UOHS S0695/2016
Rozhodnutí: S0695/2016/KS-46637/2016/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SAT Straensanierung GmbH / OAT Beteiligungs GmbH
Účastníci SAT Straensanierung GmbH OAT Beteiligungs GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 24. 11. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 315 KB


Č. j.: ÚOHS-S0695/2016/KS-46637/2016 /840/JMě

Brno : 22. 11. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0695/2016/KS, zahájeném dne 4. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností SAT Straensanierung GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Köln, Alfred-Schütte-Allee 10, a OAT Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Bietigheim, Obere Hardt 13, zastoupených JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o vytvoření společného podniku , jež bude uzavřena mezi společnostmi SAT Straensanierung GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Köln, Alfred-Schütte-Allee 10, a OAT Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Bietigheim, Obere Hardt 13, jako společníky, v jejímž důsledku mají společnosti SAT Straensanierung GmbH a OAT Beteiligungs GmbH založit soutěžitele, který má být jimi společně kontrolován a který má dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku mají společnosti SAT Straensanierung GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Köln, Alfred-Schütte-Allee 10 (dále jen STRABAG ), a OAT Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Bietigheim, Obere Hardt 13 (dále jen OAT ; společně také Navrhovatelé nebo Účastníci řízení ), založit soutěžitele, společnost SAT Spezialbau GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Köln (dle jen SAT Spezialbau či Společně kontrolovaný soutěžitel ), jenž má být Navrhovateli společně kontrolován a který má dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost STRABAG náleží do skupiny Strabag, v jejímž čele stojí společnost STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Vídeň. Společnost STRABAG působí v oblasti vývoje a konstrukce strojů a zařízení pro údržbu a renovaci pozemních komunikací (zejména asfaltových silnic), jejich prodeje, pronájmu a využití a dále v oblasti výroby, zpracování a distribuce produktů pro renovaci pozemních komunikací. Skupina Strabag je mezinárodním stavebním koncernem, činným rovněž v České republice, který působí ve všech oblastech stavebního průmyslu, zejména v odvětvích pozemního a inženýrského stavitelství, přičemž poskytuje rovněž široké spektrum služeb souvisejících se stavebním průmyslem a zabývá se též výrobou surovin a stavebních materiálů a jejich prodejem. Do skupiny Strabag náleží mj. rovněž česká společnost OAT, s.r.o., se sídlem Praha 10, Nedokončená 363, IČO 49616374, jež působí v oblasti renovace betonových a asfaltových povrchů pro výstavbu a rekonstrukce.
3. Společnost OAT náleží do skupiny OAT, jež je kontrolována společností AT Beteiligungs GmbH & Co. KG. Společnosti ze skupiny OAT jsou činné v oblasti stavebního průmyslu (přičemž hlavním předmětem jejího podnikání jsou opravy pozemních komunikací) v Rakouské republice, ve Spolkové republice Německo a v dalších zemích. V České republice společnosti náležející do skupiny OAT nepůsobí.
4. Společnost SAT Spezialbau má vyvíjet svoji činnost v oblasti renovace betonových a asfaltových povrchů pro výstavbu a rekonstrukce (konkrétně se bude zabývat řezáním a těsněním spár betonových a asfaltových povrchů za použití horké a studené technologie), a to výhradně na území Spolkové republiky Německo.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., advokát
Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
IDDS: ejffvsh

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 11. 2016.