UOHS S068/0214
Rozhodnutí: OF/S068/021428/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Haniel Baustoff-Industrie Peronbeton Holding GmbH, SRN a společností Rheinisch-Westfälische Kalkwerke,
Účastníci Haniel Baustoff-Industrie Porenbeton Holding GmbH, Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg, SRN Ytong Holding AG, Mnichov, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 17. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 68/02-1428/02 V Brně dne 10. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 68/02, zahájeném dne
11. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Haniel Baustoff-Industrie Porenbeton Holding GmbH, se sídlem Franz-Haniel-Platz 1, Duisburg, SRN, ve správním řízení zastoupená Mgr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křížovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4.1.2002, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Kupní smlouvy na akcie, uzavřené mezi společností Haniel Baustoff-Industrie Porenbeton Holding GmbH, se sídlem Franz-Haniel-Platz 1, Duisburg, SRN, jako kupujícím a společností Rheinisch-Westfälische Kalkwerke, se sídlem Daniel-Goldbach-Strae 25, Ratingen, SRN, jako prodávajícím, na základě které společnost Haniel Baustoff-Industrie Porenbeton Holding GmbH, se sídlem Franz-Haniel-Platz 1, Duisburg, SRN, získá 100 % akcií společnosti Ytong Holding AG, se sídlem Hornstrasse 3, Mnichov, SRN, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, Kupní smlouvy na akcie, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/02 ze dne 27. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Kupní smlouvy na akcie, uzavřené mezi společností Haniel Baustoff-Industrie Porenbeton Holding GmbH, se sídlem Franz-Haniel-Platz 1, Duisburg, SRN (dále jen "HBI PB"), jako kupujícím, a společností Rheinisch-Westfälische Kalkwerke, se sídlem Daniel-Goldbach-Strae 25, Ratingen, SRN, jako prodávajícím, na základě které společnost HBI PB získá 100 % akcií společnosti Ytong Holding AG, se sídlem Hornstrasse 3, Mnichov, SRN (dále jen "Ytong"), a tím přímou výlučnou kontrolou v této společnosti a zároveň nepřímou kontrolu v jejích dceřiných společnostech.
Společnost HBI PB je činná v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot a materiálů a je nepřímou dceřinou společností společnosti Franz Haniel & Cie GmbH, která je mezinárodní společností vyvíjející svou činnost v oblastech obchodu s farmaceutickými výrobky; recyklace nerezového šrotu; sanace poškozených objektů; textilních služeb; prodeje kancelářského zařízení a výroby a prodeje stavebních materiálů a hmot. Hlavní dceřinou společností společnosti Franz Haniel & Cie GmbH v oblasti stavebnictví je společnost Haniel Bau-Industrie GmbH; vedle ní působí v oblasti stavebnictví i její dceřiné společnosti, v ČR jsou to společnosti Haniel Stavební hmoty s.r.o., Štěrkovna Herous, spol. s r.o., HALFEN-EMERIS, spol. s r.o. a DEHA s.r.o. Celosvětový obrat skupiny Haniel činil v roce 2000 přibližně .. Kč.
Součástí skupiny Haniel je také dříve samostatná společnost Fels-Werke GmbH, se sídlem v SRN (dále jen "Fels"), která má v České republice následující dceřiné společnosti: Hebel Porobeton spol. s r.o. a VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Prostřednictvím společnosti Fels je skupina Haniel činná také v oblasti výroby a prodeje výrobků na bázi vápna.
Společnost Ytong byla před spojením členem skupiny Rheinisch-Westfälische Kalkwerke a je činná v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot a materiálů; stejnou oblastí podnikání se zabývají i její dceřiné společnosti, v ČR je to společnost Ytong, a.s. Celosvětový obrat dosažený společností Ytong a jejími dceřinými společnostmi činil v roce 2000 přibližně .. Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Oba spojující se soutěžitelé jsou v České republice aktivní v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů a hmot, a to konkrétně výroby a prodeje následujících produktů, které tvoří samostatné relevantní trhy z hlediska věcného:
stěnové stavební hmoty,
ostatní stavební hmoty z pórobetonu,
izolační hmoty,
vápenné a vápencové výrobky,
kamenivo.
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím České republiky.
Trh stěnových stavebních hmot je tvořen mnoha navzájem zastupitelnými výrobky, jsou to např. cihly, betonové tvárnice, silikátové tvárnice, pórobetonové tvárnice, ocelový plech, sádrové desky, dřevěné desky atd. Stěnové stavební hmoty se používají ke zhotovení různých druhů stěn, na které se kladou různé technické a optické požadavky (např. nosnost, zvuková a tepelná izolace, požární ochrana, vzhled atd.) Požadavky na určitý typ stěny může splnit několik odlišných stavebních hmot, z toho důvodu jsou stěnové stavební hmoty vzájemně zaměnitelné a tvoří jeden relevantní trh.
V roce 2000 byl na českém trhu stěnových stavebních hmot podíl společnosti Ytong přibližně % a podíl společnosti Fels (součásti skupiny Haniel) přibližně %. Po spojení tedy dojde ke zvýšení tržního podílu na cca %. Hlavním konkurentem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu je společnost Wienerberger Cihlářský průmysl a.s. s tržním podílem dosahujícím cca %.
Trh ostatních stavebních hmot z pórobetonu zahrnuje např. střešní panely, stropní panely a schodiště. Tržní podíly spojovaných společností nepřesahují na tomto relevantním trhu %. Podobně je tomu i na trhu izolačních hmot , kde je činná pouze společnost Ytong s tržním podílem menším než %.
Společnost VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.-česká dceřiná společnost společnosti Fels-působí na trhu vápenných a vápencových výrobků . Tento relevantní trh vertikálně navazuje na trh stěnových stavebních hmot, neboť vápenné výrobky se používají jako surovina na výrobu různých druhů stavebních materiálů. Společnost VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. již před spojením dodávala svou produkci společnosti Ytong, po spojení tudíž nedojde na tomto relevantním trhu k žádné změně, ani k navýšení stávajícího tržního podílu.
Na trhu kameniva je činná, prostřednictvím své dceřiné společnosti Štěrkovna Herous, spol. s r.o., pouze skupina Haniel, situace na tomto relevantním trhu zůstane tedy po spojení nezměněna a tržní podíl nepřesáhne dosavadní hranici %.
V České republice působí velké množství výrobců a prodejců stavebních materiálů a hmot, kteří nabízejí širokou škálu stavebních komodit pro všechny stavební profese. Lze tedy konstatovat, že nabídka na daném relevantním trhu je rozptýlena mezi velké množství konkurentů, přičemž nabízené zboží není výrazným způsobem diferencováno, což posiluje vyjednávací sílu zákazníků vůči producentům a obchodníkům. Vstup nových konkurentů na trh není omezen z důvodu právních nebo jiných regulačních překážek, existencí speciálních patentů či know-how, jediným faktorem ovlivňujícím vstup na trh jsou náklady na vytvoření distribuční sítě, sítě služeb, na propagaci apod.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Celkově je možné konstatovat, že se tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu po realizaci spojení významně nezvýší, nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Eva Vraná, advokátka
Clifford Chance Pünder, sdružení advokátů
Křížovnické nám. 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 17.4.2002