UOHS S066/2004
Rozhodnutí: OF/S066/04-1886/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů WALMARK, a.s., a FONTEA a.s.
Účastníci FONTEA a.s., Veselí nad Lužnicí 596/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 21. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 66/04-1886/04
V Brně dne 3. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 66/04, zahájeném dne 31. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti WALMARK, a.s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, IČ: 00536016, ve správním řízení zastoupené Mgr. Petrou Coufalovou, advokátkou, se sídlem Slezská 11, Praha 2, na základě plné moci ze dne 22. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě pěti smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených dne 25. března 2004 mezi společností WALMARK, a.s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, IČ: 00536016, jako kupujícím, a jednotlivými fyzickými osobami, (obchodní tajemství) , jako prodávajícími, v jejichž důsledku získá společnost WALMARK, a.s. akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na společnosti FONTEA a.s., se sídlem Veselí nad Lužnicí 596/I, IČ: 26029073, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2004 ze dne 14. dubna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě pěti smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených dne 25. března 2004 mezi společností WALMARK, a.s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, IČ: 00536016 (dále jen "WALMARK"), jako kupujícím, a jednotlivými fyzickými osobami, (obchodní tajemství) , jako prodávajícími. Podle uvedených smluv má společnost WALMARK od jednotlivých prodávajících získat akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na společnosti FONTEA a.s., se sídlem Veselí nad Lužnicí 596/I, IČ: 26029073 (dále jen "FONTEA"). Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a každý ze spojovaných soutěžitelů dosáhl čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost WALMARK je akciovou společností, jejímiž akcionáři je osm fyzických osob, přičemž výše jejich podílů na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti WALMARK se pohybuje v rozmezí od (obchodní tajemství) % do (obchodní tajemství) % a žádný z akcionářů tedy nevykonává kontrolu nad touto společností.
Společnost WALMARK se interně člení na dvě samostatné divize, kterými jsou divize farmacie, zabývající se výrobou a prodejem doplňků stravy a léků, a divize potravin, která produkuje nealkoholické nápoje (balené přírodní vody minerální a stolní, balené ochucené vody minerální a stolní, limonády s kolovou a tonikovou příchutí a džusy, nektary a ovocné nápoje v balení TP (karton) a PET). Společnost WALMARK je mateřskou společností skupiny WALMARK a vykonává kontrolu nad zahraničními společnostmi, jež působí v oblastech prodeje doplňků stravy a léků a výroby a prodeje nealkoholických nápojů. V České republice nekontroluje společnost WALMARK žádnou společnost.
Akcionáři společnosti FONTEA jsou před spojením fyzické osoby, (obchodní tajemství) , a společnost (obchodní tajemství) . Po uskutečnění spojení bude společnost FONTEA kontrolována společností WALMARK ( (obchodní tajemství) % podíl), přičemž minoritními akcionáři budou (obchodní tajemství) .
Společnost FONTEA je činná v oblasti výroby nealkoholických nápojů, a to balených přírodních vod minerálních a stolních, balených ochucených vod minerálních a stolních, limonád s kolovou a tonikovou příchutí a džusů, nektarů a ovocných nápojů v balení PET.
Společnost FONTEA nevykonává kontrolu nad žádnou společností. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost FONTEA působí v oblasti výroby nealkoholických nápojů, konkrétně jde o balené přírodní vody minerální a stolní, balené ochucené vody minerální a stolní, limonády s kolovou a tonikovou příchutí a džusy, nektary a ovocné nápoje v balení PET. Společnost WALMARK se rovněž zabývá výrobou a prodejem všech výše uvedených druhů nealkoholických nápojů a navíc produkuje i džusy, nektary a ovocné nápoje v balení TP.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají v oblasti nealkoholických nápojů, kterou lze dále členit na balené přírodní vody minerální a stolní, balené ochucené vody minerální a stolní a džusy, nektary a ovocné nápoje. Zvláštní skupinu v rámci nealkoholických nápojů pak tvoří tzv. značkové nápoje (jako např. Fanta, Mirinda, Coca-Cola), odlišující se od ostatních nápojů vyšší cenou a zpravidla odlišným způsobem prodeje, kdy jsou nabízeny odděleně od ostatních nápojů, a dále nápoje jako čaj, káva a mléko a nápoje obsahující látky nevhodné pro užívání širokou skupinou obyvatel (např. nápoje "tonic" obsahující chinin či "kola" obsahující kofein).
Džusy, nektary a ovocné nápoje lze dále členit podle formy obalové technologie na balení do kartonu (TP) a PET, přičemž důvodem pro uvedené členění je zejména skutečnost, že obě technologie balení se značně liší (balení do kartonu umožňuje uchovávat šťávy a nektary s 25-100% podílem ovocné složky v aseptickém prostředí bez nutnosti přidání konzervačních látek, technologie PET je naproti tomu využívána především k výrobě ovocných nápojů s podílem ovocné složky 1-12 %). Dalším faktorem je oddělené umístění produktů v kartonu a balení PET v prodejnách a cenové rozdíly uvedených produktů.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil Úřad jako věcně relevantní trh balených přírodních vod minerálních a stolních , trh balených ochucených vod minerálních a stolních , trh limonád s kolovou a tonikovou příchutí a trh džusů, nektarů a ovocných nápojů v balení PET .
Z hlediska geografického je relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu balených přírodních vod minerálních a stolních v České republice je tržní podíl společnosti WALMARK cca (obchodní tajemství) % a společnosti FONTEA cca (obchodní tajemství) %; společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu bude cca cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu balených ochucených vod minerálních a stolních v České republice dosahuje společnost WALMARK tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, společnost FONTEA cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl spojujících soutěžitelů tedy bude cca (obchodní tajemství) %. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů je společnost Kofola a.s., se sídlem Za drahou 165/1, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, IČ: 65138147 (dále jen Kofola), která dosahuje na vymezeném relevantním trhu cca (obchodní tajemství) % tržního podílu.
Tržní podíl společnosti WALMARK na relevantním trhu limonád s kolovou a tonikovou příchutí v České republice je menší než (obchodní tajemství) % a tržní podíl společnosti FONTEA je menší než (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto vymezeném relevantním trhu bude tedy menší než (obchodní tajemství) %. Z konkurenčních společností působí na daném relevantním trhu např. společnost General Bottlers (značky Schweppes, Toma) a společnost Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Českobrodská 1329, Praha 9-Kyje, IČ: 41189698 (značka Kinley).
Relevantní trh limonád s kolovou a tonikovou příchutí by bylo možno dále členit na segmenty limonád s kolovou příchutí a limonád s tonikovou příchutí. V segmentu limonád s kolovou příchutí by tržní podíl společnosti WALMARK činil cca (obchodní tajemství) %, společnosti FONTEA pak cca (obchodní tajemství) %. V segmentu limonád s tonikovou příchutí by společnost WALMARK dosahovala tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, společnost FONTEA pak cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu džusů, nektarů a ovocných nápojů v balení PET v České republice dosahuje výše tržního podílu společnosti WALMARK cca (obchodní tajemství) % a společnosti FONTEA cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení na předmětném relevantním trhu bude cca (obchodní tajemství) %. Na trhu džusů, nektarů a ovocných nápojů působí z konkurenčních soutěžitelů např. společnosti LINEA NIVNICE, a.s., se sídlem U Dvora 190, Nivnice, IČ: 49970666, a VESETA spol. s r.o., se sídlem V. Vlčka 202, Kyšice, IČ: 47535431.
Pro vstup na výše vymezené relevantní trhy neexistují žádné významné bariéry a na vymezených relevantních trzích existuje dostatečně silné soutěžní prostředí. Celkové náklady na vstup na výše vymezené relevantní trhy nejsou příliš vysoké, právní překážky vstupu neexistují. Vymezené relevantní trhy nejsou omezeny jakýmikoliv právy z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, na trh je možno vstoupit i bez licencí nebo vlastních ochranných známek.
Společnost WALMARK vlastní ochranné známky, z nichž nejvýznamnější jsou Relax, Figo, Márka a Senza. Společnost FONTEA je vlastníkem ochranných známek, z nichž nejvýznamnější jsou Aqua Bella, Fontea, Gordon a Maxxi.
V posledních pěti letech vstoupili do oblasti výroby nealkoholických nápojů následující soutěžitelé: FONTEA, VESETA spol. s r.o., se sídlem V. Vlčka 202, Kyšice, IČ: 47535431, a KLIMO s.r.o., se sídlem Puškinova 135/IV, Klatovy, IČ: 45349665.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petra Coufalová, advokátka
AK Beneš Coufalová
Slezská 11
120 00 Praha 2
Právní moc: 21.5.2004.