UOHS S066/2003
Rozhodnutí: OF/S066/03-1569/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-S&T System Integration & Technology Distribution AG a Fujitsu Services
Účastníci Fujitsu Services s.r.o., Bucharova 2/1281, Praha 5 S&T System Integration & Technology Distribution AG, Gunoldstrasse 16, Wien
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 7. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 66/03-1569/03 V Brně dne 14. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 66/03, zahájeném dne 14. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení,společnosti S&T System Integration & Technology Distribution AG, se sídlem Gunoldstrasse 16, Vídeň, Rakousko, ve správním řízení zastoupené Mgr. Ivanou Gardbergovou, LL.M. advokátkou, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů S&T System Integration & Technology Distribution AG, se sídlem Gunoldstrasse 16, Vídeň, Rakousko, a Fujitsu Services s.r.o., se sídlem Bucharova 2/1281, Praha 5, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů-Česká republika" dle podmínek rámcové smlouvy ze dne 27. března 2003 uzavřené mezi společností Fujitsu Services Holding B.V., se sídlem Het Kwadrant 1, Maarssen, Nizozemí, jako prodávajícím, a společností S&T System Integration & Technology Distribution AG, se sídlem Gunoldstrasse 16, Vídeň, Rakousko, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku společnost S&T System Integration & Technology Distribution AG, se sídlem Gunoldstrasse 16, Vídeň, Rakousko, získá 100% obchodní podíl společnosti Fujitsu Services s.r.o., se sídlem Bucharova 2/1281, Praha 5, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/03 ze dne 23. dubna 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů společnosti S&T System Integration & Technology Distribution AG, se sídlem Gunoldstrasse 16, Vídeň, Rakousko (dále jen "S&T"), a společnosti Fujitsu Services s.r.o., se sídlem Bucharova 2/1281, Praha 5 (dále jen "Fujitsu ČR"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů-Česká republika" dle podmínek rámcové smlouvy ze dne 27. března 2003 uzavřené mezi společností Fujitsu Services Holding B.V., se sídlem v Het Kwadrant 1, Maarssen, Nizozemsko (dále jen "Fujitsu B.V."), jako prodávajícím, a společností S&T, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku společnost S&T získá 100% obchodní podíl společnosti Fujitsu ČR, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Z listin a podkladů předložených účastníkem řízení vyplývá, že posuzované spojení je součástí širší transakce, která se uskuteční na základě výše uvedené rámcové smlouvy ze dne 27. března 2003. Tato rámcová smlouva upravuje prodej a koupi určitých dceřiných společností Fujitsu B.V. a určitých majetkových hodnot Fujitsu Services Limited v rámci divize Fujitsu Services v různých evropských zemí. Smlouva mimo jiné stanoví podmínky uzavření místních smluv o převodu obchodních podílů, mimo jiné i smlouvy o převodu obchodních podílů společnosti Fujitsu ČR, které budou uzavřeny po schválení posuzovaných spojení soutěžitelů příslušnými soutěžními úřady v jednotlivých zemích.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost S&T je akciovou společností založenou podle rakouských právních předpisů. S&T je mateřskou společností koncernu S&T, která působí zejména v oblasti vývoje programového vybavení a vedení projektů, poradenství v oblasti informačních technologii (dále jen "IT"), instalace hardware a servisu v oblasti IT. Společnost S&T nevyvíjí přímo v České republice žádnou podnikatelskou činnost.
V České republice působí společnost S&T prostřednictvím společnosti S&T Plus s.r.o., se sídlem Novodvorská 994, Praha 4 (dále jen "S&T Plus"), jež působí v oblasti prodeje a servisu zdravotnických zařízení a poskytování souvisejících poradenských služeb, a společnosti S&T Česká republika a.s., U Stavoservisu 1, Praha 10 (dále jen "S&T Česká republika"), která se zabývá zejména poskytováním služeb v oblasti IT, jako jsou projektování informačních systémů a systémová integrace (forma poskytování komplexních služeb ve všech etapách budování informačního systému), vývoj a realizace programových aplikací a portálových řešení, dodávky a instalace výpočetní techniky a specializovaných zařízení, monitorování, servis a správa sítí, konzultační a poradenské služby v oblasti telekomunikací aj. Společnost S&T Česká republika je jediným akcionářem společnosti GCC Services a.s., U Stavoservisu 1, Praha 10, působící zejména v oblasti montáže a oprav kancelářské a reprodukční techniky, poskytování software, zřizování, montáže, údržby a servisu telekomunikačních zařízení aj.
Společnost Fujitsu ČR , kontrolovaná před spojením společností Fujitsu B.V., dodává své produkty či poskytuje služby zejména v oblasti podnikových a manažerských informačních systémů, informačních systémů pro veřejnou správu, dále poskytuje IT služby jako jsou outsourcing (převzetí odpovědnosti za provoz a správu informačního systému společnosti specializovanou firmou), systémová integrace, řízení projektů, obchodní konzultace, včetně realizace dodávek programového vybavení a technologie.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé působí v oblasti IT služeb. V oblasti IT služeb je možno rozlišit služby jako jsou údržba hardware, údržba a podpora software, konzultace v oblasti IT, rozvoj a projektování systémové integrace, služby v oblasti IT managamentu a obchodního managamentu a vzdělávání a školení.
V dané případě však nebylo nutné vymezení relevantního trhu s konečnou platností, neboť spojení nezakládá ani při jedné z v úvahu přicházejících definic relevantního trhu obavy z narušení hospodářské soutěže. Úřad vzal také v úvahu, že jednotlivé výše uvedené služby (údržba HW, údržba a podpora SW, systémová integrace aj.) jsou většinou dodávány konečnému zákazníkovi jako jeden balíček služeb (one stop shopping) s vysokou zaměnitelností na straně nabídky, a rychlý vývoj oblasti IT služeb v jejichž rámci často dochází ke vzniku nových služeb a modifikaci služeb stávajících. Úřad se vymezením trhu v oblasti IT služeb zabýval rovněž v rámci správního řízení S 44/02 HP/COMPAQ. V oblasti služeb informačních technologií působí oba spojující se soutěžitelé, tj. společnost S&T, prostřednictvím svých dceřiných společností, a nabývaná společnost Fujitsu ČR. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti IT služeb nepřevýšil hodnotu "..obchodní tajemství.." % za posuzované účetní období. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílů, na trhu působí celá řada dalších soutěžitelů (IBM, EDS, Accenture aj.) a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na tento trh.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k výši společného tržního podílu na relevantním trhu po spojení, působení dalších soutěžitelů na uvedeném trhu, neexistenci významné bariéry pro vstup potencionálních konkurentů na tento trh, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Ivana Gardbergová, LL.M
Altheimer & Gray, v.o.s.
Platnéřská 4
110 00 Praha 1