UOHS S065/2001
Rozhodnutí: OF/S065/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Grafitec, spol. s.r.o. a Dobrušské strojírny, a.s.,
Účastníci Dobrušské strojírny, a.s. Grafitec, spol. s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 14. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 58 KB


S 65/01-1530/01-OF V Brně dne 14. září 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 65/01-OF, zahájeném dne
23. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GRAFITEC, spol. s r.o., se sídlem Hvězdova 870/39, 140 00 Praha 4, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Dušanem Divišem, advokátem, se sídlem Kollárova 1114, 500 02 Hradec Králové, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Správní řízení S 65/01-OF, vedené ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
z a s t a v u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 23. července 2001 na návrh společnosti GRAFITEC, spol. s r.o., se sídlem Hvězdova 870/39, 140 00 Praha 4 (dále jen "Grafitec"), ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Dušanem Divišem, advokátem, se sídlem Kollárova 1114, 500 02 Hradec Králové, na základě plné moci, správní řízení S 65/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Vzhledem k tomu, že návrh neobsahoval náležitosti dle § 15 odst. 4 zákona, bylo dne 3. srpna 2001 řízení rozhodnutím Úřadu čj. S 65A/01-1124/01-OF přerušeno a účastníku řízení byla doručena výzva k odstranění nedostatků podání. Dne 6. září 2001 Úřad obdržel doplnění návrhu a zároveň jeho zpětvzetí.
K navrhované fúzi má dojít na základě Smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem, uzavřené mezi společností Grafitec a společností Dobrušské strojírny, a.s., se sídlem Opočenská 83, 518 01 Dobruška (dále jen "Dobrušské strojírny"), a to přeměnou, kdy společnost Dobrušské strojírny zanikne a její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na společnost Grafitec.
V doplnění návrhu účastník řízení dále uvedl, že je vlastníkem 127.309 kusů akcií společnosti Dobrušské strojírny, což představuje 91,54% všech akcií této společnosti a vykonává tedy nad uvedenou společností kontrolu. Vzhledem k tomu, že k navrhované akvizici dochází mezi společnostmi, z nichž jedna ovládá druhou, vzal s ohledem na znění § 12 odst. 1 zákona účastník řízení svůj návrh na zahájení správního řízení zpět a navrhl zastavení tohoto správního řízení.
Úřad konstatuje, že ve smyslu § 12 odst. 1 zákona může ke spojení soutěžitelů dojít pouze mezi ekonomicky samostatnými soutěžiteli, naopak k němu nemůže dojít mezi soutěžiteli z jedné vlastnické skupiny, resp. ekonomické jednotky.
Ve smyslu § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vezme-li účastník řízení svůj návrh na jeho zahájení zpět, správní orgán toto řízení zastaví. Úřad proto rozhodnul tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Dušan Diviš
Kollárova 1114
500 02 Hradec Králové