedotýká ostatních výrobců či distributorů.
Distribuční systém společnosti PG realizovaný 3 specializovanými distributory byl již v předchozích správních řízeních vedených Úřadem shledán jako racionalizační s prvky specializace, neboť umožňuje zásobování i odlehlých venkovských prodejen a umožňuje těmto prodejnám cenově konkurovat supermarketům či obchodním řetězcům. Za výhodu pro spotřebitele i z hlediska veřejného zájmu považuje Úřad deklarované snížení cen pro spotřebitele, zlepšení distribuce zboží a zvýšení jeho dostupnosti. Spojení podniků umožní předání vytvořeného a v praxi distribuce ověřeného know-how nového vlastníka do společnosti NDS, jež je nezbytné pro její zachování a tudíž pro zachování systému distribuce výrobků PG. Na základě uvedených zjištění Úřad konstatuje, že újma, která soutěži vznikne, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Ze všech shora uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne do­ručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Eliška Balaščáková,

pověřená řízením

IV. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Radek Pokorný, advokát, AK Pokorný & Wagner, Krocínova 1, 110 00 Praha 1