UOHS S064/2003
Rozhodnutí: OF/S064/03-1609/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Euro Mall, Ahold Real Estate a Nákupní Park LOTOS, a.s. a TK Czech Development VIII, s.r.o.
Účastníci Ahold Real Estate Czech Republic B.V., se sídlem Provincialeweg 11, Zaandam, Nizozemí Euro Mall Czech Invest B.V., se sídlem Locatellikade 1, Parmassustoren, Amsterdam, Nizozemí Nákupní Park LOTOS, a.s., se sídlem Jeseniova 1151/55, Praha 3 TK Czech Development VIII, s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 2090/3a, Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 28. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 64/03-1609/03 V Brně dne 9. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 64/03, zahájeném dne 11. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Euro Mall Czech Invest B.V., se sídlem Locatellikade 1, Parmassustoren, Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Danielem Čekalem, advokátem se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci, a Ahold Real Estate Czech Republic B.V., se sídlem Provincialeweg 11, Zaandam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Petrem Krulišem, advokátem se sídlem Staroměstské náměstí 15, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, smlouvy o převodu obchodního podílu a následně smlouvy mezi akcionáři a smlouvy mezi společníky, uzavřených mezi společnostmi Euro Mall Czech Invest B.V., se sídlem Locatellikade 1, Parmassustoren, Amsterdam, Nizozemské království, a Ahold Real Estate Czech Republic B.V., se sídlem Provincialeweg 11, Zaandam, Nizozemské království, v jejichž důsledku společnosti Euro Mall Czech Invest B.V., se sídlem Locatellikade 1, Parmassustoren, Amsterdam, Nizozemské království, a Ahold Real Estate Czech Republic B.V., se sídlem Provincialeweg 11, Zaandam, Nizozemské království, získají společnou kontrolu nad společnostmi Nákupní Park LOTOS, a.s., se sídlem Jeseniova 1151, Praha 3, a TK Czech Development VIII, s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 2090/3a, Praha 1, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi akcií, smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy mezi akcionáři, smlouvy mezi společníky a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/03 ze dne 23. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se účastníci správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Společnosti Euro Mall Czech Invest B.V., se sídlem Locatellikade 1, Parmassustoren, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Euro Mall"), a Ahold Real Estate Czech Republic B.V., se sídlem Provincialeweg 11, Zaandam, Nizozemské království (dále jen "Ahold"), uzavřely smlouvu o koupi akcií a smlouvu o převodu obchodního podílu, v jejichž důsledku společnost Euro Mall nabude akcie představující % (obchodní tajemství) podíl na základním jmění společnosti Nákupní Park LOTOS, a.s., se sídlem Jeseniova 1151, Praha 3 (dále jen "Nákupní Park LOTOS"), a společnost Ahold nabude % (obchodní tajemství) obchodní podíl ve společnosti TK Czech Development VIII, s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 2090/3a, Praha 1 (dále jen "TK Czech"). Zbylý % (obchodní tajemství) podíl na základním jmění společnosti Nákupní Park LOTOS zůstane v držení společnosti Ahold a % (obchodní tajemství) obchodní podíl ve společnosti TK Czech zůstane v držení společnosti Euro Mall.
Dále společnosti Euro Mall a Ahold uzavřou smlouvu mezi akcionáři, v případě společnosti Nákupní Park LOTOS, a smlouvu mezi společníky, v případě společnosti TK Czech, kterými bude upraven výkon jejich společné kontroly ve společnostech Nákupní Park LOTOS a TK Czech. Tím se dříve vykonávaná výlučná kontrola, společnosti Euro Mall ve společnosti TK Czech a společnosti Ahold ve společnosti Nákupní Park LOTOS, změní na kontrolu společnou vykonávanou oběma navrhovateli v obou společnostech. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Tím, že dochází ke změně kvality rozhodujícího vlivu, přináší celá transakce trvalou změnu ve struktuře spojením dotčených stran. Jedná se tudíž o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu, a to konkrétně o spojení ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Co se týče účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. V případě změny kontroly výlučné na kontrolu společnou musí podat návrh všichni soutěžitelé, kteří budou vykonávat společnou kontrolu, tj. i ten soutěžitel, který pozbývá výlučné kontroly a bude spolu s ostatními soutěžiteli vykonávat kontrolu společnou. Povinnost podat návrh mají tedy v případě navrhovaného spojení soutěžitelů společnosti Euro Mall a Ahold, které se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona staly účastníky uvedeného správního řízení.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Euro Mall je společností kontrolující podíly v jiných společnostech podnikajících ve vyhledávání, financování a výstavbě nemovitostí v České republice za účelem jejich pronajímání a prodeje. Euro Mall je součástí nadnárodní skupiny kontrolované dánskou společností TK Development A/S (dále jen "skupina TKD"). Hlavní činností skupiny TKD je realizace výstavby nákupních středisek, velkých obchodních domů a administrativních budov pro obchodní společnosti.
V České republice je skupina TKD zastoupena více než 40 společnostmi, avšak většina z nich nevykonává podnikatelskou činnost, popřípadě pouze vlastní pozemky pro projekty, s jejichž realizací dosud nebylo započato. Jedinými již dokončenými projekty dceřiných společností společnosti TK Development A/S v České republice jsou nákupní centra v Ostravě, Hradci Králové, Brně a Olomouci.
Společnost Ahold je holdingová společnost, která drží podíly mimo jiné v následujících českých společnostech-Ahold Commercial Centres Czech Republic, a.s. (správa nemovitostí) a Retail Development Company, a.s. (projektování a výstavba nemovitostí). Ahold je součástí skupiny společností řízených nizozemskou společností Koninklijke Ahold N.V. (dále jen "skupina Ahold").
Skupina Ahold podniká především v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby a souvisejících výrobků a služeb, a to ve 27 zemích Severní Ameriky, Latinské Ameriky, Asie a Evropy. V České republice skupina Ahold provozuje supermarkety pod označením Albert a hypermarkety pod označením Hypernova, a dále se zabývá pronájmem prodejních ploch, které má ve vlastnictví, třetím osobám.
Společnost Nákupní Park LOTOS je před uskutečněním posuzovaného spojení vlastníkem několika pozemků, které se nacházejí v Praze 5-Jinonicích. Tyto pozemky jsou určeny k . (obchodní tajemství) . V rámci uskutečnění navrhované transakce převede společnost Nákupní Park LOTOS uvedené pozemky na společnost TK Czech.
Společnost TK Czech nemá žádné zaměstnance a až do doby uskutečnění navrhovaného spojení nevyvíjí žádnou činnost.
Dopady spojení
Skupina TKD, kontrolující společnost Euro Mall, působí v České republice v oblasti pronájmu nebytových prostor určených k maloobchodnímu prodeji zboží, a to ve městech Ostrava, Hradec Králové, Brno a Olomouc. Skupina Ahold působí především v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží, okrajově také v oblasti pronájmu nebytových prostor.
Samotné spojení soutěžitelů se týká pouze pozemků v Praze 5-Jinonicích, které byly vlastněny společností Nákupní Park LOTOS a v rámci navrhované transakce byly převedeny do vlastnictví společnosti TK Czech. Na těchto pozemcích bude společnost Nákupní Park LOTOS zajišťovat (obchodní tajemství) a společnost TK Czech bude po dokončení . (obchodní tajemství) .
Z výše uvedeného vyplývá, že posuzované spojení, přestože podléhá povolení Úřadu, nepřinese žádnou podstatnou změnu na jakémkoli trhu v České republice, neboť .. (obchodní tajemství) , a výsledkem celé transakce je pouze změna vlastníka pozemků určených pro (obchodní tajemství) , resp. změna výlučné kontroly na kontrolu společnou nad tímto vlastníkem.
Úřad tudíž konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na trhu v České republice a k navýšení tržní síly spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a nedojde tak ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Daniel Čekal, advokát Petr Kruliš, advokát c/o Linklaters, v.o.s. White & Case Praha Na Příkopě 19, Palác Myslbek Staroměstské náměstí 15 117 19 Praha 1 110 00 Praha 1
Právní moc: 28.5.2003