UOHS S070/2003
Rozhodnutí: OF/S070/03-1765/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Castle Harlan Partners IV a Advanced Accessory Systems, LLC.,
Účastníci Castle Harlan Partners IV, L.P., se sídlem National Corporate Research, Ltd., 615 South DuPont Highway, Delaware, USA Advanced Accessory Systems, LLC.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 23. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 70/03-1765/03 V Brně dne 22. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 70/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Castle Harlan Partners IV, L.P., se sídlem National Corporate Research, Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, USA, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému má dojít na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 15. dubna 2003 mezi společností Advanced Accessory Systems, LLC., se sídlem 12900 Hall Rd., Sterling Heights, Michigan, USA, majiteli všech vydaných a nesplacených majetkových účastí ve společnosti Advanced Accessory Systems, LLC., se sídlem 12900 Hall Rd., Sterling Heights, Michigan, USA, jako prodávajícími, a společností CHAAS Acquisitions, LLC., jako kupujícím, podle níž prodávající převedou na kupujícího 100 % akcií společnosti Advanced Accessory Systems, LLC, se sídlem 12900 Hall Rd., Sterling Heights, Michigan, USA, čímž společnost Castle Harlan Partners IV, kontrolující nepřímo kupujícího, získá možnost nepřímo kontrolovat společnost Advanced Accessory Systems, LLC., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 22. dubna 2003 na návrh společnosti Castle Harlan Partners IV, L.P., se sídlem National Corporate Research, Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, USA (dále jen "Castle Harlan"), právně zastoupené JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, základě plné moci, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů Castle Harlan a CHAAS Acquisitions, LLC., na straně jedné, a Advanced Accessory Systems, LLC., se sídlem 12900 Hall Rd., Sterling Heights, Michigan, USA (dále jen "AAS"), a SportRack, s.r.o., se sídlem Smetanova 987, 294 01 Bakov nad Jizerou (dále jen "SportRack"), na straně druhé, ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, smlouvy o koupi akcií, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/03 ze dne 6. května 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě smlouvy o koupi akcií (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 15. dubna 2003 mezi společností AAS, majiteli všech vydaných a nesplacených majetkových účastí ve společnosti AAS, jako prodávajícími, a společností CHAAS Acquisitions, LLC., jako kupujícím, tak, že prodávající převedou na kupujícího 100 % akcií prodávaného soutěžitele. Touto akvizicí získá společnost Castle Harlan, jako 100 % mateřská společnost společnosti Advanced Accessory Acquisitions, Inc., která kontroluje kupujícího, tedy společnost CHAAS Acquisitions, LLC., možnost nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností výlučně kontrolovat nabývaného soutěžitele, společnost AAS a její dceřinou společnost SportRack.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 mld. Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení.
Dopady spojení
Společnost Castle Harlan je podílový fond s právní subjektivitou, jehož jediným předmětem činnosti je investování prostředků vložených jeho podílníky, nevyvíjí tudíž žádnou jinou činnost a nedosahuje tak žádného obratu ani celosvětově, ani na území ČR. Z důvodu rozptýlené struktury podílníků není nikým kontrolována, je pouze spravována společností Castle Harlan Inc., se sídlem 150 East 58 th Street, New York, USA (dále jen "Castle Harlan Inc."), která působí jako obchodní banka. Castle Harlan kontroluje přímo společnost Advanced Accessory Acquisitions, Inc., a jejím prostřednictvím CHAAS Acquisitions, LLC. Společnosti skupiny, v jejímž čele stojí Castle Harlan Inc., podnikají v široké škále oblastí, jako jsou např. výroba a prodej školních prstenů, prstenů jako cen pro vítěze, sportovních a rodinných šperků, diplomů a promočních oznámení, výroba a prodej polyethylenových obalů, správa peněžních prostředků pro soukromé investory, trusty, statky, fondy, penzijní programy a dobročinné organizace, investování do dluhopisů, provozování stravovacích zařízení, poskytování služeb v pojišťovnictví, distribuce, pronájem a servis stavební techniky, výroba a distribuce ryteckých strojů, poskytování detekčních systémů pro bezpečnost letecké dopravy a pro ostrahu objektů, nebo provozování restaurací.
Společnost AAS je kontrolována společností JP Morgan Partners, která v ní na základě smlouvy ("Members Agreement") vykonává 60 % hlasovacích práv a má právo jmenovat značnou část členů představenstva. Společnost AAS je činná jako dodavatel a výrobce tažných zařízení a střešních nosičů pro trh výrobců originálního automobilového vybavení a trh automobilových náhradních dílů. Dále vyrábí tažné systémy včetně příslušenství, např. tažná zařízení, zařízení pro umístění elektroinstalace, pojistné řetězy a jejich upevnění. Je mateřskou společností skupiny soutěžitelů působících celosvětově v oblasti autopříslušenství. Jejími hlavními dceřinými společnostmi jsou SportRack LLC., Brink International B.V. a Valley Industries LLC. Na území České republiky společnost AAS nepřímo kontroluje společnost SportRack, činnou jako dodavatel střešníchnosičů a jejich příslušenství. Společnost Brink International B.V., se sídlem v Nizozemí, dodává do ČR tažná zařízení (tyče) a jejich příslušenství.
Jak je z uvedených údajů o činnostech soutěžitelů, kteří se předmětného spojení účastní, patrné, působí tito v odlišných, navzájem nesouvisejících oblastech činnosti. Po spojení dojde k rozšíření portfolia činností u navrhovatele a jeho vstupu na trhy, na kterých před spojením na území ČR působili soutěžitelé, v nichž má být získána kontrola. Na základě těchto skutečností se Úřad zabýval postavením spojujících se soutěžitelů na trhu střešních nosičů pro automobily a trhu tažných zařízení (tyčí) pro automobily na území České republiky. Protože se aktivity spojujících se soutěžitelů na žádném z těchto trhů nepřekrývají (konglomerátní povaha spojení) a na obou trzích jsou nabývané společnosti vystaveni konkurenci ze strany dalších soutěžitelů působících na těchto trzích, nevzbuzuje posuzované spojení obavy z narušení hospodářské soutěže na dotčených trzích. V daném případě tak bylo možné ponechat otázku přesného vymezení relevantních trhů otevřenou, neboť při použití ani jedné z v úvahu přicházejících definic nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů.
Hospodářské soutěže na trhu střešních nosičů pro automobily v ČR se účastní pouze společnost AAS, a to prostřednictvím nepřímo kontrolované společnosti SportRack, jejíž tržní podíl na tomto trhu v roce 2002 vypočtený dle obratových kritérií činil podle údajů uvedených účastníkem řízení [ obchodní tajemství ]. Dalším údajem vystihujícím postavení společnosti SportRack na posuzovaném trhu je podíl [ obchodní tajemství ] vypočtený dle informací o objemu trhu. Jediným odběratelem výrobků společnosti SportRack na tomto trhu v ČR je společnost ŠKODA AUTO a.s., která vyrábí automobily a originální vybavení pro automobily. Žádná ze společností patřících do skupiny soutěžitelů kontrolovaných společností Castle Harlan na tomto trhu nepůsobí. Po spojení se tak na trhu střešních nosičů pro automobily nezvýší tržní podíly spojujících se soutěžitelů, pouze se změní kontrola ve společnosti AAS. Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů na trhu střešních nosičů pro automobily v ČR se řadí společnosti Hagus C. Luchtenberg GmbH & Co. KG (SRN), Thule Automotive Limited (Velká Británie) a společnost Mont Blanc (USA).
Na trhu tažných zařízení (tyčí) pro automobily je z pohledu dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž situace obdobná. Na tomto trhu působí pouze společnost AAS prostřednictvím jí kontrolovaného soutěžitele Brink International B.V., který dané výrobky umisťuje na trh formou přímých prodejů. Její tržní podíl podle údajů předložených účastníkem řízení dosáhl v roce 2002 výše [ obchodní tajemství ]. Jediným odběratelem společnosti Brink International B.V. v ČR je společnost ELSA IMPORT spol. s r.o., která prodává tažné tyče na trhu náhradních dílů. Žádná ze společností patřících do skupiny soutěžitelů kontrolovaných společností Castle Harlan na tomto trhu nepůsobí. Po spojení se tak na trhu tažných zařízení (tyčí) pro automobily nezvýší tržní podíly spojujících se soutěžitelů, pouze dojde ke změně kontroly ve společnosti AAS. Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů na tomto trhu se řadí společnosti Autoflex (Maďarsko) a PPUH "Auto-hac" s.c. (Polsko).
Jak trh střešních nosičů pro automobily, tak trh tažných zařízení (tyčí) pro automobily se vyznačují poměrně nízkými překážkami vstupu nových potenciálních soutěžitelů. Navíc pro trh střešních nosičů pro automobily je příznačné velice silné postavení subjektů na poptávkové straně (jediným odběratelem spojujících se soutěžitelů v ČR je výrobce automobilů ŠKODA AUTO a.s.), což je významné pro posouzení případného nebezpečí vytvoření dominantního postavení u soutěžitelů na straně nabídky. Posuzované spojení má konglomerátní povahu, neboť se aktivity spojujících se soutěžitelů nepřekrývají.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem a po zhodnocení dalších kritérií pro posuzování tržní síly podle § 17 odst. 1 zákona dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku takové tržní síly, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
Právní moc: 23. 5. 2003