UOHS S0661/2015
Rozhodnutí: S0661/2015/KS-33920/2015/840/MWi Instance I.
Věc Rámcová kupní smlouva
Účastníci BAUMAX ČR s.r.o. BM ČESKO s.r.o MERKURY MARKET S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 16. 10. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 319 KB


Č. j.: ÚOHS-S0661/2015/KS-33920/2015 /840/MWi

15. 10. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0661/2015/KS, zahájeném dne 28. 9. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti BM ČESKO s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Konviktská 291/24, IČ: 04335813, zastoupeného advokátní kanceláří Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1272/21, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi části obchodního závodu, týkající se prodeje a převodu části obchodního závodu společnosti BAUMAX ČR s.r.o. , která má být uzavřena mezi společností BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Praha 4-Chodov, Türkova 1272/7, IČ: 18631991, jako prodávajícím, a společností BM ČESKO s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Konviktská 291/24, IČ: 04335813, jako kupujícím, a Rámcové kupní smlouvy , uzavřené dne 2. 9. 2015 [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] v jejichž důsledku má společnost BM ČESKO s.r.o. nabýt část podniku společnosti BAUMAX ČR s.r.o., působící v oblasti maloobchodního prodeje zboží typu DIY (Do It Yourself) prostřednictvím 18 maloobchodních prodejen typu hobbymarket, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

ODŮVODNĚNÍ
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost BM ČESKO s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Konviktská 291/24, IČ: 04335813 (dále jen BM ČESKO ), nabýt část podniku společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Praha 4-Chodov, Türkova 1272/7, IČ: 18631991 ( dále jen BAUMAX ČR ), představující 18 maloobchodních prodejen typu hobbymarket. Spojení splnilo notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost BM ČESKO je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost MERKURY MARKET S.A. se sídlem v Polské republice. Tato podnikatelská skupina, která doposud v České republice nepůsobila, provozuje síť maloobchodních prodejen typu hobbymarket v Polské republice (celkem 16 prodejen) [1] a ve Slovenské republice (celkem 18 prodejen). Společnost BM ČESKO doposud nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost.
3. Nabývanou část podniku společnosti BAUMAX ČR tvoří 18 maloobchodních prodejen typu hobbymarket umístěných v lokalitách: České Budějovice II, Frýdek-Místek, Hradec Králové II, Chomutov, Karlovy Vary, Kladno, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava I, Pardubice, Plzeň II, Praha 4-Michle, Praha 5-Západ, Praha 9, Tábor, Ústí nad Labem II, Znojmo. Součástí převodu je též ochranná známka BAUMAX pro užití v České republice.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
místopředseda Úřadu
pro oblast hospodářské soutěže

Obdrží
Mgr. Jan Pechman, advokát
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
IDDS: k7tqw5d

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 16. 10. 2015.

[1] Další prodejna by měla být otevřena v říjnu 2015.