UOHS S068/2004
Rozhodnutí: OF/S068/04-2114/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů FITE-DV KONCERN, a.s. a ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Účastníci FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Novodvorská 1768/138a, Praha 4
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 24. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


S 68/04-2114/04 V Brně dne 17. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 68/04, zahájeném dne 31. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Novodvorská 1768/138a, Praha 4, IČ: 27117201, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Novodvorská 1768/138a, Praha 4, IČ: 27117201, a ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Freyova 27, Praha 9, IČ: 00001813, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, kterou zamýšlejí uzavřít společnost FITE-DV KONCERN, a.s., jako kupující, a Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918, Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, Česká republika-Organizační složka Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, IČ: 47609109, a společnost Konpo, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 390, Praha 1, IČ: 26149729, jako prodávající, v jejímž důsledku má společnost FITE-DV KONCERN, a.s. nabýt akcie představující 85,57% podíl na základním kapitálu společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., a tím i získat možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, návrhu listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/04 ze dne 14. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií (dále jen "Smlouva"), kterou zamýšlejí uzavřít společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Novodvorská 1768/138a, Praha 4, IČ: 27117201 (dále jen "FITE-DV KONCERN" nebo "navrhovatel"), jako kupující, a Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918 (dále jen "FNM"), Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966 (dále jen "ČKA"), Česká republika-Organizační složka Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, IČ: 47609109, a společnost Konpo, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 390, Praha 1, IČ: 26149729 (dále jen "Konpo"), jako prodávající.
Podle Smlouvy má navrhovatel nabýt od prodávajících akcie představující celkově 85,57% podíl na základním kapitálu společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Freyova 27, Praha 9, IČ: 00001813 (dále jen "ČKD HOLDING").
V důsledku transakce získá navrhovatel možnost ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost ČKD HOLDING. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost FITE-DV KONCERN je akciovou společností jejímž hlavním předmětem podnikání je poradenská činnost v oblasti řízení a managementu podnikatelských uskupení. Jejím jediným akcionářem je společnost 11 FITE, a.s., se sídlem Hlavní 117/1551, Praha 4, IČ: 64949575 (dále jen "11 FITE"), která působí ve stejné oblasti podnikatelských aktivit. Do podnikatelské skupiny společnosti 11 FITE, která působí především v oblasti výroby strojních a elektrotechnických zařízení, náleží následující společnosti:
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., se sídlem Klečákova 1947, Praha 9, IČ: 26131226, která byla založena v roce 2000. Poté získala z konkursní podstaty společnosti ČKD PRAHA ENERGO, a.s. strojní vybavení, obchodní případy, klíčové zaměstnance, a i veškeré know-how zanikající firmy. Od tohoto okamžiku společnost plynule pokračovala v dodávkách zařízení podle smluv uzavřených společností ČKD PRAHA ENERGO, a.s. Společnost ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. vyrábí a na trh dodává zejména turbokompresory, pístové boxerové kompresory, pístové stojaté a šroubové kompresory, dmychadla, velké rotační stroje, elektrické točivé stroje (motory, generátory), velké obrobky na zakázku a náhradní díly k těmto zařízením.
PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a.s., se sídlem Kolbenova 159, Praha 9, IČ: 25727206, která vznikla v roce 1999 pod obchodní firmou ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a.s. jako dceřiná společnost ČKD ENERGO PRAHA, a.s. a ještě v tomtéž roce došlo k úplatnému převodu jejích akcií na společnost 11 FITE. Výrobkové portfolio této společnosti tvoří zařízení trakčních měníren pro MHD a železnici, měničové sestavy pro stejnosměrné pohony a elektrochemické procesy, budící soustavy pro elektromotory a generátory, ventilové pohony se synchronními motory, střídavé pohony pro velké výkony, mikroprocesorové regulační systémy, mobilní letištní startovací zdroje, VVN zdroje pro elektrostatické odlučovače, filtračně kompenzační zařízení.
Polovodiče, a.s., se sídlem Novodvorská 1768/138a, Praha 4, IČ: 60193085, která byla založena již v roce 1963 jako ČKD Polovodiče, zabývající se výzkumem a vývojem výkonových polovodičových součástek. Od roku 1990 prošel závod ČKD Polovodiče několika etapami změn, které v roce 1994 vyústily ve vznik samostatné akciové společnosti Polovodiče, a.s. V roce 1998 získala majoritní podíl v této společnosti společnost 11 FITE. Hlavními produkty společnosti Polovodiče, a.s. jsou výkonové polovodičové součástky a moduly, chladiče a chladící jednotky pro polovodičové součástky, křemíkové monokrystaly, destičky a speciální aplikace s polovodičovými součástkami.
APKIS, a.s., se sídlem Novodvorská 17668/138a, Praha 4, IČ: 26427028, jejímž předmětem podnikání je velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
FINERGIS a.s., se sídlem Pompova 4, Brno, IČ: 26224275, jejímž předmětem podnikání je činnost účetních poradců a vedení účetnictví, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a zařízení, velkoobchod a specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, poskytování software a poradenství v oblasti IT, zpracování dat, služby databank a správa sítí.
FINERGIS REAL a.s., se sídlem Novodvorská 1768/138a, Praha 4, IČ: 26706199, která je činná zejména jako podnikatelský, finanční, organizační a ekonomický poradce, ale i v realitní oblasti a oblasti správy a údržby nemovitostí.
Společnost ČKD HOLDING je akciovou společností, jejímiž nejvýznamnějšími akcionáři jsou Česká konsolidační agentura (47,47% podíl na základním kapitálu), Fond národního majetku České republiky (30,21 %) a společnost Konpo, s.r.o., se sídlemNa Příkopě č.p. 390 orient. č. 3, Praha 1, IČ: 26149729 (7,71 %). Základními oblastmi činnostmi společnosti ČKD HOLDING, která stojí v čele skupiny ČKD Praha, je poradenská činnost v oblasti řízení a managementu podnikatelských uskupení, ekonomicko-poradenská činnost, účetní poradenství a poskytování práva užívání ochranné známky ČKD.
Společnost ČKD HOLDING prostřednictvím svých dceřiných společností realizuje svoji činnost ve dvou hlavních oborech: i) Dopravní a kolejová technika (ČKD VAGONKA, a.s.) a ii) Dodávky investičních celků a investiční strojírenství (ČKD PRAHA DIZ, a.s. a ČKD CHLAZENÍ, s.r.o.). Mezi společností kontrolované společností ČKD HOLDING náleží především:
ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem Kolbenova 499, Praha 9, IČ: 00565997, která vznikla z rozhodnutí zakladatele ČKD PRAHA, a.s. v roce 1990. Výrobkové portfolio této společnosti zahrnuje především zařízení pro průmyslové chlazení, plynárenství a jadernou energetiku, zařízení používaná v dopravních systémech, spalovnách průmyslového a speciálního odpadu, čistírnách odpadních vod, těžební zařízení a systémy řízení technologických procesů.
ČKD VAGONKA, a.s., se sídlem 1. máje 3176/102, Ostrava, 25870637, která byla jakožto MORAVSKOSLEZSKÁ VAGONKA, a.s. začleněna do holdingu ČKD v roce 1997. V roce 2000 byla společnost odkoupena americkou společností Thrall Car s následným zpětným prodejem části podniku související s výrobou osobních vozů. Vznikla nová společnost ČKD VAGONKA, s.r.o., která byla v roce 2001 transformována na akciovou společnost. Společnost se zaměřuje na výrobu v oblasti kolejových vozidel, zejména se jedná o elektrické jednotky, motorové vozy, přípojná vozidla, lehká osobní vozidla, osobní vozy, motorové soupravy a speciální vozy.
ČKD CHLAZENÍ, s.r.o. (v konkursu), se sídlem Nádražní 635, Choceň, IČ: 25932420, která byla založena v roce 2000 a v současné době je na její majetek vyhlášeno konkursní řízení. Společnost vyrábí zejména kompresorová soustrojí pístová a šroubová, tlakové nádoby, mobilní chladící strojovny, filtry, procesní nádoby apod.
Kromě shora uvedených společností náleží do skupiny ČKD Praha řada dalších společností, jako jsou ČKD REFIN, a.s., LEASING REFIN, s.r.o., TRANSFIN, s.r.o., VAGONKA-DŘEVO, s.r.o., R.N.P., a.s., LOKOMOTIVKA, a.s. (v konkursu), ČKD ENERGETIKA, akciová společnost (v konkursu), KOMPRESORY, a.s. (v konkursu) aj., jejichž činnost převážně souvisí s hlavními výše uvedenými činnostmi holdingu.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, nad kterým je ze strany navrhovatele získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Skupina ČKD Praha působí především v oblasti dopravní a kolejové techniky a dodávek investičních celků a investičního strojírenství a skupina 11 FITE v oblasti výroby strojních a elektrotechnických zařízení, lze tedy konstatovat, že výrobky spojujících se soutěžitelů nejsou shodnými či zastupitelnými produkty. S ohledem na společné historické kořeny společností skupiny ČKD Praha a některých společností kontrolovaných společností 11 FITE, neboť tyto tvořili v minulosti ucelený výrobní řetězec, lze rovněž konstatovat, že produkty některých společností dotčených navrhovaným spojením jsou k sobě navzájem ve vztahu subdodavatelské návaznosti.
Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé nepůsobí na trzích shodného či zastupitelného zboží, a vzhledem k tomu, že na trzích na sebe vertikálně navazujících (jedná se o oblast kolejových vozidel) je jejich tržní podíl relativně nízký, dospěl Úřad k závěru, že v posuzovaném případě spojení soutěžitelů není nezbytně nutné vymezit věcně relevantní trhy s konečnou platností.
Realizací navrhovaného spojení soutěžitelů nedojde k překrytí jejich činností a anik přímému posílení postavení spojujících se soutěžitelů v dotčených oblastech v důsledku navýšení tržních podílů.
V důsledku spojení dojde především ke stabilizaci skupiny ČKD Praha, která se v 90. letech minulého století ocitla v tíživé finanční situaci, což bylo doprovázeno řadou konkurzních řízení či dokonce převodem akcií na Českou konsolidační agenturu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé společnosti kontrolované spojujícími se soutěžiteli byly v minulosti funkčně propojeným celkem, dojde spojením k uskutečnění synergických efektů, které nebyly zcela odstraněny ani dobou, po kterou byly jednotlivé společnosti vlastnicky odděleny. Vzhledem k malé velikosti tuzemského trhu, je po dosažení vnitřní i vnější stabilizace nové skupiny předpokládána další fáze rozvoje, představující dlouhodobou vývozní expanzi.
Mezi faktory ovlivňující možnost vstupu na trhy spojením dotčených výrobků lze uvést zejména důkladná znalost prostředí, přizpůsobení se požadavkům zákazníků v oblasti technických řešení, přizpůsobení se legislativním požadavkům, technickým a standardizačním normám, významnou roli hraje i dobrá pověst značky a reference vzniklé z předchozích dodávek. Tyto faktory jsou shodné ve většině států, přičemž s ohledem na zakázkové zaměření a široký rozsah produktové náplně soutěžitelů reagují zahraniční i tuzemské trhy obdobně. Konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou v převážné míře zahraniční i v České republice zavedené subjekty disponující významnou hospodářskou a finanční silou. Z existence práv průmyslového nebo duševního vlastnictví nevyplývají v dané oblasti jakákoliv omezení. Výzkum a vývoj v daném odvětví je směřován podle specifických požadavků zákazníka.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že jeho uskutečnění nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, která by spojujícím se soutěžitelům umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 24. května 2004
Rozhodnutí obdrží:
FITE-DV KONCERN, a.s.
Novodvorská 1768/138a
140 00 Praha 4