UOHS S0660/2016
Rozhodnutí: S0660/2016/KS-44841/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Financiere Mecaplast SAS / Key Plastics Corporation
Účastníci Financiere Mecaplast SAS Key Plastics Corporation
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 325 KB


Č. j.: ÚOHS-S0660/2016/KS-44841/2016 /840/MWi

Brno 7. 11. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0660/2016/KS, zahájeném dne 18. 10. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném ke dni 18. 10. 2016, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Financiere Mecaplast SAS, se sídlem Francouzská republika, Clamart, 361 Avenue du Général de Gaulle, zastoupeného Mgr. Jitkou Linhartovou, advokátkou, se sídlem Praha 3, Husinecká 13, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Financiere Mecaplast SAS, se sídlem Francouzská republika, Clamart, 361 Avenue du Général de Gaulle, a Key Plastics Corporation, se sídlem Spojené státy americké, stát Delaware, okres New Castle, Wilmington, 2711 Centerville Road, Suite 400, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném ke dni 18. 10. 2016, [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , v jejímž konečném důsledku má společnost Financiere Mecaplast SAS nepřímo [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Key Plastics Corporation, a získat tak možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném ke dni 18. 10. 2016 (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož konečném důsledku má společnost Financiere Mecaplast SAS, se sídlem Francouzská republika, Clamart, 361 Avenue du Général de Gaulle (dále jen Mecaplast ), nabýt nepřímo, [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Key Plastics Corporation, se sídlem Spojené státy americké, stát Delaware, okres New Castle, Wilmington, 2711 Centerville Road, Suite 400 (dále jen KPC ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností nepřímou výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Mecaplast je výlučně kontrolována investičním fondem Equistone V FPCI, který je spravován společností Equistone Partners Europe SAS. Společnost Mecaplast je celosvětovým dodavatelem dílů a příslušenství pro automobilový průmysl. Podnikatelská skupina, do níž společnost Mecaplast náleží, vyrábí a dodává především plastové součástky pro automobilový průmysl, které se využívají v osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilech. Jsou to zejména výrobky určené pro užívání v motorových prostorech, v interiéru i v exteriéru automobilů. Společnost Mecaplast kontroluje na území České republiky společnost MECAPLAST CZ, s.r.o., která působí v oblasti výroby lisovaných a tepelně tvářených dílů, zejména pro automobilový průmysl.
3. Společnost KPC je holdingovou společností, která kontroluje řadu společností zabývajících především výrobou a poskytováním tzv. full-service řešení automobilových interiérových plastových komponentů, modulů a podsestav pro globální automobilový průmysl, zejména klik do dveří pro interiér i pro exteriér, větracích otvorů a mechanismů, rámů a klastrů, ozdobných lišt a komponentů užívaných v motorových prostorech. Jednou z těchto dceřiných společností je i společnost Key Plastics Janovice s.r.o., člen skupiny Key Plastics, jež se na území České republiky zabývá výrobou plastových a pryžových výrobků pro automobilový průmysl.
4. Dne 19. 10. 2016 nabyla účinnosti novela č. 293/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon 293/2016 Sb. nebo novela 293/2016 Sb. ). Návrh na povolení spojení soutěžitelů obdržel Úřad od účastníka řízení dne 18. 10. 2016. Tímto dnem bylo také zahájeno předmětné správní řízení. Dle čl. II zákona č. 293/2016 Sb., řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Správní řízení je tedy vedeno dle zákona o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek a části novely č. 293/2016 Sb. [1] , které byly účinné v období od 1. 10. 2016 do 18. 10. 2016.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží
Mgr. Jitka Linhartová, advokát
Advokátní kancelář Schönherr
Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1
IDDS: zybgzfq

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 23. 11. 2016.

[1] Novela č. 293/2016 Sb., nabyla účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení-tj. 19. 10. 2016, s výjimkou ustanovení § 22a odst. 4 až 6, § 22b odst. 2 a § 22ba odst. 3, která nabyla účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek-tj. již 1. 10. 2016.