UOHS S068/1999
Rozhodnutí: VO4/S068/99 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 9. 9. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 236 KB


Čj.:
S 68/99-240
V Brně dne:
23.08.1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný dle ustanovení § 11 odst.1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. ve správním řízení čj. S 68/99-240 zahájeném na návrh podaný účastníkem řízení společnostmi Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG, se sídlem SRN, Wiesbaden, Biebricher Allee 142 a Henkell & Sőhnlein Finance Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Kőningslaan 34, obě právně zastoupené JUDr. Ivo Nesrovnalem, advokátem, Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, ve věci žádosti účastníků správního řízení ze dne 23.6.1999 o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a, odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto rozhodnutí:
Spojení podniků Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG, se sídlem SRN, Wiesbaden, Biebricher Allee 142 a Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, okres Plzeň-jih, IČO 45 35 87 11 podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ke kterému došlo na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, za cenu 4300 Kč/akcii navrhovatele Henkell & Sőhnlein Finance Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Kőningslaan 34, přičemž veřejný návrh byl závazný od 2.6.1999 do 16.6.1999, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
povoluje. Odůvodnění: I. Základní skutečnosti
Dne 23.6.1999 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") od společnosti Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG, se sídlem SRN, Wiesbaden, Biebricher Allee 142 a Henkell & Sőhnlein Finance Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Kőningslaan 34, obě ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 17.6.1999 a 23.6.1999 JUDr. Ivo Nesrovnalem, advokátem, Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, návrh na zahájení řízení o povolení spojení podniků, ke kterému dochází na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, za cenu 4300 Kč/akcii navrhovatele Henkell & Sőhnlein Finance Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Kőningslaan 34, přičemž veřejný návrh byl závazný od 2.6.1999 do 16.6.1999. Správní poplatek byl uhrazen dne 9.7.1999.
Společnost Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG, se sídlem SRN, Wiesbaden, Biebricher Allee 142, (dále též jen "Henkell") je společností založenou podle německého práva a zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem v Wiesbadenu pod číslem HR A 3503. Společnost podniká jak v Německu, tak v různých zemích Evropy v nápojovém průmyslu s důrazem na sekt, víno a lihoviny. Společnost Henkell je dceřinou společností společnosti Henkell & Sőhnlein Beteiligungs GmbH, se sídlem SRN, Wiesbaden.
Společnost Henkell & Sőhnlein Finance Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Kőningslaan 34, (dále též jen "Henkell Finance") je společností založenou podle holandského práva zapsanou v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod pořadovým číslem 34116110. Předmětem podnikání společnosti jsou správní a finanční aktivity. Společnost byla založena 3.6.1999 o to pouze za účelem nabytí akcií společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost. Společnost Henkell Finance je majetkově propojena a ovládána společností Henkell & Sőhnlein Beteiligungs GmbH, se sídlem SRN, Wiesbaden.
Společnost Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, okres Plzeň-jih, IČO 45 35 87 11 (dále též jen "Bohemia"), vyrábí 150 druhů šumivých a perlivých vín, přírodních révových vín jakostních i stolních, vín dezertních, směsí révových a ovocných vín. Sortiment je doplněn vybranou kolekcí vín archivních a ročníkových. Výrobky společnosti jsou exportovány do 14 zemí světa. Vína akciové společnosti Bohemia Sekt byla prezentována při konání nejvýznamnějších společenských a kulturních událostí v České republice a získala řadu ocenění, mezi jinými Zlatý a Stříbrný pohár VINEX 97 v kategorii šumivých vín.
Společnost Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG je prostřednictvím svého komplementáře nepřímo spojena se společností Dr. Oetker, spol. s r.o., se sídlem v Kladně. Společnost Dr. Oetker, spol. s r.o. nepodniká na trhu nápojů, jedná se o společnost jinak zcela nezávislou na společnostech Henkell a Henkell Finance, která i nadále bude působit na trhu samostatně.
Úřad v souladu s § 11 odstavec 1 písmeno j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 30/99 dne 28.7.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků, s tím, že případné námitky je možné zaslat úřadu do 7 dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě ani později úřad žádné námitky neobdržel.
S výsledky správního řízení byli účastníci řízení seznámeni dne 19.8.1999. II. Relevantní trh
Relevantní trh obecně je místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Úřad trh vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), časového a geografického. Relevantní věcný (výrobkový) trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které jsou spotřebitelem považovány za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým vlastnostem, cenám a zamýšlenému použití. Po zhodnocení všech získaných podkladů vymezil úřad pro potřeby správního řízení relevantní trh takto:
trh révového vína přírodního (stolní, jakostní, s přívlastkem )
trh révového vína šumivého (sektů)
trh révového vína perlivého
trh révového vína dezertního
trh lihovin,
Společnost Bohemia dodávala v r. 1998 výrobky na trhy pod označením 1-4.
Společnost Henkell importovala na trh ČR výrobky na trhy pod označením 2, 5 a sice sekty pod obchodní značkou Henkell Trocken a lihoviny pod obchodními značkami Gorbatschow a Gorbatschow + Lemon .
trh révového vína přírodního (stolní, jakostní, s přívlastkem )
Trh byl z hlediska věcného vymezen jako trh révového vína přírodního. Součástí takto označovaného trhu jsou vína stolní, vína jakostní a vína s přívlastkem.
Víno přírodní se vyrábí lisováním šťávy z hroznů révy vinné a následným kvašením. Po kvašení a následném přetáčení, školení a skladování je část produkce uváděna do oběhu stáčením do sudů nebo lahví a část se používá jako surovina pro další zpracování na vína šumivá (sekty), vína perlivá nebo vína dezertní.
Trh s přírodními víny je charakterizován velkým počtem soutěžitelů. Na trhu má rozhodující vliv cca 20 společností, které kontrolují 66 % trhu. Dovozy představují 14 % a ostatní výrobci, kterých je jenom v obchodním rejstříku zapsáno 340, mají 20 % podíl na trhu. Většina drobných pěstitelů hroznového vína, kromě toho, že část produkce hroznů prodá vinařskému podniku, realizuje část hroznů zpracováním a ležením ve svých sklepích, počet těchto vinařů, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dosahuje v České republice řádově několik tisíc.
Podíl společnosti Bohemia Sekt na tomto trhu před sloučením představoval 14 %.
2. trh révového vína šumivého (sektů)
Trh byl z hlediska věcného vymezen jako trh révového vína šumivého (sektů).
Výroba šumivého vína je časově náročnější, protože v lahvích nebo tancích musí po této době proběhnout tzv. druhotné kvašení; tento proces trvá čtyři až šest týdnů, po něm následuje další proces- období hluboké autolýzy kvasinek, který je obdobím rozkladu bílkovinného řetězce kvasinek a toto období může podle kvality sektu a jeho určení trvat od několika týdnů až po několik let a je někdy označováno i jako období zrání konečného produktu. Sekty jsou stáčeny na rozdíl od vín přírodních a dezertních do tlustostěnných lahví a jsou uzavřeny speciální zátkou tvaru "hříbku", která je kolem obvodu lahve přichycena kovovým drátem ke sponě.
Na trhu s šumivými víny má společnost Bohemia Sekt dominantní postavení, v sektech kontroluje 84 procent trhu. Malý počet soutěžitelů je dán tím, že výroba sektů je technologicky i časově náročnější, i z pohledu hygienického a prostorového. Sekty zrají několik měsíců a některé značkové i několik let. Vstup na trh vyžaduje určité zkušenosti, a to nejen z oblasti výroby, ale zejména marketingu, protože na trhu je zavedena řada tradičních značek, ať sekty z provenience bývalého Sovětského svazu, které u nás byly dříve velice oblíbené pod značkou "Igristoje", či sekty z francouzské oblasti "Champagne". Pokles těchto dovozů je ovlivněn zejména vyšší cenou (v případě francouzských sektů v přepočtu několik set až tisíců Kč za 0,7 litru nápoje) a nižší kupní silou spotřebitelů. Proto jsou z dovozových sektů u nás nejčetněji zastoupeny sekty ze Slovenska-74 procent dovozů.
Podíl společnosti Henkell s obchodní značkou Henkell Trocken je z pohledu dodaného množství na trh ČR zanedbatelný.
trh révového vína perlivého
Trh byl z hlediska věcného vymezen jako trh révového vína perlivého.
Vína perlivá se vyrábějí tak, že se přírodní víno nasytí oxidem uhličitým, přičemž efekt perlení umožňuje, aby se takto zpracovaly i méně kvalitní hrozny. Bývají to levně nakoupené odrůdy stolních hroznů, nejčastěji z dovozu a hrozny II. a III. jakostní skupiny, které by nebyly vhodné pro přípravu jiného druhu vína.
Na trhu s perlivými víny působí velké množství subjektů. Je to dáno jednak vyšší cenou šumivých vín oproti vínům perlivým, ale především jednoduchou technologií výroby perlivého vína (víno je uměle nasyceno oxidem uhličitým jako limonády). Velké firmy je vyrábějí většinou jako doplněk sortimentu, tak je tomu i u společnosti Bohemia. U drobných výrobců je mnohdy skladba sortimentu přírodní : perlivá-50 : 50 .
Podíl společnosti Bohemia na tomto trhu je menší než 30 %.
4. trh révového vína dezertního
Trh byl z hlediska věcného vymezen jako trh révového vína dezertního.
Vína dezertní se vyrábějí z vína přírodního přidáním cukru nebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo destilátu a koření nebo výluhu z koření. Pro dodávky na trh jsou většinou plněna do lahví o obsahu 1 litr a uzavřena kovovým šroubovacím uzávěrem..
Trh d ezertních vín je charakteristický především vysokým podílem importovaných dezertních vín. Nejznámějšími značkami jsou italská-Cinzano, Martini, Garrone, francouzský Dubonnet, vína značky Osborne z portské oblasti.
Na tomto trhu měla společnost Bohemia postavení na hranici 30 %, což bylo dáno tím, že licenčně stáčela vermut CORRA; licence na stáčení však skončila počátkem r. 1997. Bohemia zařadila do výrobního programu namísto licenčního výrobku svůj výrobek CUORE, který však co do objemu prodeje nedosahuje tržního podílu dřívějšího licenčního výrobku.
Bohemia Sekt má v sortimentu výrobků rovněž METROPOL, dříve výrobek spojené společnosti VÍNO Mikulov; i jeho obchodované množství však klesá na úkor odrůdových vín jakostních, přičemž jeho podíl na celkovém prodeji vín společností VÍNO Mikulov činil v r. 1998 asi 9 %.
Podíl dezertních vín společnosti Bohemia je na hranici 30 %.
5. trh lihovin
Trh byl z hlediska věcného vymezen jako trh lihovin.
Lihoviny jsou alkoholické nápoje, které obsahují nejméně 20 % alkoholu získaného rektifikací a rafinací lihu vyrobeného kvasným pochodem. Pro dodávky na trh jsou většinou plněny do lahví o obsahu 0,5-1 litr a uzavřeny kovovým šroubovacím uzávěrem.
Na tomto trhu měla společnost Henkell postavení menší než 5%.
Pro stanovení výrobkového vymezení relevantního trhu použil úřad následující podklady:
pravomocné judikáty ÚOHS
pravomocné judikáty EU
České normy (ČSN 56 7005, ČSN 56 0210)
Nařízení EHS č. 1576/89 ke stanovení všeobecných pravidel pro vymezení pojmů, označení a úpravu lihovin
Relevantní geografický trh
Hlavním předmětem činnosti společnosti Bohemia Sekt je výroba vína . Prodej tohoto zboží je realizován přímým závozem do velkoobchodů, gastronomických podniků, do maloobchodní sítě a část produkce je určena pro export. V r. 1998 společnost Bohemia Sekt exportovala do 14 zemí, z toho 12 evropských států, Thajska a Kanady. K nejvýznamnějším trhům patřily v r. 1998 středoevropské země Slovensko a Polsko, ze zemí Evropské unie pak Švédsko a Velká Británie.
Vzhledem k prodávanému množství nehrají dopravní náklady rozhodující roli pro výběr obchodního partnera, větší význam má celkový image partnera na trhu prodeje, jeho schopnost řádně uskladnit výrobky i nad rámec obecně závazných předpisů a zejména platební schopnost. V průběhu šetření bylo zjištěno, že distribuce vína a lihovin se provádí mezi jednotlivými obchodními partnery v rámci celé ČR. Úřad dospěl k závěru, že relevantním geografický trh je území celé České republiky .
Relevantní časový trh
Z hlediska časového vymezení relevantního trhu bylo zjištěno, že se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami. Pro potřeby šetření byly podíly jednotlivých soutěžitelů zjišťovány za kalendářní rok 1998. Postavení soutěžitelů na relevantním trhu
Pro objektivní posouzení kvality soutěžního prostředí na trhu s vínem a lihovinami bylo zjišťováno vzájemné majetkové propojení výše uvedených subjektů, jehož důsledkem je získání přímé nebo nepřímé kontroly u výrobních společností. Na základě rozboru majetkového propojení jednotlivých výrobců bylo zjištěno, že z hlediska soutěžního působí v současné době na trhu jednak několik skupin vzájemně propojených podniků a jednak několik samostatných podniků.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že podíl spojovaných podniků převýší 30 % podíl celkového obratu na trhu šumivých vín (sektů).
Ceny a cenový vývoj
Ceny vína v jednotlivých skupinách se liší, což je dáno různou technologií výroby, skladováním, obaly, a projevují se v kalkulaci cen. Cenotvorba totiž musí zohledňovat nejrůznější vlivy jako je délka zrání, doba kvašení, druh lahve (např. u vín s přívlastkem-lahve do 0,75 l). U šumivých vín (sektů) jsou lahve uzavřeny zátkou ve tvaru "hříbku" zachyceného pomocí svorky nebo kovovésvěrky (viz terminologie z Českého integrovaného tarifu, který vydává Ministerstvo financí ČR-Generální ředitelství cel). Na prodejnosti značky, její oblibě a užití má vliv kupní síla konkrétního spotřebitele.
Porovnáme-li ceny vína jednotlivých šetřených skupin pak:
u přírodního vína , jehož cena byla v r. 1998 v průměru 55 Kč, se cena zvýšila o 8 % oproti r. 1997, přičemž nárůst oproti roku 1991 představuje v r. 1998 48 %
u sektů činí v r. 1998 nárůst ceny oproti r. 1997 11 %, příčemž od roku 1991 představuje nárůst ceny k letošnímu roku 54 %. III. Zjištěný skutkový stav
Společnost Henkell Finance zveřejnila dne 2.6.1999 veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti Bohemia za cenu 4300 Kč/akcii (dále jen "veřejný návrh"). Z veřejného návrhu vyplývá, že společnosti Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG, Henkell & Sőhnlein Finance Holding B.V. a Henkell & Sőhnlein Beteiligungs GmbH jsou osobami jednajícími ve shodě, přičemž v době podání tohoto veřejného návrhu vlastnila společnost Henkell & Sőhnlein Beteiligungs GmbH podíl ve výši 36 % na hlasovacích právech ve společnosti Bohemia (ve spise list č. 78). Nákup akcií na základě veřejného návrhu byl ukončen dne 16.6.1999. Na základě těchto skutečností nabyla společnost Henkell Finance 89,28 % akcií společnosti Bohemia a tím i přímou kontrolu nad společností Bohemia. Společnosti Henkell, Henkell Finance a Henkell & Sőhnlein Beteiligungs GmbH jsou majetkově propojeny a jsou osobami jednajícími ve vzájemné shodě a dochází tak k nepřímému spojení společností Henkell a Bohemia.
Společnost Henkell podniká v nápojovém průmyslu, především v oblasti sektů, vína a lihovin. Do České republiky dováží sekt pod obchodním jménem Henkell Trocken a vodku Wodka Gorbatschow a Gorbatschow+Lemon. Spojení se týká soutěžitelů, kteří mají obdobný předmět podnikatelské činnosti a jsou na vymezeném relevantním trhu konkurenty. IV. Právní rozbor
Podle § 8 odst. 2 zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku (mimo jiné i např. získáním akcií). Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu podle § 8a odstavec 1 zákona. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Úřad zjistil, že výše popsané spojení podniků podléhá povolení úřadu podle § 8a odst. 1 zákona, neboť spojením podniků přesáhne jejich tržní podíl 30% celkového obratu na vymezeném relevantním trhu révového vína šumivého (sektů).
Úřad konstatuje, že v předmětné záležitosti se jedná o spojení podniků (formou získání přímé či nepřímé kontroly osobami, které již kontrolují jiný podnik), které si vzájemně konkurují na vymezeném relevantním trhu. Dojde ke snížení počtu soutěžitelů na tomto relevantním trhu a k posílení spojovaných podniků vlivem výhod ze spojení plynoucích. Kontrola spojování podniků má za cíl zabránit takovým nežádoucím změnám v tržní struktuře podnikatelských subjektů, které by neumožňovaly existenci účinné soutěže na trhu.
Úřad se při šetření proto dále zabýval otázkou, zda po spojení uvedených podniků bude na relevantním trhu existovat účinná soutěž. Zkoumal zejména legislativní podmínky vztahující se k vymezeným relevantním trhům a možnost zajištění paralelních dodávek na dotčené trhy. Vlivy uplatňující se na uvedených relevantních trzích lze rozdělit do následujících oblastí:
Celní opatření podle platného celního sazebníku
Licenční politika podle vyhlášky FMZO č. 560/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Daňová politika-daň z přidané hodnoty, spotřební daň
Dotační politika státu
Legislativa vztahující se ke komoditě réva vinná, révové víno
Celní opatření
Od 1. 1. 1999 je v platnosti Nařízení vlády č. 303/1998 Sb., kterým byl vydán celní sazebník. Smluvní cla na dovoz vinných hroznů a révových vín v roce 1999 se snížila v souladu se závazky WTO.
Česká republika má uzavřenu řadu dohod, které mají charakter dohod, zvýhodňujících vzájemný obchod. Jednou ze základních dohod je Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Velká Británie z 1. 3. 1992 pod č. 7/1995 a dále Finsko, Rakousko, Švédsko z 1. 1. 1995. Dohoda o oblasti volného obchodu mezi Českou republikou a Norskem, Švýcarskem z 1. 7. 1992. Smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR k 1. 1. 1993 č. 237/1993, dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce č. 172/1994, Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA) Maďarsko, Polsko z 1. 3. 1993 č. 54/1995, Slovinsko 1. 1. 1996, Rumunsko 1. 7. 1997, Bulharsko 1. 1. 1999.
Přehled smluvních a preferenčních celních sazeb a kvót poskytovaných Českou republikou při dovozu hroznů, vína, vinného moštu a hroznové šťávy do ČR
U komodity révové víno byla v roce 1998 stanovena smluvní dovozní kvóta WTO u skupiny položek celního sazebníku 2204 ve výši 91 905 hl při celní sazbě 25 %. Tato kvóta byla počátkem března 1998 vyčerpána. K otevření další kvóty WTO na dovoz červeného vína ve výši 100 000 hl v balení nad 2 litry s 25 % celní sazbou došlo až 28. 12. 1998 s platností do 31. 12. 1998, takže byla vyčerpána pouze ze 62 %. Navíc byla 22. 12. 1998 otevřena kvóta na dovoz vína z Maďarska ve výši 20 000 hl při celní sazbě 10 % s platností do 31. 3. 1999. Tato kvóta byla ihned dne 23. 12. 1998 vyčerpána.
Pramen: Evropská dohoda, Dohody CEFTA, dohody o zóně volného obchodu
Situační a výhledová zpráva MZe: réva vinná (5/99)
Licenční, daňová a dotační politika
Dovozní a vývozní licence jsou udělovány na základě vyhlášky FMZO č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o licence se předkládají Licenční správě při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Licencí se rozumí úřední povolení k dovozu nebo vývozu stanovených druhů zboží dle uvedené vyhlášky MPO. Při udělování dovozní automatické licence zaplatí žadatel poplatek ve výši 500 Kč, za vývozní licenci zaplatí 0,5 % z hodnoty vyváženého zboží. Komodita révové víno je z licenční politiky vyjmuta.
Dotační politika
Ministerstvo zemědělství na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a v souladu s § 5 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, ve znění pozdějších předpisů, vydalo pod čj. 361/99-1000 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpor Ministerstvem zemědělství pro rok 1999.
Úřad dospěl k závěru, že vzhledem k výše uvedeným opatřením státu ve vztahu k daným komoditám, není možné okamžité podstatné zvýšení dovozů ze strany společnosti Henkell. Kvotační režim se nevztahuje pouze na vinnou révu. Úřad vzal rovněž v úvahu současný zanedbatelný podíl společnosti Henkell na vymezených relevantních trzích a konstatuje, že v důsledku spojení podniků nedojde k podstatným změnám na těchto trzích či k zamezení účinné hospodářské soutěže.
Dle § 8a odstavec 2 věta první zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Pojmy "újma" a "hospodářské výhody" zákon nedefinuje.
Ve svém vyjádření ze dne 23.6.1999 zástupce účastníků správního řízení uvedl ke strategickým cílům společnosti Henkell, že jejím cílem není zvyšovat její podíl dovozu německého sektu na českém trhu, nýbrž posílit a zlepšit postavení společnosti Bohemia jak v rámci České republiky, tak na zahraničních trzích. Pro dosažení tohoto cíle uvedl zejména následující plánovaná opatření:
profesionální podpora v otázkách marketingu a odbytu (zvýšení známosti značky i v mezinárodním měřítku)
zvýšení odbytu výrobků a podpora mezinárodních aktivit společnosti Bohemia
odborná a finanční podpora při realizaci významných podnikatelských projektů
realizace výhod sdružení v oblasti výrobní a distribuční logistiky
Zástupce účastníků dále ve svém vyjádření z 30.6.1999 konkretizoval některé uváděné výhody ze spojení plynoucí. Zdůraznil, že začlenění společnosti Bohemia do skupiny Henkell & Sőhnlein, jež je vedoucí evropskou společností na trhu sektu a vína, bude mít příznivý dopad na kvalitu výrobků Bohemia a tím i na spotřebitele. Konkrétně uvedl:
Bude kladen velký důraz na kontinuitu obchodní známky Bohemia sekt a zvyšování stupně její známosti v široké veřejnosti. Za tímto účelem se vydávají vysoké částky především na její reklamu.
Bohemia bude komunikovat se zákazníky prostřednictvím CAS systému, čímž bude zabráněno prostojům v dodávkách, což bude mít přímý pozitivní dopad na dostupnost zboží pro spotřebitele.
Budou zavedeny nové výrobky, především v oblasti ušlechtilých a kvalitních nápojů. Spotřebiteli se tím zvýší možnosti výběru a atraktivita značky, co do kvality i ceny.
Zavedením nové sklepové techniky dojde k optimalizaci procesu zrání moku a tím ke zvýšení kvality již existujících značek.
Uplatňováním norem běžných v rámci skupiny Henkell & Sőhnlein, jež respektují normy EU v oblasti ochrany životního prostředí, se zvýší kvalita všech výrobních procesů a výrobků.
Plánované investice budou mít přímý dopad na zajištění stávajících a tvorbu nových pracovních míst v oblasti.
Hospodářské výhody musí být posuzovány z pohledu veřejného zájmu a především z hlediska spotřebitele. Důkazní břemeno je zde na účastníkovi řízení. Uvedených hospodářských výhod, resp. veřejného zájmu může být však dosaženo pouze v případě skutečného naplnění deklarovaných záměrů.
Úřad provedl analýzu všech výše uvedených výhod spojení, a to především z pohledu veřejného zájmu a dopadu na spotřebitele. Na základě takto provedené analýzy úřad konstatuje, že některé účastníkem uváděné výhody spojení, budou i výhodami z pohledu konečného spotřebitele nebo z pohledu veřejného zájmu, a to především z těchto důvodů:
Dojde k posílení značky Bohemia sekt vlivem
zlepšení propagace značky
zavedením nových výrobků
rozšířením nabídky výrobků co do kvality a ceny
zvýšení kvality existujících značek zavedením nové sklepové techniky.
Úřad konstatuje, že rozšíření nabídky výrobků pro spotřebitele o nové výrobky, rozšíření nabídky úrovně výrobků co do různé kvalitativní i cenové úrovně a zvýšení kvality již existujících výrobků je v zájmu spotřebitelů.
Dojde ke zvýšení odbytu výrobků podporou mezinárodních aktivit společnosti Bohemia ze strany skupiny Henkell & Sőhnlein. Úřad konstatuje, že podpora vývozu výrobků je věcí veřejného zájmu.
Zvýší se kvalita výrobního procesu v důsledku uplatnění norem běžných v EU v oblasti ochrany životního prostředí. Úřad konstatuje, že investice spojené s realizací tohoto záměru jsou výhodou z pohledu veřejného zájmu.
Úřad po zhodnocení všech účastníkem uvedených výhod dospěl k závěru, že hospodářské výhody spojení převažují nad újmou, která může vzniknout narušením soutěže na vymezeném relevantním trhu. Na základě tohoto zjištění úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb. podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Eliška Balaščáková

pověřená řízením IV. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:
Henkell & Sőhnlein Sektkellereien KG, se sídlem SRN, Wiesbaden, Biebricher Allee 142
Henkell & Sőhnlein Finance Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Kőningslaan 34
prostřednictvím právního zástupce JUDr. Ivo Nesrovnala, advokáta, Jugoslávská 29, 120 00 Praha