UOHS S068/2008
Rozhodnutí: S068/2008-18106/2008/810 Instance I.
Věc Možné porušení § 3 odst. 1 zákona účastníkem řízení spatřuje Úřad v uzavření zaká-zaných dohod o přímém určení cen koneč-ným spotřebitelům obsažených v "Rámcových obchodních smlouvách" sjednaných mezi účastníkem ří
Účastníci Dveře Praha s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí Rozhodnutí dle § 7 odst. 2 zákona
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 247 KB


Č.j.: S 068/2008-18106/2008/810 V Brně dne 7. října 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 068/2008, zahájeném dne 8. února 2008 z moci úřední podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Dveře Praha s.r.o. , se sídlem Praha 10, Vršovice, K Botiči 1453/6, IČ 27110788, právně zastoupená JUDr. Borisem Vacou, advokátem, se sídlem Praha 1, Dlouhá 16, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
r o z h o d n u t í :
I.
Účastníku řízení, společnosti Dveře Praha s.r.o. , se sídlem Praha 10, Vršovice, K Botiči 1453/6, IČ 27110788, se ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ukládá, aby splnil opatření, která navrhl pro zajištění ochrany hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu , a to konkrétně
a) uzavření dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2008 k Rámcové obchodní smlouvě č. 2/S/DP/06 ze dne 24. 2. 2006 uzavřené mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství);
b) uzavření dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2008 k Rámcové obchodní smlouvě č. 9/S/DP/08 ze dne 24. 1. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství);
c) uzavření Dohody ze dne 13. 2. 2008 o ukončení Rámcové obchodní smlouvy č. 1/S/DP/07 ze dne 2. 2. 2007 uzavřené mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství);
na jejichž základě došlo ke změně znění či zrušení:
. čl. VII. věta třetí a čtvrtá těchto smluv, jenž původně zněl, cit.: Kupující se zavazuje nabízet zboží, které je předmětem této smlouvy, koncovým uchazečům v cenách daných platným Ceníkem dveří a zárubní (obchodní tajemství). Doporučená maximální sleva pro koncového zákazníka činí 5% z platného ceníku, tuto dohodu hodlají ctít obě smluvní strany, opakované porušení bude považováno za hrubé porušení této smlouvy o spolupráci. ,
. resp. čl. VII odst. 2 těchto smluv, jenž původně zněl, cit:: Objednatel se zavazuje nabízet zboží konečným odběratelům za ceny uvedené v platném Ceníku dveří a zárubní zn. (obchodní tajemství) a dveřního kování zn. (obchodní tajemství) vydaném společností Dveře Praha. ,
. čl. VII odst. 3 těchto smluv, jenž původně zněl, cit.: Smluvní strany se dohodly, že doporučená maximální sleva pro konečného odběratele činí 5% z ceny dle platných ceníků uvedených shora. Opakované porušení tohoto ustanovení jakoukoliv ze smluvních stran bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
. a čl. IX. písm. a), příp. čl. VIII. písm. a) těchto smluv, jenž původně zněl, cit.: Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: a) opakované porušení doporučené maximální slevy pro konečného odběratele ve výši 5% z ceny dle platných ceníků uvedených shora... ,
která jsou v rozporu s § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
II.
Správní řízení sp. zn. S 068/2008 vedené ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, tím, že účastník řízení, společnost Dveře Praha s.r.o. , se sídlem Praha 10, Vršovice, K Botiči 1453/6, IČ 27110788, uzavíral zakázané dohody o přímém určení prodejních cen konečným spotřebitelům obsažené v Rámcových obchodních smlouvách sjednaných mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli dveří a zárubní, se v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

O d ů v o d n ě n í
I. Zahájení řízení
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) prováděl v rámci své dozorové pravomoci ve smyslu § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), šetření v oblasti distribuce interiérových dveří a podlah, zejména s ohledem na možné určování koncových prodejních cen dodavateli těchto výrobků. [1] Účelem uvedeného šetření bylo ověření podezření, zda se soutěžitelé působící na trhu distribuce interiérových dveří a podlah nedopustili správního deliktu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, konkrétně zda mezi nimi nedošlo k uzavření zakázaných a neplatných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej, resp. pro prodej konečným spotřebitelům.
2. V rámci uvedeného šetření Úřad obdržel ve dnech 30. 7. 2007, 23. 8. 2007 a 31. 10. 2007 od společnosti Dveře Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, K Botiči 1453/6, IČ 27110788 (dále též účastník řízení nebo Dveře Praha ), informace a podklady, jejichž obsahem byly i kopie Rámcových obchodních smluv uzavřených mezi společností Dveře Praha a jejími odběrateli dveří, zárubní a dveřního kování. Tyto smlouvy obsahovaly ustanovení vzbuzující vážné pochybnosti o jejich souladu se zákonem, zejména pokud šlo o ujednání zavazující kupující nabízet zboží konečným odběratelům za ceny uvedené v platném Ceníku dveří a zárubní zn. (obchodní tajemství) a dveřního kování zn. (obchodní tajemství) vydaném společností Dveře Praha.
3. Na základě uvedených skutečností zahájil Úřad se společností Dveře Praha dne 8. 2. 2008 správní řízení sp. zn. S 068/2008 ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v uzavření zakázaných dohod o přímém určení prodejních cen konečným spotřebitelům obsažených v Rámcových obchodních smlouvách s jeho odběrateli dveří a zárubní.
II. Charakteristika účastníka řízení
4. Společnost Dveře Praha vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 97025 dne 17. 12. 2003, a to pod obchodní firmou Dveře Praha s.r.o. Jediným vlastníkem uvedené společnosti je pan Pavel Hajný, bytem Praha 3, Pod Lipami 2512/66. Za společnost jedná pan Pavel Hajný, který je jejím jednatelem.
5. Předmětem podnikání uvedené společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku specializovaný maloobchod, truhlářství, dokončovací stavební práce a silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti. Hlavním předmětem činnosti je prodej a montáž interiérových dveří, včetně zárubní a dveřního kování.

III. Zjištěné skutečnosti
III.1. Posuzované smlouvy
6. V rámci správního řízení sp. zn. S 068/2008 vedeného s účastníkem řízení pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona posuzoval Úřad soulad obsahu smluv týkajících se distribuce dveří, zárubní a kování na území České republiky uzavřených mezi ním a kupujícími tohoto zboží. Konkrétně jde o obsah těchto dvanácti Rámcových obchodních smluv:
a. Rámcová obchodní smlouva č. 2/S/DP/06 ze dne 24. 2. 2006 uzavřená mezi účastníkem řízení, na straně prodávajícího, a (obchodní tajemství), na straně kupujícího (dále též smlouva A ). [2] Smlouva A byla uzavřena na dobu neurčitou;
b. Rámcová obchodní smlouva č. 5/S/DP/06 ze dne 28. 6. 2006 uzavřená mezi účastníkem řízení, na straně prodávajícího, a (obchodní tajemství), na straně kupujícího (dále též smlouva B ). [3] Smlouva B byla uzavřena na dobu určitou do 28. 6. 2007;
c. Rámcová obchodní smlouva č. 1/S/DP/07 ze dne 11. 1. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení, na straně prodávajícího, a (obchodní tajemství), na straně kupujícího (dále též smlouva C ). [4] Účinnost smlouvy C byla ukončena ke dni 22. 8. 2007, tj. ke dni uzavření smlouvy I.
d. Rámcová obchodní smlouva č. 1/S/DP/07 ze dne 2. 2. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení, na straně prodávajícího, a (obchodní tajemství), na straně kupujícího (dále též smlouva D ). [5] Smlouva D byla uzavřena na dobu neurčitou;
e. Rámcová obchodní smlouva č. 3/S/DP/07 ze dne 3. 5. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva E ). [6] Smlouva E byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007;
f. Rámcová obchodní smlouva č. 4/S/DP/07 ze dne 15. 5. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení, a (obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva F ). [7] Smlouva F byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007;
g. Rámcová obchodní smlouva č. 6/S/DP/07 ze dne 23. 7. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva G ). [8] Smlouva G byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007;
h. Rámcová obchodní smlouva č. 8/S/DP/07 ze dne 21. 8. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva H ). [9] Smlouva H byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007;
i. Rámcová obchodní smlouva č. 9/S/DP/07 ze dne 22. 8. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení a . (obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva I ). [10] Smlouva IH byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007;
j. Rámcová obchodní smlouva č. 10/S/DP/07 ze dne 22. 8. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení, a .(obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva J ). [11] Smlouva J byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007;
k. Rámcová obchodní smlouva č. 11/S/DP/07 ze dne 22. 8. 2007 uzavřená mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva K ). [12] Smlouva K byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007;
l. Rámcová obchodní smlouva č. 9/S/DP/08 ze dne 24. 1. 2008 uzavřená mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství), na straně objednatele (dále též smlouva L ). [13] Smlouva L byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2008.
(dále též posuzované smlouvy ).
7. Posuzované smlouvy lze podle jejich struktury a členění jednotlivých ustanovení rozdělit do dvou skupin s tím, že v každé skupině jsou smlouvy totožného číslování článků, resp. totožného znění ustanovení, a struktury. Do jedné takto zavedené skupiny je možné zařadit smlouvy A až D (dále též smlouvy typu 1 ). Do druhé skupiny je pak možné zahrnout smlouvy E až L (dále též smlouvy typu 2 ).
Smlouvy typu 1
8. Předmětem smluv typu 1 je rámcová úprava obchodních podmínek prodeje dveří a zárubní včetně příslušenství zn. (obchodní tajemství). Smlouvy typu 1 jsou ve smyslu § 409 odst. 1 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též obchodní zákoník ), smlouvami kupními. Podle čl. IX. Závěrečná ujednání řeší smlouvy typu 1 pouze podmínky spolupráce na obecné úrovni; veškeré konkrétní a specifické požadavky musí být zachyceny v dílčích objednávkách.
9. Smlouvy typu 1 obsahují v čl. VII. Ostatní ujednání ve větě třetí a čtvrté následující závazky kupujících (cit): Kupující se zavazuje nabízet zboží, které je předmětem této smlouvy, koncovým uchazečům v cenách daných platným Ceníkem dveří a zárubní (obchodní tajemství). Doporučená maximální sleva pro koncového zákazníka činí 5 % z platného ceníku, tuto dohodu hodlají ctít obě smluvní strany, opakované porušení bude považováno za hrubé porušení této smlouvy o spolupráci.
Smlouvy typu 2
10. Předmětem smluv typu 2 je rámcová úprava obchodních podmínek prodeje dveří a zárubní zn. (obchodní tajemství) a kování zn. (obchodní tajemství) a montáže dveří a zárubní zn. (obchodní tajemství) a kování zn. (obchodní tajemství) a dalších činností s tím souvisejících zákazníkům shora specifikovaných objednatelů. Smlouvy typu 2 jsou uzavřeny v souladu s § 269 odst. 2 obchodního zákoníku jako inominátní smlouvy, mají povahu smluv rámcových, které upravují podmínky uzavírání následných jednotlivých kupních smluv a smluv o dílo.
11. Smlouvy typu 2 obsahují v čl. VII. Ostatní ujednání, odst. 2. závazek objednatele (cit): Objednatel se zavazuje nabízet zboží konečným odběratelům za ceny uvedené v platném Ceníku dveří a zárubní zn. (obchodní tajemství) a dveřního kování zn. (obchodní tajemství) vydaném společností Dveře Praha.
12. V čl. VII. Ostatní ujednání, odst. 3 Smluv typu 2 je dále obsažen závazek, cit.: Smluvní strany se dohodly, že doporučená maximální sleva pro konečného odběratele činí 5 % z ceny dle platných ceníků uvedených shora. Opakované porušení tohoto ustanovení jakoukoliv ze smluvních stran bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
13. Čl. IX. Smluv typu 2, resp. čl. VIII. smlouvy L, nazvaný Doba trvání smlouvy zní pak následovně, cit .: Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: a) opakované porušení doporučené maximální slevy pro konečného odběratele ve výši 5 % z ceny dle platných ceníků uvedených shora... .

III.2. Informace a podklady od účastníka řízení
14. Dne 6. 2. 2008 se v sídle Úřadu uskutečnilo ústní jednání, jehož provedení nařídil Úřad za účelem objasnění skutečností, jež jsou nyní předmětem správního řízení; zejména šlo o projednání obsahu posuzovaných smluv.
15. Účastník řízení na ústním jednání zdůraznil, že výše uvedená ustanovení posuzovaných smluv zůstala v těchto smlouvách historicky z předcházejícího období, přičemž mají pouze doporučující charakter. Účastník řízení nikdy dodržování cen nekontroloval a po svých shora uvedených kupujících či objednatelích [14] nevymáhal. Účastník řízení rovněž uvedl, že jeho odběratelé Úřadem konkretizovaná ustanovení posuzovaných smluv nedodržují.
16. Účastník řízení k dotazu Úřadu rovněž popsal svůj distribuční systém, jakož i způsob prodeje jím nabízených dveří, zárubní a dveřního kování. Účastník řízení uvedl, že dveře, zárubně a dveřní kování prodává jednak přímo koncovým zákazníkům, a to na základě smlouvy o dílo, a dále odběratelům-obchodním partnerům, se kterými uzavírá Úřadem posuzované rámcové obchodní smlouvy. Účastník řízení Úřadu potvrdil, že jeho obchodní partneři nabývají od něj nakoupené zboží do svého vlastnictví. Současně však účastník řízení k dotazu Úřadu poukázal na systém výběru dveří koncovými zákazníky (čl. II posuzovaných smluv). Účastník řízení uvedl, že všichni jeho odběratelé nemají dostatečně kvalitně vybavenou vzorkovnu. Účastník řízení proto svým obchodním partnerům nabízí možnost, aby pozvali své potenciální zákazníky do vzorkovny účastníka řízení a přímo tam si vybrali konkrétní zboží. V praxi tento postup probíhá tak, že pokud si koncový zákazník odběratele vybere ve vzorkovně účastníka řízení konkrétní typ zboží, je účastníkem řízení o tomto výběru vypracován zápis, který předá odběrateli, který si pak předmětné zboží objedná.
17. Dopisem ze dne 22. 2. 2008 účastník řízení Úřadu sdělil, že Rámcové obchodní smlouvy, které byly uzavírány s odběrateli dveří a zárubní, sice obsahovaly dohody o určení ceny pro další prodej, účastník řízení však při uzavírání těchto smluv, ani následně nepředpokládal, že by jimi mohl být porušen § 3 odst. 1 zákona, o čemž svědčí skutečnost, že maximální sleva byla toliko doporučená. Odběratelům účastníka byla dána možnost úpravy ceny zboží ve prospěch konečného odběratele, jak podle účastníka řízení vyplývá z čl. VII. Rámcových obchodních smluv. Účastník řízení opětovně uvedl, že dodržování tohoto ustanovení posuzovaných smluv ze strany svých odběratelů nekontroloval ani nevynucoval. Účastníkovi řízení je známa skutečnost, že odběratel (obchodní tajemství), toto doporučení nedodržoval; účastník však z tohoto žádné důsledky nevyvozoval.
18. Dopisem ze dne 22. 2. 2008, resp. jeho doplněním ze dne 7. 3. 2008 a 26. 3. 2008, navrhl účastník řízení Úřadu opatření ve smyslu § 7 odst. 2 a 3 zákona, a to přesto, že Úřad ještě nedoručil (ani nezaslal) účastníku řízení výhrady k posuzovaným smlouvám, resp. Úřadem posuzovaným dohodám o určení cen pro další prodej, ve smyslu § 7 odst. 3 zákona.
19. V tomto přípise účastník řízení mj. uvedl, že Rámcové obchodní smlouvy, které obsahují, resp. obsahovaly dohody o určení ceny pro další prodej, byly ve většině případů sjednané na dobu určitou, a to do 31. 12. 2007, resp. u smlouvy B do 28. 6. 2007 a u smlouvy C do 22. 8. 2007; jejich účinnost tedy již vypršela (smlouvy B, C, E, F, G, H, I, J a K).
20. Účastník řízení dále Úřadu v rámci navrhovaných opatření doložil, že Rámcové obchodní smlouvy, které byly uzavřeny na dobu neurčitou, příp. jejichž účinnost přesáhla 31. 12. 2007 (srov. smlouvy A, D a L), byly ukončeny, a to uzavřením smlouvy nové, která již zakázané dohody o přímém určení ceny pro další prodej neobsahuje (smlouva D), případně z nich byla formou dodatku závadná ustanovení vypuštěna (smlouvy A a L).
21. Konkrétně účastník řízení předložil Úřadu tyto podklady prokazující odstranění dohod o určení cen pro další prodej z posuzovaných smluv:
a. Dodatek č. 1 ke smlouvě A ze dne 8. 2. 2008; [15]
b. Dohoda o ukončení smlouvy D ze dne 13. 2. 2008; [16]
c. Dodatek č. 1 ke smlouvě L ze dne 19. 2. 2008; [17]
22. Účastník řízení se shora uvedenými přípisy rovněž zavázal, že nové Rámcové obchodní smlouvy již bude uzavírat, resp. uzavírá bez dohod o určení ceny pro další prodej.
23. Na podporu svého závazku uzavírat nové Rámcové obchodní smlouvy, jež v čl. VII Ostatní ujednání, jakož ani v jiné části neobsahují dohody o určení cen pro další prodej, předložil účastník řízení kopie Rámcových obchodních smluv, a to konkrétně kopii:
a. Rámcové obchodní smlouvy č. 3/S/DP/08 ze dne 7. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a společností (obchodní tajemství); [18]
b. Rámcové obchodní smlouvy č. 4/S/DP/08 ze dne 7. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a společností (obchodní tajemství); [19]
c. Rámcové obchodní smlouvy č. 5/S/DP/08 ze dne 7. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a společností (obchodní tajemství); [20]
d. Rámcové obchodní smlouvy č. 7/S/DP/08 ze dne 7. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a společností (obchodní tajemství); [21]
e. Rámcové obchodní smlouvy č. 10/S/DP/08 ze dne 7. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a společností (obchodní tajemství); [22]
f. Rámcové obchodní smlouvy č. 11/S/DP/08 ze dne 7. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a společností (obchodní tajemství); [23]
g. Rámcové obchodní smlouvy č. 15/S/DP/08 ze dne 14. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství); [24]
h. Rámcové obchodní smlouvy č. 16/S/DP/08 ze dne 18. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství); [25]
i. Rámcové obchodní smlouvy č. 17/S/DP/08 ze dne 19. 2. 2008 uzavřené mezi účastníkem řízení a (obchodní tajemství). [26]
III.3. Informace a podklady od odběratelů
24. V průběhu správního řízení, jakož i jemu předcházejícího šetření se Úřad obrátil na odběratele účastníka řízení se žádostí o poskytnutí informací a podkladů ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona za účelem doplnění dokazování, resp. ověření, zda došlo k plnění možných shora specifikovaných dohod o přímém určení cen pro další prodej, případně zda toto plnění bylo účastníkem řízení u jeho odběratelů kontrolováno a vymáháno.
25. Z vyjádření oslovených odběratelů účastníka řízení vyplynulo, že posuzované smlouvy, jakož i dohody o přímém určení cen pro další prodej byly skutečně mezi účastníkem řízení a těmito odběrateli sjednány.
26. Pan (obchodní tajemství) (smlouva A) ve svých písemně poskytnutých informacích ze dne 18. 10. 2007 a 11. 4. 208 Úřadu sdělil, že účastníkem řízení nebylo dodržování cen výrobků vynucováno. Svým zákazníkům poskytuje pan (obchodní tajemství) vlastní množstevní slevy z doporučených maloobchodních cen účastníka řízení, a to až do výše 13 %. [27]
27. Další odběratel, společnost (obchodní tajemství) (smlouva B), ve svém přípise ze dne 4. 10. 2007 a k telefonickému dotazu Úřadu ze dne 15. 4. 2008 uvedl, že vzhledem k tomu, že interiérové dveře jsou jen doplňkem jeho sortimentu, obchodních případů na základě smlouvy B bylo velmi málo. K čl. VII Ostatní ujednání odběratel uvedl, že předmětný závazek, resp. jeho dodržování nebylo ze strany účastníka řízení kontrolováno ani vynucováno. Cenu dveří pro konečného zákazníka stanovuje odběratel na základě interních předpisů, přičemž pro každý region České republiky je cena stanovena dle místních poměrů. [28]
28. Pan (obchodní tajemství)(smlouva D) ve svých písemně poskytnutých informacích ze dne 14. 11. 2007, 21. 11. 2007 a 15. 4. 2008 uvedl, že plnění čl. VII. Ostatní ujednání nebylo dodavatelem kontrolováno ani vynucováno. Dále uvedl, že na základě smlouvy D byla realizována pouze jedna zakázka. O ceně zboží odebraného na základě smlouvy D pro konečného zákazníka rozhodoval sám pan (obchodní tajemství). [29]
29. Společnost (obchodní tajemství) (smlouva E) v písemně poskytnutých informacích ze dne 11. 10. 2007 a 15. 4. 2008 sdělila Úřadu, že na základě smlouvy E realizovala dosud jeden obchod. Zákazník společnosti (obchodní tajemství) volil mezi dvěma dodavateli dveří a zárubní, přičemž si vybral společnost Dveře Praha. Cena nebyla pro zákazníka rozhodující; rozhodujícím byl vzhled dveří. Odběratel rovněž Úřadu sdělil, že účastník řízení nevymáhal ani nekontroloval v rámci předmětné dodávky čl. VII. a IX. smlouvy E. [30]
30. Společnost (obchodní tajemství) (smlouva F) ve svých poskytnutých informacích doručených Úřadu dne 5. 10. 2007 uvedla, že zboží, které od účastníka řízení odebírá si její zákazníci vybírají u společnosti Dveře Praha sami. Cenu zboží pak zákazník odsouhlasí na základě cenové kalkulace, kterou připraví společnost Dveře Praha. Společnost dále uvedla, že byla realizována prozatím jedna zakázka, která ovšem není ještě ukončena. Rovněž společnost (obchodní tajemství) Úřadu potvrdila, že plnění bodu IX. nebylo účastníkem řízení vynucováno. [31]
31. Další z oslovených odběratelů účastníka řízení, společnost (obchodní tajemství) (smlouva G) v písemném vyjádření ze dne 19. 11. 2007 uvedl, že plnění čl. VII. Ostatní ujednání nebylo účastníkem řízení vynucováno ani kontrolováno. Společnost (obchodní tajemství) dále uvedla, že v rámci rozpočtu určité transakce má vlastní představu o ceně truhlářských výrobků, tedy i dveří. Za tuto cenu dveře pak prodává konečnému spotřebiteli, resp. společnost (obchodní tajemství) Úřadu sdělila, že o ceně pro konečného spotřebitele si rozhoduje sama. [32]
32. Odběratel, (obchodní tajemství) (smlouva H) ve svém dopise ze dne 29. 11. 2007 uvedl, že dosud nebyla na základě smlouvy G realizována žádná objednávka. [33]
33. Společnost (obchodní tajemství) (smlouva C a I) ve svém přípise ze dne 23. 1. 2008 Úřadu sdělila, že je stavební společností, která v rámci sjednaných stavebních dodávek pořizuje a osazuje rovněž dveře, a to za cenu sjednanou před samotným zahájením stavby. Dveře od účastníka řízení odebrala pouze jednou; celá účastníkem řízení nabídnutá sleva ve výši 10 % byla přefakturována konečnému zákazníkovi. Účastník řízení dodržení ustanovení o určení cen pro další prodej v rámci tohoto obchodu nekontroloval, ani vynucoval. [34]
34. Další oslovený odběratel, společnost (obchodní tajemství) (smlouva J), ve svém sdělení doručeném Úřadu ve dnech 22. 11. 2007, 23. 11. 2007 a 16. 4. 2008 uvedl, že společnost Dveře Praha nekontrolovala ani nevynucovala způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele. Společnost (obchodní tajemství) je stavební firmou, přičemž její zákazníci mají dodávku dveří zahrnutu do celkové ceny zakázky, tj. domu na klíč. Společnost dále uvedla, že dveře dodává svým konečným zákazníkům se slevou 5-7 %. [35]
35. Pan (obchodní tajemství) (smlouva K) ve svém vyjádření ze dne 20. 11. 2007 uvedl, že účastník řízení nevynucoval ani nekontroloval shora specifikovaná ustanovení týkajících se přímého určení cen pro další prodej. Současně Úřadu sdělil, že dosud nebyla podle smlouvy K uplatněna žádná objednávka. [36]
III.4.Shrnutí získaných podkladů
36. Šetřením bylo prokázáno, že účastník řízení v období od 24. 2. 2006 do 24. 1. 2008 uzavíral posuzované smlouvy, ve kterých byla dohoda obsahující závazek odběratele nabízet zboží, které je předmětem této smlouvy, koncovým zákazníkům v cenách daných platným ceníkem dveří a zárubní a obsahující mechanismus umožňující okamžité odstoupení od smlouvy mj. v případě porušení tohoto závazku. Stěžejním důkazem o existenci dohod o určení cen pro další prodej ve správním řízení sp. zn. S 068/2008 jsou samotná ustanovení obsažená ve smlouvách specifikovaných v části III.1. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
37. Rovněž bylo prokázáno, že posuzované smlouvy, vyjma smlouvy H a K, byly od uvedeného data plněny , když žádný z odběratelů ani sám účastník řízení uzavření a plnění posuzovaných smluv nepopírá. Některé z uzavřených posuzovaných smluv byly však dosud plněny realizací toliko jediné objednávky (smlouvy D, E, F, C a I).
38. Šetřením nebylo ovšem prokázáno , že by byly plněny dohody o určení cen pro další prodej, a to jak ze strany účastníka řízení, tak ze strany žádného z odběratelů posuzovanou smlouvou zavázaných. Ze sdělení jednotlivých odběratelů účastníka řízení vyplynulo, že posuzované smlouvy uzavírá účastník řízení především se stavebními společnostmi, jež nemají prodej dveří a zárubní jako svůj hlavní předmět činnosti. Cena dveří, zárubní a dveřního kování je těmito odběrateli zahrnuta do celkové hodnoty jejich stavebních prací (srov. např. smlouvy E, G, J, C a I), přičemž zda budou či nikoli dveře odebrány právě od účastníka řízení rozhoduje konečný spotřebitel, tj. zákazník odběratelů, pro které tito odběratelé vykonávají určité stavební práce.
IV. Další průběh řízení
IV.1. Vyjádření k podkladu rozhodnutí
39. Účastníku řízení bylo umožněno vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ). K seznámení se s podklady rozhodnutí byl účastník řízení pozván přípisem č.j. S 068/2008-17550/2008/810 ze dne 27. 8. 2008. Účastník řízení svého práva využil dne 3. 9. 2008. Ve svém vyjádření k podkladům pro rozhodnutí odkázal účastník řízení na obsah Úřadu zaslaného dopisu ze dne 22. 2. 2008.
V. Relevantní trh
40. K posouzení protisoutěžních účinků dohody je obvykle třeba vymezit relevantní trh, na kterém se její účinky projevují. Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takovém zboží, službách a výkonech, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků, služeb a výkonů shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem se v souladu s § 2 odst. 2 zákona rozumí trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
41. Relevantní trh je tedy primárně třeba vymezit z hlediska věcného a geografického, přičemž vyjít je třeba z výchozího produktu, jímž je účastníkem řízení nabízené zboží dveře, zárubně a dveřní kování.
42. Relevantní trh po stránce věcné , tj. výrobkový trh, zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné či nahraditelné vzhledem k jejich charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu užití.
43. Účastník řízení prodává interiérové dveře a zárubně značky (obchodní tajemství), okrajově značky Sapeli a dveřní kování značky (obchodní tajemství).
44. Škála výrobků interiérových dveří, zárubní a dveřního kování je značně široká. Jen interiérové dveře dodávané účastníkem řízení jsou odlišitelné podle jednotlivých profilů hran, vnitřní struktury dveří (např. dřevotřísková deska, dutinková DTD deska, plná DTD deska či lepené dřevěné hranoly), zárubní či povrchů dveří (např. folie, lamino, dýha, masiv či nástřik). [37] Vnější vzhled dveří není však jediným kriteriem, dle něhož koneční spotřebitelé volí k uspokojení své potřeby dané zboží. I když z hlediska estetického vjemu zákazníka jsou uvedené druhy dveří k danému účelu užití srovnatelné, povrchová úprava dveří a druh použitého materiálu se projeví v rozdílné výši ceny dveří. [38]
45. Jak vyplývá z ustálené rozhodovací praxe Úřadu, [39] představují dveře kovové a plastové odlišný typ dveří; kovové a plastové dveře nejsou poptávány jako typicky zastupitelné zboží v rámci poptávky po interiérových dveřích. Jsou spíše určeny do provozních místností, sklepů, garáží, či pro vnější uzavření (balkony apod.). Kovové a plastové dveře tak s ohledem na charakter a účel použití nepředstavují podle názoru Úřadu pro konečné spotřebitele shodné či zastupitelné výrobky ke zboží dodávanému na trh účastníkem řízení, tj. interiérovým dveřím.
46. Dveře se dodávají buď samostatně nebo jako komplet spolu se zárubněmi. Lze koupit i samostatné zárubně, avšak těchto prodejů se uskutečňuje minimum. Je obvyklé, že producent vyrábí současně dveře i zárubně a konečný spotřebitel, pokud nově vybavuje interiér, si kupuje dveře spolu se zárubněmi ve stejném matriálu a povrchové úpravě jako komplet. Dveře a zárubně jako komplet kupuje konečný spotřebitel i v případě, že chce vyměnit dveře, avšak přitom původní kovové zárubně ponechat a obložit je dřevěnou zárubní. Pokud konečný spotřebitel chce provést jen dílčí úpravy stávajícího interiéru již vybaveného např. kovovými zárubněmi, má možnost si koupit jen samostatné dveře a použít je do původních zárubní. V prvním případě budou poptávány dveře a zárubně jako jeden celek, v druhém případě pouze dveře.
47. Od dveřního kování se očekává funkčnost, příjemné ovládání i zajímavý design. Výběr dveřního kování je podřízen umístění dveří, neboť jiné nároky jsou kladeny na kování v interiéru a jiné na kování venkovní. Většina dveří v interiéru slouží k oddělení dvou místností a vytvoření akustické a vizuální bariéry; postačující je, když je možno takové dveře zavřít. I u některých interiérových místností je však očekávána možnost jejich uzamčení (např. koupelna). Uzamčení lze řešit několika způsoby, klíčkem, který lze použít z obou stran dveří, nebo páčkou, kterou lze ovládat jen z jedné strany. Pokud jde o design, kování nemusí mít podobu klasické kliky, nýbrž nejrůznější madla, koule apod. Některá kování jsou označena pouze značkou a fungují na principu magnetického zámku.
48. Oproti interiérovým dveřím je nejdůležitějším kritériem výběru dveřního kování u vstupních dveří jejich bezpečnost a nepřekonatelnost dveří před vniknutím.
49. Dveřní kování se rozlišuje dále podle materiálu, ze kterého je vytvořeno. Nejčastějším typem materiálu, ze kterého se dveřní kování vyrábí, je kov (nerez, chromovaná ocel či hliník), u interiérového kování i kombinace materiálů (kov a plast, kov a dřevo). Důraz je přitom kladem na přednosti v kvalitě a životnosti materiálu.
50. Na základě shora uvedených skutečností, se zohledněním faktu, že účastník řízení není výrobcem jím nabízených dveří a zárubní, nýbrž jejich prodejcem, a dále že na právní zhodnocení posuzovaného jednání, tj. zakázanosti dohod o přímém určení cen pro další prodej, nemá výše podílu na vymezeném relevantním trhu vliv, resp. že účastník řízení navrhl přijetí opatření pro ochranu hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu ve smyslu § 7 odst. 2 zákona, vymezil Úřad výrobkový trh jako trh distribuce dveří, zárubní a dveřního kování .
51. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto územích jsou zřetelně odlišné. I vymezování geografické stránky relevantního trhu se musí v zásadě uskutečňovat na základě analýzy poptávkové a nabídkové substituce.
52. Dodávky interiérových dveří, zárubní a dveřního kování probíhají podle zjištění Úřadu na celém území České republiky za dostatečně homogenních podmínek, a proto lze tento trh z hlediska geografického vymezit přinejmenším jako trh území České republiky.
VI. Podíl účastníka řízení na relevantním trhu
53. Účastník řízení působí v oblasti distribuce a montáže interiérových dveří, zárubní a dveřního kování. Dveře a zárubně nakupuje účastník řízení zejména od společnosti (obchodní tajemství), která do České republiky dováží dveře zn . (obchodní tajemství), a okrajově nakupuje dveře zn. (obchodní tajemství). Pokud jde o dveřní kování, spolupracuje účastník řízení se společností (obchodní tajemství). Prodej uvedeného zboží realizuje účastník řízení samostatně nebo prostřednictvím obchodních partnerů, kteří zboží nakupují do svého vlastnictví a dále je prodávají koncovým zákazníkům právě na základě posuzovaných smluv.
54. Úřad v rámci šetření podnětu sp. zn. P 072/07 ověřil, že na území České republiky působí značné množství výrobců a prodejců interiérových dveří, zárubní a dveřních kování, které se na trhu objevují v různých cenových relacích, provedeních a také v různé kvalitě. Příkladmo lze uvést společnost SAPELI, a.s., společnost GERBRICH s.r.o., společnost KASARD TRADE, s.r.o., společnost SOLODOOR a.s., KRONODOOR CZ spol. s r.o., společnost BK STAV s.r.o., společnost CAC s.r.o., společnost ADOOR s.r.o, společnost KORAL, prodej-montáž, s.r.o., či firma Vlastimil Sázavský SAPEVA a další.
55. Nezanedbatelné jsou také dovozy těchto výrobků ze zahraničí. Úřad poukazuje zejména na společnost W a Weinzettl s.r.o., která dodává na tuzemský trh dveře a zárubně od německé značky PRÜM, společnost ATEX Planá, s.r.o., která dodává na trh dveře a zárubně značky Porta Doors a POL-SKONE, společnost COLOMBO Trade s.r.o., která je výhradním dovozcem značkového italského dveřního kování COLOMBO DESIGN.
56. Úřad tedy v rámci správního řízení ověřil, že na trhu prodeje interiérových dveří, zárubní, jakož i dveřního kování existuje značné množství soutěžitelů dodávajících na tento trh interiérové dveře, zárubně a kování různých značek. Ze zjištění Úřadu rovněž vyplývá, že je běžné, aby jeden prodejce nabízel interiérové dveře více různých výrobců, jak ostatně činí sám účastník řízení.
57. Úřad se tedy za účelem stanovení podílu účastníka řízení na relevantním trhu obrátil dle § 21 odst. 5 a 7 zákona na soutěžitele, o kterých měl důvodně za to, že se účastní trhu distribuce dveří, zárubní a dveřního kování, se žádostí o poskytnutí informací a podkladů, ze kterých bylo možné určit jejich podíl na trhu distribuce, resp. vyšel ze skutečností mu známých z jeho úřední činnosti. Na základě informací a podkladů, které jednotliví soutěžitelé Úřadu zaslali, dospěl Úřad k závěru, že podíl účastníka řízení na trhu distribuce dveří, zárubní a dveřního kování je nižší než ( obchodní tajemství) %.
VII. Právní posouzení
58. Ochrana hospodářské soutěže na trhu zboží a služeb je zajištěna zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2001.
59. Podle § 1 zákona upravuje tento zákon ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.
60. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
61. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Citovaná ustanovení dopadají přitom jak na horizontální, tak i na vertikální dohody soutěžitelů. Horizontálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na stejné úrovni trhu, tzn. že strany příslušné dohody působí na stejné úrovni výroby nebo distribuce určitého zboží či služeb; typicky se jedná o dohody mezi konkurenty, např. výrobci téhož nebo vzájemně zastupitelného zboží. Vertikálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, tj. na různých úrovních výroby nebo distribuce; jako typický příklad dohod ve vertikále lze uvést dohodu mezi výrobcem zboží a jeho distributorem, dohodu mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem apod. (srov. § 5 odst. 2 zákona).
Aplikace čl. 81 Smlouvy ES
62. Úřad se zabýval otázkou, zda na jednání účastníka řízení posuzovaném ve správním řízení sp. zn. S 068/2008 nelze aplikovat čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též Smlouva ES ). Úřad uvádí, že na jednání účastníka řízení nebyl čl. 81 Smlouvy ES aplikován, neboť podle čl. 3 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Smlouva ES) jsou národní soutěžní úřady povinny aplikovat čl. 81 Smlouvy ES jen na dohody, které mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy. Skutečnost, zda posuzované dohody mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropských společenství, hodnotil Úřad v souladu s Oznámením Komise-Pravidla pro pojem dopadu na obchod mezi členskými státy obsažený v čl. 81 a 82 Smlouvy [40] (dále též Pravidla Komise ). Podle čl. 52 Pravidel Komise nejsou dohody způsobilé znatelně ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud jsou splněny následující kumulativní podmínky: a) souhrnný tržní podíl stran na žádném relevantním trhu v rámci Společenství, který je ovlivněn dohodou, nepřekročí 5 %, a b) souhrnný roční obrat dodavatele dosažený v rámci Společenství, který se týká výrobků pokrytých dohodou, nepřekročí 40 mil. EUR.
63. Jelikož podíl účastníka řízení na trhu distribuce dveří, zárubní a dveřního kování v České republice nedosáhl ani výše (obchodní tajemství) % a jeho obrat činil v roce 2006 částku (obchodní tajemství) Kč, je nepochybné, že kumulativní podmínky stanovené Pravidly Komise nejsou v rámci správního řízení vedeného s účastníkem řízení naplněny. Posuzované smlouvy také nebrání soutěžitelům z jiných členských států pronikat na daný národní trh buď formou vývozů nebo formou zahájení podnikání; nedochází k efektu uzavření trhu.
64. S ohledem na shora uvedené dospěl Úřad k závěru, že posuzované smlouvy nemohou ovlivnit obchod mezi členskými státy ve smyslu příslušných komunitárních právních předpisů; z tohoto důvodu nebyl na jednání účastníka řízení aplikován čl. 81 Smlouvy ES.
VII.1. Dohody o přímém určení cen pro další prodej
65. V čl. VII. věta třetí a čtvrtá smluv typu 1 byla obsažena ujednání, na základě kterých se odběratel zavazoval nabízet zboží konečným zákazníkům v cenách stanovených účastníkem řízení v platném ceníku, přičemž maximální sleva pro konečného odběratele nesměla překročit 5 % z ceny zboží dle platného ceníku. Opakované porušení tohoto ujednání bylo považováno za podstatné porušení smlouvy. Obdobné znění měla rovněž čl. VII odst. 2 a 3 smluv typu 2. Dle čl. IX. písm. a) smluv typu 2 bylo dále možno ze strany obou smluvních stran od uvedené smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení výše uvedených ujednání.
Formální stránka zakázané dohody
66. Jak bylo již uvedeno shora, zákon v § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) považuje za zakázané výslovně dohody obsahující přímé nebo nepřímé určení cen.
67. Dohody o přímém určení cen pro další prodej spadají pod tzv. kartely s tvrdým jádrem (hard-core cartels), které představují závažné formy narušení soutěže .
68. Dohody o přímém určení cen pro další prodej směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a znemožňují tak odběratelům svobodné rozhodování o výši ceny, za níž budou zboží dále prodávat. Nastavení ceny pro další prodej mimo úroveň konkurenčních cen, tedy cen, které by odpovídaly výsledkům konkurenčního boje, pak může rovněž způsobit navýšení nákupních cen zboží pro konečné spotřebitele a též je způsobilé bránit konkurenci uvnitř jedné značky zboží ( intra-brand konkurence).
69. Dle soutěžního práva nesmí tedy být prodejce omezen (ať již přímo nebo i nepřímo) v určování cen zboží pro jeho další prodej. Cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazující či motivující smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej, jsou dle zákona zakázána. Stanovení doporučené ceny nesmí vzít odběrateli možnost stanovit prodejní cenu pro koncového spotřebitele dle své vlastní úvahy, tedy prodejce musí mít možnost stanovit koncovou cenu i pod výši doporučené prodejní ceny ze strany dodavatele. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními následky při jejich nedodržování. Také poskytování slev či jiných výhod smluvním partnerům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen. Je-li smluvní partner motivován dodržovat doporučené ceny, může tím být ohroženo fungování soutěže na daném trhu, což pak může mít i negativní dopad na koncové spotřebitele, neboť dochází ke snížení cenové konkurence na trhu.
70. Úřadem posuzované smlouvy, resp. dohody o přímém určení cen pro další prodej v nich obsažené, tedy v kontextu shora uvedeného umožňují podle názoru Úřadu stanovit účastníkovi řízení, za jakou maloobchodní cenu budou jeho odběratelé prodávat zboží nakoupené od účastníka řízení do svého vlastnictví konečným spotřebitelům. Naopak odběratelům účastníka řízení je dle znění posuzovaných smluv odňata možnost svobodně stanovit svou prodejní cenu dveří, zárubní a dveřního kování, neboť ta je určena účastníkem řízení. Gramatickým výkladem předmětných dohod nelze dojít k jinému závěru, než že předmětem uvedených ustanovení posuzovaných smluv bylo závazné určení ceny pro další prodej.
71. Úřad proto na základě ve správním řízení zjištěných skutečností dospěl k závěru, že posuzované smlouvy, resp. shora specifikované závazky, které účastník řízení uzavřel se svými odběrateli dveří, zárubní a dveřního kování naplňují formální stránku dohod o přímém určení cen pro další prodej, které jsou podle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona zakázané a neplatné .

Materiální stránka zakázané dohody

72. Narušení hospodářské soutěže či alespoň možnost jejího narušení plynoucí z dohody je nezbytným znakem materiální stránky skutkové podstaty uvedeného správního deliktu. Z dikce § 3 odst. 1 zákona vyplývá, že zákon chrání hospodářskou soutěž nejen před faktickým narušením, ale i před potenciálním narušením. Tento názor potvrzuje i judikatura českých soudů, ze které mj. vyplývá, že zákon o ochraně hospodářské soutěže je založen na principu potenciální soutěže, takže na jeho základě lze působit i preventivně. Není proto nutné, aby zákonem zakázaná dohoda k narušení hospodářské soutěže skutečně vedla, nebo aby následek fakticky již nastal. K vyvození postihu je možno přistoupit i tehdy, je-li zde taková dohoda, event. rozhodnutí, které k takovému následku může vést. [41]
73. Jak bylo uvedeno shora, jsou dohody o přímém určení cen pro další prodej dohodami zakázanými, tj. jedná se o dohody, jež ze své podstaty vždy způsobují přinejmenším potenciální narušení hospodářské soutěže a mají negativní dopad na kvalitu a intenzitu soutěžního prostředí, a to bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků zakázané dohody.
74. Úřad v rámci správního řízení prokázal, že dohody o přímém určení cen pro další prodej obsažené v posuzovaných smlouvách nebyly plněny, ovšem již jejich uzavření mohlo hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu potenciálně narušit. Faktické narušení soutěže, Úřadem dovozované zejména z plnění posuzovaných dohod, nebylo v rámci správního řízení prokázáno. Jinými slovy Úřadem posuzované dohody o přímém určení cen pro další prodej naplnily jak formální, tak i materiální stránku skutkové podstaty zakázané dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, neboť mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dveří, zárubní a dveřního kování .
Absence podmínek pro vynětí ze zákazu
75. Po zhodnocení, že dohody obsažené v posuzovaných smlouvách spadají pod zákaz dohod dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona, se Úřad zabýval tím, zda předmětné dohody obsažené v posuzovaných smlouvách nelze vyjmout ze zákazu na základě aplikace § 6 odst. 1 písm. b) zákona (pravidlo de minimis ) nebo na základě některé z tzv. obecných (blokových) výjimek.
76. Ust. § 6 odst. 1 zákona upravuje pravidla aplikace kritéria de minimis ; zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody, pokud podíl žádného z účastníků dohody nedosáhl 15 %. U dohod, u nichž podíly účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšují uvedené hranice, není jejich dopad na hospodářskou soutěž významný, a proto jsou ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty. Vynětí však nelze uplatnit v případech stanovených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona, tj. v případě vertikální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej zboží nebo o poskytnutí kupujícímu pro tento další prodej úplné ochrany na vymezeném území.
77. Ust. § 4 zákona stanoví pravidlo o přímé aplikovatelnosti obecných výjimek vydaných na komunitární úrovni i pro vztahy bez komunitárního prvku. Přímo se tedy aplikuje i Nařízení Komise č. 2790/1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy o založení Evropských společenství na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (dále též bloková výjimka ). Podle čl. 4 písm. a) blokové výjimky nelze však vynětí ze zákazu dohod na základě blokové výjimky použít pro dohody, které omezují odběratele v určování cen pro jeho další prodej, a to bez ohledu na výši podílu dodavatele na relevantním trhu.
78. Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení uzavřel se svými odběrateli v posuzovaném případě vertikální dohody o určení cen kupujícímu pro další prodej zboží ve smyslu § 6 odst. 2 písm. b) zákona, nevztahuje se na tyto dohody vynětí ze zákazu dohod.
79. V případě, že dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, na níž nespadá vynětí ze zákazu dohod dle § 6 odst. 1 zákona, nelze podřadit ani pod blokovou výjimku, je nutno se dále zabývat, zda taková dohoda nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dle § 3 odst. 1 zákona na základě zákonné výjimky ve smyslu § 3 odst. 4 zákona. V souladu s § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody. Podmínky obsažené v citovaném § 3 odst. 4 zákona musejí být splněny kumulativně, aby se zákaz vyslovený v § 3 odst. 1 zákona na jinak formálně zakázanou a neplatnou dohodu nevztahoval.
80. Při posouzení aplikace § 3 odst. 4 zákona na dohodu o přímém určení cen pro další prodej, jež byla obsažena v posuzovaných smlouvách, Úřad dospěl k závěru, že nedošlo ke kumulativnímu naplnění všech podmínek pro uplatnění individuální výjimky ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona. Úřad totiž ověřil, že omezení cenové soutěže mezi odběrateli účastníka řízení nikterak nepřispělo, ani nepřispívá ke zlepšení distribuce zboží a též nepřináší spotřebitelům žádné výhody. Dohoda o přímém určení cen pro další prodej omezuje soutěž uvnitř předmětné značky, a to k tíži konečných spotřebitelů. Pozitivních účinků spočívajících v zachování kvality prodeje a řádného užití zboží lze dosáhnout i jinak, bez omezení v oblasti ceny. [42]
81. Podmínky stanovené v § 3 odst. 4 písm. a) zákona pro aplikaci individuální výjimky tedy nejsou splněny. S ohledem na skutečnost, že nesplnění byť i jedné podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona vylučuje vynětí dohody ze zákazu dohod prostřednictvím individuální výjimky, nebylo nutné se otázkou splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 4 písm. b) a c) zákona dále zabývat.
VII.2. Aplikace § 7 odst. 2 zákona

82. Jak již bylo uvedeno shora, dohody o přímém určení cen pro další prodej, jež účastník řízení uzavřel se svými odběrateli, nelze ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 zákona vyjmout ani aplikací pravidla de minimis , ani na základě aplikace blokové výjimky či zákonné výjimky ve smyslu § 3 odst. 4 zákona.
Zákonné podmínky přijetí navržených opatření
83. Současně však nelze vyloučit, aby Úřad v rámci již zahájeného správního řízení podle § 7 odst. 2 zákona uložil účastníkům řízení splnění opatření, která společně navrhli. Takto navržená opatření musí být ovšem dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže a jejich splněním se odstraní závadný stav. Účastníky navrhovaná opatření může tedy Úřad přijmout pouze za splnění kumulativních podmínek stanovených zákonem.
84. První z podmínek je iniciativa soutěžitelů. Druhou z podmínek je odpadnutí výhrad, které Úřad k jednání soutěžitele, který je účastníkem řízení měl, a které mu sdělil. Jde tedy o taková opatření, jejichž splněním dojde k nápravě stavu, který Úřad na základě svých dosavadních poznatků z šetření považoval za závazný. Třetí podmínkou je pak skutečnost, že toto řešení je dostačující z hlediska ochrany hospodářské soutěže. Poslední podmínka tedy nebude naplněna v případech vážných narušení hospodářské soutěže.
85. Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky přijetí navrhovaných opatření nejsou splněny tehdy, pokud navrhovaná opatření nejsou dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže nebo se jejich splněním neodstraní závadný stav anebo byla-li dohoda, ohledně níž je řízení vedeno, již plněna a mohla-li mít alespoň potenciálně za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. V těchto případech Úřad navrhovaná opatření nepřijme a pokračuje v řízení.
86. Pojem podstatného narušení hospodářské soutěže zákon blíže nespecifikuje, jeho naplnění může vyplynout jak z obsahu dohody, tak z tržní síly soutěžitelů, kteří jsou účastníky dohody. Riziko podstatného narušení hospodářské soutěže roste obecně tehdy, pokud dohoda způsobuje uzavření přístupu potenciálních konkurentů na trh a fixaci tržních pozic těch soutěžitelů, kteří do kartelu vstoupili.
87. V Informačním listu č. 2/2008 a na svých internetových stránkách zveřejnil Úřad Oznámení o alternativním řešení některých soutěžních problémů [43] (dále též Oznámení ), jež blíže konkretizuje podmínky, za kterých lze přijmout závazky soutěžitele k nápravě protisoutěžního jednání bez zahájení správního řízení, jakož i specifikuje jednání, které lze napravit závazky ve smyslu § 7 odst. 2 zákona. Navržené závazky musí být takového charakteru a intenzity, že jejich splnění je schopno samo o sobě ospravedlnit zastavení probíhajícího správního řízení směřujícího k uložení správní sankce za jednání, jež je považováno za správní delikt, bez toho, že by bylo vydáno rozhodnutí o tom, že tento správní delikt skutečně spáchán byl. Jedná se o výjimečnou situaci, kdy z pohledu ochrany soutěže existuje objektivní možnost okamžitého a úplného vyřešení závadné situace založené protisoutěžním jednáním a zájem na takovém řešení převáží zájem na potrestání soutěžitele, jenž se takového jednání dopustil, a s tím spojený zájem na právní jistotě třetích osob. [44] Úřad přitom v předmětném Oznámení deklaroval, že vzhledem k těmto zákonným podmínkám může být rozhodnutí o závazcích přijato pouze v případě:
a. méně závažného deliktu,
b. závažného deliktu ve formě dohody narušující soutěž, jež nebyl dosud plněn,
c. závažného deliktu, který byl ukončen, který měl omezený dopad na hospodářskou soutěž a který nevykazoval hard-core omezení dle § 6 odst. 2 zákona, resp. dle odst. 11 Oznámení Komise o de minimis dohodách,
neboť pouze v tomto případě je naplněna materiální podmínka vydání rozhodnutí o přijetí závazků, a to že protisoutěžním jednáním nedošlo ani nemohlo dojít k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
Zhodnocení naplnění zákonných podmínek přijetí opatření

88. Jak již bylo uvedeno shora, představují dohody o přímém určení cen pro další prodej závažnou formu správního deliktu, tj. zakázané dohody narušující soutěže. Tyto v posuzovaných smlouvách obsažené dohody o cenách nebyly ovšem, jak vyplynulo z provedeného dokazování (sdělení účastníka řízení a všech jeho zavázaných odběratelů), žádnou ze smluvních stran plněny.
89. Úřad tedy předně konstatuje, že dohody o přímém určení cen pro další prodej obsažené v posuzovaných smlouvách splňují podmínku charakteru závažnosti deliktu, resp. podmínku, že závažný delikt nebyl až dosud ani jednou ze smluvních stran plněn . V souladu s Úřadem zveřejněným Oznámením lze proto za splnění dalších zákonem předpokládaných podmínek v rámci správního řízení vedeného s účastníkem řízení přijmout rozhodnutí o závazcích.
90. Splněnou je rovněž další podmínka vyplývající z § 7 odst. 2 zákona, tzv. iniciační podmínka. Aby totiž Úřad mohl uložit opatření, tato musí být navržena ze strany účastníků řízení. Jinými slovy, z vlastní iniciativy Úřad splnění opatření k nápravě uložit nemůže. Účastník řízení opatření navrhl dopisem ze dne 22. 2. 2008 , resp. 7. 3. 2008 a 26. 3. 2008. Je třeba podotknout, že účastník řízení předložil návrh opatření ještě před zasláním výhrad ze strany Úřadu.
91. Z účastníkem řízení předloženého návrhu opatření Úřad zjistil, že účastník řízení uzavírá od 7. 2. 2008 nové Rámcové obchodní smlouvy o prodeji interiérových dveří, zárubní a dveřního kování; tyto smlouvy již neobsahují cenová ujednání , která by byla v rozporu se zákonem (srov. část II.2. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad má tedy za prokázané, že účastník řízení od února roku 2008 nepokračoval v protisoutěžním jednání spočívajícím v uzavírání Rámcových obchodních smluv obsahujících závazek dodržovat doporučení prodejní ceny dle ceníku účastníka řízení.
92. Současně u Rámcových obchodních smluv, které byly platné a účinné, přičemž zakázané cenové dohody obsahovaly, učinil účastník řízení taková opatření, aby došlo k jejich odstranění z posuzovaných smluv, a to formou uzavřením dodatků s odběrateli k těmto smlouvám, či ukončením smluvního vztahu.

93. Úřad na základě zjištěných skutečností shrnuje, že závadný stav , tj. účastníku řízení vytýkané jednání, byl již odstraněn následujícím způsobem:
a. uplynutím doby, na kterou byly sjednány, tj. do 31. 12. 2007 (srov. smlouvy B, C, E až K);
b. uzavřením dodatku posuzované smlouvy, kterým byla dohoda o přímém určení cen pro další prodej zrušena (srov. smlouvy A a L);
c. dohodou o ukončení smlouvy D;
d. uzavíráním nových Rámcových obchodních smluv bez dohody o přímém určení cen pro další prodej (srov. odst. 23 odůvodnění tohoto rozhodnutí).
94. O splnění takto účastníkem, řízení navržených, de facto již realizovaných opatření se účastník řízení zavázal Úřad informovat, což také učinil shora uvedenými dopisy ze dne 22. 2. 2008, 7. 3. 2008 a 26. 3. 2008.
Závěr
95. Ze všech výše uvedených důvodů Úřad dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro přijetí opatření ve smyslu § 7 odst. 2 a násl. zákona. Úřad proto účastníkovi řízení uložil, aby splnil opatření, které navrhl pro zajištění ochrany hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu. Správní řízení sp. zn. S 068/2008 bylo Úřadem podle § 7 odst. 2 zákona zastaveno.
96. Úřad ovšem může v souladu s § 7 odst. 5 zákona po zastavení řízení podle § 7 odst. 2 zákona znovu řízení zahájit a vydat nové rozhodnutí, jestliže a) se podstatně změnily podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí podle odst. 2 rozhodné, b) soutěžitelé jednají v rozporu s uloženými opatřeními, nebo c) rozhodnutí bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů a informací.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr.Boris Vaca, advokát
AK Machytková Sedláček Vaca & spol.
Dlouhá 16
110 00 Praha 1
Dveře Praha s.r.o.
K Botiči 1453/6
101 00 Praha 10-Vršovice

[1] Šetření vedené pod sp. zn. P 072/2007.
[2] Viz str. 29-30 spisu sp.zn. S 068/2008.
[3] Viz str. 27-28 spisu sp.zn. S 068/2008.
[4] Viz str. 162a-162b spisu sp. zn. S 068/2008.
[5] Viz str. 152-153 spisu sp.zn. S 068/2008.
[6] Viz str. 6-8 spisu sp.zn. S 068/2008.
[7] Viz str. 17-19 spisu sp.zn. S 068/2008.
[8] Viz str. 154-156 spisu sp.zn. S 068/2008.
[9] Viz str. 157-169 spisu sp.zn. S 068/2008.
[10] Viz str. 160-162 spisu sp.zn. S 068/2008.
[11] Viz str. 163-165 spisu sp.zn. S 068/2008.
[12] Viz str. 166-168 spisu sp.zn. S 068/2008.
[13] Viz str. 331-333 spisu sp. zn. S 068/2008.
[14] Kupující dle smluv A až D a objednatelé dle smluv E až L jsou v dalších částech textu tohoto rozhodnutí označeni jako odběratelé .
[15] Viz str. 280 spisu sp. zn. S 068/2008.
[16] Viz str. 281 spisu sp. zn. S 068/2008.
[17] Viz str. 334-335 spisu sp. zn. S 068/2008.
[18] Viz str. 256-257 spisu sp. zn. S 068/2008.
[19] Viz str. 288-289 spisu sp. zn. S 068/2008.
[20] Viz str. 296-297 spisu sp. zn. S 068/2008.
[21] Viz str. 272-273 spisu sp. zn. S 068/2008.
[22] Viz str. 305-306 spisu sp. zn. S 068/2008.
[23] Viz str. 313-314 spisu sp. zn. S 068/2008.
[24] Viz str. 282-284 spisu sp. zn. S 068/2008.
[25] Viz str. 264-265 spisu sp. zn. S 068/2008.
[26] Viz str. 321-322 spisu sp. zn. S 068/2008.
[27] Viz str. 144, 340 spisu sp.zn. S 068/2008.
[28] Viz str. 113, 347 spisu sp.zn. S 068/2008.
[29] Viz str. 200, 346 spisu sp.zn. S 068/2008.
[30] Viz str. 126, 350 spisu sp.zn. S 068/2008.
[31] Viz str. 102 spisu sp.zn. S 068/2008.
[32] Viz str. 183 spisu sp.zn. S 068/2008.
[33] Viz str. 229 spisu sp.zn. S 068/2008.
[34] Viz str. 237 spisu sp.zn. S 068/2008.
[35] Viz str. 201, 349 spisu sp.zn. S 068/2008.
[36] Viz str. 215 spisu sp.zn. S 068/2008.
[37] Srov. Ceník Classe I. Dveře Praha, str. 31-46 spisu sp. zn. S 068/2008.
[38] Srov. rozhodnutí Úřadu č.j. S 139/04-7194/04-ORP ze dne 3. 12. 2004 ve věci SAPELI .
[39] Srov. rozhodnutí Úřadu ve věci SAPELI .
[40] Zveřejněný v Úředním věstníku pod číslem 2004/C 101/07.
[41] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 19/2006-55 ze dne 9. 1. 2007 ve věci Komory veterinárních lékařů ČR .
[42] Srov. rozsudek Soudu prvního stupně T-19/91 ze dne 27. 2. 1992 ve věci Société d'Hygiene Dermatologique de Vichy v. Komise , [1992] ECR II-415; rozsudek Evropského soudního dvora 26/76 ze dne 25. 10. 1977 ve věci Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG v. Komise , [1977] ECR-1875.
[43] http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/kartely-a-dominance/pravidla-pro-alternativni-reseni-souteznich-problemu/
[44] Srov. bod 29 Oznámení