UOHS S067/2000
Rozhodnutí: VO II/S067/00 Instance I.
Věc Franchisingová dohoda
Účastníci AUTOSPOL K+K, a.s. BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí na návrh účastníka-schválení dohody § 3 odst. 5
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 8. 11. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 132 KB


Č.j. S 67/00-1836/00-220 V Brně dne 20.10. 2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 67/00-220, zahájeném dne 21.9.2000 dle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v návaznosti na ustanovení § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Barum Continental, spol. s r.o., se sídlem Otrokovice, PSČ 765 31, IČO: 45788235, zastoupená jednatelem společnosti p.Romanem Hančíkem a prokuristou p. Antonínem Vetešníkem a AUTOSPOL K+K, a.s., se sídlem Lannova tř.63, PSČ 370 01, České Budějovice, IČO: 26022575, zastoupená p. Jaroslavem Kučerou, oba ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 7.9.2000 p. Františkem Vondrou, zaměstnancem Barum Continental, spol. s r.o., obchodní divize, Otrokovice, PSČ 765 31, ve věci schválení dohody obsažené ve "Smlouvě o franchisingu", vydává po zjištění potřebných podkladů dle ustanovení § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté, co byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a k výsledkům šetření, toto
rozhodnutí:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schvaluje dle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., dohodu obsaženou ve " Smlouvě o franchisingu ", která byla uzavřena dne 7.9.2000 mezi společnostmi Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Otrokovice, PSČ 765 31, IČO: 45788235 a AUTOSPOL K+K, a.s., se sídlem Lannova tř.63, PSČ 370 01, České Budějovice, IČO: 26022575, zastoupená p. Jaroslavem Kučerou, která je dohodou mezi soutěžiteli ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 21.9.2000 na základě návrhu účastníků správní řízení S 67/00-220 ve věci schválení dohody narušující soutěž, která je obsažena ve "Smlouvě o franchisingu", uzavřené dne 7.9.2000 mezi společnostmi Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Otrokovice, PSČ 765 31, IČO: 45788235 (dále jen "Barum Continental"), jako poskytovatelem frančízy (dále jen "poskytovatel") a AUTOSPOL K+K, a.s., se sídlem Lannova tř.63, PSČ 370 01, České Budějovice, IČO: 26022575, zastoupená p. Jaroslavem Kučerou, jako nabyvatelem frančízy (dále jen "nabyvatel").
Jednáním ve správním řízení byl na základě plné moci za oba účastníky správního řízení pověřen p. František Vondra, zaměstnanec Barum Continental spol. s r.o., obchodní divize, Otrokovice, PSČ 765 31 (dále jen " zástupce "), plná moc viz str. 3 spisu.
Předmětem " Smlouvy o franchisingu " (dále jen "smlouva"), kterou poskytovatel s nabyvatelem uzavřeli je společná forma podnikání, vycházející z podmínek obsažených v této smlouvě, marketingového manuálu a jednotného prodejního stylu Barum a využívající vlastní podnikatelské aktivity nabyvatele za účelem prodeje smluvních výrobků a provozování pneu prodejny a servisu. Na základě smlouvy je nabyvatel oprávněn prodávat smluvní výrobky vymezené v příloze č. 1 smlouvy. Poskytovatel poskytne nabyvateli právo provozovat smluvní podnikání pod registrovanou ochrannou známkou Barum B, povolí mu provádět marketing a reklamu pod povoleným jménem (Barum B) a zavazuje se dodávat nabyvateli smluvní výrobky.
Poskytovatel je výhradním distributorem pro Českou republiku plášťů, duší a vložek chráněných ochrannou známkou BARUM, CONTINENTAL, UNIROYAL, SEMPERIT a GENERAL TIRE, MICHELIN a distributorem dalšího zboží (smluvní výrobky-výrobky ze závodů Mitas, Rubena, Matador, protektory, duše, vložky, disková kola, materiál a zařízení pro opravy pneu a duší TIP TOP, Tech, ostatní pneu a autopříslušenství) a dále je vlastníkem obchodních postupů, know-how při prodeji a servisování těchto smluvních výrobků, jakož i ochranné známky a obchodního názvu BARUM a okřídleného B vztahujícího se k činnosti pneu prodejen a servisů. Poskytovatel vytváří jednotnou síť pneu prodejen a servisů, vyznačující se např. jednotnou obchodní politikou, používáním a propagací jednotného obchodního názvu, ochranné známky a loga BARUM B, které vlastní poskytovatel, shodnou technickou a vzhledovou úrovní servisů, či vytvořením shodné kvality prodeje a servisů.
Integrální součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 až 6, které obsahují:
Příloha č. 1 Seznam smluvních výrobků
Příloha č. 2 Záruční a reklamační podmínky plášťů, duší a vložek Barum
Příloha č. 3 Statistika prodeje za I. čtvrtletí r. 2000
Příloha č. 4 Kupní smlouva-frančízor Barum
Příloha č. 5 Soupis zařízení
Příloha č. 6 Vymezení územní výlučnosti spolu s mapkou
Charakteristika podniků
Společnost Barum Continental, spol. s r.o., je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057 ze dne 5. února 1993. Předmětem podnikání je především výroba plášťů osobních, nákladních a zemědělských, dále koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba kaučukových směsí, výroba a oprava strojů a zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie apod.
Nabyvatel frančízy, společnost AUTOSPOL K+K, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1081 ze dne 28.února 2000. Hlavním předmětem podnikání jsou opravy motorových vozidel.
Majetkové a personální propojení
Společnost Barum Continental je vlastněna z 45 % společností Semperit Reifen Aktiengesellschaft, Rakousko (dceřinou společností Continental AG, Hannover), ze 30 % společností Korso ImbH (společný podnik firem Continental a Michelin), 25 % vlastní přímo Continental AG. Vedle majetkového propojení jsou společnosti propojeny i personálně.
V ČR má v současné době společnost Barum Continental majetkovou účast v následujících dceřinných společnostech:
BARUM CENTRUM PRAHA, spol. s r.o., ve které činí její majetkový podíl 40 %. Jedná se o společnost, která ve své činnosti má mimo jiné zahrnuto i koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, poradenskou činnost v oblasti gumárenských výrobků, pneuservis, vulkanizaci a zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu, nakládání s odpady v režimu volné živnosti-pneumatiky apod.
PNEU KAFKA, a.s., ve které činí její majetkový podíl 51%. Společnost mimo zahraniční obchodní činnost, nevyžadující zvláštní povolení a mimo odbytovou, zásobovací a obchodní činnost zejména s výrobky a polotovary gumárenskými a plastikářskými, provádí obchodní činnost, prodej, zprostředkování a nákup zemědělské techniky, akviziční činnost a sběr ojetých pneumatik a reklamu a servis k této činnosti.
BARUM KAFKA, s.r.o., ve které činí její majetkový podíl 30%. Předmětem jejího podnikání je obchodní činnost-koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností, uvedených v příloze 1.-3. živnostenského zákona a provozování pneuservisu.
BAWE, spol. s r.o., ve které činí její majetkový podíl 49 %. Předmětem jejího podnikání je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej a vulkanizace.
Nabyvatel frančízy, společnost AUTOSPOL K+K, a.s., nemá žádnou majetkovou účast.
Oba účastníci jsou soutěžiteli ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Relevantní trh
Pro posouzení možného dopadu uzavřené smlouvy na soutěžní prostředí se úřad zabýval analýzou relevantního trhu, která je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen " výrobky "). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
Pro účely vymezení trhu z hlediska výrobkového , vycházel úřad z následujících skutečností:
Průmysl výroby plášťů zahrnuje jak výrobu nových plášťů, tak i obnovu opotřebovaných plášťů protektorováním. Rozdíl mezi těmito dvěmi skupinami je v tom, že pláště obnovené protektorováním již nesplňují takové nároky na životnost a vlastnosti (hlučnost, ekonomie provozu, jízdní vlastnosti apod.) v porovnání s plášti nově vyrobenými. Rozdíl je rovněž v ceně, kdy nové pláště jsou dvakrát až třikrát dražší než pláště protektorované. Protektorované pláště pro nákladní automobily a autobusy se používají více než protektorované pláště pro osobní automobily. Důvodem je skutečnost, že zatímco pláště pro osobní automobily není potřeba vyměňovat pravidelně (je na rozhodnutí spotřebitele, zda osobní automobil bude pro osobní potřebu používat či nikoliv), pláště pro nákladní automobily a autobusy je nutné obměňovat častěji, neboť pro pravidelné užívání pro dopravu a přepravu musí vozidlo splňovat technické požadavky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Protože nákup nových plášťů představuje pro spotřebitele velké finanční výdaje, je z cenových důvodů upřednostňována oprava opotřebovaných plášťů protektorováním-pokud je kostra (rám) pláště v dobrém stavu, je možné protektorováním prodloužit užívání plášťů i opakovaně. Protože však protektorováním mají pláště nižší životnost a zhoršují se jejich jízdní vlastnosti, nelze je používat v případě dálkové přepravy. Z výše uvedených důvodů nelze z pohledu spotřebitelů považovat protektorované pláště za zaměnitelné či nahraditelné zboží ve vztahu k nově vyrobeným plášťům vzhledem k jejich odlišným vlastnostem, ceně i omezenému způsobu užití.
Trh nově vyrobených plášťů zahrnuje dvě kategorie: -pláště prodávané do podniků zabývajících se výrobou dopravních prostředků (prvovýroba) -pláště prodávané pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům.
Rozdělení trhu nově vyrobených plášťů do dvou kategorií vyplývá ze skutečnosti, že pláště prodávané do podniků zabývajících se výrobou dopravních prostředků nejsou na trhu nabízeny samostatně, nýbrž jsou součástí vozidla a tedy zahrnuty v jeho ceně.
Předmětem posuzované dohody jsou pláště prodávané pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům (nikoliv tedy pláště prodávané podnikům zabývajícím se výrobou dopravních prostředků). Ke střetu nabídky a poptávky tedy dochází na trhu nově vyrobených plášťů určených pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům.
Trh plášťů obecně zahrnuje několik druhů plášťů zaměřených na rozdílné typy dopravních prostředků, jako:
pláště pro osobní automobily
pláště pro automobily nákladní a autobusy
pláště pro zemědělské stroje.
Rozdíl mezi uvedenými druhy plášťů se také odráží v ceně, kdy cena za pláště pro nákladní automobily a autobusy je více než čtyřikrát vyšší než cena za pláště pro osobní automobily, stejně tak cena za pláště pro zemědělské stroje je i šestkrát vyšší než cena za pláště pro osobní automobily.
Každý druh plášťů zahrnuje několik typů, lišících se vzorky (designem), rozměry a chemickým složením. Výběr druhu a typu pláště závisí především na typu dopravního prostředku, pro který má být plášť použitý a rovněž na účelu, k němuž má dopravní prostředek sloužit.
Vzhledem k účelu užití i rozdílům v ceně jsou jednotlivé druhy plášťů z hlediska spotřebitele vzájemně nezastupitelné a tvoří samostatné výrobkové trhy.
Z pohledu geografického společnost Barum Continental smluvní výrobky distribuuje prostřednictvím sítě vlastních prodejních míst (maloobchody, velkoobchody) a sítě nabyvatelů frančízové licence, rozprostřené po celém území České republiky. Vzhledem k tomu, že Barum Continental všem nabyvatelům frančízové licence dodává smluvní zboží za stejných podmínek, lze konstatovat, že z hlediska jeho dostupnosti, ale také prodejní ceny pro konečné spotřebitele (kterou stanoví nabyvatel), jsou podmínky pro získání daného zboží v prodejní síti nacházející se po celém území ČR dostatečně homogenní.
Předmětem podnikání společnosti AUTOSPOL K+K, a.s. jsou opravy motorových vozidel. Na základě smlouvy (viz příloha č. 6 a mapová příloha smlouvy o frančíze) bude působit ve vymezeném území kolem měst Soběslav a Veselí nad Lužnicí.
Úřad konstatuje, že podmínky pro prodej uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní. Z uvedeného důvodu je geografickým trhem území celé ČR.
Z časového hlediska má výroba plášťů v České republice dlouhou historii. V posledních letech se na trhu v České republice účastní i zahraniční prodejci plášťů. Nabídka a poptávka má trvalý charakter a vyznačuje se pravidelnými opakovanými dodávkami.
Na základě výše uvedených skutečností byl relevantní trh pro účely správního řízení vymezen z hlediska
výrobkového : jedná se o tři samostatné výrobkové trhy nových plášťů určených pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům, a to:
pláště pro osobní automobily
pláště pro nákladní automobily a autobusy
pláště pro zemědělské stroje
geografického : území České republiky
časového : trvalý, s pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na takto vymezených relevantních trzích působí řada soutěžitelů. Kromě společnosti Barum Continental působí na trhu v České republice ve výrobě plášťů osobních, nákladních a zemědělských společnost MITAS a.s., přičemž prodej vyrobených plášťů těchto společností zajišťuje společnost Obnova Brno, a.s.
V České republice dále působí prostřednictvím svých dceřinných společností zahraniční výrobci plášťů a dále některé další společnosti zabývající se dovozem plášťů od zahraničních výrobců. Jedná se například o následující společnosti: -Goodyear ČR s.r.o. (pod značkami GOODYEAR a DEBICA), -Pirelli Tyre (EUROPE) S. A.-Czech (pod značkou PIRELLI a CEAT), -Michelin Česká republika s.r.o. (pod značkami MICHELIN, KLEBER, STOMIL, BF
Goodrich a TAURUS), -Bridgestone/Firestone CR, s.r.o (pod značkami Bridgestone, Firestone a Road King), -Matador (pod značkou MATADOR) a další.
Všichni výrobci distribuují uvedené zboží v rámci celé České republiky prostřednictvím svých prodejních míst. Společnost Barum Continental prostřednictvím své distribuční sítě (velkoobchody, maloobchody a vymezená území dle již dříve uzavřených frančízových smluv) prodává na území České republiky kromě plášťů pod značkami vlastního koncernu tj. (BARUM, SEMPERIT, CONTINENTAL, UNIROYAL, GENERAL TIRE, SPORTIVA, MABOR, COUNTRY STAR) i pláště konkurenčních značek jako SAVA, MATADOR, MITAS, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE a podobně. Společnost MITAS a.s. prodává pláště pod značkou MITAS prostřednictvím distribuční sítě jak své dceřinné společnosti Obnova Brno, a.s., tak i společnosti Barum Continental. Stejně tak ostatní soutěžitelé působící na území České republiky (Goodyear ČR s.r.o., Michelin Česká republika s.r.o. a další) prodávají pláště v prodejních místech, které se nacházejí na území celé České republiky.
Podíl Barum Continental na zásobování trhu daného zboží (na jednotlivých výrobkových trzích) převyšuje 30 % celostátního trhu. Žádný z ostatních soutěžitelů působících na uvedených trzích, např. Michelin Česká republika s.r.o., MATADOR Praha spol. s r.o., Goodyear ČR s.r.o, Bridgestone/Firestone CR s.r.o. a další, nedosahuje 30 % podílu na zásobování trhu uvedeného zboží. V důsledku působení těchto soutěžitelů je na jednotlivých výrobkových trzích dobré soutěžní prostředí a to i přes podíl společnosti Barum Continental, představující dominantní postavení na trhu.
Obecně lze uvést, že podstatou "Smlouvy o franchisingu" je licenční smlouva k právům průmyslového a duševního vlastnictví, vztahující se k obchodní značce, logu a know-how, zpravidla kombinovaná s omezením vztahujícím se na zásobování nebo nákup zboží.
Dne 1.3.2000 nabyla účinnosti vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 5/2000 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze (dále jen "vyhláška").
Vzhledem k tomu, že podíl poskytovatele na celostátním trhu prodejů zboží, které je předmětem frančízy, je vyšší než 30 %, nelze na dohodu obsaženou ve "Smlouvě o franchisingu", uzavřenou mezi účastníky řízení aplikovat vyhlášku ( § 5 odst. 2 písm. b) této vyhlášky). Z tohoto důvodu vyžaduje uvedená dohoda schválení úřadu ve smyslu § 3 odst. 5 zákona.
Dohoda podle § 3 odst. 5 zákona podléhá schválení úřadem, který je oprávněn schválení odepřít v tom případě, pokud zjistí, že dohodu je nutno kvalifikovat jako dohodu spadající pod všeobecný zákaz § 3 odst. 1 zákona. V ostatních případech lze schválení odepřít pouze pro přítomnost některé ze skutečností obsažené v § 5 odst. 3 zákona.
Úřad nejdříve zkoumal, zda smlouva neobsahuje omezení ve smyslu § 3 odst. 1 až 3 zákona, pro které by byla ex lege zakázaná a neplatná. Po analýze textu smlouvy úřad konstatuje, že omezení tohoto druhu smlouva neobsahuje.
Dále úřad zkoumal, zda by realizací předložené dohody mohlo dojít k podstatnému omezení hospodářské soutěže, resp. vyloučení hospodářské soutěže ve vztahu k podstatné části relevantního trhu, případně, zda dohoda nepovede k zablokování trhu, tj. vyloučení dodávek ostatních soutěžitelů na tento trh.
Poskytovatel vytváří jednotnou prodejní a servisní síť pneuprodejen a servisů, složenou ze sítě vlastních provozoven a ze sítě provozoven jednotlivých nabyvatelů frančízové licence. Podstatnými znaky tohoto systému je jednotná obchodní politika, používání a propagace jednotného obchodního názvu, ochranné známky a loga poskytovatele, vytvoření shodné technické a vzhledové úrovně servisů, vytvoření shodné kvality prodeje a servisu a zajištění dalšího prodeje smluvních výrobků distribuovaných poskytovatelem.
Součástí dohody je i podpora nabyvatele při vstupu na trh. Poskytovatel se zavazuje, že nabyvateli poskytne úvěr k financování odsouhlasených investic do provozovny. Dále poskytne nabyvateli pomoc s obstaráním vybavení a s obstaráním služeb, které jsou nezbytné pro vybavení a rekonstrukci provozovny a zahájení podnikání a pokud to bude možné, sjedná s dodavateli slevy z cen dodávek zařízení a vybavení ve prospěch nabyvatele. Dle smlouvy zajistí poskytovatel k dosažení požadované úrovně prodeje a servisu na vlastní náklady zaškolení nabyvatele a jeho pracovníků a dále bude pravidelně pořádat vnitřní školení personálu a alespoň jednou ročně výroční prodejní konferenci za účelem výměny zkušeností a názorů na zlepšení prodeje smluvních výrobků. Poskytovatel se také zavazuje průběžně poskytovat nabyvateli odborné rady technického či obchodního charakteru a další pomoc při prodeji smluvních výrobků. Smlouva je uzavřena na počáteční období tří let do 31. 12. 2003 s možností dalšího prodloužení o jeden rok, neoznámí-li ve stanovené lhůtě některá ze stran, že na prodloužení nemá zájem.
Závazky omezující soutěž spočívají především v poskytování výhradního území nabyvateli, spojeném se zákazem aktivně hledat zákazníky mimo toto území, což však na druhé straně nabyvateli umožňuje soustředit své úsilí na prodej a propagaci zboží v přiděleném území. Nabyvatel se zavazuje prodávat zboží chráněné ochrannou známkou Barum a to za podmínek vymezených v dohodě. Nabyvatel se současně zavazuje nakupovat smluvní zboží (vymezené v příloze č. 1 smlouvy) výhradně od poskytovatele. Tento závazek je přijímán pouze s ohledem na zboží, které je předmětem smlouvy, nevztahuje se na další zboží (nekonkurující smluvnímu zboží), které poskytovatel nenabízí a které má charakter autopříslušenství.
Tato dohoda má charakter dohody o výhradním nákupu, v jejímž důsledku prodejce ztrácí možnost výběru mezi různými zásobovacími zdroji a současně ostatní dodavatelé nemohou dodávat smluvní zboží prodejci, zavázanému dohodou o výhradním nákupu. Pokud by se jednomu dodavateli podařilo pomocí těchto dohod dlouhodobě zavázat většinu prodejců v dané oblasti, může být pro konkurenty dodavatele přístup k distribuční síti na tomto území podstatně omezen. Na druhé straně však dohody o výhradním nákupu vedou ke zlepšení distribuce, neboť umožňují dodavateli plánovat dodávku zboží s větší přesností dle aktuálních požadavků trhu a vyhodnocovat prodej v delším časovém horizontu a jsou zárukou, že požadavky odběratele budou pružně uspokojovány. Bude-li na relevantním trhu zajištěn dostatečný přístup spotřebitelů ke zboží konkurujícímu smluvnímu zboží z frančízové dohody (paralelní dodávky jiných soutěžitelů), nepředstavuje dohoda o výhradním nákupu výraznější narušení hospodářské soutěže. V této souvislosti úřad při vymezování postavení Barum Continental na relevantním trhu ověřil četnost konkurenčních soutěžitelů a objem jimi dodávaných plášťů na tuzemský trh. Úřad konstatuje, že na území České republiky je na jednotlivých výrobkových trzích dostatečná míra paralelních dodávek jiných soutěžitelů (viz str. 5 a 6 tohoto rozhodnutí).
Obdobný přístup je uplatňován při hodnocení určitých druhů dohod o frančíze v EU, jejichž předmětem je buď výhradní prodej, nebo výhradní odběr zboží, nebo tyto dohody zahrnují omezení, uložená ve vztahu k postoupení nebo užívání práv průmyslového vlastnictví, které mají charakter distribuční frančízové dohody (vztahující se na prodej zboží) či servisní frančízové dohody (vztahující se k poskytování služeb), či kombinují obě činnosti. Na takové dohody přijala EK nařízení č. 4087/88 z 30.11.1988, na základě něhož udělila uvedeným kategoriím frančízových dohod blokovou výjimku. Dohody, které plní podmínky tohoto nařízení jsou vyňaty ze zákazu dohod omezujících hospodářskou soutěž, neboť mohou v konečném důsledku přispět ke zlepšení soutěže mezi výrobními značkami a určitá část výsledných výhod z dohody přejde na spotřebitele.
Na základě posouzení všech skutečností a podkladů dospěl úřad k závěru, že posuzovaná dohoda je dohodou, která má racionalizační charakter . Jedná se o dohodu mezi soutěžiteli, posuzovanou dle ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona, které zavádí mírnější režim pro posuzování dohod, jejichž podstatou je racionalizace hospodářské činnosti. Důvodem pro zavedení mírnějšího režimu je ta skutečnost, že omezení hospodářské soutěže, jež tato dohoda zakládá, je nižší intenzity a současně přináší prospěch i spotřebitelům. Základním obecným kritériem pro to, aby daná racionalizační dohoda požívala výhody mírnějšího režimu, je skutečnost, že dohoda nevede k podstatnému omezení soutěže. Základní podmínkou pro schválení dohody je tedy zachování účinné soutěže na daném trhu.
Jak plyne z uzavřené smlouvy, přinese tato smlouva zejména zlepšení úrovně prodeje (standardu služeb zákazníkům včetně vyřizování reklamací), servisu a odbornosti poradenství u smluvního prodejního místa, a to na úroveň rovnocennou vlastní prodejní síti Barum Continental. Poskytovatel vlastní certifikát kvality dle ISO 9001, který zahrnuje nejen kvalitu výrobků ale i určitou úroveň poskytovaných služeb, a chce na tuto úroveň pozvednout i ostatní prodejce svého zboží. Zákazníkovi z frančízové smlouvy plynou záruky prodeje zboží se zaručenou kvalitou (spojenou s obchodním jménem poskytovatele), s vysokým standardem služeb zákazníkům, odbornosti servisu a technického poradenství (včetně operativního vyřizování reklamací dle jednotných podmínek poskytovatele).
Smlouva dovoluje spotřebitelům přiměřeně se podílet na výhodách z ní vyplývajících, protože spojuje výhodu jednotné prodejní sítě s existencí obchodníků osobně zainteresovaných na účinném fungování jejich firem. Stejnorodost sítě a neustálá spolupráce (poradenství, školení, konference za účelem výměny zkušeností a názorů s prodejem smluvních výrobků) mezi poskytovatelem a nabyvatelem umožňují pravidelné zásobování, smluvní zboží je možno obstarat pružněji dle potřeb zákazníků. Další výhodou pro spotřebitele je skutečnost, že v jednom prodejním místě je možné kromě plášťů vyráběných pod koncernovými značkami společnosti Barum Continental koupit i pláště výrobců jiných značek ( tzv. smluvních plášťů ), s možností využít stejné úrovně servisu jako je tomu u servisu plášťů koncernových značek (komplexnost nabídky).
Úřad po posouzení dohody obsažené ve "Smlouvě o franchisingu" a všech dalších podkladů, jakož i rozboru možných dopadů dohody na hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu dospěl k závěru, že tato dohoda nepovede k podstatnému omezení ani vyloučení hospodářské soutěže na uvedených trzích a nebrání spotřebitelům získat zboží konkurenčních výrobců. Rovněž nebyly shledány žádné důvody ve smyslu § 5 odst. 3 zákona, pro které by schválení dohody mohlo být odepřeno.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce obou účastníků řízení této možnosti využil, při seznámení s výsledky šetření však nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky. Skutečnost, že se úřad schválením dohody obsažené ve smlouvě zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2000 dne 4.10.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných námitek úřad žádnou námitku k uvedenému schválení dohody neobdržel.
Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením II. výkonného odboruToto rozhodnutí ve dvojím vyhotovení obdrží:
František Vondra
Barum Continental spol. s r.o.
obchodní divize
765 31 Otrokovice