UOHS S070/2002
Rozhodnutí: OF/S070/02-1494/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-BertelsmannSpringer CZ s.r.o., Praha a E 63, a.s.,
Účastníci BertelsmannSpringer CZ s.r.o. E 63 a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 17. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 62 KB


S 70/02-1494/02 V Brně dne 16. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 70/02, zahájeném dne 13. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Bertelsmann Springer CZ s.r.o., se sídlem Čermákova 1236/6, Praha 2, IČ: 44 85 13 59, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Zoltánem Pálinkásem, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Bertelsmann Springer CZ s.r.o., se sídlem Čermákova 1236/6, Praha 2, IČ: 44 85 13 59, a E 63, a.s., se sídlem Novodvorská 14, č.p. 1010, Praha 4, IČ: 26 68 83 87, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji a koupi cenných papírů", uzavřené dne 28. ledna 2002 mezi společností Bertelsmann Springer CZ s.r.o., se sídlem Čermákova 1236/6, Praha 2, IČ: 44 85 13 59, a panem Ing. Petrem Ehrlichem, bytem Sochařská 13, Praha 7, v jejímž důsledku získá společnost Bertelsmann Springer CZ s.r.o., se sídlem Čermákova 1236/6, Praha 2, IČ: 44 85 13 59, veškeré akcie společnosti a E 63, a.s., se sídlem Novodvorská 14, č.p. 1010, Praha 4, IČ: 26 68 83 87, a tím i přímou kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/02 ze dne 27. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Bertelsmann Springer CZ s.r.o., se sídlem Čermákova 1236/6, Praha 2, IČ: 44 85 13 59 (dále jen "Bertelsmann CZ"), a E 63, a.s., se sídlem Novodvorská 14, č.p. 1010, Praha 4, IČ: 26 68 83 87 (dále jen "E 63"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") na základě smlouvy o smlouvě budoucí, v jejímž důsledku získá společnost Bertelsmann CZ prostřednictvím 100% akciového podílu možnost přímo kontrolovat společnost E 63. Jejím spoluzakladatelem je pan Ing. Petr Ehrlich, bytem Sochařská 13, Praha 7, provozující jako fyzická osoba vydavatelství pod obchodní firmou Ehrlich 63, přičemž část podniku vydavatelství Ehrlich 63 byla převedena na společnost E 63.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Bertelsmann CZ je přímo kontrolována společností Bertelsmann Springer Science + Business Media GmbH, se sídlem Güsterloh, SRN, a je tak součástí celosvětově působícího mediálního koncernu Bertelsmann. Tato skupina se zabývá zejména vydáváním a prodejem knih a motoristických časopisů, poskytováním multimediálních forem vydávaných titulů, vydáváním hudebních titulů, provozováním televizních a rozhlasových stanic a poskytováním internetových služeb. Bertelsmann CZ vydává v ČR dva časopisy v oblasti motoristické techniky pro užitková a nákladní motorová vozidla, jeden technický titul se zaměřením na průmysl, vědu a obchod a tituly v oblasti stavebnictví. Rovněž prodává učebnice pro autoškoly. V rámci skupiny Bertelsmann působí na území ČR následující společnosti:-Euromedia Group k.s.; IKAR Praha,a.s.; Knižní klub Management, spol. s r.o.; Renata Film, s.r.o. a BMG Ariola ČR s.r.o. Uvedené společnosti podnikají v rámci obvyklé působnosti celého koncernu.
Společnost E 63 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27. března 2002. Sama o sobě dosud žádnou činnost nevykonávala. Na společnost E 63 však byla před uskutečněním posuzovaného spojení převedena část podniku vydavatelství Ehrlich 63, zabývající se vydáváním titulů, tj. časopisů, katalogů či bulletinů, s motoristickou tematikou.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky překrývají na trhu vydávání časopisů s motoristickou tematikou , který Úřad vymezil jako trh relevantní. Při určování postavení jednotlivých vydavatelů na relevantním trhu Úřad zohlednil poskytování inzertních služeb v těchto časopisech, neboť inzerce tvoří přibližně 80-90 % tržeb vydavatelů.
Při takovém zohlednění vymezeného relevantního trhu dosahují spojující se soutěžitelé po spojení přibližně % tržního podílu, přičemž na relevantním trhu je v České republice vydáváno přes 100 časopisů s motoristickou tematikou.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 17.4.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Zoltán Pálinkás, advokát
GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH Advokáti
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2