UOHS S069/2004
Rozhodnutí: OF/S069/04-2006/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ŽĎAS, a.s., a ŠKODA TS a.s.
Účastníci ŠKODA TS a.s., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 13. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 69/04-2006/04
V Brně dne 12. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 69/04, zahájeném dne 2. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ: 46347160, ve správním řízení zastoupené Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Týn 1049/3, Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o akvizici, uzavřené dne 26. března 2004 mezi společnostmi ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ: 46347160, ŽP Trade Bohemia, a.s., se sídlem Ztracená 272, Praha 6, IČ: 25693859, a Železiarně Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovenská republika, jako kupujícími, a Appian Group Plc., se sídlem 37 Lombard Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost ŽĎAS, a.s. získat akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 25240293, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2004 ze dne 14. dubna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o akvizici, uzavřené dne 26. března 2004 mezi společnostmi ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ: 46347160 (dále jen "ŽĎAS"), ŽP Trade Bohemia, a.s., se sídlem Ztracená 272, Praha 6, IČ: 25693859 (dále jen "ŽP Trade Bohemia"), a Železiarně Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovenská republika (dále jen "ŽP"), jako kupujícími, a Appian Group Plc., se sídlem 37 Lombard Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Appian Group"), a ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632 (dále jen "ŠKODA HOLDING"), jako prodávajícími.
Podle uvedené smlouvy má společnost ŽĎAS od společnosti Appian Group získat akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 25240293 (dále jen "ŠTS"), a od společnosti ŠKODA HOLDING akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti ŠTS a společnost ŽP Trade Bohemia má získat od společnosti ŠKODA HOLDING akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti ŠTS. V konečném důsledku získá společnost ŽĎAS akcie představující (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti ŠTS, a tím i možnost vykonávat kontrolu nad touto společností. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost ŽĎAS podniká v oblasti hutnictví, metalurgie a strojírenství-vyrábí zařízení válcoven, tvářecí stroje, metalurgické výrobky a velkoobjemové nástroje. Společnost ŽĎAS také rekonstruuje, modernizuje a provádí údržbu a opravy uvedených produktů.
V oblasti zařízení válcoven dodává společnost ŽĎAS následující typy zařízení: zařízení pro kontilití (zařízení pro plynulé odlévání sochorů), válcovny profilů, kolejnic a tyčí (jedná se o spojité profilové válcovny, vratné profilové válcovny, středojemné a kombinované válcovny), válečkové rovnačky tlustých plechů, dělící zařízení (příčně i podélně dělící linky, dělící monobloky, nůžky na dělení plechu a další doplňkové komponenty), rovnací linky (kosoúhlé rovnačky, válečkové rovnačky plechů, válečkové rovnačky profilů), převodové skříně a rozvody (převodovky čelní, kuželové a kuželočelní, převodovky kombinované s rozvodovkou a převodovky speciálního použití; rozvodovky válcovacích stolic, zubová vřetena, zubové spojky).
V oblasti tvářecích strojů vyrábí společnost ŽĎAS zařízení pro volné kování (hydraulické kovací lisy, kovací manipulátory), zařízení pro plošné tváření (automatické transferové lisy, klikové dvoubodové lisy s kloubovým mechanismem, mechanické klikové jednobodové lisy, klikové dvoubodové lisy a klikové jednobodové lisy), zařízení pro objemové tváření (hydraulické univerzální lisy a vřetenové lisy, hydraulické rovnací lisy, svislé kovací lisy, hydraulické lisy s jednotkovým olejovým pohonem, lisy na výrobu tvarovek, hydraulické lisy pro lisování železničních dvojkolí) a zařízení pro zpracování kovového odpadu (paketovací lisy, hydraulické nůžky, paketovací a stříhací lisy, briketovací linky na kovové třísky a hydraulické mobilní zařízení).
Z metalurgických výrobků dodává společnost ŽĎAS odlitky z ocelolitiny a z tvárné litiny, odlitky z oceli a ingoty, modely, volně kované výkovky a hrubokované výkovky.
Společnost ŽĎAS vyrábí také velkoobjemové nástroje pro různé průmyslové obory, zejména pro automobilový průmysl, postupové tváření, spotřební průmysl a dále se zabývá výrobou speciálních nástrojů a přípravků.
Společnost ŽĎAS vykonává kontrolu nad společnostmi ŽĎAS SGS GmbH, se sídlem Industriestrasse 3a, Bönen, Spolková republika Německo, a TREND obchodní dům ŽĎAS s.r.o., se sídlem nám. Republiky 145/9, Žďár nad Sázavou, IČ: 60726466, které se zabývají distribuční, resp. obchodní činností; EXPORT-Z a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ: 60732644, jejímž předmětem podnikání je obchodní a projektová činnost (v současné době je v likvidaci); JMZ-CARTONEX spol. s r.o., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ: 60721456, která působí v oblasti výroby, zpracování a potisku papíru, kartonu a kartónových krabic (v současné době je v konkurzu).
Společnost ŽĎAS je společně kontrolována společnostmi ŽP, CPA s.r.o., se sídlem Kolkáreň 35, Nový závod, Podbrezová, Slovenská republika (dále jen "CPA"), a HOLD s.r.o., se sídlem Kuzmányho 16, Banská Bystrica, Slovenská republika (dále jen "HOLD"). Společnost ŽP je činná v oblasti hutnictví (výroba standardních trubek z uhlíkové oceli, přesných trubek z uhlíkové oceli, svařovaných trubek z uhlíkové oceli velkých rozměrů, ocelových bloků z uhlíkové oceli a navařovacích ocelových oblouků), společnosti CPA a HOLD se zabývají obchodní činností a ekonomickým poradenstvím. Společnost ŽP je kontrolována společností CPA, a to jednak přímou majetkovou účastí této společnosti v ŽP, jednak prostřednictvím jejích dceřiných společností ŽP Trade Bohemia a ŽP TRADE, s.r.o., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovenská republika (dále jen "ŽP TRADE"), které jsou rovněž akcionáři společnosti ŽP a které se zabývají distribuční činností.
Společnost ŽP kontroluje společnost ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o., se sídlem Bílovecká 226/1, Ostrava-Svinov, IČ: 25361694, která je činná v oblasti hutnictví a metalurgie, a dále pak zahraniční společnosti, zabývající se distribucí výrobků v hutnictví, spedicí a obchodní činností působící v oblasti nemovitostí, v oblasti sport a rekreace a v oblasti stravovacích služeb.
Společnost CPA vykonává kontrolu nad společnostmi ŽP Trade Bohemia, ŽP TRADE a ŽP HUNEX Kft., se sídlem Kont. U. 9, Miskolc, Maďarská republika, které distribuují hutnické výrobky; a nad společností Premium s.r.o., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovenská republika, jež se zabývá zprostředkovatelskou činností.
Akcie společnosti ŠTS jsou před uskutečněním spojení vlastněny těmito akcionáři: Appian Group ( (obchodní tajemství) %) a ŠKODA HOLDING ( (obchodní tajemství) %), přičemž výlučnou kontrolu nad společností ŠTS vykonává společnost Appian Group.
Společnost ŠTS působí v oblasti strojírenství-vyrábí zařízení pro cukrovary, vulkanizační lisy, tvářecí stroje (zejména hydraulické lisy) a zařízení válcoven a dále se zabývá výrobou dle cizí dokumentace. Společnost ŠTS také rekonstruuje, modernizuje a provádí údržbu a opravy uvedených produktů.
Společnost ŠTS vykonává kontrolu nad společností ŠKODA SUGAR s.r.o., se sídlem Pražská 293/12, Hradec Králové, IČ: 25291891, jež se zabývá zejména poradenskou a konzultační činností pro divizi Cukrovary společnosti ŠTS a konstrukční a inženýrskou činností ve strojírenství (cukrovary). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost, ŠTS, působí v České republice v oblasti strojírenství, konkrétně jde o výrobu zařízení pro cukrovary (dodávky třtinových mlýnic, kompletní třtinové cukrovary, kompletní řepné cukrovary a dodávky pro rekonstrukce a modernizace stávajících cukrovarů, na území České republiky se však cukrovary nedodávají), vulkanizačních lisů (výroba vulkanizačních lisů, modernizace a generální opravy stávajících lisů, servisní a poradenské služby), tvářecích strojů (výroba hydraulických vytlačovacích lisů, hydraulických kovacích lisů, kovacích komplexů, jejich rekonstrukce a modernizace, komplexní servisní činnost) a zařízení válcoven (dodávky úseků válcovacích tratí a linek, jejich rekonstrukce a modernizace, výroby dle cizí dokumentace).
Nabývající společnost, ŽĎAS, působí v České republice ve čtyřech oblastech: zařízení válcoven, tvářecí stroje, metalurgie a výroba velkoobjemových nástrojů, a vykonává další doplňkové činnosti související s výše uvedenými oblastmi, její mateřská společnost, ŽP, dodává do České republiky trubky a bloky z uhlíkové oceli. JMZ-CARTONEX spol. s r.o., dceřiná společnost společnosti ŽĎAS, je činná v oblasti výroby, zpracování a potisku kartonu a kartónových krabic; ostatní dceřiné společnosti mají pouze distribuční, případně obchodní povahu.
Činnosti společnosti ŠTS a ŽĎAS se na území České republiky překrývají v oblasti zařízení válcoven (v segmentu dělících zařízení na plech) a tvářecích strojů (v segmentu hydraulických kovacích lisů, přičemž ŽĎAS vyrábí pouze menší hydraulické kovací lisy do 3150 tun hmotnosti, kdežto ŠTS vyrábí větší typ hydraulických kovacích lisů nad 3150 tun hmotnosti).
Mezi spojujícími se soutěžiteli existuje určitý stupeň vertikální integrace v oblasti metalurgických výrobků: společnost ŽĎAS (obchodní tajemství) dodává výkovky a odlitky pro strojírenskou výrobu ŠTS.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh zařízení válcoven , trh tvářecích strojů a trh vulkanizačních lisů . Z hlediska geografického se v případě věcně vymezeného relevantního trhu jedná o relevantní trh vymezený pro účely tohoto rozhodnutí územím celé České republiky .
Na relevantním trhu zařízení válcoven v České republice dosahuje společnost ŽĎAS tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost ŠTS cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu bude po spojení činit cca (obchodní tajemství) %. Z konkurenčních soutěžitelů působí na relevantním trhu zařízení válcoven v České republice společnost Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH & Co. s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem, společnost SMS Demag, AG, s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem, společnost DANIELI&Co. s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem a VÍTKOVICE a.s. s tržním podílem menším než (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu tvářecích strojů v České republice dosahuje společnost ŽĎAS tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost ŠTS cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu bude tedy po spojení činit cca (obchodní tajemství) %. Z konkurenčních společností působí na trhu tvářecích strojů v České republice společnosti DIEFENBACHER-CZ, hydraulické lisy, s.r.o., jejíž tržní podíl je menší než (obchodní tajemství) %, ze zahraničních dovozců zde působí např. německé společnosti Schuler Pressen, Müller Weingarten, Umformtechnik Erfurt a Dieffenbacher, španělské společnosti ONAPRES a FAGOR, francouzská společnost Bliss, italská společnost Mecfond a japonská společnost AIDA.
Pro vymezené relevantní trhy zařízení válcoven a tvářecích strojů jsou charakteristické přímé dodávky strojírenských celků na individuální objednávku spotřebitele-strojírenského podniku, přičemž často se jedná o investice velkého rozsahu na dobu desítek let. Takových investic se však v České republice uskuteční pouze v řádu několika jednotek v rozmezí několika let.
S ohledem na rozsah investic a technologickou náročnost výroby zařízení válcoven a tvářecích strojů jsou pro nové soutěžitele náklady na vstup na tyto relevantní trhy formou zřízení nového výrobního provozu poměrně vysoké. Naopak přepravní náklady jsou ve srovnání s cenou každé investice málo významné a v oblasti velkých projektů (např. kovacích komplexů) každý zákazník poptává potenciální dodavatele z celého světa. Na vymezených relevantních trzích působí dostatek konkurenčních společností.
Na relevantním trhu vulkanizačních lisů v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ŠTS, jež zde dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ŽĎAS se výrobou vulkanizačních lisů nezabývá a nedochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu vulkanizačních lisů, nedojde po spojení soutěžitelů ke zvýšení tržního podílu na tomto vymezeném relevantním trhu.
Na relevantním trhu vulkanizačních lisů v České republice působí dále např. společnosti ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o., se sídlem Nejdecká ulice 183, Rotava, IČ: 64356922, INVERA, s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 2476, Rakovník, IČ: 47535920, Pracovní stroje Teplice, spol. s r.o., se sídlem Nákladní 1032, Teplice, IČ: 61536849, a KOVOT INVEST s.r.o., se sídlem Služín 70, Kostelec na Hané, IČ: 26231654.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát
AK HAVEL & HOLÁSEK v.o.s.
Týn 1049/3
110 00 Praha 1
Právní moc: 13.5.2004.