UOHS S069/2002
Rozhodnutí: OF/S069/02-1450/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Butagaz International B.V., Nizozemía KRALUPOL, spol. s r.o.,
Účastníci Butagaz International B.V., Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR's Gravenhage, Nizozemí KRALUPOL, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 61 KB


S 69/02-1450/02 V Brně dne 11. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 69/02, zahájeném dne 12. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Butagaz International B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR´s Gravenhage, Nizozemí, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Krošlákem, advokátem, se sídlem Petrská 12, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Butagaz International B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR´s Gravenhage, Nizozemí, a KRALUPOL, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů", uzavřené dne 7. března 2002 společnostmi UNIPETROL, a.s., se sídlem Trojská 1997/13a, Praha 8, jako prodávajícím, a Butagaz International B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR´s Gravenhage, Nizozemí, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá 55% obchodní podíl ve společnosti KRALUPOL, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou, a tím i přímou a výlučnou kontrolu nad společností KRALUPOL, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/02 ze dne 27. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Butagaz International B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR´s Gravenhage, Nizozemí (dále jen "Butagaz"), a KRALUPOL, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou (dále jen "KRALUPOL"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 7. března 2002 mezi společnostmi UNIPETROL, a.s., se sídlem Trojská 1997/13a, Praha 8, jako prodávajícím, a Butagaz, jako kupujícím, na jejímž základě kupující, který doposud vlastnil 45% obchodní podíl ve společnosti KRALUPOL, získá zbylých 55 % obchodního podílu, a tím i přímou a výlučnou kontrolu ve společnosti KRALUPOL.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za rok 2000 činil ve smyslu § 14 zákona více než 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Butagaz je holdingovou společností, která sama nevyvíjí podnikatelskou činnost, nepřímo se účastní hospodářské soutěže na trzích se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny v zemích střední a východní Evropy, a to buď nabýváním účastí v již založených místních společnostech podnikajících na takovém trhu nebo zakládáním nových společností s daným předmětem podnikání. Na trhu ČR před spojením držel 45% obchodní podíl ve společnosti KRALUPOL a rovněž 100% obchodní podíl ve společnosti ČESKÝ BUTAGAZ s.r.o., která v současné době neprovozuje žádnou podnikatelskou aktivitu.
Butagaz je dceřinou společností SHELL Petroleum N.V., zabývající se vyhledáváním, těžbou, dopravou a zpracováním ropy, zemního plynu a minerálů, výrobou a zpracováním chemických výrobků, obchodem s minerály a dalšími výrobky, jakož i zakládáním, účastí a řízením dalších společností či podniků.
KRALUPOL je českou společností, jejíž hlavní činnost je vymezena jako nákup, skladování, prodej a distribuce ekologických paliv, konkrétně zkapalněných uhlovodíkových plynů, především propanu, butanu či propan-butanu. Dále je mateřskou společností K-Logtrans, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, silniční nákladní motorová doprava, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení a plnění tlakových nádob na plyny.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, protože společnost Butagaz na trhu České republiky nepůsobí Z tohoto důvodu Úřad při vymezování relevantního trhu vycházel z působení společnosti KRALUPOL, a vymezil jej jako trh ekologických paliv , na kterém spojovaní soutěžitelé, prostřednictvím působení společnosti KRALUPOL, dosahují přibližně % podílu.
V důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 19.4.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavol Krošlák, advokát
Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a spol.
Petrská 12
110 00 Praha 1