UOHS S065/0330
Rozhodnutí: OF/S065/033004/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Colfax Corporation a Erich Netzsch GmbH & Co. KG
Účastníci Colfax Corporation, se sídlem 8730 Stony Point Parkway, Richmond, Virginia, USA Erich Netzsch GmbH & Co. KG, se sídlem Gebrüder-Netzsch-Straße 18, 95100 Selb, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 8. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 57 KB


S 65/03-3004/03 V Brně 20. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 65/03, zahájeném dne 14. dubna 2003, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Colfax Corporation, se sídlem 8730 Stony Point Parkway, Richmond, Virginia, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 13. dubna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 65/03 zahájené dne 14. dubna 2003 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 14. dubna 2003,
ve smyslu § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), návrh na povolení spojení soutěžitelů Colfax Corporation, se sídlem 8730 Stony Point Parkway, Richmond, Virginia, USA (dále jen "Colfax"), a Erich Netzsch GmbH & Co. Holding KG, se sídlem Gebrüder-Netzsch-Straße 18, Selb, SRN (dále jen "Netzsch"), podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, který podala společnost Colfax, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 13. dubna 2003.
Jelikož uvedený návrh na povolení spojení soutěžitelů vykazoval nedostatky, vyzval Úřad dne 16. dubna 2003 účastníka řízení k doplnění veškerých náležitostí návrhu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona a § 1 vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Dne 1. července 2003 obdržel Úřad podání obsahující doplnění návrhu na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů. Za účelem upřesnění informací týkajících se vymezení relevantního trhu vyzval Úřad dne 8. července 2003 účastníka řízení k doplnění návrhu o další potřebné údaje.
Dne 4. srpna 2003 Úřad obdržel od účastníka řízení podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů.
Spojení se mělo realizovat na základě "Notářské kupní smlouvy" uzavřené dne 7. dubna 2003 (obchodní tajemství) , v jejímž důsledku měla získat společnost Colfax 100 % obchodní podíl na společnosti Netzsch, a tím i kontrolu nad touto společností.
Nicméně, dne 24. července 2003 společnost (obchodní tajemství) a rovněž společnost (obchodní tajemství) od "Notářské kupní smlouvy" odstoupily. K realizaci ohlášeného spojení tedy nedojde a účastník řízení, společnost Colfax, proto vzal svůj návrh na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů ze dne 14. dubna 2003 zpět.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad s odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů, zahájené správní řízení č.j. S 65/03 zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát
AK GLEISS LUTZ v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
Právní moc: 8.9.2003