UOHS S0705/2016
Rozhodnutí: S0705/2016/KS-46956/2016/840/DUl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Union Investment Institutional Property GmbH / Letňany Centre s.r.o.
Účastníci Union Investment Institutional Property GmbH Letňany Centre s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 25. 11. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 171 KB

Č. j.: ÚOHS-S0705/2016/KS-46956/2016/840/DUl Brno: 24. 11. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0705/2016/KS, zahájeném dne 8. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Union Investment Institutional Property GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Hamburk, Valentinskamp 70/ EMPORIO, zastoupeného JUDr. Petrem Zákouckým, LL. M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova Plaza, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Union Investment Institutional Property GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Hamburk, Valentinskamp 70/ EMPORIO, a Letňany Centre s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 049 19 190, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi podílu , která byla uzavřena dne 8. 11. 2016 mezi společnostmi Tesco Europe B. V., se sídlem Nizozemské království, Amsterodam, De Lairessestraat 137, jako prodávajícím, a společnostmi VGV Property Investment S.a.r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Route d´Esch 308, jako primárním kupujícím, a Union Investment Institutional Property GmbH, jako sekundárním kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Union Investment Institutional Property GmbH nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Letňany Centre s.r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

ODŮVODNĚNÍ

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 ods. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Union Investment Institutional Property GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Hamburk, Valentinskamp 70/EMPORIO (dále jen ,,UNION IIP"), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Letňany Centre s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1527/68b., IČ: 049 19 190 (dále jen Letňany Centre ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).

2. Společnost UNION IIP je dceřinou společností společnosti Union Asset Management Holding AG, se sídlem Spolková republika Německo, Frankfurt nad Mohanem, Weißfrauenstraße 7, která náleží do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, se sídlem Spolková republika Německo, Frankfurt nad Mohanem, Platz der Republik, která je jedním z největších německých poskytovatelů finančních služeb. Podnikatelská skupina, jejíž součástí je i společnost UNION IIP, v České republice působí zejména na trhu pronájmu administrativních a obchodních prostor v nákupních centrech v Praze, když vlastní a provozuje obchodní centrum Palladium na území Prahy 1 a kancelářské centrum Danube House v Praze 8, a to prostřednictvím společnosti RCP Alfa s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, IČ: 261 34 276, a v oblasti poskytování stavebního spoření a souvisejících služeb, a to prostřednictvím společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 169, IČ: 492 41 397.

3. Společnost Letňany Centre vlastní a provozuje Obchodní centrum Letňany, nacházející se na území Prahy 9, v rámci něhož pronajímá obchodní prostory.

4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
JUDr. Petr Zákoucký, LL. M., advokát
Clifford Chance LLP, organizační složka
Jungmannova Plaza Jungmannova 24 110 00 Praha 1 IDDS: ejffvsh

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy