UOHS S066/2002
Rozhodnutí: OF/S066/02-1407/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Fuji Photo Film (Europe) GmbH, a společnost Firumu Holding Europe Centrale and East GmbH,
Účastníci Fuji Photo Film (Europe) GmbH, Heesenstrase 31, 405 49 Düsseldorf, SRN FUJIFILM CZ s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 2/1949, Praha 3
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 25. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 66/02-1407/02 V Brně dne 8. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 66/02, zahájeném dne
8. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Fuji Photo Film (Europe) GmbH, se sídlem Heesenstrasse 31, 405 49 Düsseldorf, SRN, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem ŠVÁB, ZIMA A PARTNEŘI, Slezská 13, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, podle smlouvy o prodeji obchodních podílů, kterou uzavřou společnosti Fuji Photo Film (Europe) GmbH, se sídlem Heesenstrasse 31, 405 49 Düsseldorf, SRN, a Fotomat s.r.o., se sídlem Pribilinská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko, jako nabyvatelé, a společnost Firumu Holding Europe Centrale and East GmbH, se sídlem Aumühlweg 3, 2544 Leobersdorf, Rakousko, a pan Rudolf Dolina, bytem Johannesstrasse 17c, 2371 Hinterbrühl , Rakousko, jako prodávající, na základě které společnost Fuji Photo Film (Europe) GmbH, se sídlem Heesenstrasse 31, 405 49 Düsseldorf, SRN, získá 99,8% obchodního podílu a zároveň tak i kontrolu ve společnosti FUJIFILM CZ s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 2/1949, 130 00 Praha 3, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 8. března 2002 na návrh společnosti Fuji Photo Film (Europe) GmbH, se sídlem Heesenstrasse 31, 405 49 Düsseldorf, SRN (dále jen "Fuji Europe"), ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem ŠVÁB, ZIMA A PARTNEŘI, Slezská 13, Praha 2, na základě plné moci, správní řízení S 66/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, informací o spojovaných společnostech a z rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/02 ze dne 27. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost Fuji Europe získá na základě smlouvy o prodeji obchodních podílů 99,8% obchodního podílu ve společnosti FUJIFILM CZ s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 2/1949, 130 00 Praha 3 (dále jen "Fujifilm"). Prodávajícími budou dosavadní vlastník 95% obchodního podílu, společnost Firumu Holding Europe Centrale and East GmbH, se sídlem Aumühlweg 3, 2544 Leobersdorf, Rakousko (dále jen "Firumu Holding") a dosavadní vlastník 5% obchodního podílu, pan Rudolf Dolina, bytem Johannesstrasse 17c, 2371 Hinterbrühl , Rakousko. Společnost Firumu Holding převede celý svůj podíl na společnost Fuji Europe, pan Rudolf Dolina převede společnosti Fuji Europe 4,8% obchodního podílu a zbývajících 0,2% společnosti Fotomat s.r.o., se sídlem Pribilinská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko (dále jen "Fotomat").
Společnost Fuji Europe je společností s ručením omezeným se sídlem v SRN. Je podnikatelsky aktivní v oblasti obchodu s fotografickými, filmovými a optickými přístroji všeho druhu (především s fotografickými aparáty a digitálními aparáty včetně příslušenství, s minilaby a barevnými kopírkami), dále s materiály citlivými na světlo, jinými přístroji a předměty (zejména grafickými přístroji a materiály a lékařskými přístroji a materiály), včetně dovozu a vývozu. Je ovládána společností Fuji Photo Film Co. Ltd., se sídlem v Tokiu, Japonsko (dále jen "Fuji Photo"), která působí v oblasti výroby a obchodování obdobného sortimentu, jako společnost Fuji Europe. Čistý obrat společnosti Fuji Europe činil v roce 2000 na trhu na území České republiky cca . Kč, celosvětově potom cca Kč.
Společnost Fujifilm je distributorem výrobků skupiny Fuji Photo v České republice a na Slovensku a zároveň zajišťuje jejich servis. Sortiment výrobků tvoří především minilaby (včetně příslušenství), filmový materiál, barevný fotopapír, fotografické aparáty (analogové a digitální), fotochemikálie, magnetická a optická záznamová média, grafická zařízení a materiály a ofsetové desky. Jak vyplývá z výše uvedených údajů, 95% obchodního podílu vlastní společnost Firumu Holding a 5% Rudolf Dolina. Obrat společnosti Fujifilm činil v roce 2000 v České republice cca . Kč.
Pokud jde o vymezení relevantních trhů, Úřad je vymezil jako trhy výrobků, které prodává společnost Fujifilm, jako distributor výrobků skupiny Fuji Photo v České republice. Jedná se o relevantní trhy minilaby, včetně příslušenství ( %), filmový materiál ( %), barevný fotopapír ( %), fotografické aparáty analogové (.. %), fotografické aparáty digitální ( %), fotochemikálie ( %), magnetická a optická záznamová média ( %), grafická zařízení a materiály %) a ofsetové desky ( %).
Na základě uvedených informací Úřad konstatuje, že se navrhované spojení má vertikální charakter a nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 25.4.02
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Zima
Advokát
Zima, Šváb & Partneři
Slezská 13
120 00 Praha 2