UOHS S068/2000
Rozhodnutí: VO3/S068/00 Instance I.
Věc spojení podniků-TAJMAC-ZPS, a.s.
Účastníci TAJMAC-ZPS, a.s., tř. Tomáše Bati 5331, Zlín ZPS, a.s. tř. Tomáše Bati, Zlín
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 107 KB


Č.j. : S 68/00-1459/00-230 V Brně dne 7. 11. 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 68/00-230, zahájeném dne 25.9.2000 na návrh účastníka řízení společnosti TAJMAC-ZPS, a. s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08, zastoupené ve správním řízení JUDr. Václavem Čmolíkem, r.č. 560420/2001, bytem Zlín, Družstevní 4516, na základě plné moci ze dne 25. 9. 2000, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci povolení spojení podniků TAJMAC-ZPS, a. s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08 a společnosti ZPS, a.s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati, podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází tím, že na základě Smlouvy o prodeji věcí, práv a jiných majetkových hodnot tvořících část podniku ZPS, a. s., uzavřené dne 22.6.2000 mezi ing. Romanem Raisem, správcem konkurzní podstaty společnosti ZPS, a.s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati, jako prodávajícím a společností MORI-SAY-CZ, a.s., se sídlem Nábřeží 578, Zlín, která od 17.7.2000 změnila název na TAJMAC-ZPS, a. s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08, jako kupujícím, nabyla společnost TAJMAC-ZPS, a. s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08, podstatnou část společnosti ZPS, a.s., se sídlem Zlí, tř. Tomáše Bati, se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníků správního řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
p o v o l u j e.
Odůvodnění :
Dne 25.9. 2000 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení-společnosti TAJMAC-ZPS, správní řízení čj. S 68/00-230 ve věci povolení spojení podniků, a to společnosti TAJMAC-ZPS a společnosti ZPS a.s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati (dále jen "ZPS"), ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Společnost TAJMAC-ZPS je ve správním řízení zastoupena JUDr. Václavem Čmolíkem, r.č. 560420/2001, bytem Zlín, Družstevní 4516, na základě plné moci ze dne 25.9.2000.
Správce konkurzní podstaty úpadce-společnosti ZPS-Ing. Roman Rais, vyhlásil veřejnou obchodní soutěž ve smyslu ust. § 281 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, o nejvhodnější návrh na koupi věcí , práv a jiných majetkových hodnot z konkurzní podstaty společnosti ZPS, a to prodejem ve smyslu § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, v platném znění. Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Brně, č.j. 39K 93/99-258 se společnost TAJMAC MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, Italská republika. (dále jen TAJMAC MTM S.p.A.) umístila na prvním místě. Společnost TAJMAC MTM S.p.A založila dne 5.6.2000 v České republice svoji dceřinnou společnost MORI-SAY-CZ, a.s., se sídlem Nábřeží 578, Zlín (dále jen "MORI-SAY-CZ, a.s."), s níž dne 22.6.2000 uzavřel správce konkurzní podstaty společnosti ZPS ing. Roman Rais Smlouvu o prodeji věcí, práv a jiných majetkových hodnot tvořících část podniku ZPS (dále jen "Smlouva"). Smlouva byla uzavřena mezi správcem konkurzní podstaty společnosti ZPS, jako prodávajícím a společností MORI-SAY-CZ, a.s., jako kupujícím. Na základě této Smlouvy byla ke dni 30.6.2000 převedena na společnost MORI-SAY-CZ, a.s. podstatná část podniku ZPS se všemi vlastnickými právy k věcem, jiným právům a jiným majetkovým hodnotám, které slouží k provozování podniku. Spolu s podstatnou částí společnosti ZPS byly na základě Smlouvy prodány taktéž akcie, které představují celé základní jmění, a to akcie společností ZPS-GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s. , se sídlem Zlín, Louky 335 (dále jen "ZPS-GO"), společnosti ZPS-OS, a.s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati, areál ZPS a.s. Zlín (dále jen "ZPS-OS") a společnosti ZPS-MS, a.s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati (dále jen "ZPS-MS").
Společnost MORI-SAY-CZ, a.s. uzavřela dne 13.6.2000 smlouvu o prodeji cenných papírů. Na základě této smlouvy společnost AO Invest, spol. s r.o., se sídlem Brno, Heinrichova 30 jako prodávající prodala společnosti celkem 97,5 % společnosti ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., se sídlem Zlín-Malenovice, třída 3. května (dále jen "ZPS-SLÉVÁRNA").
Usnesením Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 17.7.2000, které nabylo právní moci dne 17.7. 2000, bylo vymazáno obchodní jméno společnosti MORI-SAY-CZ, a.s. a zapsáno nové obchodní jméno TAJMAC-ZPS, a. s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08 (dále jen "TAJMAC-ZPS"). Na společnost TAJMAC-ZPS přešla veškerá práva a závazky společnosti MORI-SAY-CZ, a.s.
Příslušnost úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad dále v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku dne 11.10.2000 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění. Ve stanovené lhůtě, ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí, úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky.
S výsledky šetření byl účastník řízení seznámen dne 31.10.2000 ve smyslu § 33 odst. 2 správního řádu a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesl účastník řízení žádné připomínky.
Charakteristika spojujících se podniků
Společnost TAJMAC-ZPS
je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 3328. Usnesením Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 17.7. 2000, které nabylo právní moc dne 17.7. 2000, bylo vymazáno obchodní jméno společnosti MORI-SAY-CZ, a.s., se sídlem Nábřeží 578, Zlín a zapsáno nové obchodní jméno TAJMAC-ZPS.
Předmětem činnosti této společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku je stavba obráběcích strojů s mechanickým pohonem, konstrukce a vývoj obráběcích strojů s mechanickým pohonem, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb, pronájem nemovitostí a nebytových prostor.
Jedná se o nově založenou společnost, která na trhu v České republice (dále jen "ČR") doposud nevyvíjela činnost.
Jediným akcionářem společnosti TAJMAC-ZPS je společnost TAJMAC MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, Italská republika. Předmětem činnosti italské společnosti TAJMAC MTM S.p.A. je zejména obchodní činnost-výhradní prodej obráběcích strojů z produkce společnosti ZPS, zejména v Itálii a zemích jižní a západní Evropy.
Společnost ZPS
je zapsána ke dni 31. 12. 1990 do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 211. Předmětem jejího podnikání je zejména stavba strojů s mechanickým pohonem, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, kovoobrábění, zámečnictví, galvanizace kovů. Společnost ZPS je členem české asociace "Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky", která reprezentuje strojírenské podniky jak v ČR, tak i v zahraničí.
Společnost ZPS kontroluje tyto subjekty:
Společnost ZPS-GO
je zapsána ke dni 1.5.1993 do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,.oddíl B, vložka 1027. Předmětem činnosti společnost ZPS-GO jsou zejména generální opravy, rekonstrukce, modernizace a údržba strojů a zařízení-zejména obráběcích strojů vyrobených v ZPS. Společnost doplňovala oblast podnikání společnosti ZPS a taktéž společnosti ZPS poskytovala služby.
Společnost ZPS-OS
je zapsána ke dni 7.2.1997 do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,.oddíl B, vložka 2190. Společnost ZPS-OS byla založena za účelem postupného převzetí části výroby společnosti ZPS v rámci restrukturalizace, k čemuž nedošlo. Společnost má jako předmět činnosti výrobu obráběcích strojů, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování včetně zprostředkování nákupu a prodeje materiálu, výrobků, zařízení a služeb. Nevyvíjí však žádnou činnost a není zastoupena na trzích ČR ani v zahraničí.
Společnost ZPS-MS
je zapsána ke dni 10.2.1997 do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,.oddíl B, vložka 2192. Předmětem činnosti společnosti ZPS-MS je zejména obchodní činnost. Společnost ZPS-MS je výhradním prodejcem obráběcích strojů vyrobených v ZPS pro území ČR, Slovenska a Polska, případně v dalších zemích, kde ZPS nemá své obchodní zastoupení. V současné době je připravováno převedení prodeje výrobků zpět na výrobce.
Společnost ZPS-SLÉVÁRNA
je zapsána ke dni 16.2.1993 do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,.oddíl B, vložka 994. Předmětem činnosti společnosti ZPS-SLÉVÁRNA je zejména výzkum, výroba a prodej odlitků a přípravků pro metalurgii a odlévání železných i neželezných kovů. Společnost poskytovala své výrobky-odlitky pro výrobu obráběcích strojů zejména mateřské společnosti ZPS a zčásti dodávala své výrobky jiným odběratelům, a to jak na území ČR, tak do zahraničí. Část subjektu ZPS-SLÉVÁRNY je připravována k prodeji zahraniční společnosti. Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh obecně je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-věcného, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
Relevantní trh byl po stránce věcné vymezen jako trh obráběcích center, trh vícevřetenových automatů, trh odlitků a trh rekonstrukcí a oprav strojů.
Obráběcí centra jsou číslicově řízené vertikální nebo horizontální obráběcí stroje, sloužící k obrábění skříňových nebo plochých součástí z oceli, litiny i slitin lehkých kovů. Jsou konstruované jako stavebnicové s možností různých druhů obrábění-frézování, vrtání, vyvrtávání, vystružování a závitové operace. Horizontální centra umožňují obrábění ve třech na sobě kolmých souřadných osách, vertikální centra jsou vybavena otočným pracovním stolem s vysokou přesností posuvu. Obráběcí centra umožňují obrábění výrobku několika nástroji současně i automatickou výměnou nástrojů.
Vícevřetenové automaty jsou obráběcí stroje, konstruované jako šesti nebo osmivřetenové soustružnické automaty, určené pro sériovou nebo hromadnou výrobu přesných součástí z tyčové oceli, obvykle do průměru 20, 32 nebo 50 mm a délky 4 m. Pracovní cyklus stroje je řízen programovatelným automatem, umožňujícím plynulou regulaci cyklů. Je možné i další, přídavné obrábění součástí-příčné vrtání, řezání závitů apod.
Odlitky jsou polotovary pro výrobu strojírenských výrobků. Jsou vyráběny odléváním oceli do forem, jejichž výrobu si zpravidla zajišťují slévárny samy.
Činnost rekonstrukce a opravy strojů provádí na území ČR řada subjektů. Jedná se buď o činnost, která je poskytována přímo výrobními strojírenskými podniky, nebo ji provádí opravárenské subjekty se zaměřením na opravy a rekonstrukce strojů různých druhů a typů, nebo pracoviště, která jsou specializovaná na určité druhy strojů-stroje obráběcí, tiskařské, pletařské apod. Jedná o činnost zajišťující odstranění poruchy stroje, jeho znovuzprovoznění, případně o preventivní údržbu fungujícího stroje.
Při věcném vymezení relevantních trhů, na nichž spojující se podniky působí, se úřad zabýval možnou zaměnitelností obráběcích center a vícevřetenových automatů s jinými druhy výrobků. Úřad zjistil, že obráběcí centra i vícevřetenové automaty jsou vyráběny na zakázku, vždy se jedná o originální výrobek, zkonstruovaný podle požadavku zákazníka pro použití v sériové nebo hromadné výrobě konkrétních strojírenských výrobků.
Úřad konstatuje, že obráběcí centra i vícevřetenové automaty, které na trh České republiky dodává společnost ZPS, nejsou zaměnitelné s jinými druhy výrobků pro svou jedinečnost a nezastupitelnost. Z toho důvodu vymezil úřad trhy po věcné stránce tak, jak výše uvedeno. Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Úřad zjistil, že obráběcí centra i vícevřetenové automaty jsou dodávány na celém území České republiky. Úřad konstatuje, že podmínky soutěže uvnitř území České republiky ČR jsou homogenní, a proto byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky. Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro stanovení podílu účastníka řízení bylo hodnoceno období roku 1999.
Vymezení relevantního trhu
Věcné : trh obráběcích center
trh vícevřetenových automatů
trh odlitků
trh oprav a modernizací strojů
Geografické: území České republiky.
Časové: trh trvalý, charakterizovaný průběžným poskytováním dodávek.
Podíl účastníka správního řízení na relevantním trhu
Úřad zjistil, že na výše vymezeném relevantním trhu obráběcích center působí kromě společnosti ZPS i společnost KOVOSVIT, a. s. Sezimovo Ústí, společnost Vapos, spol. s r. o. Jičín a subjekty, které obráběcí centra dovážejí. Dovoz zaujímá průměrně 80 % trhu. Působnost účastníka řízení na vymezeném relevantním trhu nebyla zjištěna. Úřad konstatuje, že společnost ZPS svými dodávkami na vymezeném relevantním trhu obráběcích center nedosáhla zákonem stanovený podíl 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží..
Dále úřad posuzoval působnost spojujících se podniků na relevantním trhu věcně vymezeném jako trh vícevřetenových automatů. Úřad zjistil, že na tomto relevantním trhu kromě společnosti ZPS nepůsobí žádný jiný tuzemský výrobce, pouze subjekty, které vícevřetenové automaty dovážejí. Působnost účastníka řízení na vymezeném relevantním trhu vícevřetenových automatů nebyla zjištěna. Úřad konstatuje, že společnost ZPS svými dodávkami na vymezeném relevantním trhu vícevřetenových automatů přesáhla podíl 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Dále úřad posuzoval působení spojujících se podniků na relevantním trhu oprav a modernizací strojů a na relevantním trhu odlitků. Bylo zjištěno, že na obou těchto trzích působí v ČR desítky různých subjektů, tuzemských i zahraničních. Na žádném z těchto trhů nedosahují spojující se podniky podílu 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Podle ust. § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Vzhledem k tomu, že společnost ZPS svými dodávkami na vymezeném relevantním trhu vícevřetenových automatů přesáhla podíl 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží, úřad konstatuje, že daná transakce podléhá povolení úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Analýza dopadů spojení podniků na hospodářskou soutěž
Úřad konstatuje, že spojované podniky se na žádném relevantním trhu v ČR nestřetávají v horizontální úrovni a rovněž nejsou ve vertikálním vztahu dodavatel-odběratel vzhledem k tomu, že účastník řízení kromě aktivit ve společnosti ZPS se nezúčastňuje hospodářské soutěže na trzích ČR.
Prodej výrobků společnosti ZPS je realizován prostřednictvím dceřinné společnosti ZPS-MS. Jedná se buď o přímý prodej zákazníkům dle jejich jednotlivých požadavků nebo o prodej zprostředkovaný obchodními zástupci.
Pokud se jedná o bariéry vstupu na trh, úřad konstatuje, že neexistují žádné kvóty na dovoz výrobků spadajících pod vymezené relevantní trhy, vliv cel na tyto výrobky není takový, aby umožnil zkreslení soutěže na příslušných relevantních trzích. Ovšem zavedení výroby vícevřetenových automatů i obráběcích center by vyžadovalo náročnou přípravu a vysokou počáteční investici včetně zohlednění nákladů na výzkum a vývoj.
Hospodářské výhody spojení
Dle § 8 odst. 1 písm. b) zákona ke spojování podniků soutěžitelů dochází přechodem nebo převodem podniku nebo jeho podstatné části. Na základě Smlouvy získala společnost TAJMAC-ZPS přímou kontrolu nad společností ZPS. Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Podle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojení podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Z předložených výhod spojení úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody, jejichž podrobnosti úřad neuvádí s ohledem na zachování obchodního tajemství účastníka řízení. Jedná se o:
Vytvoření podmínek pro kontinuální pokračování výroby v podstatné části ZPS.
Rozšíření nabídky výrobků a zvýšení jejich konkurenceschopnosti-str. 119-122 spisu..
Podpora a rozvoj výrobní činnosti podniku a udržení postavení rozhodujícího výrobce v ČR ve výrobě obráběcích center a vícevřetenových automatů str. 120-121 spisu.
Zlepšení kvality stávajících výrobků-str. 122 spisu.
Investice účastníka řízení do obnovy technologického parku-str.122 spisu .
Rozvoj a zachování výroby ve společnosti ZPS má a v budoucnu bude mít kladný vliv na zaměstnanost v příslušném regionu.
Závěr
Jde o spojení konglomerátního typu, neboť spojované podniky se nestřetávají na žádném výrobkovém trhu v horizontální úrovni a rovněž nejsou v ČR ve vertikálním vztahu dodavatel-odběratel.
Úřad přihlédl k situaci, kdy na vymezeném relevantním trhu vícevřetenových automatů je ZPS jediným tuzemským výrobcem a zároveň významným dodavatelem zboží, o které je mezi zákazníky trvalý zájem.
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení výhod tohoto spojení úřad dospěl k závěru, že spojení podniků přinese též výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat spotřebitelé a bude naplněn veřejný zájem.
Újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Po zvážení všech skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
1 x TAJMAC-ZPS, a. s., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08, zastoupená ve správním řízení JUDr. Václavem Čmolíkem
1 x spis