UOHS S070/2004
Rozhodnutí: OF/S070/04-1985/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Danaher Corporation a KaVo CZ s.r.o.
Účastníci Danaher Corporation, se sídlem 2099 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 89 KB


S 70/04-1985/04 V Brně dne 10. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 30/04, zahájeném dne 1. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Danaher Corporation, se sídlem 2099 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Dejlem, Ph.D, LL.M., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy uzavřené dne 25. března 2004 společnostmi Danaher Corporation, se sídlem 2099 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC, Spojené státy americké, a Danaher Dental Systems GmbH, se sídlem Uhlandstrasse 49, Aldingen, Spolková republika Německo, jako kupujícími, a [ obchodní tajemství ] , jako prodávajícími, a na základě smlouvy uzavřené dne 25. března 2004 společností Danaher Dental Systems GmbH, jako kupujícím, a [ obchodní tajemství ] , jako prodávajícími, v jejichž důsledku má společnost Danaher Corporation, prostřednictvím dceřiné společnosti Danaher Dental Systems GmbH, nabýt 100 % obchodních podílů ve společnosti Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, se sídlem Bismarckring 39, Biberach/Riss, Spolková republika Německo a současně 100 % obchodních podílů ve společnosti Ka Vo-Verwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Biberach/Riss, Spolková republika Německo, a tím získá i možnost tyto společnosti nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných veřejných registrů, listin zakládajících spojení, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/ 2004 ze dne 14. dubna 2004 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
Dne 25. března 2004 uzavřely společnosti Danaher Corporation, se sídlem 2099 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC, Spojené státy americké (dále jen "Danaher"), a Danaher Dental Systems GmbH, se sídlem Uhlandstrasse 49, Aldingen, Spolková republika Německo (dále jen "Danaher Dental"), jako kupující, a [ obchodní tajemství ] , jako prodávající, smlouvu, jejímž předmětem je prodej podílů ve společnosti Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, se sídlem Bismarckring 39, Biberach/Riss, Spolková republika Německo (dále jen "KaVo"), představujících 40 % jejího základního kapitálu, a prodej 40 % obchodních podílů ve společnosti Ka Vo-Verwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Biberach/Riss, Spolková republika Německo (dále jen "Komplementář"), která je jediným komplementářem společnosti KaVo. Téhož dne uzavřela společnost Danaher Dental, jako kupující, a [ obchodní tajemství ] , jako prodávající, smlouvu, jejímž předmětem je převod 60 % podílu ve společnosti KaVo a současně převod 60 % obchodního podílu v Komplementáři.
V důsledku obou uvedených smluv společnost Danaher Dental nabyde 100% podíly ve společnosti Kavo a v Komplementáři. Společnost Danaher Dental, a jejím prostřednictvím navrhovatel, tj. společnost Danaher, získá možnost obě uvedené společnosti kontrolovat. Vzhledem k tomu, že navrhovatel získá možnost nepřímo kontrolovat společnost KaVo a Komplementáře, představuje navrhovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména pak nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Strany spojení
Společnost Danaher je holdingová společnost a konečná mateřská společnost skupiny, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků určených jak pro spotřebitele, tak pro průmyslové využití. Aktivity skupiny Danaher lze rozdělit do následujících oblastí:
Electronic Test-jedná se o celou řadu kompaktních profesionálních testovacích nástrojů a kalibrovacího zařízení, tyto testovací výrobky měří napětí, odpor, sílu, frekvenci, teplotu, tlak a další parametry.
Motion-jedná se o motory, řízení, kontrolní mechanismy, mechanické komponenty (např. lineární ložiska, brzdy) a příbuzné výrobky, které jsou určeny např. pro výrobu balicích zařízení, lékařských přístrojů, zařízení obvodových desek a elektrických vozidel (např. elektrických zvedacích vozíků).
Enviromental-výrobky v této oblasti se používají pro účely kontroly vody (měření chemických, fyzických a mikrobiologických parametrů vody) a pro účely maloobchodu s pohonnými hmotami (monitorovací systémy a systémy pro zjištění průsaků, zařízení pro sběr par apod.).
Product Identification-jedná se o celou řadu zařízení používaných za účelem tisku a čtení čárových kódů, datových kódů a jiných způsobů značení zboží.
Mechanical Hand Tools-jedná se o celou řadu mechanických ručních nástrojů pro nejrůznější použití, a to jak pro profesionály, tak pro kutily.
Medical technology-do této oblasti spadá celá řada nástrojů na měření krevních plynů a dalších kritických parametrů v lékařské péči, ale i dentálních zobrazovacích zařízení (dentální RTG a intraorální kamery)
Ze společností přímo či nepřímo kontrolovaných společností Danaher má sídlo v České republice pouze společnost Danaher Motion s.r.o., se sídlem Olomoucká 77, Brno, IČ: 15528910 1 , která působí v oblasti servomotorů pro použití v robotice při průmyslových výrobních procesech, přičemž [ obchodní tajemství ] produkce této společnosti je určeno na export do zahraničí.
Společnost KaVo je komanditní společností s ručením omezením založenou podle práva Spolkové republiky Německo. Uvedené právní forma společnosti je odvozena od klasické komanditní společnosti, kterou tvoří komplementáři s neomezeným ručením a komanditisté, jejichž ručení za závazky společnosti jsou omezené. Podle německého práva může být komplementářem takové společnosti společnost s ručením omezeným, tj. GmbH, která byla za tímto účelem zvláště založena, přičemž obchodní podíly v této společnosti mají komanditisté. Ve výsledné komanditní společnosti s ručením omezeným je pak ručení všech společníků omezené. V době před uskutečněním navrhovaného spojení jsou podíly komanditistů ve společnosti KaVo a obchodní podíly v Komplementáři v držení dvou nezávislých skupin společníků v poměru 40 % ( [ obchodní tajemství ] ) ku 60 % ( [ obchodní tajemství ] ).
Společnosti skupiny KaVo se zabývají vývojem, výrobou a prodejem zařízení zubařských ordinací, zejména zubolékařské instrumenty, zařízení pro zubní praxi a vybavení zubních laboratoří a výukové vybavení v této oblasti.
Ze společností přímo či nepřímo kontrolovaných společností KaVo působí na území České republiky pouze společnost KaVo CZ spol. s r.o., se sídlem Nežárecká 85/IV, Jindřichův Hradec, IČ: 63278375 (dále jen "KaVo CZ"), která je distributorem výrobků skupiny KaVo v České republice a žádnou výrobní činnost sama neprovádí. 3. Relevantní trh
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností KaVo, přičemž nabývající společností je společnost Danaher.
Společnost KaVo dodává na trh v České republice sortiment výrobků pro vybavení zubních ordinací, zařízení pro zubní praxi a vybavení zubních laboratoří a výukové vybavení, navrhované spojení soutěžitelů se tak týká především oblasti zubolékařského vybavení. V této oblasti dodává společnost Danaher na tuzemský trh pouze zubolékařská zobrazovací zařízení, tedy zubní rentgenová zařízení a intraorální kamery. Společnost KaVo v minulosti běžně nakupovala intraorální kamery od třetích osob a integrovala je do svých zařízení, přičemž tato zařízení, a tedy i kamery, prodávala pod vlastní obchodní značkou. Pokud jde o dentální rentgenová zařízení, společnost KaVo nevyrábí ani pod svojí značkou neprodává žádné takové výrobky. V minulosti nicméně několikrát prodala pod původní obchodní značkou rentgenová zařízení nakoupené od třetích osob, a to pouze pokud o takovou součást zařízení KaVo zákazníci výslovně požádali.
Sektor zubolékařského zařízení zahrnuje výrobky používané jednak v zubních ordinacích a jednak v zubních laboratořích, přitom typická řada výrobků používaných zubními lékaři se podstatně liší od výrobků používaných zubními laboratořemi. Základní dělení daných produktů lze tedy provést s ohledem na výrobky určené pro zubní ordinaci a na skupinu výrobků určených pro zubní laboratoř.
V souvislosti s výše uvedeným, a s přihlédnutím zejména k účelu použití jednotlivých výrobků lze v dotčené oblasti vyčlenit následující skupiny výrobků:
Zubolékařské instrumenty-zejména se jedná o rotační nástroje (s pneumatickým turbínovým pohonem a pneumatické nebo elektrické násadce), vibrační nástroje (tzv. škrabky) a další ochranné prostředky, chirurgické nástroje, nástroje pro diagnostikování zubního kazu a pro jeho léčbu, zubní lasery apod. Všechny tyto výrobky patří do skupiny výrobků používaných zubními lékaři při poskytování zubní péče, jako je čištění, vrtání, plombování apod.
Vybavení zubních ordinací-zahrnuje zubní soupravy, tj. židle pro lékaře, odkládací zařízení, vodovodní zařízení, operační světlo apod., dále nábytek pro zařízení ordinace (např. zubařská křesla). Výrobci tohoto vybavení nabízejí stále více integrované zubní soupravy, nicméně jejich komponenty jsou nabízeny i odděleně.
Zubolékařská zobrazovací zařízení-zahrnuje především dentální rentgenová zařízení používané při pořizování zubních snímků pro diagnostické a dokumentární účely. Vzhledem ke schopnosti pořizovat uvedené snímky patří do této skupiny výrobků rovněž intraorální videokamery. Pokud jde o vymezení relevantního trhu v dané oblasti, lze považovat intraorální videokamery za samostatný relevantní trh v rámci sektoru zobrazovacích zařízení, nicméně vzhledem k okolnostem posuzovaného případu, tj. zejména nízký podíl spojujících se soutěžitelů v daném segmentu, lze ponechat otázku užšího členění případného trhu zobrazovacích zobrazovacích zařízení v tomto případě otevřenou.
Vybavení zubních laboratoří-do této skupiny výrobků patří veškeré výrobky užívané v zubních laboratořích, zejména speciální laboratorní rotační nástroje a systémy pro laboratorní použití. Do této skupiny lze zahrnout rovněž výuková zařízení sloužící k výuce konzervativních a protetických prací na univerzitách apod.
Miniaturní elektrické motory-společnost Kavo dodává na tuzemský trh rovněž motory využívající stejnosměrný proud, které zaručují vysokou přesnost (nízké vibrace při vysoké rychlosti), a to především výrobcům původních zařízení.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti vymezil Úřad v případě posuzovaného spojení soutěžitelů jako věcně relevantní trh zubolékařských instrumentů, trh vybavení zubních ordinací, trh zubolékařských zobrazovacích zařízení, trh vybavení zubních laboratoří a trh miniaturních elektromotorů.
Z hlediska geografického jsou v tomto případě spojení soutěžitelů shora uvedené věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky. 4. Dopady spojení
Aktivity spojujících se soutěžitelů se na území České republiky překrývají pouze na relevantním trhu zubolékařských zobrazovacích zařízení. Pouze na tomto trhu tak dojde ke koncentraci a navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Při odhadované celkové velikosti tohoto relevantního trhu pohybující se kolem 100 milionů korun nedosahuje tržní podíl společnosti KaVo ani [ obchodní tajemství ] %, přičemž v segmentu intraorálních kamer by byl tržní podíl této společnosti cca [ obchodní tajemství ] %. Společnost Danaher dosáhla na relevantním trhu zubolékařských zobrazovacích zařízení tržního podílu přibližně [ obchodní tajemství ] %, v segmentu intraorálních kamer pak rovněž cca [ obchodní tajemství ] %. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na takovém relevantním trhu jsou zahraniční výrobci, zejména společnosti Sirona či Planmed.
Na dalších vymezených relevantních trzích působí pouze společnost KaVo, přičemž na žádném z těchto relevantních trhů nedosáhne tržního podílu převyšujícího [ obchodní tajemství ] %. Společnost Danaher na těchto relevantních trzích, ani na trzích souvisejících nepůsobí, mezi spojujícími se soutěžiteli tak ve vztahu k těmto relevantním trhům neexistují žádné vertikální ani horizontální vazby.
Obecně lze oblast zařízení zubních ordinací a laboratoří charakterizovat existencí nezávislých distributorů, běžně nabízejících konečným spotřebitelům úplné výrobkové řady vyrobené větším počtem konkurenčních dodavatelů. Tato skutečnost platí rovněž pro spojující se soutěžitele, kteří nejsou vertikálně integrováni ve smyslu distribuce produktů konečným spotřebitelům, ale jejich činnost je omezena na výrobu a prodej distributorům.
Subjekt vzniklý posuzovaným spojením bude i po jeho uskutečnění v České republice nadále čelit konkurenci ostatních výrobců, neboť obdobné výrobky, jako dodává společnost KaVo, jsou na trhu volně dostupné od různých konkurenčních subjektů. Tento závěr podporuje také neexistence podstatných bariér vstupu či posílení postavení na daném trhu pro potenciální či stávající konkurenty spojujících se soutěžitelů.
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 11. května 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M., advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
1 do 23. dubna 2004 působila tato společnost pod obchodní firmou SMB s.r.o.