UOHS S0643/2016
Rozhodnutí: S0643/2016/KS-42592/2016/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Deka Immobilien Investment GmbH / The Park Prague Buildings s.r.o.
Účastníci Deka Immobilien Investment GmbH The Park Prague Buildings s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 18. 10. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 318 KB


Č. j.: ÚOHS-S0643/2016/KS-42592/2016 /840/JMě

Brno : 18. 10. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0643/2016/KS, zahájeném dne 30. 9. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Deka Immobilien Investment GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, zastoupeného JUDr. Barborou Dubanskou, Ph.D., LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, Palladium, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , uzavřené dne 29. 9. 2016 mezi společnostmi The Park 4 Holdings Lux S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 5, rue Guillaume Kroll, a The Park 14 s.r.o., se sídlem Praha 4, Chodov, V parku 2343/24, IČO 01453611, jako prodávajícími, a Deka Immobilien Investment GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Frankfurt am Main, Taunusanlage 1, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Deka Immobilien Investment GmbH prostřednictvím svých nově založených dceřiných společností nabýt 100% obchodní podíly na společnostech The Park Prague Buildings 1,3,4,5 s.r.o., IČO 02519267, The Park Prague Building 2 s.r.o., IČO 02521555, The Park Prague Building 6 s.r.o., IČO 02478412, The Park Prague Building 7 s.r.o., IČO 02477475, The Park Prague Building 8 s.r.o., IČO 02280931, The Park Prague Building 9 s.r.o., IČO 02284456, The Park Prague Building 10 s.r.o., IČO 02285916, The Park Prague Building 11 s.r.o., IČO 02265184, a The Park Prague Building 12 s.r.o., IČO 02256312, všechny se sídlem Praha 4, Chodov, V parku 2343/24, a tím i získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

PO VOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Deka Immobilien Investment GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Frankfurt am Main, Taunusanlage 1 (dále jen Deka Immobilien , Navrhovatel nebo Účastník řízení ), nabýt prostřednictvím svých devíti dceřiných společností, jež budou pro tyto účely založeny, 100% obchodní podíl na společnostech The Park Prague Buildings 1,3,4,5 s.r.o., IČO 02519267, The Park Prague Building 2 s.r.o., IČO 02521555, The Park Prague Building 6 s.r.o., IČO 02478412, The Park Prague Building 7 s.r.o., IČO 02477475, The Park Prague Building 8 s.r.o., IČO 02280931, The Park Prague Building 9 s.r.o., IČO 02284456, The Park Prague Building 10 s.r.o., IČO 02285916, The Park Prague Building 11 s.r.o., IČO 02265184, a The Park Prague Building 12 s.r.o., IČO 02256312, všechny se sídlem Praha 4, Chodov, V parku 2343/24 (dále společně jen Společnosti The Park Prague ), čímž má v konečném důsledku získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Deka Immobilien je dceřinou společností společnosti DekaBank, Deutsche Girozentrale, se sídlem Spolková republika Německo, Frankfurt am Main (dále jen DekaBank ), jež stojí v čele společností tvořících Skupinu Deka. Společnost DekaBank je společně kontrolovaným podnikem společností Deutscher Sparkassen-und Giroverband (DSGV) ö.K. (tj. Německá asociace spořitelen), a Deka Erwerbsgessellschaft mbH & Co. Kg.
3. Činnosti Skupiny Deka se člení do čtyř obchodních divizí: nemovitosti, investiční nástroje, kapitálové trhy a financování. Společnost Deka Immobilien náleží do divize nemovitostí Skupiny Deka, přičemž její služby zahrnují majetkové investiční produkty pro soukromé i institucionální investory, úvěrové fondy a instituce pro financování komerčních nemovitostí. V České republice (konkrétně na území Prahy) působí společnosti Skupiny Deka zejména v oblasti komerčního pronájmu kancelářských prostor, prodejních a průmyslových ploch a okrajově rovněž v oblasti prodeje nemovitostí.
4. Společnosti The Park Prague jsou tvořeny devíti společnostmi, jež jsou před posuzovanou transakcí kontrolovány společností The Park 4 Holdings Lux S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 5, rue Guillaume Kroll. Společnosti The Park Prague vlastní komplex pozemků a budov, označovaný jako The Park , jenž se nachází v Praze 4 na Chodově, kde nabízí zejména komerční pronájem kanceláří, prodejních a průmyslových ploch. Nabývané společnosti okrajově působí rovněž v oblasti prodeje nemovitostí.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží
JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M.
CMS Cameron McKenna, v.o.s.
Na Poříčí 1079/3a, Palladium
110 00 Praha 1
IDDS: ak5hrq2

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 10. 2016.