UOHS S067/2001
Rozhodnutí: OF/S067/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Český Telecom, a.s. a asp1000, s.r.o.,
Účastníci asp1000, s.r.o. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 3. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 120 KB


Č.j. S 67/01-1492/01-OF V Brně dne 11. září 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 67/01-OF, zahájeném dne 30. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, IČ: 60193336, zastoupená panem Romanem Kramaříkem, advokátem, se sídlem Krakovská 9, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 20. července 2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází v souvislosti s Investiční smlouvou, uzavřenou dne 25. července 2001 mezi společností ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, IČ: 60193336, a společností asp1000, s.r.o., se sídlem Koněvova 2755/65a, Praha 3, IČ: 26192659, na jejímž základě a po splnění ve smlouvě stanovených odkládacích podmínek, společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, IČ: 60193336, postupně vloží finanční prostředky do základního kapitálu společnosti asp1000, s.r.o., se sídlem Koněvova 2755/65a, Praha 3, IČ: 26192659, a získá 100% obchodní podíl na této společnosti, je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Toto spojení soutěžitelů se podle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 30. července 2001 na návrh společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, IČ: 60193336 (dále jen "TELECOM"), zastoupené panem Romanem Kramaříkem, advokátem, se sídlem Krakovská 9, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 20. července 2001, správní řízení S 67/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže, převodem 100% obchodního podílu podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost TELECOM. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona tím, že společnost TELECOM, jako nabyvatel a společnost asp1000, s.r.o., se sídlem Koněvova 2755/65a, Praha 3, IČ: 26192659 (dále jen "ASP1000"), uzavřeli dne 25. července 2001 Investiční smlouvu. Touto smlouvou je celá transakce rozdělena do tří po sobě jdoucích fází. První fáze spočívá v tom, že po splnění smlouvou specifikovaných odkládacích podmínek TELECOM vloží do základního kapitálu ASP1000 částku . USD (ekvivalent v Kč.) a získá obchodní podíl ve společnosti ASP1000 ve výši 50,9 %. Zároveň budou kapitalizovány pohledávky současných investorů ASP1000, v důsledku čehož se rovněž stanou společníky ASP.
Budou-li ke konci roku 2002 splněny některé další odkládací podmínky, vloží TELECOM do základního kapitálu ASP další vklad, nejvýše ... USD (ekvivalent v Kč) a zvýší svůj obchodní podíl v ASP1000 na 51,0 %
V rámci třetí fáze spojení budou mít v roce 2005 současní společníci a investoři možnost vykonat prodejní opce, na základě kterých prodají TELECOMU své podíly v ASP1000. Pokud nebudou prodejní opce vykonány, bude mít TELECOM možnost vykonat kupní opce, na základě kterých odkoupí podíly v ASP1000 od současných společníků a investorů. Důsledkem vykonání prodejních a kupních opcí bude získání 100% obchodního podílu v ASP1000 společností TELECOM. Nabytím výše uvedeného obchodního podílu získá společnost TELECOM přímou kontrolu nad společností ASP1000, ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
informací o spojovaných společnostech (zejména seznamy dceřiných společností, seznamy zákazníků, výroční zprávy),
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/01 ze dne 18. července 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. , se sídlem Olšanská 5, Praha 3, IČO: 60 19 33 36, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, dne 1. ledna 1994. Z činností uvedených v předmětu podnikání je nejvýznamnější činnost poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím pevných telekomunikačních sítí a to z toho důvodu, že TELECOM je vedoucí telekomunikační společností v České republice. Samotný TELECOM se zaměřuje na poskytování následujících konkrétních služeb:
poskytování veřejných telefonních (hlasových) služeb,
poskytování služeb přístupu na internet,
poskytování datových služeb,
poskytování služby pronájmu okruhů.
TELECOM však působí i v jiných sektorech a to především díky svým dceřinným společnostem:
Eurotel, s.r.o.-poskytování veřejných (mobilních) telefonních služeb
SPT Telecom Finance BV
financování společnosti TELECOM
EDINet.cz, s.r.o. -zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb -organizační a ekonomické poradenství
M.I.A., a.s.
zajišťování a poskytování reklamy na internetu,
komplexní marketingové a poradenské služby na internetu, -pořádání seminářů a odborných konferencí v oblasti marketingu a reklamy,
OMNICOM Praha, spol. s r.o.
služby síťových dohledů, tvorby internetových aplikací a poradenská činnost v oblasti telekomunikací
Vianet, spol. s r.o.
poradenská činnost v oblasti telekomunikací
Celkový obrat samotné společnosti TELECOM přesáhnul v roce 2000 částku 44,6 miliard Kč.
TELECOM nemá žádné mateřské společnosti, největším akcionářem je Fond národního majetku, který drží 51 % akcií TELECOMU, a dále společnost Telsource N.V., která vlastní 27 % akcií TELECOMU. Podle informací TELECOMU oznámil Fond národního majetku dne 29. června 2001, že jako akcionář TELECOMU jedná ve shodě s Telsource a KPN Telecom B.V. Toto ohlášení je vyžadováno podle § 183d obchodního zákoníku mimo jiné i v případě, kdy osoby jednající ve shodě vykonávají společný vliv na jmenování členů statutárního orgánu. Společnost Telsource N.V. je kontrolována společnostmi Swisscom AG a KPN Royal Dutch Telecom. Žádná z těchto společností však nevykonává kontrolu nad společností TELECOM.
Společnost asp1000, s.r.o. , se sídlem Koněvova 2755/65a, Praha 3, IČO: 26 19 26 59, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78506, dne 9. srpna 2000. Hlavní činností, kterou se společnost zabývá , je poskytování počítačových aplikací formou služeb v síti Internet prostřednictvím obchodního modelu "application service provider". Jedná se o nový model poskytování aplikací, v rámci kterého jsou softwarové aplikace provozovány na internetu a zákazník platí pouze za jejich využívání.
[ ...]
Společníky ASP1000 jsou fyzické osoby, které nejsou personálně propojeny s jinými společnostmi působícími v dané oblasti. Společnost ASP1000 nemá žádné dceřiné či sesterské společnosti, ani žádnou společnost nekontroluje. Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska věcného
TELECOM působí na trzích následujících služeb poskytovaných prostřednictvím pevných telekomunikačních sítí:
poskytování veřejných telefonních služeb,
poskytování služeb přístupu na internet,
poskytování datových služeb,
poskytování služeb pronájmů okruhů na pevných telekomunikačních sítích.
Mimo trhu, uvedeného pod bodem ii), zaujímá TELECOM na všech ostatních relevantních trzích dominantní postavení, což je dáno zejména historickou tradicí a teprve začínající liberalizací telekomunikačního sektoru.
ASP1000 působí na trhu poskytování software a souvisejících služeb. ASP poskytuje služby počítačových aplikací prostřednictvím obchodního modelu odborně nazývaného "ASP", neboli "application service provider". Tento obchodní model spočívá v tom, že koneční uživatelé si software nekupují, nýbrž si jej i se souvisejícími službami pronajímají. Poskytování aplikací prostřednictvím modelu ASP je novým teprve se rozvíjejícím produktem na trhu s počítačovými aplikacemi. Obchodní model ASP spočívá v tom, že hardware čili počítačové vybavení, na kterém jsou provozovány aplikace ASP je vlastněn či pronajímán, udržován a provozován výhradně společností ASP1000. Servery, na kterých jsou aplikace nainstalovány, jsou umístěny v tzv. hostingovém centru, kde jsou připojeny k veřejné síti internet. ASP1000 už v současné době využívá hostingového centra provozovaného TELECOMEM. Zákazníci mohou tyto služby využívat prostřednictvím sítě internet. Využívání služeb nevyžaduje žádný zvláštní hardware ani software, vše co zákazníci potřebují, je osobní počítač, připojení k internetu a běžný internetový prohlížeč. ASP1000 poskytuje svým zákazníkům, malým a středním podnikům, služby počítačových aplikací, které jim pomáhají v podpoře prodeje a styku s jejich zákazníky. V současné době poskytuje ASP1000 následující služby počítačových aplikací:
WebSurvey-nástroj umožňující vytvoření vlastního dotazníku a jeho umístnění na vlastní webovou stránku nebo rozeslání e-mailem,
WebAuction-aplikační služba umožňující poskytující společnosti možnost jednoduše a rychle organizovat prodejní aukce nebo poptávkové řízení produktů a služeb,
WorkTeam-nástroj určený pro koordinaci činnosti pracovních týmů při zpracovávání rozsáhlých projektů,
Webform-služba zajišťující zpracování předdefinovaných formulářů dle požadavků společnosti pro oblast komunikace se zákazníkem,
Žádná z výše uvedených služeb není z hlediska charakteru, ceny a účelu užití zastupitelná či zaměnitelná.
Úřad konstatoval, že činnosti spojujících se soutěžitelů se vzájemně nepřekrývají a tito soutěžitelé tak nepůsobí na stejných relevantních trzích. Posuzované spojení soutěžitelů je tedy spojením konglomerátním.
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že předmětným spojením bude rozšířena pouze nabídka služeb TELECOMU, aniž by došlo ke změně na relevantních trzích na nichž TELECOM již působí, byl relevantní trh vymezen jako:
trh poskytování služeb počítačových aplikací,
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Relevantní geografický trh je vymezen:
územím České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, vlastních zjištění a získaných podkladů.
Od trhů, na kterých v současné době působí TELECOM, Úřad při posuzování předmětného spojení odhlédl, neboť hospodářská soutěž na nich nebude podstatným způsobem dotčena či narušena.
Posouzení spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval zejména strukturou relevantního trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trh, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trh charakteristickými.
Úřad tedy v šetření zkoumal dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která v důsledku tohoto spojení může vzniknout. Za újmu se považuje zejména snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
Působení na relevantním trhu, to znamená poskytování počítačových aplikací je záležitostí několika posledních měsíců, a proto nelze s přesností určit, jak velký bude trh těchto služeb. Všeobecně se má za to, že se jedná o perspektivní sektor služeb. Je třeba rovněž konstatovat, že odborné analýzy zabývající se touto oblastí jsou zatím ojedinělé a dosti se odlišují. O významu poskytování aplikačních služeb však svědčí i to, že již teď vznikají celosvětové summity poskytovatelů, stejně tak jako asociace či sdružení těchto poskytovatelů. Do role subjektů poskytující služby "application service provider" se v současné době dostávají zejména menší společnosti, specializované na určitý druh těchto aplikací. Zatím jde o ekonomicky samostatné subjekty, které vedle služeb ASP neposkytují většinou žádné další služby. V budoucnu však lze očekávat, že v roli poskytovatelů služeb ASP budou vystupovat i poskytovatelé připojeni na internet a další subjekty. Společnost ASP1000 vznikla v roce 2000 a za rok 2000 neměla žádný obrat a její podíl na relevantním trhu v tomto roce byl tedy 0 %. Současný tržní podíl lze, vzhledem k velmi malému obratu společnosti ASP1000 a k intenzivnímu vývoji v oblasti poskytování počítačových aplikací, jen těžko odhadovat. Obecně však platí, že na trzích, které se nacházejí ve vývoji startu a vyznačují se značnou dynamikou, dochází nebo může docházet ke značnému kolísání tržních podílů jednotlivých soutěžitelů, na těchto trzích působících.
Vzhledem ke skutečnosti, že vymezený relevantní trh se nachází na počátku vývoje, a je vysoce pravděpodobné, že na tento trh vstoupí v budoucnu řada významných i méně významných soutěžitelů, Úřad se zabýval zejména existencí bariér pro vstup nových soutěžitelů na relevantní trh, kterými mohou být zejména celkové náklady spojené se vstupem na trh, náklady na propagaci výrobků, investice do výzkumu a vývoje, omezení daná právními a regulačními předpisy.
Služby v oblasti ASP v současné době nabízí i menší tuzemské společnosti využívající hostingová centra telekomunikačních společností jako je GTS Czech, PVTNet, Český Telecom,Video Online, DattelKabel, Contactel a Aliatel. Na trhu služeb ASP rovněž působí několik stovek zahraničních společností, jejichž aplikace je možno využívat prostřednictvím internetu, který je všeobecně přístupný. Využití těchto mezinárodních aplikací však naráží na jazykovou bariéru, neboť jsou převážně zpracovány v anglickém jazyce.
Pokud je o finanční náročnost vstupu na relevantní trh, celkové náklady na vstup na trh jsou velmi nízké, v podstatě nejvyšší položkou je zajištění potřebného počítačového vybavení. Také žádná legislativní či podobná regulační opatření nejsou na relevantním trhu uplatňována. [ . .] Aplikace nejsou chráněny žádným zvláštním právem duševního vlastnictví s výjimkou běžného autorského práva. Obdobné aplikace mohou být relativně jednoduše a rychle vyvinuty kýmkoliv, kdo má příslušné know-how. Exklusivita, kterou jsou zavázáni dodavatelé aplikací pro ASP1000, proto nepředstavuje žádnou podstatnou bariéru vstupu na příslušný trh.
Vzhledem k tomu, že provádění vlastního výzkumu a vývoje je velmi nákladné a u soutěžitelů působících na relevantním trhu poskytování služeb počítačových aplikací je nevýhodné, omezuje se jejich vlastní výzkum a vývoj pouze na nezbytné minimum potřebné k zajištění správného zajištění poskytovaných služeb. V tomto ohledu ale posuzované spojení přinese posílení pozice nově vzniklého subjektu na relevantním trhu, neboť díky finanční síle TELECOMU bude moci investovat do výzkumu a vývoje více prostředků.
Relevantní trh není ovlivněn přepravními náklady ani netarifními překážkami obchodu. Služby TELECOMU jsou poskytovány prostřednictvím vlastní či pronajaté infrastruktury pevné telekomunikační sítě. Služby ASP1000 jsou poskytovány tak, že ASP1000 získá licenci nebo sama vyvine počítačovou aplikaci, kterou zprovozní na svých počítačích umístěných v hostovacím centru některého poskytovatele telekomunikačních služeb. Uživatelé služeb ASP1000 pak služby využívají prostřednictvím internetu a nemusí si aplikaci instalovat na svých počítačích.
Nabídka a distribuce na relevantním trhu probíhá následujícím způsobem. Služby ASP1000, nabízené zejména podnikům, jsou v malé míře veřejně inzerovány, jejich nabídka většinou probíhá přímým oslovením potenciálních zákazníků. Pokud se jedná o kapacitu nabídky na relevantním trhu, teoretická omezení mohou plynout z přenosových kapacit telekomunikačních sítí.
Charakteristickým zákazníkem využívající služeb počítačových aplikací jsou, podobně jako v případě společnosti ASP1000, malé a střední podniky. Na relevantním trhu neexistuje výrazná věrnost spotřebitelů značce. Při rozhodnutí spotřebitele o změně poskytovatele služeb ASP je nutno za určitou barieru považovat délku období, danou u některých služeb smluvně, která určuje dobu po kterou musí spotřebitel určité služby využívat. Vlastní rozhodování spotřebitelů o poskytovateli služeb je obvykle kvalifikovaným rozhodnutím na základě posouzení ceny a kvality nabízených služeb.
Mezi produkty společnosti ASP1000, které spočívají v pronájmu počítačových aplikací, a některými produkty TELECOMU může existovat určitý stupeň vertikálního propojení. Toto propojení spočívá v tom, že nabídku služeb ASP1000 lze prakticky spojit s nabídkou služeb TELECOMU (příkladem může být přístup k internetu a související služby) a učinit výslednou nabídku spojených služeb pro uživatele výhodnější než je součet jednotlivých nabídek. Toto spojování nabídek je pro soutěžitele významným prvkem, neboť přináší snižování nákladů a zároveň zvyšování příjmů. Naopak pro spotřebitele představuje spojení nabídky produktů snížení jejich ceny. Také konkurenti spojujících se subjektů vytváří vertikální integraci telekomunikačních služeb a služeb poskytování počítačových aplikací. Integrace jednotlivých trhů ve výše uvedených oblastech nastává jednak vlastním vývojem soutěžitelů, vyvíjejícími nové produkty, které jsou vertikálně integrovány s jejich jinými produkty nebo akvizicemi soutěžitelů, kteří již takové produkty vyvinuli. Vzhledem k předpokládané budoucí značné velikosti trhu počítačových aplikací však lze tvrdit, že stupeň vertikální integrace tohoto oboru s oblastí telekomunikačních služeb je relativně nízký.
Dopad posuzovaného spojení soutěžitelů spočívá především v tom, že se rozšíří portfolio TELECOMU o novou službu, určitým způsobem vertikálně propojenou se službami dosud nabízenými TELECOMEM. Z tohoto hlediska však nebude hospodářská soutěž na vymezeném relevantním trhu vážně ohrožena, neboť služby poskytované na tomto trhu jsou nové a soutěžní prostředí se stále vyvíjí. Vzhledem k malým bariérám vstupu na relevantní trh a vzhledem k dynamice relevantního trhu nevede k podstatnému omezení soutěže jak akvizice společnosti již působící na vymezeném trhu významným soutěžitelem, dominantním na jiných, byť třeba navazujících relevantních trzích, tak ani vlastní přímý vstup samotného dominantního soutěžitele na vymezený relevantní trh.
V důsledku spojení se rovněž zvýší finanční síla ASP1000, což povede jak k posílení vývojové základny společnosti, tak i k rozšíření nabídky jednotlivých aplikací poskytovaných zákazníkům. Vzhledem k finanční síle TELECOMU v porovnání s ASP1000, je efekt v podstatě stejný, jako kdyby na vymezený relevantní trh vstoupil přímo TELECOM. V důsledku předmětného spojení se sice sníží počet soutěžitelů na relevantním trhu, ovšem vzhledem k tomu, že tento trh je trhem rozvíjejícím se a perspektivním, lze očekávat vstup dalších soutěžitelů, včetně zahraničních.
Dopad předmětného spojení na efektivní hospodářskou soutěž je rovněž zmírněn tím, že poskytování počítačových aplikací cestou ASP je jen jedna z alternativ k jiným způsobům dodání služeb počítačových aplikací. Těmito dalšími způsoby jsou :
zakoupení počítačové aplikace nebo její vlastní vývoj,
pronájem počítačové aplikace přímo od jejího dodavatele,
outsourcing, při kterém je na dodavatele služeb převáděna odpovědnost za celý podnikový proces v příslušné oblasti, včetně odpovědnosti za funkci služeb počítačových aplikací. ASP1000 tak vlastně soutěží jak s ostatními poskytovateli počítačových aplikací prostřednictvím modelu ASP, tak i s ostatními dodavateli počítačových aplikací, jako je například společnost Microsoft.
Právní rozbor
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Investiční smlouvy, kterou uzavřela společnost TELECOM a společnost ASP1000. V důsledku této smlouvy získá společnost TELECOM 100% obchodní podíl ve společnosti ASP1000. Tento obchodní podíl umožní TELECOMU přímo kontrolovat společnost ASP. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá, podle § 13 odst. 1 zákona, povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč .
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v části tohoto rozhodnutí nazvané "Charakteristika spojovaných subjektů" shora uvedené kritérium společného čistého obratu, bylo naplněno, proto posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy tímto spojením nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá, podle § 16 odst. 2 zákona, ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení, rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Úřad posoudil navrhované spojení v souladu s § 17 zákona a rozhodl ve smyslu § 16 odst. 2 věta třetí zákona o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě tak jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Roman Kramařík
Allen & Overy, advokátní kancelář
Krakovská 9
110 00 Praha 1
Toto rozhodnutí nabylo právní moci 3.10.2001