UOHS S070/2010
Rozhodnutí: S070/2010/KS-4499/2010/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Servodata a.s. a Avnet s.r.o.
Účastníci Servodata a.s. Avnet s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 1. 4. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 154 KB


Č. j.: ÚOHS-S070/2010/KS-4499/2010/840/RPl
V Brně dne: 1.4.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2010/KS, zahájeném dne 5.3.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Avnet s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 75/2300, IČ: 25079191, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Janem Täubelem, advokátem, se sídlem Praha 10-Vinohrady, Římanská 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji aktiv, uzavřené dne 2.3.2010 mezi společnostmi Servodata a.s., se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská 1418/2, IČ: 25112775, jako prodávajícím, a Avnet s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 75/2300, IČ: 25079191, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Anet s.r.o. nabýt aktiva tvořící část podniku společnosti Servodata a.s. působící v oblasti distribuce IT produktů značky Hewlett Packard, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/2010 ze dne 17.3.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty, odběratele a dodavatele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informací z obdržených odpovědí. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji aktiv, která byla uzavřena dne 2.3.2010 mezi společnostmi Servodata a.s., se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská 1418/2, IČ: 25112775 (dále jen Servodata ), jako prodávajícím, a Avnet s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 75/2300, IČ: 25079191 (dále jen Avnet ), jako kupujícím. V důsledku uvedené smlouvy má společnost Avnet nabýt od společnosti Servodata zaměstnance a vybraná aktiva využívaná k distribuci IT produktů značky Hewlett Packard (dále jen Předmět převodu ). Ačkoliv Předmět převodu nepředstavuje část podniku ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť Předmět převodu je dostatečně odlišitelný od dalších složek podniku společnosti Servodata, lze mu přiřadit obrat dosažený jeho činností na trhu a pro potřeby posouzení Úřadem tak lze Předmět převodu považovat za část podniku ve smyslu zákona.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Avnet je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Avnet Inc., se sídlem ve Spojených státech Amerických (dále jen Skupina Avnet ). Skupina Avnet celosvětově působí v oblasti distribuce elektronických součástek, počítačových produktů a poskytování technologických služeb.
7. V České republice je Skupina Avnet činná v oblasti velkoobchodní distribuce IT produktů a poskytování souvisejících služeb (prostřednictvím společnosti Avnet) a prodeje polovodičů (prostřednictvím společností EBV ELEKTRONIK spol. s r.o. a Avnet Europe Comm, se sídlem v Belgickém království).
8. Společnost Servodata, respektive Předmět převodu, působí v České republice jako neexkluzivní distributor IT produktů značky Hewlett Packard s přidanou hodnotou (tzv. value added distributor [1] ) . Společnost Servodata, jako prodávající, je soukromou akciovou společností a její vlastnická struktura není posuzovaným spojením jakkoli dotčena, po vypořádání transakce bude nadále činná v oblasti distribuce IT produktů jakožto nezávislý soutěžitel. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak Avnet, tak i Předmět převodu působí v oblasti velkoobchodní distribuce IT produktů, zejména pak serverů, osobních počítačů, datových úložišť (zejména pamětí a pevných disků), periferií (např. tiskáren a jiného příslušenství), síťových prvků (např. routerů a spínačů) či softwaru. Nedělitelnou součástí činnosti subjektů působících v oblasti velkoobchodní distribuce IT produktů je i poskytování podpůrných služeb, jako např. IT poradenství, implementačních služeb, školení apod.
12. Velkoobchodní distributoři obvykle od výrobců IT produktů odebírají širokou škálu výrobků, kterou pak nabízejí svým zákazníků s cílem nabídnout jim možnost zakoupit vše na jediném místě a využít úspory plynoucí z prodeje komplementárních produktů a služeb. Zákazníci velkoobchodních distributorů pak jsou převážně tzv. prodejci s přidanou hodnotou, jež dodávají IT produkty, zpravidla včetně systémových řešení, konečným spotřebitelům, a klienti z řad velkých firemních zákazníků.
13. Systém distribuce IT produktů je obecně odvislý od rozhodnutí výrobce IT produktů, jež určuje jakým způsobem a jakými obchodními kanály budou jeho výrobky dodávány konečným zákazníkům. Výrobci IT produktů obvykle sami dodávají své výrobky velkým firmám, dále pak mají zavedenou velkoobchodní prodejní distribuční síť, kdy na území České republiky mají výrobci obvykle 2-5 obchodních partnerů, kteří tuto činnost provádějí a kteří zajišťují distribuci IT produktů od výrobce k prodejci s přidanou hodnotou, jemuž současně i nabízejí podpůrné služby. Nicméně i přes uvedené obchodní vztahy s velkoobchodními distribučními společnostmi existují prodejci s přidanou hodnotou, kteří poptávají IT produkty přímo od výrobců.
14. Dochází tak k situaci, kdy velkoobchodní distributoři jsou současně odběratelé IT produktů od výrobců a současně i jejich konkurenti při dodávkách prodejcům s přidanou hodnotou, a rovněž tak k situaci, kdy velkoobchodní distributoři jsou současně dodavatelé IT produktů pro prodejce s přidanou hodnotou a současně jim i konkurují při dodávkách daného zboží konečným spotřebitelům, přičemž v segmentu velkých firemních zákazníků je tento typ soutěžitelů vystaven i konkurenčnímu tlaku z řad výrobců IT produktů.
15. Oblastí velkoobchodní distribuce IT produktů se ve svých předchozích rozhodnutích zabýval jak Úřad, [2] tak i Evropská komise. [3] S ohledem na dynamickou povahu odvětví a panující silné konkurenční prostředí v oblasti výroby, velkoobchodní distribuce i maloobchodního prodeje tohoto druhu produktů však Úřad a ve většině případů i Evropská komise podrobně relevantní trh nevymezoval, nicméně obecně se jak Úřad tak i Evropská komise přikláněly k názoru, že velkoobchodní distribuce IT produktů, jakožto jeden z distribučních kanálů, představuje samostatný relevantní trh, neboť se tento odlišuje od jiných distribučních kanálů především tím, že velkoobchodní distributoři (i) poskytují širokou škálu produktů, (ii) zajišťují rychlou dodávku spojenou s potřebou držet zásoby a (iii) disponují vysokými logistickými kapacitami. Nicméně Úřadem provedené šetření potvrdilo, že přímé prodeje ze strany výrobců představují významný konkurenční tlak na velkoobchodní distributory IT produktů. Oslovení odběratelé produktů a služeb spojujících se soutěžitelů totiž mimo jiné uvedli, že alternativně mohou odebírat i zboží přímo od výrobců.
16. Úřad v průběhu šetření i zkoumal, zda je v oblasti velkoobchodní distribuce IT produktů třeba členit relevantní trhy dle jednotlivých druhů produktů, nebo zda relevantní trh zahrnuje velkookobchodní distribuci většího množství IT produktů. Ve své předchozí rozhodovací praxi Úřad i Evropská komise relevantní trh velkoobchodní distribuce IT produktů většinou již dále nečlenily, a to zejména s ohledem na skutečnost, že většina hlavních soutěžitelů na trhu se nespecializovala na distribuci pouze některých druhů IT produktů, nýbrž naopak prodávala kompletní sortiment tohoto zboží. Uvedený závěr rovněž potvrdili i Úřadem oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů.
17. Z hlediska geografického by bylo s ohledem na předchozí rozhodovací praxi Úřadu i Evropské komise možno uvažovat o vymezení relevantního trhu, jako trhu národního, tj. územím celé České republiky. [4] Důvodem pro tento závěr je zejména skutečnost, že distributoři, ale i samotní výrobci, mají tendenci při nabídce a poskytování služeb v jednotlivých zemích používat místní obchodní zastoupení a technické pracovníky. Pro řádné a úspěšné působení na trhu je zpravidla nutná obeznámenost takových subjektů s národním prostředím, kulturou a jazykem.
18. Jak vyplývá z výše uvedeného, činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v oblasti distribuce IT produktů, konkrétně v segmentu velkoobchodní distribuce IT produktů. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v segmentu velkoobchodní distribuce IT produktů v České republice nepřesáhne po spojení tržní podíl cca [0-5] %. Uvedené tržní podíly zahrnují pouze nepřímé prodeje a nikoli prodeje přímé, realizované jednotlivými výrobci IT produktů. Přitom v oblasti sofistikovaných firemních IT řešení výrobci a jejich přímé prodeje představují významný konkurenční faktor ovlivňující chování distributorů. Většina velkých firemních zákazníků organizuje jako součást své nákupní strategie výběrová řízení na dodavatele IT řešení, která jsou otevřená pro všechny vhodné dodavatele, včetně výrobců, velkodistributorů, ale i prodejců s přidanou hodnotou. Úřad zároveň zkoumal postavení spojujících se soutěžitelů a jejich nejvýznamnějších konkurentů v jednotlivých výrobkových segmentech velkoobchodní distribuce IT produktů. Pouze v segmentech velkoobchodní distribuce serverů a velkoobchodní distribuce paměťových úložišť přesahuje společný tržní podíl spojující se soutěžitelé hranic 25 %. Nicméně šetření Úřadu prokázalo, že i v těchto segmentech bude společnost Avnet po realizaci posuzovaného spojení vystavena konkurenčnímu tlaku jak distributorů či value added distributorů , tak i tlaku přímých dodávek výrobců daných produktů, kteří jsou v těchto segmentech aktivní více než jinde. Mezi nejvýznamnější takové subjekty patří společnosti eD´ system Czech, a.s., AT Computers a.s., Tech Data Distribution, s.r.o., z výrobců pak zejména HEWLETT-PACKARD, IBM a FUJITSU. Tuto skutečnost Úřadu v průběhu jeho šetření potvrdili jím oslovení soutěžitelé.
19. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů a s přihlédnutím k výsledkům šetření Úřadu ponechává Úřad i pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného a geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
20. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na velmi nízký tržní podíl dosahovaný v předmětném segmentu spojujícími se soutěžiteli a dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován velký počet subjektů nabízejících obdobné produkty a služby, počínaje nadnárodními výrobci až po menší prodejce s přidanou hodnotou a tomu odpovídající velký počet modelů distribuce.
21. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Právní moc: 1.4.2010
Obdrží:
JUDr. Jan Täubel, LL.M., advokát
Římanská 5
101 00 Praha 10-Vinohrady
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Tj. distributor poskytující kromě prodeje samotného produktu jako přidanou hodnotu související službu či služby.
[2] Např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 33/03- Tech Data Corporation/Azlan Group a S 63/05- BGS LEVI Group/LEVI International/BGS-Distribution .
[3] Např. rozhodnutí Evropské komise M.5162- Avnet/Horizont Technology .
[4] Např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 33/03- Tech Data Corporation/Azlan Group a S 63/05- BGS LEVI Group/LEVI International/BGS-Distribution .