UOHS S068/2001
Rozhodnutí: OF/S068/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Agent s.r.o. a Jana Škutová-Elizabeth
Účastníci Agent, s.r.o. Jana ŠKUTOVÁ-ELIZABETH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 24. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


Č.j.: S 68/01-2356/01 V Brně 30. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 68/01 zahájeném dne 30. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGENT s.r.o., se sídlem Žitná 52, Praha, IČ: 2615661, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 68/01 se dle ustanovení § 6 odst. 1 a 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, z důvodu nezaplacení správního poplatku
zastavuje. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 30. července 2001 návrh společnosti AGENT s.r.o., se sídlem Žitná 52, Praha, IČ: 26156610, na zahájení správního řízení podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 13 zákona, a to společnosti AGENT s.r.o., se sídlem Žitná 52, Praha, IČ: 26156610 (dále jen "AGENT"), a podniku Jana Škutová-Elizabeth, se sídlem Cihelní ul. 1895/23, Moravská Ostrava, IČ: 62357441 (dále jen "Jana Škutová-Elizabeth"), ke kterému došlo na základě smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dne 25. července 2001 mezi společností AGENT, jako kupujícím a paní Janou Škutovou, r.č.: 635808/2225, bytem Cihelní ul. 1895/23, Moravská Ostrava, jako prodávajícím, prodejem podniku Jana Škutová-Elizabeth ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení správního řízení neobsahoval náležitosti podle § 15 odst. 4 zákona, Úřad správní řízení v uvedené věci, v souladu s § 29 odst. 1 správního řádu, přerušil a vyzval účastníka řízení k doplnění návrhu.
Povinností navrhovatele v řízení o povolení spojení soutěžitelů je podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen "zákon o správních polatcích"), resp. dle jeho přílohy, Sazebníku správních poplatků, položky č. 62, zaplatit při podání návrhu správní poplatek, což v tomto případě navrhovatel neučinil. Podle § 6 odst. 1 zákona o správních poplatcích vyzval Úřad navrhovatele, aby do 15 dnů ode dne následujícího doručení výzvy uvedený správní poplatek ve výši 10 000,-Kč zaplatil.
Současně Úřad navrhovatele poučil, že pokud nebude správní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, zahájené správní řízení se, podle § 6 odst. 1 a 3 zákona o správních poplatcích, ve spojení s § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, zastaví. Jelikož správní poplatek dosud zaplacen nebyl, Úřad rozhodnul tak, jak je uvedeno ve výroku a správní řízení č.j. S 68/01 zastavil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek. Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel PM: 24.12.2001
Rozhodnutí obdrží:
Jan Valeš
Radiová 1043/3
312 00 Plzeň-Doubravka