UOHS S069/2001
Rozhodnutí: OF/S069/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-UPS Logistics Group International, Inc. a UNI-DATA Praha spol. s r.o.,
Účastníci UNI-DATA Praha spol. s r.o. UPS Logistics Group International, Inc
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB


S 69/01-1636/01 V Brně dne 26. září 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 69/01, zahájeném dne 1. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost UPS Logistics Group International, Inc., se sídlem 990 Hammond Drive, NE, Atlanta, Georgia, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci ze dne 30. července 2001, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků společnosti UPS Logistics Group International, Inc., se sídlem 990 Hammond Drive, NE, Atlanta, Georgia, USA, a UNI-DATA Praha spol. s r.o., se sídlem Karlovarská 614/111, Praha 6, IČ 4853681, ke kterému dochází na základě Smlouvy o prodeji a koupi podílů, uzavřené dne 27. července 2001 mezi společností UNI-DATA Aktiengesellschaft, se sídlem Lohstrasse 30a, 85445 Schaig, SRN jako prodávajícím a UPS Logistics Group International BV i.o., se sídlem Eindhovenseweg 32a, 5683 KH Best, Nizozemí a UPS Logistics Group International, Inc., se sídlem 990 Hammond Drive, NE, Atlanta, Georgia, USA jako kupujícím, kterou společnost UPS Logistics Group International BV i.o., se sídlem Eindhovenseweg 32a, 5683 KH Best, Nizozemí získá kontrolu nad společností UNI-DATA Praha spol. s r.o., se sídlem Karlovarská 614/111, Praha 6, IČ 4853681 dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 1. července 2001 na návrh společnosti UPS Logistics Group International, Inc., se sídlem 990 Hammond Drive, NE, Atlanta, Georgia, USA (dále jen " UPSLG"), ve správním řízení zastoupeného JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci ze dne 30. července 2001, správní řízení S 69/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení dojde na základě Smlouvy o prodeji a koupi podílů, uzavřené dne 27. července 2001 mezi společností UNI-DATA Aktiengesellschaft, se sídlem Lohstrasse 30a, 85445 Schaig, SRN (dále jen "UNI-DATA AG") jako prodávajícím a UPS Logistics Group International BV i.o., se sídlem Eindhovenseweg 32a, 5683 KH Best, Nizozemí (dále jen "UPSLG BV") a UPSLG jako kupujícím, kterou společnost UPSLG BV, která je dceřinnou společností UPSLG, získá kontrolu nad společností UNI-DATA Praha spol. s r.o., se sídlem Karlovarská 614/111, Praha 6, IČ 4853681 (dále jen "UNI-DATA"), jejíž 100% obchodní podíl drží UNI-DATA AG.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodních podílů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost UPSLG. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisů z obchodních rejstříků,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
informací o spojovaných společnostech,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/01 ze dne 15. srpna 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Účastník řízení této možnosti nevyužil.
Charakteristika spojovaných subjektů
UPS Logistics Group International je obchodní společností založenou a existující podle práva státu Georgia, USA. UPSLG je 100% dceřinnou společností UPS Logistic Group, Inc., která je 100% dceřinnou společností United Parcel Service of America, Inc. Tato společnost je 100% dceřinnou společností United Parcel Service, Inc.
Skupina UPSLG je nadnárodní koncern působící v oblasti zasilatelství, logistiky a s tím souvisejících služeb, jako např. skladování nebo nákladní dopravy.
Skupina UPS zahrnuje kromě společností podnikajících v oblasti logistických služeb (do této skupiny patří UPSLG) též skupinu společností podnikajících v oblasti zasilatelství. K této skupině patří též česká obchodní společnost UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o., se sídlem Praha 6, K letišti 57/1049, IČ 25684094 (dále jen "UPS ČR"). Předmětem podnikání této společnosti je podle výpisu z obchodního rejstříku pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, vnitrostátní zasilatelství, služby celních deklarantů, mezinárodní zasilatelství a služby veřejných nosičů a poslů.
Celkový celosvětový čistý obrat skupiny UPS za poslední účetní období, to je za rok 2000, činí . USD, to je .. Kč (přepočteno dle průměrného devizového kurzu pro rok 2000).
Celkový čistý obrat, který skupina UPS dosáhla na trhu České republiky za rok 2000 činí Kč.
Společnost UNI-DATA Praha spol. s r.o., se sídlem Karlovarská 614/111, Praha 6, IČ 4853681 je 100% dceřinnou společností UNI-DATA Aktiengesellschaft, se sídlem Lohstrasse 30a, 85445 Schaig, SRN. UNI-DATA AG je holdingovou společností ovládající dceřinné společnosti v jedenácti evropských zemích, Rusku a Číně. Skupina UNI-DATA podniká v oblasti logistických služeb se zaměřením zejména na elektroniku. Vedle běžných logistických služeb zahrnuje nabídka skupiny UNI-DATA speciální logistické služby, jako např. zajišťování instalace, oprav, managementu náhradních dílů a záručních reklamací a dále logistické služby v souvislosti s vracením vadného zboží dodavatelům. Podnikatelské aktivity skupiny UNI-DATA lze rozdělit do pěti oblastí:
technické služby-zahrnují integrovanou instalaci, opravy a údržbu,
outsourcing logistics-zahrnuje provoz skladů a distribučních center,
High-Tech distribuce-zahrnuje přepravu citlivých přístrojů, zejména elektroniky
přeprava a instalace speciálního zboží-zahrnuje přepravu a distribuci průmyslového zařízení včetně doplňkových služeb jako např. předkonfigurace, instalace školení pro uživatele na jím určeném místě,
logistika náhradních dílů-zahrnuje 24 hodinovou službu dodávek náhradních dílů, službu dodávek náhradních dílů v naléhavých případech jako např. v případech havárií a logistiku v souvislosti s vracením vadného zboží dodavatelům.
Celkový čistý celosvětový obrat skupiny UNI-DATA v posledním účetním období, to je za rok 2000, dosáhl .. EUR, to je . Kč (přepočteno dle průměrného devizového kurzu pro rok 2000).
Celkový čistý obrat, který UNI-DATA Praha spol. s r.o. dosáhla v roce 2000 na trhu v České republice, dosáhl ... EUR, to je . Kč.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšleného způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojovaných soutěžitelů a z činností společností kontrolovaných spojujícími se podniky. V posuzovaném případě spojení podniků Úřad vymezil následující trhy:
trh kurýrních služeb
trh logistických služeb
Trh kurýrních služeb zahrnuje služby vnitrostátní i mezinárodní přepravy výrobků (zásilek) na základě objednávky zákazníka.
Trh logistických služeb zahrnuje zajišťování správných výrobků v požadovaném čase na příslušném místě, se správnou kvalitou, s příslušnými informacemi o výrobku a za přijatelných finančních podmínek. Obsahem logistiky je integrální řízení veškerých materiálových toků od dodavatelů k odběratelů jako celku a příslušných informačních toků.
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Spojovaní soutěžitelé jsou součástí mezinárodních společností s celosvětovou působností poskytující širokou škálu služeb. V ČR jsou však aktivní pouze na omezeném počtu trhů produktů a služeb. Relevantní geografický trh je vymezen územím České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000 s přihlédnutím k roku 1999, příp. i 1998.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, vlastních zjištění a získaných podkladů.
Podíl spojovaných soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích
Společnost UPS ČR působí na trhu kurýrních služeb, na kterém v roce 2000 realizovala celý svůj obrat v České republice. Její tržní podíl na trhu kurýrních služeb dle dosaženého obratu je kolem . % a i za období let 1999 a 1998 byl podobný. Na trhu kurýrních služeb působí v ČR další soutěžitelé, a to společnosti DHL International (Czech republic), s.r.o., Praha (dále jen "DHL"), TNT Express Worldwide, spol. s r.o., Praha (dále jen "TNT"), Inspekta, akciová společnost, Praha a Airborne CZ, s.r.o., Brno. Prvně jmenovaná společnost má na trhu kurýrních služeb cca .% podíl, společnost TNT cca %.
Společnost UNI-DATA působí v ČR na trhu logistických služeb. Realizovaným obratem ... Kč na území České republiky má na tomto trhu zcela zanedbatelný, cca ...% podíl. Významní soutěžitelé na trhu logistických služeb jsou společnosti SCHENKER spol. s r.o., Rudná u Prahy, DANZAS a.s., Ostrava, Čechofracht Logistic, spol. s r.o., Praha, Drusped-Lagermax, s.r.o., Praha a GEBRÜDER WEISS spol. s r.o., Rudná u Prahy.
Spojovaní soutěžitelé vyvíjí své aktivity na odlišných relevantních trzích, jedná se tedy o konglomerátní spojení.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou všech spojením dotčených trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Spojovaní soutěžitelé působí v České republice na různých relevantních trzích, na nichž ani jeden nezaujímá dominantní postavení. Spojením nebude jejich podíl na relevantních trzích změněn. Vzhledem k finanční síle konkurentů společnosti UPS ČR na relevantním trhu kurýrních služeb, zvláště pak společnosti DHL, nebude ani finanční síla spojených soutěžitelů na trhu kurýrních služeb hrát roli při dalším vývoji struktury tohoto trhu. Na trhu logistických služeb působí soutěžitelé významní, s ohledem na tržní podíl společnosti UNI-DATA na tomto trhu se tržní síla po spojení soutěžitelů UPS ČR a UNI-DATA může projevit pozitivně v tom, že vstupem na trh logistických služeb a vrůstajícím tržním podílem na tomto trhu se UPS ČR stane významnějším konkurentem dosavadních soutěžitelů.
Právní rozbor
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, společnost UPS ČR se na relevantním trhu kurýrních služeb podílí tržním podílem, který však nedosahuje tržního podílu ostatních významných soutěžitelů. Vstup společnosti UPS ČR na trh logistických služeb získáním kontroly nad společností UNI-DATA může mít na vývoj struktury daného trhu pozitivní dopad tím, že působením své tržní síly může UPS ČR získat tržní podíl ve výši, s kterou se stane možnou konkurencí současně působícím společnostem na relevantním trhu logistických služeb.
Ke spojení dochází na základě Smlouvy o prodeji a koupi podílů, uzavřené mezi společností UNI-DATA AG jako prodávajícím a UPSLG BV společně s UPSLG jako kupujícím, kterou společnost UPSLG BV, která je dceřinnou společností UPSLG, získá kontrolu nad společností UNI-DATA, jejíž 100% obchodní podíl drží UNI-DATA AG.
Jeden podnikatel tak získá možnost přímo kontrolovat jiný podnik nabytím obchodních podílů, což znamená spojení podniků ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Vzhledem k celkovým celosvětovým čistým obratům spojovaných soutěžitelů (resp. vzhledem k součtu těchto obratů) dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Na základě výše uvedených údajů Úřad konstatuje, že na vymezených relevantních trzích v současné době existuje dostatečná úroveň hospodářské soutěže. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o spojení soutěžitelů působících na odlišných trzích, a že jeden ze spojovaných soutěžitelů se na hospodářské soutěži na relevantním trhu podílí pouze okrajovým způsobem, nedojde ke změně počtu významnějších soutěžitelů a vzhledem k tržní síle spojených soutěžitelů, tržní síle dalších konkurentů působících na vymezených relevantních trzích s ohledem na tržní podíly jak spojovaných soutěžitelů tak jejich konkurentů, nebude mít posuzované spojení za následek podstatné narušení soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodnul o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
Freshfields Bruckhaus Deringer
veřejná obchodní společnost advokátů
Italská 27
120 00 Praha 2