UOHS S0693/2016
Rozhodnutí: S0693/2016/KS-46911/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Nikey s.r.o. / REAL SLUŽBY s.r.o.
Účastníci Nikey s.r.o. REAL SLUŽBY s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 8. 12. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 241 KB


Č. j.: ÚOHS-S0693/2016/KS-46911/2016 /840/MWi

Brno 24. 11. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0693/2016/KS, zahájeném dne 4. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Nikey s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO 60740493, zastoupeného Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátkou, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Nikey s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO 60740493, a REAL SLUŽBY s.r.o., se sídlem Březnice č. p. 537, IČO 29294126, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu obchodních podílů , která byla uzavřena dne 20. 10. 2016 mezi společností Nikey s.r.o., jako budoucím nabyvatelem, panem L. S., a paní E. S., jako budoucími převodci, v jejímž důsledku má společnost Nikey s.r.o. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti REAL SLUŽBY s.r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJEME.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Nikey s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO 60740493 (dále jen Nikey ), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti REAL SLUŽBY s.r.o., se sídlem Březnice č. p. 537, IČO 29294126 (dále jen REAL SLUŽBY ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Nikey je přímo výlučně kontrolována společností ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO 45192057. Obě společnosti pak náleží do podnikatelské skupiny kontrolované panem Ing. T. V. Společnosti náležící do této podnikatelské skupiny působí na území České republiky zejména v oblasti provozu autobusových nádraží, pronájmu komerčních ploch, např. parkovacích, kancelářských, průmyslových a skladovacích, provádění technických prohlídek motorových vozidel, mezinárodní nákladní dopravy, spedice a logistiky, oprav motorových a přípojných vozidel a prodeje náhradních dílů, dále v oblastech ekonomického a organizačního poradenství, nákupu a prodeje pohledávek, ubytovacích, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a hostinské činnosti. Společnost Nikey pak provozuje na území České republiky řetězec 16 mycích a 17 čerpacích stanic se zaměřením na nákladní a autobusovou dopravu, pronajímá komerční plochy (např. parkovací plochy a průmyslové a kancelářské prostory) a od roku 2015 také prodává oleje a maziva značky Repsol.
3. Společnost REAL SLUŽBY se na území České republiky zabývá především pronájmem a správou administrativně skladovacího areálu v Březnici. Společnost REAL SLUŽBY je před uskutečněním posuzované transakce kontrolovaná dvěma fyzickými osobami, panem L. S. a paní E. S. Tato společnost dále kontroluje společnosti ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., se sídlem ve Slovenské republice, a ADIP, spol. s r.o., se sídlem Březnice 537, IČO 42341001 (dále jen ADIP ).
4. Společnost ADIP je v České republice činná zejména v oblasti maloobchodního a velkoobchodního prodeje náhradních dílů pro nákladní automobily, přívěsy a autobusy, a to v následujících 14 prodejních pobočkách: Zlín-Březnice, Brno-Modřice, Čáslav, České Budějovice, Hradec Králové, Krnov, Olomouc-Hodolany, Ostrava-Hrabová, Šumperk, Praha-Zličín, Praha-Malešice, Plzeň, Valašské Meziříčí a Teplice.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
Mgr. Pavla Běčáková, advokát
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IDDS: 7ms2y83

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 8. 12. 2016.