UOHS S068/2003
Rozhodnutí: OF/S068/03-1774/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-OBRASCO´N HUARTE LAIN, ŽPSV Uherský Ostroh a ŽS Brno
Účastníci Obrascón Huarte Lain S.A., Calle Gobelas 35-37, El Plantio-28023, Madrid, Španělsko OHL ŽS, a.s. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 68/03-1774/03 V Brně dne 26. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 68/03, zahájeném dne 18. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., se sídlem Calle Gobelas 35-37, El Plantio-28023, Madrid, Španělské království, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Kupní smlouvy" ze dne 11. dubna 2003 uzavřené mezi společností OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., se sídlem Calle Gobelas 35-37, El Plantio-28023, Madrid, Španělské království, jako kupujícím, a všemi akcionáři společnosti Rentia Invest, a.s., se sídlem Heršpická 813/5, Brno, a v předmětné smlouvě identifikovanými akcionáři společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a.s., se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh, jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku společnost OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., se sídlem Calle Gobelas 35-37, El Plantio-28023, Madrid, Španělské království, získá možnost kontrolovat společnost Rentia Invest, a.s., se sídlem Heršpická 813/5, Brno, společnost Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a.s., se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh, a jejich prostřednictvím i nepřímo kontrolovat společnost ŽS Brno, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/03 ze dne 29. dubna 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Kupní smlouvy" ze dne 11. dubna 2003 uzavřené mezi společností OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., se sídlem Calle Gobelas 35-37, El Plantio-28023, Madrid, Španělské království (dále jen "OHL"), jako kupujícím, a všemi akcionáři společnosti Rentia Invest, a.s., se sídlem Heršpická 813/5, Brno (dále jen "Rentia"), a v předmětné smlouvě identifikovanými akcionáři společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a.s., se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh (dále jen "ŽPSV"), jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku společnost OHL, získá možnost kontrolovat společnost Rentia Invest, a.s., se sídlem Heršpická 813/5, Brno, společnost Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a.s., se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh, a jejich prostřednictvím i nepřímo kontrolovat společnost ŽS Brno, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno (dále jen "ŽS").
V předmětné kupní smlouvě zakládající spojení je bodě 13.1 je uvedeno, že společnost OHL zamýšlí (po získání akcií ŽPSV) prodat až 25% podíl ve společnosti ŽPSV společnosti COFIDES, se sídlem Španělské království, přičemž však má v úmyslu zachovat si ve společnostech ŽPSV a ŽS provozní kontrolu. Účastník řízení, na základě výzvy Úřadu za účelem vyjasnění záměru posuzovaného spojení soutěžitelů a kontroly nabývaných společností, mimo jiné uvedl, že i v případě možného odprodeje části podílu na základním kapitálu ŽPSV bude společnost OHL i nadále kontrolovat společnosti Rentia, ŽPSV, a tím i společnost ŽS. Účastník řízení dále uvedl, že veškerá rozhodnutí týkající se podnikatelské činnosti a obchodního vedení nabývaných společností budou činěna OHL. Na základě uvedených skutečností Úřad usoudil, že v předešlém případě jde o transakci, která bude mít za následek trvalou změnu kontroly ve společnosti ŽPSV, a která tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost OHL je společností založenou podle právního řádu Španělského království. OHL je stavební společností působící ve všech segmentech stavebního trhu, mimo jiné v oblasti výstavby silnic a dálnic, vodních staveb a čističek odpadních vod, železničních staveb, výstavby letišť, přístavů a jiných staveb, a rovněž developerskou činností. Společnost OHL nevyvíjí přímo, či nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností, v České republice žádnou podnikatelskou činnost. OHL působí zejména na území Španělska, Turecka a v zemích Jižní Ameriky.
Společnost Rentia je společností holdingového typu, jejíž předmět podnikání je zejména pronájem a půjčování věcí movitých, zasilatelství, poskytování software, automatizované zpracování dat, provozování cestovní kanceláře, realitní a zprostředkovatelská činnost, činnost organizačních poradců aj. Dle údajů účastníka řízení společnost Rentia nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
Společnost ŽPSV je společností úzce specializovanou na výrobu železobetonových pražců užívaných v železničním stavitelstvím. Společnost ŽPSV dále kontroluje společnost ŽPSV servis, s.r.o., se sídlem v Uherském Ostrohu, a ŽS. Společnost ŽPSV servis, s.r.o. je společností, která se zejména zabývá projektovou činností ve výstavbě. Společnost ŽS je univerzální stavební společností působící v oblasti železničního stavitelství, inženýrských staveb a silnic, pozemního stavitelství a energetických a ekologických staveb. Společnost ŽS kontroluje následující dceřiné společnosti společnost: ŽS REAL, a.s., se sídlem v Olomouci, společnost Investmanagement s.r.o., se sídlem v Brně, a společnost B a P, a.s., se sídlem v Brně, které se zejména zabývají prováděním staveb a projektovou činností.
Z výše uvedeného vyplývá, že nabývaná společnost ŽPSV působí v oblasti trhu výroby betonového a železobetonového zboží a prostřednictvím společnosti ŽS působí v oblasti trhu stavebních prací. Společnost OHL přímo či nepřímo nepůsobí na trhu v České republice a společnost Rentia působí dle údajů předložených účastníkem řízení mimo oblast stavebních prací, resp. činností vykonávaných společností ŽPSV či společností jí kontrolovaných. Účastník řízení ve svém podání uvedl, že relevantní trhy, na kterých působí nabývaná společnostŽPSV a společnosti jí kontrolované, lze dle jeho názoru vymezit následujícím způsobem: trh železobetonových pražců, trh drobných betonových výrobků, trh kameniva a dále trhy stavebních prací jako je trh železničního stavitelství, silniční a inženýrské stavitelství, pozemní stavitelství, trh energetických a ekologicky orientovaných staveb . Účastník řízení ve svém návrhu k povolení spojení uvádí, že trh železničního stavitelství je z pohledu stavební společnosti samostatným relevantním trhem vzhledem k specifickému strojnímu vybavení používanému v oblasti železničního stavitelství a kvalifikace pracovníků, podobně jako na trhu silničního a inženýrského stavitelství. Dále uvádí, že samostatným relevantním trhem je rovněž trh energetických a ekologicky orientovaných staveb , vzhledem k nutné specializaci stavební společnosti na služby a dodávky specifických výrobků od dodavatelů působících v dané oblasti.
Úřad se vymezením trhu v oblasti stavebních prací zabýval v předchozích správních řízení, např. v rámci správního řízení S 196/02 1 . V tomto rozhodnutí Úřad uvedl, že oblast stavebních prací je možno rozlišit na trh pozemních staveb , trh inženýrských staveb a trh stavebních oprav a údržby .
Analýza provedená Úřadem potvrzuje některé argumenty účastníka řízení ohledně dalšího členění relevantních trhů a omezené zastupitelnosti jednotlivých druhů stavebních činností. V daném případě však nebylo nutné vymezit relevantní trh s konečnou platností, neboť spojení nezakládá ani při jedné z v úvahu přicházejících definic relevantního trhu obavy z narušení hospodářské soutěže. Na trhu stavebních prací a trhu výroby betonového a železobetonového zboží a trhu kameniva působí pouze společnost ŽPSV a společnosti přímo či nepřímo touto společností kontrolované. Společnost OHL ani nabývaná společnost Rentia v předmětných oblastech nepůsobí. Posuzovaným spojením tedy nedojde k navýšení tržního podílu v oblasti stavebních prací ani v oblasti výroby betonového a železobetonového zboží a kameniva. Předmětným spojením rovněž nedojde k takovému posílení tržní síly spojením vzniklého subjektu, které by mělo za následek vznik či posílení dominantního postavení tohoto subjektu na dotčených trzích. Na trhu stavebních prací působí celá řada dalších soutěžitelů (SKANSKA, SSŽ, Metrostav aj.) a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na dotčené trhy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména působení dalších soutěžitelů na trhu stavebních prací či neexistenci významných bariér pro vstup potencionálních konkurentů na uvedené trhy, a rovněž s ohledem na fakt, že nedochází k navýšení tržního podílu na předmětných trzích, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Svoboda, advokát
adv. kanc. Weinhold Legal, v.o.s.
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2
1 rozh. Úřadu č.j. S 196/02 Stavby silnic a železnic/ODS-Dopravní stavby Ostrava ze dne 11. listopadu 2002