UOHS S065/2004
Rozhodnutí: OF/S065/04-1855/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Owens-Illinois, Inc. (USA) a BSN GP Glasspack (Francie)
Účastníci Owens-Illinois, Inc., se sídlem One Sea Gate,Toledo, Ohio, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 18. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 65/04-1855/04 V Brně dne 29. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 65/04, zahájeném dne 30. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Owens-Illinois, Inc., se sídlem One Sea Gate, Toledo, Ohio, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci ze dne 23. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Owens-Illinois, Inc., se sídlem One Sea Gate, Toledo, Ohio, Spojené státy americké, a BSN GP Glasspack, se sídlem rue Henri Rochefort 31, Paříž, Francouzská republika, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 16. března 2004 mezi společnostmi Owens-Illinois, Inc. a O-I Europe SAS, se sídlem rue du Colonel Moll 3, Paříž, Francouzská republika, jako nabyvateli, a společnostmi Glasspack Participations, S.A., se sídlem rue Beaumont 13, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, a Glasspack Partenaires S.a.r.l., se sídlem avenue Monterey 23, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, jako převodci, v jejímž důsledku má společnost Owens-Illinois, Inc. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BSN GP Glasspack, a tím i získat možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, popř. jiného obdobného registru, spojujících se soutěžitelů, listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/04 ze dne 14. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií (dále jen "Smlouva"), která byla uzavřena dne 16. března 2004 mezi společnostmi Owens-Illinois, Inc., se sídlem One Sea Gate, Toledo, Ohio, Spojené státy americké (dále jen "Owens-Illinois" nebo "navrhovatel"), a O-I Europe SAS, se sídlem rue du Colonel Moll 3, Paříž, Francouzská republika (dále jen "O-I Europe"), jako nabyvateli, a společnostmi Glasspack Participations, S.A., se sídlem rue Beaumont 13, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (díle jen "Glasspack Participations"), a Glasspack Partenaires S.a.r.l., se sídlem avenue Monterey 23, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Glasspack Partenaires"), jako převodci.
Podle Smlouvy navrhovatel nabude od společností Glasspack Participations a Glasspack Partenaires akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BSN GP Glasspack, se sídlem rue Henri Rochefort 31, Paříž, Francouzská republika (dále jen "BSN GP").
V důsledku transakce získá navrhovatel možnost ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost BSN GP. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Owens-Illinois je společností založenou podle práva státu Ohio, jejíž akcie jsou rozptýleny mezi větší množství akcionářů, z nichž žádný nemá možnost společnost Owens-Illinois kontrolovat.
Společnost Owens-Illinois působí celosvětově v oblasti obalových produktů, přičemž vyrábí skleněné obaly a strojní zařízení pro výrobu skleněných obalů, plastové obaly, plastové uzávěry, štítky a plastové nosiče nápojových obalů. Její závody na výrobu skleněných obalů jsou umístěny i v evropských zemích 1 .
Na území České republiky kontroluje navrhovatel společnost Avirunion, a.s., se sídlem Ruská 84, Dubí, která se zabývá výrobou skleněných obalů. Skleněné obaly vyráběné společností Avirunion, a.s. zahrnují širokou škálu lahví a obalů používaných zejména v potravinářském průmyslu, v menší míře pak v chemickém průmyslu.
Nabývaná společnost BSN GP , stejně jako společnosti Glasspack Participations a Glasspack Partenaires, patří v době před spojením do portfolia společností, jejichž akcie či obchodní podíly v nich jsou vlastněny společností CVC Capital Partners S.A., založenou podle práva Francouzské republiky. Společnost BSN GP a její dceřiné společnosti působí v evropských zemích 2 v oblasti výroby a prodeje skleněných obalů pro potraviny a nápoje. Na území České republiky sice nekontroluje společnost BSN GP žádné subjekty, je zde však činná prostřednictvím dovozů skleněných obalů pro potraviny a nápoje.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, nad níž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti společnosti BSN GP na území České republiky, vztahující se k oblasti obalových produktů.
Jak je zřejmé z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí jak společnost Owens-Illinois, tak společnost BSN GP v České republice v oblasti skleněných obalů určených pro potraviny a nápoje. Vzhledem ke skutečnosti, že se tedy aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají, má posuzované spojení soutěžitelů horizontální charakter.
Obalové produkty dodávané spojujícími se soutěžiteli na trh České republiky představují široký sortiment obalů pro víno a lihoviny, pivo a nealkoholické nápoje a obalů pro potraviny.
Při vymezování relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí se Úřad zabýval vzájemnou zaměnitelností a zastupitelností skleněných obalů s obaly z jiných materiálů 3 , jež lze zahrnout pod skupinu pevných obalů.
Účastník řízení navrhuje zahrnout skleněné, plastové i plechové obaly používané pro výše uvedené účely, do jednoho věcně relevantního trhu, neboť podle jeho názoru (i) existuje značná zaměnitelnost mezi jednotlivými druhy pevných obalů na straně poptávky 4 , a (ii) rovněž tak nejnovější technologické inovace ve výrobě plastových obalů omezily podstatné funkční rozdíly mezi jednotlivými druhy obalů.
Na druhé straně je však třeba vzít v úvahu zejména následující skutečnosti. Z pohledu poptávky (představované výrobci nápojů a potravin) platí, že skleněné obaly jsou nadále převažujícím druhem obalů pro víno a lihoviny, aniž by v tomto směru docházelo k výrazným změnám. V případě obalových materiálů pro pivo pak sice dochází k postupnému nahrazování skleněných obalů jinými druhy obalů (především plechovky), tento proces je však velice pozvolný. V případě obalových materiálů pro nealkoholické nápoje pak dochází k nahrazování skleněných obalů jinými druhy obalů v nejširší míře. Konečně v oblasti obalů pro potraviny zůstává podíl používaných skleněných obalů téměř neměnný. Četnost použití jednotlivých obalových materiálů je významnou měrou ovlivněna preferencemi konečných spotřebitelů.
Dále je třeba konstatovat, že plnicí technologie a zařízení nadále omezují volbu druhu obalového materiálu i možnost přejít od jednoho druhu obalového materiálu k materiálu jinému, a to především z toho důvodu, že rozdílné plnicí metody i jednotlivé obalové materiály jsou nejsou vhodné pro všechny produkty, k jejichž balení se používají. Rovněž tak výrobní linky jsou stavěny pro konkrétní druh obalového materiálu a nelze je snadno bez významnějších nákladů přizpůsobit na plnění daného druhu nápoje či potraviny do obalu z jiného materiálu.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že jednotlivé druhy (sklo, plast, plech) obalů určených pro nápoje a potraviny nelze považovat za vzájemně zaměnitelné či zastupitelné, v důsledku čehož z pohledu věcného netvoří jeden společný relevantní trh.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní z pohledu věcného trh skleněných obalů . Z pohledu geografického je relevantní trh vymezen územím České republiky .
Hospodářské soutěže na relevantním trhu skleněných obalů v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní jak společnost Owens-Illinois, jejíž tržní podíl dosáhl výše [ obchodní tajemství ], tak společnost BSN GP, jejíž tržní podíl dosáhl výše [ obchodní tajemství ]. Uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů tak dojde k zanedbatelnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Spojením vzniklý subjekt čelí na vymezeném relevantním trhu konkurenci ze strany dalšího významného subjektu, kterým je společnost VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost s tržním podílem ve výši [ obchodní tajemství ].
Dále bylo v průběhu řízení bylo zjištěno, že společnost Owens-Illinois sice vyrábí strojní zařízení pro výrobu skleněných obalů 5 , veškerý objem této produkce je však dodáván výlučně na území Spojených států amerických. Posuzované spojení soutěžitelů tak neovlivní hospodářskou soutěž na území České republiky ani z pohledu vertikálního.
Významnou pro posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu je přítomnost silných subjektů na straně poptávky po skleněných obalech, jimiž jsou například společnosti [ obchodní tajemství ].
Kromě toho se vymezený relevantní trh vyznačuje neexistencí významných překážek dovozu skleněných obalů do České republiky, nízkými přepravními náklady a rovněž snadnou dostupností výrobních technologií.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, zejména pak k nepatrnému navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu na vymezeném relevantním trhu a přítomnosti silných subjektů na straně poptávky, dospěl Úřad k závěru, že uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu na takovou úroveň, která by spojujícím se soutěžitelům umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc:18.5. 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
AK Vejmelka & Wűnsch
Italská 27
120 00 Praha 2
1 na území Finska, Velké Británie, Maďarska, Španělska, Estonska, Itálie a Polska
2 na území Francie, Lucemburska, Nizozemí, Španělska a Spolkové republiky Německo
3 V této souvislosti se jedná především o obaly plastové a plechové.
4 Na podporu svého názoru uvádí účastník řízení příklady odběratelů pevných obalů, kteří přešli ze skleněných obalů k obalům plastovým.
5 V celosvětovém měřítku dosahuje [ obchodní tajemství ] tržního podílu.