UOHS S0703/2015
Rozhodnutí: S0703/2015/KS-38941/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů
Účastníci Papyrus Bohemia s.r.o. OSPAP a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 11. 11. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 379 KB


Č. j.: ÚOHS-S0703/2015/KS-38941 /840/ASm

Brno 11. 11. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0703/2015/KS, zahájeném dne 12. 10. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Papyrus Bohemia s.r.o., se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, IČ: 60202114, zastoupené JUDr. Barborou Dubanskou, Ph.D., LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 1, Palladium, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Papyrus Bohemia s.r.o., se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, IČ: 60202114, a OSPAP a.s., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, IČ: 16193202, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi a Smlouvy o úschově uzavřených dne 16. 9. 2015 mezi společností Papyrus Bohemia s.r.o., jako kupujícím, panem Marinusem Pannevisem, správcem konkurzní podstaty společnosti PaperlinX Netherlands Holdings B.V., se sídlem Nizozemské království, Diemen, Stammerkamp 1, jako prodávajícím, a společností DLA Piper Prague LLP, organizační složka, se sídlem Praha 1, Perlova 371/5, IČ: 28518659, jako schovatelem, v jejichž konečném důsledku má společnost Papyrus Bohemia s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti OSPAP a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

POVOLUJE.

ODŮVODNĚNÍ
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV474393 ze dne 16. 10. 2015. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Dále Úřad, vědom si relativně významného postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech na území České republiky, oslovil za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu týkajícího se soutěžního prostředí konkurenty a nejvýznamnější stávající či potenciální odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž.
3. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad též vycházel z vyjádření a stanovisek obdržených od konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi uzavřené dne 16. 9. 2015 mezi společností Papyrus Bohemia s.r.o., se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, IČ: 60202114 (dále jen Papyrus Bohemia ), jako kupujícím, panem Marinusem Pannevisem (dále jen M. P. ), správcem konkurzní podstaty společnosti PaperlinX Netherlands Holdings B.V., se sídlem Nizozemské království, Diemen, Stammerkamp 1 (dále jen PaperlinX ), jako prodávajícím, a společností DLA Piper Prague LLP, organizační složka, se sídlem Praha 1, Perlova 371/5, IČ: 28518659 (dále jen DLA ), jako schovatelem.
5. V souvislosti s výše uvedenou listinou má společnost Papyrus Bohemia získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti OSPAP a.s., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, IČ: 16193202 (dále jen OSPAP ), a tím i možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
7. S ohledem na skutečnost, že společnost PaperlinX byla v době uzavření Smlouvy o prodeji a koupi v konkurzním řízení, pan M. P. požadoval, aby kupní cena za převod akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti OSPAP byla uhrazena co nejdříve. Proto dne 16. 9. 2015 společnosti Papyrus Bohemia a DLA a pan M. P. rovněž uzavřeli Smlouvu o úschově , na základě které akcie společnosti OSPAP byly opatřeny rubopisem v okamžiku úhrady kupní ceny za ně a byly vloženy do úschovy společnosti DLA. Společnost DLA je pak předmětné akcie v souladu s čl. 5 Smlouvy o úschově oprávněna společnosti Papyrus Bohemia vydat, pokud tato předloží pravomocné rozhodnutí Úřadu, kterým se posuzované spojení soutěžitelů povolilo, nebo které konstatovalo, že posuzované spojení soutěžitelů nepodléhá povolení, popř. pokud společnost Papyrus Bohemia prokáže, že spojení bylo povoleno uplynutím lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci stanovených v § 16 odst. 2 nebo 5 zákona či § 16a odst. 3 zákona.
8. Dle čl. 4.1 Smlouvy o úschově společnost Papyrus Bohemia po dobu úschovy akcií společnosti OSPAP u společnosti DLA mimo jiné není oprávněna vykonávat jakákoli práva akcionáře ve společnosti OSPAP a jakkoli jinak vykonávat faktickou kontrolu nad touto společností a rovněž tak není oprávněna dávat společnosti DLA jakékoli pokyny týkající se společnosti OSPAP.
9. Dle čl. 4.2 Smlouvy o úschově se pak společnost DLA zavázala, že před povolením posuzovaného spojení soutěžitelů nepřijme od společnosti Papyrus Bohemia instrukce týkající se společnosti OSPAP a dle 4.3 téže smlouvy současně vynaloží maximální úsilí, aby učinila kroky nezbytné k tomu, aby zajistila, že společnost OSPAP bude vykonávat svou činnost v rámci běžného podnikání, aby jmenovala/odvolala člena (členy) představenstva anebo dozorčí rady nebo učinila další korporátní úkony, pokud jsou požadovány v rámci běžného podnikání společnosti OSPAP, a aby zajistila pojištění odpovědnosti jednatelů a vedoucích pracovníků pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti OSPAP.
10. Úřad posoudil, zda výše uvedený postup spojujících se soutěžitelů, kdy v prvním kroku má být 100 % akcií společnosti OSPAP na přechodnou dobu předáno do úschovy společnosti DLA a teprve následně, v druhém kroku, má být těchto 100 % akcií společnosti OSPAP z této úschovy vydáno společnosti Papyrus Bohemia jako konečnému nabyvateli, (i) není v rozporu se zákazem uskutečňovat spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení tohoto spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se toto spojení povoluje (viz § 18 odst. 1 zákona), a v této souvislosti Úřad rovněž posoudil (ii) zda první krok předmětné transakce (tj. předání 100 % akcií společnosti OSPAP na přechodnou dobu do úschovy společnosti DLA) představuje samostatné spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, které by za předpokladu splnění obratových kritérií vymezených v § 13 zákona podléhalo notifikační povinnosti podle § 15 zákona.
11. K tomu Úřad uvádí, že první krok celé transakce je spojujícími se soutěžiteli zamýšlen na přechodnou dobu, aby následně mohl být naplněn cíl celé transakce, kterým je nabytí 100 % akcií společnosti OSPAP konečným nabyvatelem, společností Papyrus Bohemia.
12. Ve vztahu k prvnímu kroku, byl-li by hodnocen izolovaně od kroku na něj navazujícího, Úřad konstatuje, že tento nesplňuje požadavek dlouhodobosti, který je jedním z definičních znaků spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Ke znaku dlouhodobosti se vyjadřuje Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže v bodě 3., když uvádí, že spojení zahrnuje pouze takové transakce, které lze označit za transakce dlouhodobého charakteru. Z tohoto pohledu lze jinými slovy konstatovat, že spojením soutěžitelů jsou transakce, jejichž důsledkem je trvalá či dlouhodobá změna struktury trhu . [1] Již z tohoto důvodu nemůže být první krok transakce považován za samostatné spojení soutěžitelů.
13. Navíc je třeba přihlédnout k cíli sledovanému celou transakcí, kterým je nabytí 100 % akcií společnosti OSPAP konečným nabyvatelem, společností Papyrus Bohemia. První krok transakce má přitom napomoci realizaci druhého, na něj navazujícího, kroku, nelze proto na tyto dílčí kroky transakce nahlížet izolovaně. Ostatně i Evropská komise posuzuje tyto situace obdobně, tedy hodnotí tyto navazující kroky jako jedno spojení soutěžitelů (k tomu viz bod 35. Konsolidovaného sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, kterému Úřad přihlíží ve své rozhodovací praxi). [2]
14. Spojující se soutěžitelé koncipovali postup, kterým má dojít k předmětnému spojení soutěžitelů, a obsah smluv, na jejichž základě má ke spojení dojít, tak, aby nejednali v rozporu se zákazem uskutečňovat spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení tohoto spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se toto spojení povoluje (viz § 18 odst. 1 zákona).
15. K závěru, že spojující se soutěžitelé svým postupem neporušují zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona, lze podle Úřadu dospět především z těchto ujednání obsažených ve smlouvách, na jejichž základě má ke spojení dojít.
16. Zaprvé jde o ujednání, podle kterého nebude společnost Papyrus Bohemia do doby, než bude spojení soutěžitelů Papyrus Bohemia a OSPAP pravomocně povoleno Úřadem, oprávněna vykonávat jakákoli práva akcionáře ve společnosti OSPAP a jakkoli jinak vykonávat faktickou kontrolu nad touto společností a rovněž tak nebude oprávněna dávat společnosti DLA, které bude 100 % akcií společnosti OSPAP předáno do úschovy, jakékoli pokyny týkající se společnosti OSPAP.
17. Zadruhé se jedná o ujednání, kterým se společnost DLA zavázala k tomu, že před pravomocným povolením předmětného spojení soutěžitelů nepřijme od společnosti Papyrus Bohemia žádné pokyny týkající se společnosti OSPAP. Dále se společnost DLA zavázala, že vynaloží maximální úsilí, aby učinila kroky nezbytné k tomu, aby až do vydání pravomocného rozhodnutí zajistila řádný chod společnosti OSPAP.
18. V této souvislosti další významné ujednání Smlouvy o úschově (čl. 6.4 a 6.5) pak upravuje situaci, která by mohla nastat mimo jiné za předpokladu, že by nedošlo k povolení posuzovaného spojení soutěžitelů ze strany Úřadu. V takovém případě pak dle Smlouvy o úschově pan M. P. by byl povinen společnosti DLA zadat pokyn, aby tato prodala akcie společnosti OSPAP, jež drží v úschově, ve veřejné obchodní soutěži. Současně pak ze Smlouvy o úschově vyplývá, že společnost Papyrus Bohemia by se nesměla předmětné veřejné obchodní soutěže účastnit.
19. K těmto ujednáním, resp. omezením, které z těchto ujednání vyplývají ve vztahu k výkonu akcionářských práv ve společnosti OSPAP a řízení této společnosti, Úřad doplňuje, že i za dalších předpokladů, kterými jsou, skutečnosti že (i) důvěrné informace o ekonomických aktivitách společnosti OSPAP nebyly v období před pravomocným povolením spojení soutěžitelů Papyrus Bohemia/OSPAP zpřístupňovány soutěžiteli Papyrus Bohemia, s výjimkou získávání informací, které soutěžitel Papyrus Bohemia potřeboval pro účely notifikace tohoto spojení Úřadu, (ii) společnost DLA nepřevedla akcie společnosti OSPAP či majetkové hodnoty společnosti OSPAP, které jí byly předány do úschovy, dříve, než Úřad pravomocně rozhodne o povolení spojení soutěžitelů Papyrus Bohemia/OSPAP, a (iii) společnost DLA vykonávala svá oprávnění, která jí vyplývají ve vztahu ke společnosti OSPAP ze Smlouvy o úschově , pouze do okamžiku, kdy Úřad pravomocně rozhodne o povolení spojení soutěžitelů Papyrus Bohemia/OSPAP, a to včetně období přiměřeně nezbytného k dokončení samotného převodu akcií společnosti OSPAP ze společnosti DLA na společnost Papyrus Bohemia, nebude jednání subjektů, které se účastní na realizaci spojení soutěžitelů Papyrus Bohemia/OSPAP, posouzeno Úřadem jako odporující zákazu uskutečňovat spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení tohoto spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se toto spojení povoluje. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
20. Společnost Papyrus Bohemia je nepřímo kontrolovaná ze strany společnosti Papyrus Holding AB, se sídlem Mölndal, Švédsko, která je součástí podnikatelského uskupení (dále jen Skupina Papyrus ), v jehož čele stojí investiční fondy Altor Fund II a Triton II Fund. [3] Skupina Papyrus působí v celoevropském měřítku, přičemž se zabývá velkoobchodním prodejem grafického papíru, průmyslového balícího a obalového materiálu, a spotřebního zboží v oblasti tisku pro vizuální komunikaci (tzv. VISCOM). Na území České republiky působí Skupina Papyrus zejména prostřednictvím navrhovatele, a to v oblasti velkoobchodního prodeje grafického papíru a v marginální míře i v oblasti velkoobchodního prodeje průmyslových balících a obalových materiálů.
21. Cílová společnost OSPAP byla před realizací transakce kontrolována ze strany společnosti PaperlinX. Společnost OSPAP je zejména činná v oblasti velkoobchodního prodeje grafického papíru, průmyslových balících a obalových materiálů, dále prodeje tiskáren pro VISCOM tisk, včetně souvisejícího software a tiskového spotřebního materiálu. [4] Společnost OSPAP nekontroluje žádného soutěžitele.
III. Dopady spojení
22. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, jímž je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
23. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
24. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti Skupiny Papyrus i nabývané společnosti OSPAP se na území České republiky horizontálně překrývají především v oblasti velkoobchodního prodeje grafického papíru a dále v menší míře i v oblasti velkoobchodního prodeje průmyslových balících a obalových materiálů.
III.1 Oblast velkoobchodního prodeje grafického papíru
25. Při vymezování věcného relevantního trhu v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuci) grafického papíru je možno dle účelu použití distribuovaného papíru obecně rozlišovat distribuci (i) tiskového papíru (např. pro tisk katalogů, letáků, kancelářských potřeb či knih), (ii) kancelářského papíru (pro kopírování a tisk v kanceláři) a (iii) papíru pro výtvarné a umělecké účely a pro komunikaci.
26. K distribuci grafického papíru může docházet různými distribučními kanály, a to například ze strany přímého prodeje papírnami jako výrobci grafického papíru, dále papírenskými velkosklady, výrobci zařízení pro tisk jako součást jejich dodávek zákazníkovi (tzv. Original Eguipment Manufactures-OEMs) nebo prodejci kancelářských potřeb (tzv. Office Supply Dealers-OSDs). Zákazníci většinou odebírají papír od několika dodavatelů, přičemž dle svého zaměření mohou dle názoru společnosti Papyrus Bohemia využívat i více distribučních kanálů.
27. Oblastí velkoobchodního prodeje (distribuce) grafického papíru se Evropská Komise [5] zabývala ve své předcházející rozhodovací praxi, když naznačila jako možný relevantní trh z hlediska produktového jako trh distribuce jemného (grafického) papíru prostřednictvím všech distributorů s možným členěním na distribuci kancelářského papíru (tzv. office paper ) a distribuci tiskového papíru (tzv. carbonless paper ).
28. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuci) grafického papíru Evropská Komise [6] považovala za homogenní území jednotlivých národních států, případně připustila i širší rozměr geografického trhu v případě menších národních území, nicméně ponechala odpověď na otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu v této oblasti otevřenou.
29. Úřad se oblastí velkoobchodního prodeje (distribuci) grafického papíru ve své předchozí praxi nezabýval, a proto za účelem definování produktového a geografického trhu oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů. [7]
30. Úřadem oslovení tři nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů v oblasti velkoobchodního prodeje grafického papíru (všichni tři představují společnosti typu velkoobchodních distributorů), pak Úřadu ve svých odpovědích sdělili, že za své konkurenty ve spojením dotčené oblasti považují společnosti typu OEM, společnosti typu OSD pak za své konkurenty považují dva ze tří těchto subjektů. [8] K otázce, zda za své konkurenty považují tito soutěžitelé i výrobce papíru se vyjádřili pouze dva z oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů, kteří shodně tvrdí, že s výrobci papíru v oblasti velkoobchodní prodeje grafického tiskového a kancelářské papíru přímo soutěží. Cca 40 % oslovených odběratelů spojujících se soutěžitelů pak za své alternativní dodavatele předmětných produktů považuje i společnosti OEM a OSD. Cca 55 % z těch odběratelů spojujících se soutěžitelů, jež k této otázce vyjádřili, pak konstatovalo, že za možné dodavatele grafického kancelářského či tiskového papíru považuje i výrobce těchto produktů.
31. K otázce Úřadu, zda mají odběratelé grafického tiskového a kancelářského papíru spojujících se soutěžitelů reálnou možnost odebírat předmětné produkty ze zahraničí, opět necelých 40 % z nich Úřadu odpovědělo, že v zahraničí již v současné době grafický tiskový či kancelářský papír již odebírá nebo alespoň má reálnou možnost odebírat. Naopak zbývající odběratelé (cca 60 %) spojujících se soutěžitelů, jež se k předmětné otázce Úřadu vyjádřili, sdělili, že zahraniční dodavatelé pro ně nepředstavují reálnou obchodní alternativu.
32. Úřad s ohledem na skutečnost, že provedené šetření nedalo jednoznačnou odpověď na otázku vymezení relevantního trhu a s přihlédnutím ke skutečnosti, že posuzované spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu, ponechal pro účely tohoto rozhodnutí odpověď na otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) grafického papíru otevřenou.
33. Oba spojující se soutěžitelé působí na území České republiky v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) grafického papíru. Na území České republiky spojující se soutěžitelé dosáhli v roce 2014 z hlediska množstevního i finančního objemu prodeje grafického papíru společného tržního podílu ve výši cca [25-35] %, kdy tržní podíl Skupiny Papyrus činil cca [5-15] % a u společnosti OSPAP dosahoval cca [15-25] %. V případě suboblasti distribuce grafického tiskového papíru společný podíl spojujících se soutěžitelů na území České republiky v roce 2014 z hlediska množstevního i finančního objemu činil cca [25-35] %, když tržní podíl Skupiny Papyrus dosahoval cca [5-15] % a společnosti OSPAP cca [15-25] %. V případě suboblasti distribuce grafického kancelářského papíru činil v roce 2014 společný tržní podíl cca [15-25] %, kdy tržní podíl Skupiny Papyrus dosahoval cca [5-15] % a společnosti OSPAP cca [5-15] %. V suboblasti velkoobchodního prodeje grafického papíru určeného pro výtvarné a umělecké potřeby na území České republiky působí rovněž oba spojující se soutěžitelé, nicméně činnost Skupiny Papyrus je v této suboblasti velmi okrajová, když její tržní podíl za rok 2014 činil méně než [0-5] % a společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v této suboblasti dosahoval v roce 2014 méně než [5-15] %.
34. Současně v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuci) grafického papíru na území České republiky působí i další významní soutěžitelé, např. společnosti ANTALIS s.r.o. s tržním podílem ve výši 15-25 %, EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o. (15-25) %, igepa velkoobchod papírem spol. s r.o. (5-15) % a další dodavatelé (OEMs/ OSDs) či výrobci papíru. [9] V případě suboblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) grafického tiskového papíru na území České republiky dosáhli konkurenti obdobného postavení, např. společnosti ANTALIS s.r.o. cca 15-25 %, EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o. (15-25) %, igepa velkoobchod papírem spol. s r.o. (5-15) % a v případě velkoobchodního prodeje (distribuce) grafického tiskového papíru na území České republiky tržní podíly činily u společností EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o. cca 15-25 %, ANTALIS s.r.o. (5-15) %, igepa velkoobchod papírem spol. s r.o. (5-15) %.
35. S ohledem na významné postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuci) grafického papíru na území České republiky Úřad oslovil za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu týkajícího se soutěžního prostředí konkurenty a nejvýznamnější stávající či potenciální odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž.
36. V průběhu správního řízení pak oslovené subjekty z řad konkurentů spojujících se soutěžitelů shodně uvedly, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k významným změnám na trh [10] či k dopadům na ceny produktů, [11] neboť dle jejich názoru je spojením dotčená oblast vysoce konkurenční.
37. Toto ve svých vyjádřeních potvrdili i všichni oslovení odběratelé spojujících se soutěžitelů, kteří Úřadu sdělili, že dle jejich názoru posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) grafického papíru a nebude mít významný dopad na odběratele spojujících se soutěžitelů, [12] neboť tito mají možnost dodávek od alternativních dodavatelů, [13] a navíc většina oslovených odběratelů (cca 83 %) uvedla, že změna dodavatele grafického papíru (tiskového i kancelářského) není časově ani finančně náročná. [14]
38. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) grafického papíru při žádné v úvahu připadající definici věcného i geografického relevantního trhu.
III.2 Ostatní relevantní trhy
39. Činnost spojujících se soutěžitelů se dále překrývá v oblasti velkoobchodního prodeje průmyslových balících a obalových materiálu. Nabývaná společnost OSPAP pak je dále činná v oblasti velkoobchodních dodávek spotřebního materiálu pro VISCOM tisk a v oblasti prodeje tiskáren pro VISCOM tisk, přičemž na území České republiky v těchto oblastech není Skupina Papyrus aktivní na pravidelné bázi.
40. Oblast velkoobchodního prodeje průmyslových balících a obalových materiálu zahrnuje zejména dodávky regenerovaného papíru (recovered paper), obalového materiálu z vlnité lepenky (corrugated case materiál), tabulí z vlnité lepenky (corrugated board sheets) a vlnité lepenky (corrugated cases), [15] a to pro zákazníky zejména z automobilového průmyslu, logistiky a elektroniky. V této oblasti na území České republiky tržní podíl Skupiny Papyrus i společnosti OSPAP je relativně nízký, když u každého z obou spojujících se soutěžitelů činí cca [0-5] %. Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé nedisponují společným podílem převyšujícím 15 % [16] ani v oblasti velkoobchodního prodeje průmyslových balících a obalových materiálu, ani v jejích jednotlivých výše zmíněných suboblastí, posuzované spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
41. V případě oblasti dodávek spotřebního materiálu pro VISCOM tisk se jedná o dodávky spotřebního materiálu, jako jsou například inkousty, tisková media (např. plastové folie, lamináty) či pásky. Skupina Papyrus v této oblasti nepůsobí a v případě společnosti OSPAP se tato spíše zaměřuje na související oblast dodávek tiskáren a zařízení pro VISCOM tisk [17] včetně software pro tisk [18] , kdy jednotlivé zakázky zahrnují či mohou zahrnovat rovněž i příslušný spotřební materiál. V oblasti dodávek spotřebního materiálu pro VISCOM tisk tržní podíl společnosti OSPAP činil cca [15-25] % za rok 2014. Vzhledem k tomu, že nedochází k přesahu horizontálních činností spojujících se soutěžitelů, posuzované spojení nevzbuzuje v této oblasti obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
IV. Závěr
42. Po zvážení všech okolností případu Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na výše uvedených relevantních trzích, na nichž spojující se soutěžitelé působí.
43. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
místopředseda Úřadu
pro oblast hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., advokátka
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium, Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html .
[2] Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:CS:PDF .
[3] Oba private equity fondy se zaměřují na investice do středně velkých podniků působících v evropském regionu.
[4] Spotřební zboží zahrnuje inkoustové náplně, tisková media (jako jsou plastové folie a lamináty, papír), pásky aj.
[5] Viz rozhodnutí Evropské komise v případě M.6947 Antalis/Xerox western Europe paper distribution business.
[6] Viz rozhodnutí Evropská komise například v případě M.6947 Antalis/Xerox western Europe paper distribution business či M.4753 Antalis/MAP .
[7] V této souvislosti Úřad oslovil se žádostí o poskytnutí informací deset nejvýznamnějším odběratelů obou spojujících se soutěžitelů, a to jak 10 odběratelů tiskového papíru, tak i 10 odběratelů kancelářského papíru.
[8] Třetí z oslovených konkurentů uvedl, že dodavatele kancelářských potřeb vnímá spíše jako své zákazníky.
[9] Např. společnosti Papera s.r.o., AB plus CZ s.r.o., PAS, s.r.o., CANON CZ s.r.o., Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., HEWLETT-PACKARD s.r.o.
[10] Viz prohlášení společnosti [ ochodní tajemství ].
[11] Např. prohlášení společností [ ochodní tajemství ].
[12] Např. vyjádření společností [ ochodní tajemství ].
[13] Např. vyjádření společností [ ochodní tajemství ].
[14] Např. vyjádření společností [ ochodní tajemství ].
[15] Viz rozhodnutí Evropské komise v případě M.7558 DS Smith/Duropack či M.3935 Jefferson Smurfit/Kappa.
[16] Uvedený 15% tržní podíl je zároveň i hraniční hodnota pro aplikaci zjednodušené procedury dle § 16a odst. 1 a) zákona.
[17] Jedná se o dodávky speciálně konstruovaných digitálních tiskáren, laminátorů, lisů, řezacích plotrů aj.
[18] Tržní podíl dodávek tiskáren a zařízení pro VISCOM tisk nepřesáhl [0-5] % za rok 2014.